KwabaseRoma 7:1-25

  • Umzekeliso ochasisa ukukhululwa eMthethweni (1-6)

  • UMthetho wenza isono saziwa (7-12)

  • Ukulwisana lesono (13-25)

7  Kambe alikwazi bafowethu ukuthi uMthetho uyinkosi yomuntu nxa esaphila? (Lapha ngikhuluma labantu abawaziyo umthetho.)  Ngokwesibonelo, emthethweni owesifazana otshadileyo ubotshelwe kumkakhe nxa esaphila kodwa umkakhe angafa, owesifazana lo usekhululiwe emthethweni womkakhe.+  Ngakho nxa angatshada lenye indoda umkakhe esaphila, uyabe efeba,*+ kodwa nxa umkakhe esefile, usekhululiwe emthethweni womkakhe, uyabe engafebi nxa angatshada lenye indoda.+  Bafowethu, lani lafa eMthethweni ngomzimba kaKhristu ukuze libe ngabakhe,+ yena owavuswa kwabafileyo+ ukuze sithele izithelo kuNkulunkulu.+  Ngesikhathi sisaphila silandela izifiso zenyama, uMthetho waveza inkanuko zesono ezazisebenza emizimbeni yethu zisenza ukuthi sithele izithelo ezibangela ukufa.+  Kodwa khathesi sesikhululiwe eMthethweni+ ngenxa yokuthi sesafa kulokho okwakusibophile, ukuze sibe yizigqili ngendlela entsha sikhokhelwa ngumoya,+ hatshi ngendlela endala sikhokhelwa ngumthetho obhaliweyo.+  Pho sithini? UMthetho uyisono yini? Ngitsho sibili! Ngangingasoze ngisazi isono ngabe uMthetho awuzange ubekhona.+ Ngokwesibonelo, ngangingasoze ngikwazi ukuthi kuyini ukuhawukela ngabe uMthetho awuzange uthi: “Ungahawukeli.”+  Kodwa isono savulelwa ithuba ngumlayo, sangenza ngahawukela yonke into ngoba isono sasifile kungelamthetho.+  Ngake ngaphila sibili umthetho ungakabi khona. Kodwa umlayo wathi ufika, isono saphinda saphila, mina ngafa.+ 10  Ngabona ukuthi umlayo okwakumele ungise ekuphileni+ wawungisa ekufeni. 11  Isono savulelwa ithuba ngumlayo, sangihuga sangibulala ngawo. 12  Ngakho uMthetho ngokwawo ungcwele, lomlayo lawo ungcwele, ulungile njalo muhle.+ 13  Manje okuhle yikho okwabangela ukuthi ngife yini? Ngitsho sibili! Ngabulawa yisono ukuze kukhanye ukuthi isono sisebenzisa okuhle*+ ukuze singibulale, njalo umlayo uyakuveza ukuthi isono sibi kakhulu.+ 14  Siyakwazi ukuthi uMthetho uvela kuNkulunkulu kodwa mina ngingumuntu wenyama owathengiselwa esonweni.+ 15  Engikwenzayo angikuzwisisi ngoba lokho engifisa ukukwenza angihlali ngikwenza kodwa ngenza engikuzondayo. 16  Loba kunjalo, nxa ngisenza lokho engingakufisiyo ngiyavuma ukuthi uMthetho muhle. 17  Kodwa khathesi ayisimi engikwenzayo, yisono esihlala kimi+ 18  ngoba ngiyakwazi ukuthi akulalutho oluhle oluhlala ngaphakathi kwami, okutsho ukuthi emzimbeni wami.* Ngilaso isifiso sokwenza okuhle kodwa angenelisi ukukwenza.+ 19  Okuhle engikufisayo angikwenzi kodwa okubi engingakufisiyo yikho engihlala ngikwenza. 20  Manje nxa ngisenza engingakufisiyo ayisimi engikwenzayo, kwenziwa yisono esihlala kimi. 21  Ngakho phakathi kwami kulomthetho lo: Nxa ngifisa ukwenza okuqondileyo, okubi kuyabe kukimi khonapho.+ 22  Enhliziyweni yami ngiyathokoza sibili ngomthetho kaNkulunkulu+ 23  kodwa nginanzelela ukuthi emzimbeni wami kulomunye umthetho olwisana lomthetho wengqondo yami,+ ongenza ngithunjwe ngumthetho wesono+ osemzimbeni wami. 24  Ngaze ngahawula! Kambe ngubani ozangikhulula emzimbeni lo ozangibulalisa? 25  Kabongwe uNkulunkulu ngoJesu Khristu iNkosi yethu! Ngakho engqondweni yami ngiyisigqili somthetho kaNkulunkulu kodwa emzimbeni wami ngiyisigqili somthetho wesono.+

Amabala angaphansi

Lapha kutshiwo umuntu otshadileyo olala lomuntu ongasimkakhe.
Lapha kutshiwo uMthetho kaNkulunkulu.
NgesiGrikhi, “enyameni yami.”