KwabaseRoma 6:1-23

  • Impilo entsha ngokubhabhathizelwa kuKhristu (1-11)

  • Lingavumi ukuthi isono sibuse emizimbeni yenu (12-14)

  • Abaseyizozigqili zesono, sebeyizigqili zikaNkulunkulu (15-23)

    • Imbadalo yesono yikufa; isipho sikaNkulunkulu yikuphila (23)

6  Pho sithini? Siqhubeke sisesonweni yini ukuze umusa omkhulu wande?  Ngitsho sibili! Angithi sesafa ekuphileni ngendlela yesono,*+ manje singaqhubeka njani siphila phakathi kwaso?+  Kumbe alikwazi yini ukuthi sonke esabhabhathizelwa kuKhristu uJesu+ sabhabhathizelwa ekufeni kwakhe?+  Sangcwatshwa laye ngokubhabhathizelwa ekufeni kwakhe+ ukuze lathi siphile impilo entsha njengoKhristu owavuswa kwabafileyo ngenkazimulo kaBaba.+  Njengoba sesimunye laye ngokufa njengaye,+ sileqiniso lokuthi sizakuba munye laye ngoba sizavuswa njengaye.+  Siyakwazi ukuthi ubuntu bethu obudala babethelwa laye esigodweni+ ukuze umzimba wethu olesono ungabi lamandla phezu kwethu+ njalo singaqhubeki siyizigqili zesono.+  Phela lowo osefile usekhululiwe esonweni* sakhe.  Kanti njalo nxa sife loKhristu siyakholwa ukuthi sizaphila laye futhi.  Njengoba uKhristu esevusiwe kwabafileyo,+ siyakwazi ukuthi kasoze aphinde afe.+ Ukufa akuseyiyo nkosi phezu kwakhe 10  ngoba wafa kanye kuphela ukuze akhiphe isono njalo kasoze aphinde afe,+ kodwa impilo ayiphilayo uyiphilela uNkulunkulu. 11  Lani zibaleni ngokuthi lingabafileyo ekuphileni ngendlela yesono lokuthi lingabaphilayo ekwenzeni intando kaNkulunkulu ngoKhristu uJesu.+ 12  Ngakho lingavumi ukuthi isono siqhubeke siyinkosi sibusa emizimbeni yenu efayo,+ ukuze lingalandeli inkanuko zayo. 13  Lingaqhubeki linikela imizimba yenu* esonweni ukuthi ibe yizikhali zokwenza okungalunganga. Zinikeleni kuNkulunkulu njengababefile kodwa asebephila khathesi, njalo nikelani imizimba yenu* kuNkulunkulu ibe yizikhali zokwenza okulungileyo.+ 14  Isono akumelanga sibe yinkosi yenu ngoba alikho ngaphansi komthetho+ kodwa lingaphansi komusa omkhulu.+ 15  Pho sithini? Sesingona yini ngenxa yokuthi asikho ngaphansi komthetho kodwa singaphansi komusa omkhulu?+ Ngitsho sibili! 16  Kanti alikwazi yini ukuthi nxa lizinikela kuloba ngubani lisiba yizigqili ezimlalelayo, liyizigqili zalowomuntu elimlalelayo?+ Nxa liyizigqili zesono+ lizaphetha ngokufa+ kodwa nxa liyizigqili zokulalela lizahamba ekulungeni. 17  Loba kunjalo, kabongwe uNkulunkulu ngokuthi lanxa laliyizigqili zesono, layilandela* ngenhliziyo yonke imfundiso* elayamukelayo. 18  Laba yizigqili zokulunga+ ngoba lakhululwa esonweni.+ 19  Ngisebenzisa amazwi azwisiswa ngabantu ngenxa yobuthakathaka benu. Njengoba nje lanikela imizimba yenu ukuthi ibe yizigqili zokungcola kanye lezokwephula umthetho okwalenza laba yizephulamthetho, khathesi nikelani imizimba yenu ibe yizigqili zokulunga ukuze lenze okungcwele.+ 20  Ukulunga kwakungasinkosi yenu liseseyizigqili zesono. 21  Lalithela siphi isithelo ngalesosikhathi? Lalithela izinto ezilenza libe lenhloni khathesi. Phela isiphetho salezozinto yikufa.+ 22  Kodwa njengoba selakhululwa esonweni laba yizigqili zikaNkulunkulu, selithela isithelo senu ngokuphila impilo engcwele+ njalo lizathola ukuphila okungapheliyo.+ 23  Phela imbadalo yesono yikufa+ kodwa isipho esisiphiwa nguNkulunkulu yikuphila okungapheliyo+ ngoKhristu uJesu iNkosi yethu.+

Amabala angaphansi

Kumbe, “kasisabuswa yisono.”
Kumbe, “usethethelelwe isono.”
Kumbe, “izitho zemizimba yenu.”
Kumbe, “izitho zemizimba yenu.”
NgesiGrikhi, “layilalela.”
Kumbe, “indlela yemfundiso.”