KwabaseRoma 15:1-33

  • Yamukelanani ngendlela uKhristu alamukela ngayo (1-13)

  • UPhawuli yinceku kaJesu kwabezinye izizwe (14-21)

  • UPhawuli uhlela uhambo lwakhe (22-33)

15  Thina esilamandla kufanele sithwale ubuthakathaka balabo abangelamandla+ kulokuthi sizithokozise thina.+  Ngamunye wethu kathokozise umakhelwane wakhe, amenzele okuhle okuzamakha+  ngoba loKhristu kazange azithokozise,+ njengoba nje kubhaliwe ukuthi: “Amazwi alabo abakuthethisayo ehlele phezu kwami.”+  Zonke izinto ezabhalwa kudala zabhalelwa ukuthi kufundiswe thina.+ Lokho kwenza sibe lethemba+ ngoba iMibhalo le isinceda ukuthi siqinisele+ njalo iyasiduduza.  UNkulunkulu osiduduzayo njalo osenza siqinisele kalincede ukuthi licabange ngendlela uKhristu uJesu ayecabanga ngayo,  ukuze limanyane+ limkhazimulise ngelizwi linye* uNkulunkulu, onguYise weNkosi yethu uJesu Khristu.  Yikho-ke yamukelanani+ njengoba nje loKhristu walamukela,+ ukuze uNkulunkulu akhazinyuliswe.  Ngilitshela ukuthi uKhristu waba yinceku yabasokileyo+ emele iqiniso likaNkulunkulu, ukuze atshengise ukuthi ziliqiniso izithembiso uNkulunkulu ayezenze kubokhokho babo,+  futhi enze lokuthi izizwe zikhazimulise uNkulunkulu ngenxa yesihawu sakhe,+ njengoba kubhaliwe ukuthi: “Yikho ngizakudumisa phakathi kwezizwe, ngihlabele ngidumisa ibizo lakho.”+ 10  Uphinda athi: “Jabulani lina zizwe kanye labantu bakhe.”+ 11  Aphinde athi: “Dumisani uJehova* lonke lina zizwe, bonke abantu kabamdumise.”+ 12  Kanti njalo u-Isaya uthi: “Kuzakuba lempande kaJese,+ lowo ozabusa izizwe+ futhi izizwe zizathembela kuye.”+ 13  UNkulunkulu onika ithemba kaliphe intokozo enkulu lokuthula ngoba liyamthemba, ukuze ngamandla omoya ongcwele+ libe lethemba elikhulu.* 14  Bafowethu, ngileqiniso lokuthi lizimisele ukwenza konke okuhle lokuthi lilalo lonke ulwazi njalo liyenelisa ukwelulekana.* 15  Loba kunjalo, kuleminye imicijo engilibhalele yona ngingagudli iguma ukuze ngiphinde ngilikhumbuze yona, ngenxa yokuthi uNkulunkulu ungenzele umusa omkhulu 16  wokuthi ngibe yinceku kaKhristu uJesu kwabezinye izizwe.+ Umsebenzi lo ongcwele wezindaba ezinhle zikaNkulunkulu+ ngiwenzela ukuthi izizwe lezi zibe ngumnikelo owamukelekayo, ongcweliswe ngomoya ongcwele. 17  Ngakho ngilesizatho sokuthokoza ngoKhristu uJesu ngenxa yezinto eziphathelane loNkulunkulu. 18  Angisoze ngikhulume ngaloba yini ngaphandle kwalokho uKhristu akwenzileyo ngami ukuze izizwe zilalele. Lokhu ukwenze ngamazwi ami langezenzo zami, 19  langamandla ezibonakaliso lezimangaliso+ kanye lamandla omoya ongcwele kaNkulunkulu. Yikho ngazitshumayela ngokugcweleyo izindaba ezinhle ezimayelana loKhristu+ ngisukela eJerusalema, ngabhoda ngaze ngayafika khonale e-Ilirikhumu. 20  Ngangingafuni ukutshumayela izindaba ezinhle lapho abantu abasebelizwile khona ibizo likaKhristu, ukuze ngingakheli phezu kwesisekelo somunye 21  njengoba nje kubhaliwe ukuthi: “Labo abangawutholanga umbiko omayelana laye bazabona, lalabo abangazwanga bazazwisisa.”+ 22  Lokhu kwenze lokuthi ngehluleke kanengi ukuza kini. 23  Kodwa khathesi akuselandawo engingakatshumayeli kuyo ezabelweni lezi. Sekuleminyaka eminengi ngifisa kakhulu ukuza kini. 24  Yikho ngilethemba lokuthi ngizalibona sengisiya eSpeyini. Nxa sengike ngakholisa ukuba lani okwesikhatshana, lizangiphelekezela okomangwana. 25  Kodwa khathesi sengizakuya eJerusalema ngisiyancedisa abangcwele+ 26  ngoba abeMakhedoniya labe-Akhaya banikele ngezinto zabo bethokoza ukuze ziphiwe abangcwele abangabayanga eJerusalema.+ 27  Kuyabathokozisa sibili ukwenza njalo, njengoba bebevele belomlandu kubo. Phela nxa abangcwele babelane labezinye izizwe izinto ezivela kuNkulunkulu, kutsho ukuthi labezinye izizwe balomlandu wokubancedisa ngezinto zokuziphilisa.+ 28  Ngakho nxa sengikwenzile lokhu futhi ngafikisa kuhle umnikelo lo* kubo, ngizadlula kini sengisiya eSpeyini. 29  Ngiyakwazi ukuthi lapho engizakuza khona kini ngizafika ngilesibusiso esigcweleyo esivela kuKhristu. 30  Ngiyalincenga-ke bafowethu ngeNkosi yethu uJesu Khristu langothando oluvela emoyeni ongcwele, ukuthi lincedisane lami ukuthandaza ngenhliziyo yonke kuNkulunkulu,+ 31  ukuze ngikhululwe+ ebantwini beJudiya abangakholwayo lokuthi abangcwele abaseJerusalema bayamukele inkonzo engizabenzela yona.+ 32  Lokhu kuzakwenza ukuthi nxa kuyintando kaNkulunkulu ngifike kini ngithokoza, sivuselelane sindawonye. 33  UNkulunkulu onika ukuthula kabe lani lonke.+ Ameni.

Amabala angaphansi

NgesiGrikhi, “ngomlomo munye.”
Kumbe, “eliphuphumayo.”
Kumbe, “ukufundisana.”
NgesiGrikhi, “isithelo lesi.”