KwabaseRoma 8:1-39

  • Ukuphila lenkululeko kutholakala ngomoya (1-11)

  • Umoya uyafakaza ukuthi singamadodana (12-17)

  • Okudaliweyo kulindele inkululeko (18-25)

  • ‘Umoya uyasincengela’ (26, 27)

  • Ababezakhethwa nguNkulunkulu (28-30)

  • Ukunqoba ngothando lukaNkulunkulu (31-39)

8  Yikho-ke labo abamanyene loKhristu uJesu abalacala.  Umthetho womoya usulinike ukuphila ukuze liphile limunye loKhristu uJesu njalo usulikhululile+ emthethweni wesono lokufa.  Lokho uMthetho owawungenelisi ukukwenza+ ngenxa yokuthi abantu balesono,+ uNkulunkulu wakwenza ngokuthuma iNdodana yakhe+ isesimeni somuntu olesono+ ukuze isuse isono, isilahle isono esisebantwini.*  Lokhu kwenza ukuthi izinto ezilungileyo ezifunwa nguMthetho zigcwaliseke kithi+ esihamba ngomoya hatshi ngezifiso zenyama.+  Abaphila ngokuvumelana lezifiso zenyama bahlala becabanga okufunwa yimizimba yabo+ kodwa abaphila ngokuvumelana lomoya bahlala becabanga okufunwa ngumoya.+  Ukuhlala ucabanga okufunwa yinyama kuphetha ngokufa+ kodwa ukuhlala ucabanga okufunwa ngumoya kuphetha ngokuphila kanye lokuthula,+  ngoba labo abahlala becabanga okufunwa yinyama bacina beyizitha zikaNkulunkulu+ ngenxa yokuthi inyama ayiwulaleli umthetho kaNkulunkulu futhi ayingeke yawulalela.  Ngakho abavumelana lezifiso zenyama abangeke bamthokozise uNkulunkulu.  Loba kunjalo, nxa lingavumelani lezifiso zenyama njalo likhokhelwa ngumoya+ ekuphileni kwenu, umoya kaNkulunkulu uyabe uhlala kini sibili. Kodwa loba ngubani ongelamoya kaKhristu, lowomuntu kayisuye kaKhristu. 10  Nxa uKhristu emunye lani,+ umzimba ufile ngenxa yesono kodwa umoya unika ukuphila ngenxa yokulunga. 11  Yikho nxa umoya walowo owavusa uJesu kwabafileyo uhlala kini, yena kanye owavusa uKhristu uJesu kwabafileyo+ uzakwenza lokuthi imizimba yenu efayo iphile+ ngomoya wakhe ohlala kini. 12  Ngakho bafowethu silomlandu kodwa ayisiwo wokuthi siphile silandela izifiso zenyama.+ 13  Nxa liphila ngokuvumelana lezifiso zenyama lizakufa loba sekutheni, kodwa nxa lingabulala izenzo ezimbi+ ngomoya, lizaphila+ 14  ngoba bonke abakhokhelwa ngumoya kaNkulunkulu bangamadodana kaNkulunkulu sibili.+ 15  Angithi lina alamukelanga umoya wokuba yizigqili obangela ukuthi liphinde lesabe, kodwa lamukela umoya wokuba ngamadodana. Ngomoya lowo simemeza sisithi: “Abha,* Baba!”+ 16  Umoya wona ngokwawo ufakazelana lomoya wethu+ ukuthi singabantwana bakaNkulunkulu.+ 17  Manje nxa singabantwana sizindlalifa, izindlalifa zikaNkulunkulu sibili lezindlalifa+ kanye loKhristu. Nxa singahlupheka loKhristu+ sizakhazinyuliswa laye.+ 18  Inhlupho esihlangana lazo khathesi ngizibona zingatsho lutho nxa ngiziqathanisa lenkazimulo ezavezwa kithi.+ 19  Phela okudaliweyo kulindele ngabomvu ukuvezwa kwamadodana kaNkulunkulu.+ 20  Okudaliweyo kwenziwa kwaphila impilo engelancedo+ kungasintando yakho kodwa kungekaNkulunkulu, njalo kwakulethemba lokuthi 21  khona ngokwakho kuzakhululwa+ ebugqilini bokonakala kuthole inkululeko ekhazimulayo yabantwana bakaNkulunkulu. 22  Siyakwazi ukuthi konke okudaliweyo kuqhubeka kububula ndawonye futhi kusebuhlungwini kuze kube khathesi. 23  Lathi ngokwethu esamukele izithelo zokuqala, okutsho umoya ongcwele, siyabubula ngaphakathi kwethu+ ngapha sikulindele ngabomvu ukuba ngamadodana kaNkulunkulu.+ Ngalesosikhathi sizakhululwa emizimbeni yethu yenyama ngenhlawulo. 24  Sasindiswa silethemba leli. Kodwa ithemba elibonakalayo kayisilo themba ngoba umuntu angaba njani lethemba ngento ayikhangeleyo? 25  Nxa silethemba+ lalokho esingakuboniyo+ siqhubeka sikulindele sibekezela.+ 26  Umoya lawo uyasincedisa nxa sibuthakathaka+ ngoba uhlupho yikuthi asikwazi okumele sikuthandazele nxa sekumele sithandaze. Kodwa umoya wona ngokwawo uyasincengela nxa singelamazwi okuchaza ukububula kwethu. 27  Lanxa kunjalo, lowo ohlola izinhliziyo+ uyakwazi okutshiwo ngumoya ngoba umoya uncengela abangcwele ngokuvumelana lentando kaNkulunkulu. 28  Siyakwazi ukuthi uNkulunkulu wenza ukuthi yonke imisebenzi yakhe ibambisane ukuze ancede abamthandayo, labo ababizwe ngokuvumelana lenjongo yakhe.+ 29  Kusukela ekuqaleni wayekwazi ngalabo ayezabakhetha wasesenza isinqumo sokuthi babezakuba njengomfanekiso weNdodana yakhe,+ leyo eyayizakuba lizibulo+ phakathi kwabafowabo abanengi.+ 30  Phezu kwalokho, labo ayebakhethile+ yibo futhi ababizayo.+ Laba ababizayo yibo futhi athi balungile.+ Bona laba athi balungile yibo njalo abakhazimulisayo.+ 31  Pho sithini ngalezizinto? Nxa uNkulunkulu elathi, ngubani ongasinqoba?+ 32  Njengoba engazange athikaze ukunikela ngeNdodana yakhe kodwa wayinikela ngenxa yethu sonke,+ pho yena leNdodana yakhe bangehlulwa yini ukuthi basinike ngesihle zonke ezinye izinto? 33  Ngubani ozamangalela abakhethiweyo bakaNkulunkulu?+ Phela uNkulunkulu nguye othi balungile.+ 34  Ngubani ozabagweba? Akula ngoba uKhristu uJesu nguye owafayo njalo wavuswa kwabafileyo. Uhlezi esandleni sokudla sikaNkulunkulu+ futhi uyasincengela.+ 35  Kambe kuyini okungasehlukanisa lothando lukaKhristu?+ Kungaba yikuhlupheka yini, kumbe ubunzima, kumbe ukuhlukuluzwa, kumbe ukulamba, kumbe ukuswela izigqoko,* kumbe ingozi kumbe inkemba?+ 36  Umbhalo uthi: “Nsuku zonke sikhangelana lokufa ngenxa yokuthi singabakho, sebesibona angathi siyizimvu zokuhlatshwa.”+ 37  Kodwa kukho konke lokhu siyanqoba ngokupheleleyo+ ngalowo owasithandayo. 38  Ngiyaqiniseka ukuthi ngitsho lokufa, loba ukuphila, loba izingilosi, loba ohulumende, loba izinto ezikhona khathesi loba ezizakuza, loba amandla,+ 39  loba ukuphakama, loba ukutshona, loba yini edaliweyo, akusoze kusehlukanise lothando lukaNkulunkulu asitshengisa lona ngoKhristu uJesu iNkosi yethu.

Amabala angaphansi

NgesiGrikhi, “esisenyameni.”
Leli libala lesiHebheru kumbe elesi-Aramu elitsho ukuthi “O! Baba.”
NgesiGrikhi, “ubunqunu.”