KwabaseRoma 14:1-23

  • Lingahlulelani (1-12)

  • Ungabakhubi abanye (13-18)

  • Sebenzela ukuthi kube lokuthula lokumanyana (19-23)

14  Yamukelani umuntu olokholo olungaqinanga+ kodwa lingahluleli muntu nxa libona izinto ngendlela etshiyeneyo.*  Ukholo lomunye luyamvumela ukuthi adle konke kodwa umuntu olokholo olungaqinanga udla imibhida kuphela.  Odlayo kangamkhangeleli phansi lowo ongadliyo, longadliyo kangamahluleli lowo odlayo+ ngoba uNkulunkulu usemamukele.  Kanti wena ungubani ukuthi wahlulele inceku yomunye?+ Ukuma kwayo kumbe ukuwa kwayo kuya ngenkosi yayo.+ Izakuma sibili ngoba uJehova* uyenelisa ukwenza ukuthi ime.  Omunye uthi ilanga elilodwa liqakathekile kulamanye,+ kodwa omunye uthi wonke amalanga ayafanana.+ Ngamunye kaqiniseke engqondweni yakhe ngalokho akukhethileyo.  Lowo othakazelela ilanga elithile wenzela uJehova,* lalowo odlayo wenzela uJehova* ngoba uyabe embonga uNkulunkulu.+ Ongadliyo wenzela uJehova* kodwa laye uyabe ebonga uNkulunkulu.+  Kakho loyedwa phakathi kwethu oziphilela yena yedwa+ futhi kakho ozifela yena yedwa,  ngoba nxa siphila siphilela uJehova*+ njalo nxa sisifa sifela uJehova.* Ngakho kungelani lokuthi siyaphila kumbe siyafa, singabakaJehova.*+  UKhristu wafa waphinda waphila ukuze abe yiNkosi yabafileyo labaphilayo.+ 10  Manje kungani usahlulela umfowenu?+ Kungani umkhangelela phansi umfowenu? Sonke sizakuma phambi kwesihlalo sikaNkulunkulu sokwahlulela+ 11  ngoba kubhaliwe ukuthi: “‘Ngifunga ngokuphila kwami,’+ kutsho uJehova,* ‘wonke amadolo azangiguqela njalo bonke abantu bazavuma ukuthi nginguNkulunkulu.’”+ 12  Ngakho ngamunye wethu uzaziphendulela kuNkulunkulu.+ 13  Kasiyekeleni ukwahlulelana+ kodwa kasizimiseleni ukuthi singabeki phambi komfowethu into engamkhuba kumbe engamgwenxa.+ 14  Ngiyakwazi futhi ngiyaqiniseka eNkosini uJesu ukuthi akulalutho olungahlanzekanga.+ Luba ngolungahlanzekanga emuntwini nxa yena elubona lungahlanzekanga. 15  Kodwa nxa umfowenu ekhubeka ngenxa yalokho okudlayo, wena uyabe utshengisa ukuthi awuselathando.+ Ungamtshabalalisi* ngenxa yokudla kwakho lowo owafelwa nguKhristu.+ 16  Ungenzi ukuthi kukhulunywe kubi ngezinto ezinhle ozenzayo 17  ngoba ukungena eMbusweni kaNkulunkulu akuyi ngokudla lokunatha,+ kodwa kuya ngokulunga lokuthula lokuthokoza ngomoya ongcwele. 18  Loba ngubani oba yisigqili sikaKhristu esenza izinto lezi wamukelwa nguNkulunkulu aphinde amukelwe ngabantu. 19  Ngakho asizameni ngamandla ethu wonke ukwenza izinto eziletha ukuthula+ lalezo ezenza sakhane.+ 20  Yekelani ukudiliza umsebenzi kaNkulunkulu ngenxa yokudla nje.+ Lanxa izinto zonke zihlanzekile, kuyingozi* ukuthi umuntu adle into ezakwenza omunye akhubeke.+ 21  Kungcono ukuthi ungayidli inyama lokuthi ungalinathi iwayini futhi ungenzi loba yini ekhuba umfowenu.+ 22  Ukholo olalo lugcine lungolwakho phambi kukaNkulunkulu. Uyathokoza umuntu ongazahluleli ngalokho yena akwamukelayo. 23  Kodwa nxa ethandabuza uselecala nxa angadla ngoba udlile yena engelakholo. Konke okungaveli okholweni kuyisono.

Amabala angaphansi

Ezinye inguqulo zithi, “ezindabeni eziphikisekayo.”
Kumbe, “Ungamchithi.”
Kumbe, “akuqondanga.”