Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

KwabaseRoma

Izahluko

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Okumunyethweyo

 • 1

  • Ukubingelela (1-7)

  • Isifiso sikaPhawuli sokuvakatshela eRoma (8-15)

  • Olungileyo uzaphila ngokholo (16, 17)

  • Abangakholwayo abalasizatho sokuzigeza (18-32)

   • Ubuntu bukaNkulunkulu bubonakala ezintweni azidalileyo (20)

 • 2

  • UNkulunkulu wahlulela amaJuda lamaGrikhi (1-16)

   • Indlela umzwangedwa osebenza ngayo (14, 15)

  • AmaJuda kanye loMthetho (17-24)

  • Ukusokwa kwenhliziyo (25-29)

 • 3

  • “UNkulunkulu katholakale eleqiniso” (1-8)

  • AmaJuda lamaGrikhi angaphansi kwesono (9-20)

  • Ukulunga kutholakala ngokholo (21-31)

   • Bonke bayasilela enkazimulweni kaNkulunkulu (23)

 • 4

  • U-Abrahama kwathiwa ulungile ngenxa yokholo (1-12)

   • U-Abrahama, uyise walabo abalokholo (11)

  • Isithembiso satholakala ngokholo (13-25)

 • 5

  • Sabuyisana loNkulunkulu ngoKhristu (1-11)

  • Ukufa kwafika ngo-Adamu, ukuphila kwafika ngoKhristu (12-21)

   • Isono lokufa kwafika ebantwini bonke (12)

   • Isenzo esisodwa sokulunga (18)

 • 6

  • Impilo entsha ngokubhabhathizelwa kuKhristu (1-11)

  • Lingavumi ukuthi isono sibuse emizimbeni yenu (12-14)

  • Abaseyizozigqili zesono, sebeyizigqili zikaNkulunkulu (15-23)

   • Imbadalo yesono yikufa; isipho sikaNkulunkulu yikuphila (23)

 • 7

  • Umzekeliso ochasisa ukukhululwa eMthethweni (1-6)

  • UMthetho wenza isono saziwa (7-12)

  • Ukulwisana lesono (13-25)

 • 8

  • Ukuphila lenkululeko kutholakala ngomoya (1-11)

  • Umoya uyafakaza ukuthi singamadodana (12-17)

  • Okudaliweyo kulindele inkululeko (18-25)

  • ‘Umoya uyasincengela’ (26, 27)

  • Ababezakhethwa nguNkulunkulu (28-30)

  • Ukunqoba ngothando lukaNkulunkulu (31-39)

 • 9

  • UPhawuli udabukile ngenxa yesizwe sako-Israyeli (1-5)

  • Inzalo ka-Abrahama yeqiniso (6-13)

  • Okukhethwe nguNkulunkulu ngeke kuphikiswe (14-26)

   • Izitsha zolaka lezesihawu (22, 23)

  • Abalutshwana abaseleyo yibo bodwa abazasindiswa (27-29)

  • Abako-Israyeli bakhubeka (30-33)

 • 10

  • Kutholakala njani ukulunga kukaNkulunkulu? (1-15)

   • Ukukhuluma ngokholo ebantwini (10)

   • Ukubiza uJehova kwenza umuntu asindiswe (13)

   • Inyawo ezinhle zabatshumayelayo (15)

  • Abazilaleli izindaba ezinhle (16-21)

 • 11

  • Kalahlanga bonke abako-Israyeli (1-16)

  • Umzekeliso wesihlahla som-oliva (17-32)

  • Ukuhlakanipha kukaNkulunkulu kujulile (33-36)

 • 12

  • Nikelani imizimba yenu ibe yimihlatshelo ephilayo (1, 2)

  • Izipho zitshiyene kodwa umzimba munye (3-8)

  • Indlela amaKhristu okumele aphile ngayo (9-21)

 • 13

  • Ukuzehlisa kuziphathamandla (1-7)

   • Ukubhadala imithelo (6, 7)

  • Uthando lugcwalisa uMthetho (8-10)

  • Kasiziphatheni njengasemini (11-14)

 • 14

  • Lingahlulelani (1-12)

  • Ungabakhubi abanye (13-18)

  • Sebenzela ukuthi kube lokuthula lokumanyana (19-23)

 • 15

  • Yamukelanani ngendlela uKhristu alamukela ngayo (1-13)

  • UPhawuli yinceku kaJesu kwabezinye izizwe (14-21)

  • UPhawuli uhlela uhambo lwakhe (22-33)

 • 16

  • UPhawuli wethula uFebhi (1, 2)

  • Ubingelela amaKhristu aseRoma (3-16)

  • AbaseRoma baxwayiswa ngokuthi bangehlukani (17-20)

  • Babingelelwa ngabasebenza loPhawuli (21-24)

  • Khathesi imfihlo engcwele isisaziwa (25-27)