KwabaseRoma 3:1-31

  • “UNkulunkulu katholakale eleqiniso” (1-8)

  • AmaJuda lamaGrikhi angaphansi kwesono (9-20)

  • Ukulunga kutholakala ngokholo (21-31)

    • Bonke bayasilela enkazimulweni kaNkulunkulu (23)

3  Manje kungcono ngani ukuba ngumJuda, lokusoka kunceda ngani?  Kunceda ngendlela ezinengi. Okokuqala, uNkulunkulu wapha amaJuda amazwi akhe angcwele.+  Pho sithini? Nxa abanye babo babengelakholo, ukungabi lokholo kwabo kungenza uNkulunkulu abe ngongathembekanga yini?  Ngitsho sibili! UNkulunkulu katholakale eleqiniso+ lanxa wonke umuntu engatholakala elamanga,+ njengoba kubhaliwe ukuthi: “Ukuze kukhanye ukuthi wena uqondile nxa ukhuluma njalo unqobe nxa usahlulelwa.”+  Manje sithini nxa ukungalungi kwethu kusenza ukuthi ukulunga kukaNkulunkulu kukhanye? Kambe nxa uNkulunkulu eveza ulaka lwakhe kalunganga yini? (Ngikhuluma ngendlela abanye abantu ababona ngayo.)  Ngitsho sibili! Aluba bekunjalo uNkulunkulu ubezawahlulela njani umhlaba?+  Kodwa nxa kuyikuthi amanga ami aveza ukuthi uNkulunkulu uqinisile, abantu besebemdumisa, kungani sengisahlulelwa ngokuthi ngiyisoni?  Kungani singakhulumi njengabanye sithi, “Asenzeni okubi ukuze kubuye izinto ezinhle,” njengoba nje beqamba amanga besithi sitsho njalo? Isigwebo abazasithola sibafanele labobantu.+  Pho sithini? Thina singcono yini? Hatshi! Angithi sesitshilo ukuthi amaJuda lamaGrikhi, bonke bangaphansi kwesono+ 10  njengoba kubhaliwe ukuthi: “Akulamuntu olungileyo, akula ngitsho loyedwa.+ 11  Kakho olokuqedisisa, kakho odinga uNkulunkulu. 12  Abantu bonke baphambukile, bonke abasizi ngalutho. Akula ngitsho loyedwa olomusa komunye.”+ 13  “Imiphimbo yabo ilingcwaba elivulekileyo, bayaqila ngolimi lwabo.”+ “Emilonyeni yabo kuphuma amazwi alobuhlungu obunjengobenyoka.”+ 14  “Emilonyeni yabo kugcwele ukuthuka* lamazwi ahlabayo.”+ 15  “Inyawo zabo zigijimela ukuyachitha igazi.”+ 16  “Baphilela ukulimaza abanye lokubahlukuluza 17  njalo abayazi indlela yokuthula.”+ 18  “Abamesabi ngitsho uNkulunkulu.”+ 19  Siyakwazi ukuthi konke okutshiwo nguMthetho kuyabe kutshelwa abangaphansi koMthetho ukuze imilomo yonke ivalwe, lomhlaba wonke ufanelwe yisijeziso sikaNkulunkulu.+ 20  Ngakho akulamuntu okuzathiwa ulungile phambi kwakhe ngokwenza imisebenzi yomthetho+ ngoba umthetho usinceda ukuthi sisazi kuhle isono.+ 21  Kodwa ukulunga kukaNkulunkulu sekuvezwe egcekeni+ kungazange kulandelwe umthetho. Lokhu kufakazwa nguMthetho labaPhrofethi,+ 22  njalo uNkulunkulu uthi bonke abalokholo balungile ngenxa yokuthi balokholo kuJesu Khristu ngoba uNkulunkulu kakhethi muntu.+ 23  Bonke bonile njalo bayasilela enkazimulweni kaNkulunkulu,+ 24  kodwa ngenxa yomusa wakhe omkhulu+ ubaphe isipho samahala+ sokuthi kuthiwe balungile, ngokubakhulula ngenhlawulo eyabhadalwa nguKhristu uJesu.+ 25  UNkulunkulu wamenza waba ngumnikelo ukuze abantu babuyisane laye*+ ngokukholwa egazini likaKhristu.+ Lokhu wakwenza ukuze atshengise ukuthi ulungile ngoba ukuba lesineke kwamenza wathethelela izono ezenziwa kudala. 26  Wayekwenzela ukuthi aveze ukulunga kwakhe+ ngalesisikhathi ukuze abe ngolungileyo nxa esithi umuntu okholwa kuJesu ulungile.+ 27  Manje sikhona yini isizatho sokuthi umuntu azitshaye isifuba? Asikho ngitsho. Uyabe ezigqaja ngawuphi umthetho? Owemisebenzi yini?+ Hatshi bo, uyabe ezigqaja ngomthetho wokholo 28  ngoba thina sithi umuntu kuthiwa ulungile ngokholo hatshi ngemisebenzi yokugcina umthetho.+ 29  Kanti unguNkulunkulu wamaJuda kuphela yini?+ Ayisuye lowezinye izizwe yini?+ Ye lazo unguNkulunkulu wazo sibili.+ 30  Njengoba uNkulunkulu emunye,+ uzakuthi abasokileyo balungile+ ngenxa yokholo, aphinde athi labangasokanga balungile+ ngenxa yokholo lwabo. 31  Manje siwulahle yini umthetho ngenxa yokholo lwethu? Ngitsho sibili! Thina siyawusekela umthetho.+

Amabala angaphansi

Kumbe, “ukuqalekisa.”
Kumbe, “bahlawulelwe.”