Nosoratan’i Matio 7:1-29

 • TORITENY TEO AN-TENDROMBOHITRA (1-27)

  • Aza mitsara intsony (1-6)

  • Mangataha foana, mitadiava foana, dondòny foana (7-11)

  • Izay tianareo hataon’ny olona aminareo (12)

  • Vavahady tery (13, 14)

  • Ny voany no ahafantarana ny hazo (15-23)

  • Trano eo ambony vatolampy, trano eo ambony fasika (24-27)

 • Gaga tamin’ny fampianaran’i Jesosy ny olona (28, 29)

7  “Aza mitsara intsony+ mba tsy hotsaraina.  Fa araka izay fitsarana ataonareo no hitsarana anareo,+ ary araka izay famarana ampiasainareo no hamarana ho anareo.+  Koa maninona ianao no mijery ny sombin-kazo eo amin’ny mason’ny rahalahinao, nefa ny vatan-kazo eo amin’ny masonao aza tsy hitanao?+  Ary ahoana no itenenanao amin’ny rahalahinao hoe: ‘Aleo hesoriko ny sombin-kazo eo amin’ny masonao’, nefa eo amin’ny masonao aza misy vatan-kazo?  Ry mpihatsaravelatsihy! Esory aloha ny vatan-kazo eo amin’ny masonao, dia ho hitanao tsara hoe ahoana no hanesorana ny sombin-kazo eo amin’ny mason’ny rahalahinao.  “Aza omena ny alika ny zava-masina ary aza atsipy ho an’ny kisoa ny perla any aminareo,+ sao hohitsakitsahiny dia ianareo indray no hifoterany ka hoviravirainy.  “Mangataha foana, dia homena ianareo.+ Mitadiava foana, dia hahita ianareo. Dondòny foana, dia hovohana ianareo.+  Fa izay mangataka no mahazo,+ ary izay mitady no mahita, ary izay mandondòna no hovohana.  Iza aminareo tokoa moa raha angatahan’ny zanany mofo no hanome azy vato? 10  Na raha angatahany trondro no hanome azy bibilava? 11  Koa raha ianareo, na dia ratsy fanahy aza, mahalala manome zavatra tsara ho an’ny zanakareo, mainka fa ilay Rainareo any an-danitra! Tena hanome zavatra tsara+ ho an’izay mangataka aminy izy.+ 12  “Izay rehetra tianareo hataon’ny olona aminareo àry, dia mba ataovy aminy koa.+ Izany, raha ny marina, no lazain’ny Lalàna sy ny Mpaminany.+ 13  “Midira amin’ny vavahady tery.+ Fa lehibe ny vavahady ary malalaka ny lalana mankany amin’ny fandringanana, ka be dia be no miditra any. 14  Tery kosa ny vavahady ary tery koa ny lalana mankany amin’ny fiainana, ka vitsy no mahita azy.+ 15  “Mitandrema amin’ny mpaminany sandoka+ tonga eo aminareo, fa mitafy hodi-janak’ondry+ izy ireny nefa ny ao anatiny ao amboadia manaikitra.+ 16  Ny voany no hahafantaranareo tsara an’ireny. Fa angaha misy olona mioty voaloboka na aviavy eny amin’ny tsilo? Tsy misy olona manao an’izany mihitsy.+ 17  Hoatr’izany koa fa ny hazo tsara rehetra dia mamoa voa tsara, fa ny hazo ratsy rehetra kosa mamoa voa ratsy.+ 18  Tsy mety mamoa voa ratsy ny hazo tsara, ary tsy mety mamoa voa tsara ny hazo ratsy.+ 19  Hokapaina izay hazo rehetra tsy mamoa voa tsara, ka hatsipy any anaty afo.+ 20  Ny zavatra ataon’ireny* mpaminany sandoka ireny àry no hahafantaranareo azy.+ 21  “Tsy izay rehetra milaza amiko hoe: ‘Tompo ô, Tompo ô’, no hiditra ao amin’ny Fanjakan’ny lanitra, fa izay manao ny sitrapon’ny Raiko izay any an-danitra ihany.+ 22  Maro no hilaza amiko amin’izany andro izany hoe: ‘Tompo ô, Tompo ô,+ angaha moa izahay tsy efa naminany tamin’ny anaranao, sady efa namoaka demonia tamin’ny anaranao, ary efa nanao fahagagana be dia be tamin’ny anaranao?’+ 23  Holazaiko tsara aminy anefa amin’izay fotoana izay hoe: ‘Tsy fantatro mihitsy ianareo! Mialà eto amiko ianareo mpandika lalàna!’+ 24  “Koa izay rehetra maheno an’izany teniko izany ka mankatò, dia mitovy amin’ny lehilahy malina izay nanorina ny tranony teo ambony vatolampy.+ 25  Avy be ny orana ka nisy riaka be, sady nifofofofo namely an’ilay trano ny rivotra. Tsy nirodana anefa ilay trano, satria naorina teo ambony vatolampy. 26  Fa izay rehetra maheno an’izany teniko izany kosa ka tsy mankatò, dia mitovy amin’ny lehilahy adala nanorina ny tranony teo ambony fasika.+ 27  Avy be ny orana ka nisy riaka be, sady nifofofofo namely an’ilay trano ny rivotra.+ Dia nirodana ilay trano ka rava tanteraka.” 28  Rehefa avy niteny an’izany rehetra izany i Jesosy, dia gaga ny vahoaka tamin’ny fomba fampianany.+ 29  Nampianatra azy ireo toy ny olona manana fahefana mantsy izy,+ fa tsy toy ny mpanora-dalàna.

Fanamarihana

Na: “Ny voa vokarin’ireny.”