Nosoratan’i Matio 15:1-39

  • Nomelohin’i Jesosy ny fomban-drazana (1-9)

  • Izay avy ao am-po no mandoto ny olona (10-20)

  • Vehivavy fenisianina tena nanam-pinoana (21-28)

  • Nanasitrana marary be dia be i Jesosy (29-31)

  • Nanome sakafo ho an’olona 4 000 i Jesosy (32-39)

15  Ary nisy Fariseo sy mpanora-dalàna+ avy any Jerosalema nankeo amin’i Jesosy, ka niteny hoe:  “Fa maninona ny mpianatrao no tsy manaraka ny fomban-drazana? Tsy mba manasa tanana,* ohatra, ry zareo rehefa hisakafo.”+  Dia namaly azy ireo i Jesosy hoe: “Ary maninona ianareo no mandika ny didin’Andriamanitra noho ny fomban-drazanareo?+  Nilaza, ohatra, Andriamanitra hoe: ‘Hajao ny rainao sy ny reninao’,+ sy hoe: ‘Tokony hovonoina ho faty izay mamingavinga* ny rainy na ny reniny.’+  Ianareo anefa milaza hoe: ‘Izay miteny amin’ny rainy na ny reniny hoe: “Izay ananako rehetra ka mety ho azoko anampiana anao, dia efa fanomezana voatokana ho an’Andriamanitra”,+  dia tsy voatery hanaja ny ray aman-dreniny.’ Ataonareo tsy misy vidiny àry ny tenin’Andriamanitra noho ny fomban-drazanareo.+  Ry mpihatsaravelatsihy, rariny raha naminany momba anareo i Isaia hoe:+  ‘An-tendro-molotra fotsiny no anajan’ity vahoaka ity ahy, fa ny fony kosa lavitra ahy.  Reraka fotsiny izy ireo manompo ahy, satria didin’olombelona no ampianariny.’”+ 10  Ary nantsoiny hankeo aminy ny vahoaka ka hoy izy: “Henoy izao dia fantaro ny dikan’izao lazaiko izao:+ 11  Tsy izay miditra ao am-bavan’ny olona no mandoto azy, fa izay mivoaka avy amin’ny vavany.”+ 12  Ary nanatona azy ny mpianatra ka niteny hoe: “Fantatrao ve fa tezitra ny Fariseo rehefa naheno an’ilay teninao teo?”+ 13  Dia hoy i Jesosy: “Hongotana ny zavamaniry rehetra tsy nambolen’ilay Raiko any an-danitra. 14  Avelao izy fa mpitarika jamba. Ary raha jamba no mitarika jamba, dia samy hianjera any an-kady ry zareo.”+ 15  Dia hoy i Petera: “Hazavao aminay ilay fanoharana teo.” 16  Dia hoy izy: “Mbola tsy mahatakatra tsara foana ve ny sainareo?+ 17  Angaha tsy fantatrareo fa izay rehetra miditra ao am-bava dia mankao an-kibo, ary lasa any amin’ny toerana fanariana azy? 18  Izay mivoaka avy amin’ny vava anefa dia avy ao am-po, ka izany no mandoto ny olona.+ 19  Avy ao am-po mantsy no ivoahan’ny eritreri-dratsy,+ ohatra hoe famonoana olona, fanitsakitsaham-bady, fijangajangana,* halatra, fijoroana ho vavolombelona mandainga, ary fanevatevana zava-masina. 20  Izany no mandoto ny olona, fa tsy ilay hoe mihinana amin’ny tanana tsy misasa.”* 21  Dia niala teo i Jesosy ka nankany amin’ny faritr’i Tyro sy Sidona.+ 22  Ary iny fa nanatona azy ny vehivavy fenisianina iray avy ao amin’ilay faritra, sady niantsoantso mafy hoe: “Mba iantrao aho, ry Tompo Zanak’i Davida ô! Mijaly be ny zanako vavy fa misy demonia.”+ 23  Tsy namaly an’ilay vehivavy mihitsy anefa izy. Nanatona azy àry ny mpianany ka niteny taminy hoe: “Asaivo mandeha any izy fa miantsoantso foana ao aorianantsika ao.” 24  Dia hoy i Jesosy: “Ho any amin’ny ondry very amin’ny taranak’Israely+ ihany no nanirahana ahy.” 25  Nanatona azy anefa ilay vehivavy, dia niankohoka teo anatrehany sady nilaza hoe: “Tompo ô, ampio aho!” 26  Ary hoy izy: “Tsy mety raha alaina ny mofon-jaza ka atsipy ho an’ny alikakely.” 27  Hoy anefa ilay vehivavy: “Marina izany, Tompo ô! Fa ny alikakely koa ange mba mihinana ny poti-mofo latsaka avy amin’ny latabatry ny tompony e!”+ 28  Dia hoy i Jesosy taminy: “Ravehivavy, lehibe ny finoanao. Ho tanteraka aminao anie izay irinao!” Dia sitrana tamin’izay ora izay ilay zanany vavy. 29  Niala teo i Jesosy avy eo, ka tonga tany akaikin’ny Ranomasin’i Galilia.+ Niakatra teny an-tendrombohitra izy, dia nipetrapetraka teo. 30  Ary nisy vahoaka be nanatona azy sady nitondra olona nalemy tongotra, kilemaina, jamba, moana, ary marary be dia be hafa. Dia napetrak’izy ireo teo an-tongony ireny, ka nositraniny.+ 31  Gaga àry ny vahoaka rehefa nahita ny moana niteny, ny kilemaina sitrana, ny nalemy tongotra nandeha, ary ny jamba nahita. Dia nanome voninahitra an’ilay Andriamanitry ny Israely ny vahoaka.+ 32  Ary nantsoin’i Jesosy nankeo aminy ny mpianany, ka hoy izy: “Mampalahelo ahy ireto vahoaka ireto,+ fa efa telo andro izao ry zareo no nijanona teto amiko, sady tsy manan-kohanina. Tsy tiako anefa raha hoe noana* izy no asaina mandeha, sao ho reraka eny an-dalana.”+ 33  Hoy anefa ny mpianatra taminy: “Aiza atỳ amin’ity toerana mitokana ity isika no hahita mofo hahavoky an’ireo vahoaka be ireo?”+ 34  Ary hoy i Jesosy taminy: “Firy ny mofo any aminareo?” Dia hoy izy ireo: “Fito, dia misy trondro madinika vitsivitsy koa.” 35  Nasainy naka toerana teo amin’ny tany àry ny vahoaka, 36  dia noraisiny ny mofo fito sy ny trondro. Rehefa avy nisaotra an’Andriamanitra izy, dia notapahiny ny mofo ka nozarainy tamin’ny mpianatra, ary ny mpianatra indray nizara an’ilay izy tamin’ny vahoaka.+ 37  Dia nihinana daholo ny olona ka voky, ary nangonin’ny mpianatra ny sombintsombiny sisa tsy lany ka nahafeno sobika lehibe fito.*+ 38  Lehilahy 4 000 no nihinana tamin’izay, ankoatra ny zaza amam-behivavy. 39  Dia noravany ny vahoaka. Taorian’izay dia niakatra tao an-tsambokely izy ka tonga tany amin’ny faritr’i Magadana.+

Fanamarihana

Zatra nanasa tanana araka ny fomban-drazan’ny Jiosy ny Fariseo sy ny Jiosy hafa.
Na: “manevateva.”
Grika: pôrneia. Jereo F.T.
Izany hoe tsy diovina araka ny takin’ny Lalàna.
Na: “tsy mihinan-kanina.”
Na: “sobika fito fitondrana vatsy.”