Nosoratan’i Matio 6:1-34

 • TORITENY TEO AN-TENDROMBOHITRA (1-34)

  • Aza tia sehoseho rehefa manao ny marina (1-4)

  • Izay tokony hatao rehefa mivavaka (5-15)

   • Vavaka modely (9-13)

  • Fifadian-kanina (16-18)

  • Harena eto an-tany sy any an-danitra (19-24)

  • Aza manahy intsony (25-34)

   • Katsaho foana aloha ilay Fanjakana (33)

6  “Tandremo sao hoe ny mba ho hitan’ny olona fotsiny no antony anaovanareo ny marina eo imasony.+ Raha izany mantsy, dia tsy hahazo valisoa avy amin’ilay Rainareo any an-danitra ianareo.  Koa rehefa manome zavatra mba hiantrana ny* mahantra ianao, dia aza mitsoka trompetra eo alohanao, toy ny ataon’ny mpihatsaravelatsihy ao amin’ny synagoga sy eny an-dalana mba hideran’ny olona azy. Lazaiko marina aminareo fa efa azony daholo ny valisoany.  Fa ianao kosa rehefa manome zavatra mba hiantrana ny mahantra, dia aza atao fantatry ny tananao ankavia izay ataon’ny tananao ankavanana,  mba tsy hisy hahafantatra* hoe niantra ny mahantra ianao. Dia hamaly soa anao ilay Rainao izay mijery anao na dia tsy hitanao aza.*+  “Ary rehefa mivavaka ianareo, dia aza manao hoatran’ny mpihatsaravelatsihy.+ Tia mivavaka mitsangana ao amin’ny synagoga sy eny an-joron-dalambe mantsy izy ireny,+ satria te ho hitan’ny olona. Lazaiko marina aminareo fa efa azony daholo ny valisoany.  Fa ianao kosa rehefa mivavaka, dia midira ao amin’ny efitranonao. Dia hidio ny varavarana, ary avy eo dia mivavaha amin’ilay Rainao tsy hita maso.*+ Dia hamaly soa anao ilay Rainao mahita ny zava-drehetra.*  Rehefa mivavaka ianareo, dia aza mamerimberina zavatra mitovy foana, hoatran’ny ataon’ny olona eo amin’izao tontolo izao. Mihevitra mantsy izy ireo fa rehefa lava be ny vavaka ataony dia hohenoina izy.  Aza manahaka azy àry, fa fantatry ny Rainareo izay ilainareo,+ na dia mbola tsy mangataka aminy akory aza ianareo.  “Hoatr’izao àry lazaina rehefa mivavaka:+ “‘Rainay izay any an-danitra, hohamasinina*+ anie ny anaranao!+ 10  Ho tonga anie ny Fanjakanao!+ Hatao etỳ an-tany+ anie ny sitraponao,+ tahaka ny any an-danitra! 11  Omeo anay anio izay sakafo* sahaza anay anio,+ 12  ary mamelà ny helokay,* tahaka ny namelanay izay meloka* taminay.+ 13  Ary aza avela ho resin’ny fakam-panahy izahay,*+ fa afaho* amin’ilay ratsy.’+ 14  “Raha mamela ny heloky ny olona ianareo, dia hamela ny helokareo koa ny Rainareo any an-danitra.+ 15  Fa raha tsy mamela ny heloky ny olona kosa ianareo, dia tsy hamela ny helokareo koa ny Rainareo.+ 16  “Rehefa mifady hanina+ ianareo, dia aza manao hoatran’ny mpihatsaravelatsihy. Fa mody manao maloka endrika be izy,* mba ho hitan’ny olona hoe mifady hanina.+ Lazaiko marina aminareo fa efa azony daholo ny valisoany. 17  Fa ianao kosa rehefa mifady hanina, dia hosory menaka ny lohanao ary sasao ny tarehinao, 18  amin’izay dia ilay Rainao tsy hita maso* irery ihany, fa tsy ny olona, no hahita hoe mifady hanina ianao. Dia hamaly soa anao ilay Rainao mahita ny zava-drehetra.* 19  “Aza manangona harena ho anareo intsony etỳ an-tany,+ izay misy bibikely* sy harafesina manimba, sady misy mpangalatra mamaky trano sy mangalatra. 20  Manangòna kosa harena ho anareo any an-danitra,+ izay tsy misy bibikely na harafesina manimba,+ sady tsy misy mpangalatra mamaky trano na mangalatra. 21  Fa any amin’izay misy ny harenanao, dia ho any koa ny fonao. 22  “Ny maso no jiron’ny vatana.+ Raha mifantoka tsara* àry ny masonao, dia hazava tsara* ny tenanao manontolo. 23  Fa raha mitsiriritra*+ kosa ny masonao, dia ho maizina ny tenanao manontolo. Ary raha lasa haizina ny hazavana ao anatinao, dia tena ho haizim-pito izany! 24  “Tsy misy mahavita manompo tompo roa, fa ny iray ho halany ary ny iray ho tiany,+ na ny iray hifikirany ary ny iray hataony tsinontsinona.* Tsy mahavita manompo an’Andriamanitra sy ny Harena ianareo.+ 25  “Izany no antony ilazako aminareo hoe: Aza manahy intsony+ ny amin’ny ainareo, hoe inona no hohaninareo na hosotroinareo, na manahy momba ny vatanareo, hoe inona no hotafinareo.+ Tsy sarobidy noho ny sakafo ve ny aina, ary tsy sarobidy noho ny fitafiana ny vatana?+ 26  Jereo tsara ny voro-manidina:+ Tsy mba mamafy na mijinja na manangona sakafo ao an-trano fitehirizam-bokatra ireny, nefa manome sakafo azy ilay Rainareo any an-danitra. Tsy sarobidy noho ireny ve ianareo? 27  Iza aminareo no mahay manalava ny androm-piainany, na dia kely* aza, rehefa manahy?+ 28  Nahoana koa ianareo no manahy ny amin’ny fitafiana? Diniho tsara ange ny voninkazo* eny an-tsaha e! Tsy miasa mafy na manao kofehy ireny, 29  nefa lazaiko aminareo fa na i Solomona+ tao amin’ny voninahiny rehetra aza tsy nitafy hoatran’ny iray amin’ireny. 30  Koa raha ny zavamaniry any an-tsaha aza ataon’Andriamanitra mitafy tsara tarehy hoatr’izany, nefa androany ihany ireny no eo, fa rahampitso dia hatsipy any anaty afo,* tsy mainka ve ianareo, ry kely finoana? 31  Koa aza manahy mihitsy+ ianareo hoe: ‘Inona no hohaninay?’, na ‘Inona no hosotroinay?’, na ‘Inona no hotafinay?’+ 32  Izany rehetra izany mantsy no tena tadiavin’ny olona eo amin’izao tontolo izao. Fa fantatr’ilay Rainareo any an-danitra fa ilainareo izany rehetra izany. 33  “Katsaho foana àry aloha* ilay Fanjakana sy ny fahamarinan’Andriamanitra,* dia homena anareo koa izany rehetra izany.+ 34  Koa aza manahy mihitsy ny amin’ny ampitso,+ fa aleo rahampitso no manahy ny amin’ny rahampitso. Efa ampy ny olana mitranga amin’ny andro tsirairay.

Fanamarihana

Na: “manome zavatra ho an’ny.” Jereo F.T. “Fiantrana ny mahantra.”
Abt: “mba hatao ao amin’ny miafina.”
Abt: “mijery anao ao amin’ny miafina.”
Abt: “izay ao amin’ny miafina.”
Abt: “mijery anao ao amin’ny miafina.”
Na: “hatao masina; hohajaina satria masina.”
Abt: “mofo.”
Abt: “ny trosanay.”
Abt: “nitrosa.”
Abt: “aza mitondra anay ho amin’ny fakam-panahy.”
Na: “vonjeo.”
Na: “Fa tsy karakarainy ny tarehiny.”
Abt: “izay ao amin’ny miafina.”
Abt: “mijery anao ao amin’ny miafina.”
Abt: “samoina”, any Israely. Bibikely manana elatra, mitovitovy amin’ny lolo.
Na: “Raha mahita tsara.” Abt: “Raha tsotra.”
Na: “ho feno hazavana.”
Abt: “ratsy.”
Na: “hohamavoiny.”
Abt: “iray hakiho.” Jereo F.F. B14.
Na: “lisy.”
Abt: “lafaoro.”
Na: “Aza atao ambanin-javatra mihitsy àry.”
Jereo F.T.