Nosoratan’i Matio 11:1-30

  • Noderaina i Jaona Mpanao Batisa (1-15)

  • Nomelohina ilay taranaka tsy mety miova (16-24)

  • Nidera ny Rainy i Jesosy satria tiany izay manetry tena (25-27)

  • Mamelombelona ny ziogan’i Jesosy (28-30)

11  Rehefa avy nanome toromarika ny mpianany 12 lahy i Jesosy, dia nankany amin’ny tanàna manodidina mba hampianatra sy hitory.+  Ary naheno momba ny asa nataon’i Kristy i Jaona tamin’izy nigadra,+ ka nirahiny ny mpianany+  hanontany azy hoe: “Ianao ve Ilay ho avy, sa olon-kafa no tokony handrasanay?”+  Dia hoy i Jesosy: “Mandehana tantarao amin’i Jaona izao henonareo sy hitanareo izao:+  Lasa mahita ny jamba,+ mandeha ny malemy, voadio ny boka,+ mandre ny marenina, atsangana ny maty, ary itoriana ny vaovao tsara+ ny mahantra.  Sambatra izay tsy tafintohina noho ny amiko.”+  Rehefa lasa ny mpianatr’i Jaona, dia niresaka momba an’i Jaona tamin’ny vahoaka i Jesosy. Hoy izy: “Nivoaka hijery inona tany an-tany efitra ianareo?+ Bararata ahetsiketsiky ny rivotra ve?+  Sa nivoaka hijery inona ianareo? Olona manao akanjo vita amin’ny ravin-damba malefaka* ve? Any an-tranon’ny mpanjaka no misy manao akanjo hoatr’izany.  Inona marina àry no antony nivoahanareo e? Hijery mpaminany ve? Tsoriko aminareo fa lehibe lavitra noho ny mpaminany izy.+ 10  Fa izao no voasoratra momba azy: ‘Halefako mialoha anao* ilay olona irahiko, izay hanomana ny lalana halehanao.’+ 11  Lazaiko marina aminareo fa amin’izay nateraky ny vehivavy, dia mbola tsy nisy lehibe noho i Jaona Mpanao Batisa. Mbola lehibe noho izy anefa izay kely indrindra ao amin’ny Fanjakan’ny lanitra.+ 12  Nanomboka tamin’ny andron’i Jaona Mpanao Batisa ka hatramin’izao, dia misisika mafy hiditra ao amin’ny Fanjakan’ny lanitra ny olona, ary izay misisika mafy no tafiditra.+ 13  Fa samy naminany daholo na ny Mpaminany na ny Lalàna, mandra-pahatongan’i Jaona.+ 14  Na manaiky ianareo na tsia, dia izy ilay ‘Elia voalaza hoe ho avy.’+ 15  Izay manan-tsofina hihainoana, aoka izy hihaino. 16  “Hohariko amin’inona ity taranaka ity?+ Hoatran’ny ankizy mipetraka eny an-tsena, sady miresaka amin’ireo mpiara-milalao aminy hoe: 17  ‘Efa nitsoka sodina izahay, nefa ianareo tsy mba nandihy. Efa nanao hira fisaonana izahay, nefa ianareo tsy mba nikapo-tratra noho ny alahelo.’ 18  Hoatr’izany koa fa tonga i Jaona, nifady hanina sady tsy nisotro divay, nefa lazain’ny olona hoe: ‘Misy demonia izy.’ 19  Tonga kosa ny Zanak’olona, mihinana sy misotro,+ nefa hoy ihany ny olona: ‘Jereo! Olona tendan-kanina sy mpiboboka divay io, sady naman’ny mpamory hetra sy ny mpanota.’+ Izay ataon’ny olona anefa no ahitana raha hendry izy na tsia.”*+ 20  Ary nomeny tsiny ireo tanàna nanaovany ny ankamaroan’ny fahagagana nataony, satria tsy mba nibebaka ny olona tao amin’ireny. 21  Hoy izy: “Hahita loza ianao, ry Korazina! Hahita loza ianao, ry Betsaida! Raha tany Tyro sy Sidona mantsy no nanaovana an’ireny fahagagana natao tao aminareo ireny, dia ho efa ela ry zareo no nibebaka ka nanao akanjo gony sy nihosina lavenona.+ 22  Lazaiko aminareo fa ho mora kokoa ny hanjo an’i Tyro sy Sidona amin’ny Andro Fitsarana, noho ny hanjo anareo.+ 23  Ary ianao, ry Kapernaomy,+ ianao ve dia hasandratra hatreny amin’ny lanitra? Hidina any amin’ny Fasana* aza ianao!+ Raha tany Sodoma mantsy no nanaovana an’ireny fahagagana natao tao aminao ireny, dia ho mbola teo ilay tanàna hatramin’izao. 24  Lazaiko aminao fa ho mora kokoa ny hanjo an’i Sodoma amin’ny Andro Fitsarana, noho ny hanjo anao.”+ 25  Tamin’izay fotoana izay, dia hoy i Jesosy: “Ry Ray, Tompon’ny lanitra sy ny tany ô, midera anao eto imason’ny olona rehetra aho, satria efa nafeninao tamin’ny hendry sy ny mahira-tsaina ireny zavatra ireny, fa nampahafantarinao tamin’ny ankizikely* kosa.+ 26  Izany mihitsy mantsy no sitraponao, Ray ô! 27  Efa nomen’ny Raiko ahy daholo ny zava-drehetra.+ Tsy misy tena mahafantatra tsara ny Zanaka afa-tsy ny Ray,+ ary tsy misy tena mahafantatra tsara ny Ray afa-tsy ny Zanaka sy izay tian’ny Zanaka hampahafantarina ny momba ny Ray.+ 28  Mankanesa atỳ amiko ianareo rehetra miasa mafy sy mitondra enta-mavesatra, fa hamelombelona anareo aho. 29  Ento ny ziogako ka mianara amiko, fa malemy fanahy sy manetry tena* aho,+ dia ho velombelona ianareo. 30  Fa mora entina ny ziogako, ary maivana ny entako.”

Fanamarihana

Na: “lamba tsara tarehy.”
Abt: “eo anatrehan’ny tarehinao.”
Na: “Ny fahendren’ny olona anefa dia hamarinin’ny vokatry ny ataony.”
Jereo F.T.
Izany hoe tamin’izay manetry tena hoatran’ny ankizikely.
Abt: “manetry tena am-po.”