Hijery ny anatiny

Ho any amin'ny loha hevitra

Ny Filazantsara Nosoratan’i Matio

Toko

Topy Maso

 • 1

  • Tetirazan’i Jesosy Kristy (1-17)

  • Ny nahaterahan’i Jesosy (18-25)

 • 2

  • Mpanandro tonga namangy (1-12)

  • Nandositra tany Ejipta (13-15)

  • Novonoin’i Heroda ny zazalahikely rehetra (16-18)

  • Niverina tany Nazareta (19-23)

 • 3

  • Nitory i Jaona Mpanao Batisa (1-12)

  • Natao batisa i Jesosy (13-17)

 • 4

  • Naka fanahy an’i Jesosy ny Devoly (1-11)

  • Nanomboka nitory tany Galilia i Jesosy (12-17)

  • Mpianatra voalohany nantsoina (18-22)

  • Nitory sy nampianatra ary nanasitrana i Jesosy (23-25)

 • 5

  • TORITENY TEO AN-TENDROMBOHITRA (1-48)

   • Nanomboka nampianatra teo an-tendrombohitra i Jesosy (1, 2)

   • Zavatra sivy mahasambatra (3-12)

   • Sira sy fahazavana (13-16)

   • Hanatanteraka ny Lalàna i Jesosy (17-20)

   • Torohevitra momba ny hatezerana (21-26), fanitsakitsaham-bady (27-30), fisaraham-panambadiana (31, 32), fianianana (33-37), valifaty (38-42), fitiavana ny fahavalo (43-48)

 • 6

  • TORITENY TEO AN-TENDROMBOHITRA (1-34)

   • Aza tia sehoseho rehefa manao ny marina (1-4)

   • Izay tokony hatao rehefa mivavaka (5-15)

    • Vavaka modely (9-13)

   • Fifadian-kanina (16-18)

   • Harena eto an-tany sy any an-danitra (19-24)

   • Aza manahy intsony (25-34)

    • Katsaho foana aloha ilay Fanjakana (33)

 • 7

  • TORITENY TEO AN-TENDROMBOHITRA (1-27)

   • Aza mitsara intsony (1-6)

   • Mangataha foana, mitadiava foana, dondòny foana (7-11)

   • Izay tianareo hataon’ny olona aminareo (12)

   • Vavahady tery (13, 14)

   • Ny voany no ahafantarana ny hazo (15-23)

   • Trano eo ambony vatolampy, trano eo ambony fasika (24-27)

  • Gaga tamin’ny fampianaran’i Jesosy ny olona (28, 29)

 • 8

  • Boka iray nositranina (1-4)

  • Manamboninahitra nanam-pinoana (5-13)

  • Nanasitrana marary be dia be tao Kapernaomy i Jesosy (14-17)

  • Ny tokony hataon’izay te hanaraka an’i Jesosy (18-22)

  • Nampitony rivo-mahery i Jesosy (23-27)

  • Nalefan’i Jesosy tao amin’ny andian-kisoa ny demonia (28-34)

 • 9

  • Nanasitrana malemy i Jesosy (1-8)

  • Niantso an’i Matio i Jesosy (9-13)

  • Fanontaniana momba ny fifadian-kanina (14-17)

  • Zanakavavin’i Jairo; vehivavy nikasika ny akanjon’i Jesosy (18-26)

  • Nanasitrana jamba sy moana i Jesosy (27-34)

  • Be ny vokatra fa ny mpiasa no vitsy (35-38)

 • 10

  • Ny apostoly 12 (1-4)

  • Toromarika momba ny fitoriana (5-15)

  • Hisy hanenjika ny mpianatra (16-25)

  • Andriamanitra no atahory fa tsy olona (26-31)

  • Tsy fihavanana fa sabatra (32-39)

  • “Izay mandray anareo dia mandray ahy” (40-42)

 • 11

  • Noderaina i Jaona Mpanao Batisa (1-15)

  • Nomelohina ilay taranaka tsy mety miova (16-24)

  • Nidera ny Rainy i Jesosy satria tiany izay manetry tena (25-27)

  • Mamelombelona ny ziogan’i Jesosy (28-30)

 • 12

  • “Tompon’ny Sabata” i Jesosy (1-8)

  • Lehilahy maty tanana nositranina (9-14)

  • Mpanompo malalan’Andriamanitra (15-21)

  • Fanahy masina no namoahana demonia (22-30)

  • Fahotana tsy ahazoana famelana (31, 32)

  • Ny voany no ahafantarana ny hazo (33-37)

  • Famantarana ny amin’i Jona (38-42)

  • Rehefa miverina indray ny fanahy maloto (43-45)

  • Ny renin’i Jesosy sy ny rahalahiny (46-50)

 • 13

  • FANOHARANA MOMBA ILAY FANJAKANA (1-52)

   • Ny mpamafy (1-9)

   • Ny antony nanaovan’i Jesosy fanoharana (10-17)

   • Ny dikan’ilay fanoharana momba ny mpamafy (18-23)

   • Ny vary sy ny tsimparifary (24-30)

   • Ny voan-tsinapy sy ny lalivay (31-33)

   • Tanteraka ny faminaniana rehefa nampiasa fanoharana i Jesosy (34, 35)

   • Ny dikan’ilay fanoharana momba ny vary sy ny tsimparifary (36-43)

   • Harena nafenina sy ilay perla faran’izay tsara (44-46)

   • Ny harato tarihina (47-50)

   • Zavatra vaovao sy tranainy avy ao amin’ny trano fitehirizana (51, 52)

  • Tsy nino an’i Jesosy ny olona tao amin’ny faritra niaviany (53-58)

 • 14

  • Notapahina ny lohan’i Jaona Mpanao Batisa (1-12)

  • Nanome sakafo ho an’olona 5 000 i Jesosy (13-21)

  • Nandeha teo ambony rano i Jesosy (22-33)

  • Nanasitrana tany Genesareta (34-36)

 • 15

  • Nomelohin’i Jesosy ny fomban-drazana (1-9)

  • Izay avy ao am-po no mandoto ny olona (10-20)

  • Vehivavy fenisianina tena nanam-pinoana (21-28)

  • Nanasitrana marary be dia be i Jesosy (29-31)

  • Nanome sakafo ho an’olona 4 000 i Jesosy (32-39)

 • 16

  • Nangataka famantarana ny Fariseo (1-4)

  • Lalivain’ny Fariseo sy ny Sadoseo (5-12)

  • Ny lakilen’ilay Fanjakana (13-20)

   • Haorina eo ambony vatolampy ny fiangonana (18)

  • Nolazain’i Jesosy mialoha hoe hovonoina ho faty izy(21-23)

  • Ny tena mpianatr’i Jesosy (24-28)

 • 17

  • Fiovan-tarehy (1-13)

  • Finoana hoatran’ny voan-tsinapy (14-21)

  • Nolazain’i Jesosy indray hoe hovonoina ho faty izy (22, 23)

  • Drakma tao anaty trondro no nandoavana hetra (24-27)

 • 18

  • Ny lehibe indrindra ao amin’ilay Fanjakana (1-6)

  • Vato mahatafintohina (7-11)

  • Fanoharana momba an’ilay ondry very (12-14)

  • Ny tokony hatao mba hahatafarina ny rahalahinao (15-20)

  • Fanoharana momba an’ilay mpanompo tsy namela heloka (21-35)

 • 19

  • Fanambadiana sy fisarahana (1-9)

  • Fanomezana ny hoe tsy manambady (10-12)

  • Nametra-tanana tamin’ny zaza i Jesosy (13-15)

  • Fanontanian’ilay tovolahy mpanankarena (16-24)

  • Mahafoy zavatra ho an’ilay Fanjakana (25-30)

 • 20

  • Mpiasa nomena karama mitovy (1-16)

  • Nolazain’i Jesosy indray hoe hovonoina ho faty izy (17-19)

  • Nisy nangataka toerana manokana ao amin’ilay Fanjakana (20-28)

   • Vidim-panavotana ho an’ny maro i Jesosy (28)

  • Jamba roa nositranina (29-34)

 • 21

  • Niditra tamim-boninahitra tao Jerosalema i Jesosy (1-11)

  • Nanadio ny tempoly i Jesosy (12-17)

  • Nanozona aviavy naniry (18-22)

  • Avy amin’iza ny fahefan’i Jesosy? (23-27)

  • Fanoharana momba ny zanaka roa lahy (28-32)

  • Fanoharana momba ny mpamboly namono olona (33-46)

   • Vato fehizoro tsy tian’ny mpanao trano (42)

 • 22

  • Fanoharana momba ny fampakaram-bady (1-14)

  • Andriamanitra sy Kaisara (15-22)

  • Fanontaniana momba ny fitsanganana amin’ny maty (23-33)

  • Ny didy roa lehibe indrindra (34-40)

  • Zanak’i Davida ve i Kristy? (41-46)

 • 23

  • Aza manahaka ny mpanora-dalàna sy ny Fariseo (1-12)

  • Hahita loza ny mpanora-dalàna sy ny Fariseo (13-36)

  • Nitomany an’i Jerosalema i Jesosy (37-39)

 • 24

  • FAMANTARANA NY FANATREHAN’I KRISTY (1-51)

   • Ady, mosary, horohoron-tany (7)

   • Hotorina ny vaovao tsara (14)

   • Fahoriana lehibe (21, 22)

   • Famantarana ny Zanak’olona (30)

   • Fanoharana momba ny aviavy (32-34)

   • Ho toy ny tamin’ny andron’i Noa (37-39)

   • Miambena foana (42-44)

   • Ilay mpanompo mendri-pitokisana sy ilay mpanompo ratsy fanahy (45-51)

 • 25

  • FAMANTARANA NY FANATREHAN’I KRISTY (1-46)

   • Fanoharana momba ny virjiny folo (1-13)

   • Fanoharana momba ny talenta (14-30)

   • Ny ondry sy ny osy (31-46)

 • 26

  • Nitetika ny hamono an’i Jesosy ny mpisorona (1-5)

  • Menaka manitra nararaka teo amin’i Jesosy (6-13)

  • Ny Paska farany; ny hamadihana an’i Jesosy (14-25)

  • Ny Sakafo Harivan’ny Tompo voalohany (26-30)

  • Nilaza i Jesosy hoe handa azy i Petera (31-35)

  • Nivavaka tao Getsemane i Jesosy (36-46)

  • Nosamborina i Jesosy (47-56)

  • Teo anatrehan’ny Fitsarana Avo Jiosy (57-68)

  • Nanda an’i Jesosy i Petera (69-75)

 • 27

  • Nentina tany amin’i Pilato i Jesosy (1, 2)

  • Nananton-tena i Jodasy (3-10)

  • Jesosy teo anatrehan’i Pilato (11-26)

  • Nesoin’ny miaramila (27-31)

  • Nofantsihana teo amin’ny tsato-kazo (32-44)

  • Maty i Jesosy (45-56)

  • Nalevina i Jesosy (57-61)

  • Nambenana tsara ny fasany (62-66)

 • 28

  • Natsangana tamin’ny maty i Jesosy (1-10)

  • Nomena vola ny miaramila mba handainga (11-15)

  • ‘Ampianaro ny olona mba ho lasa mpanara-dia ahy’ (16-20)