Nosoratan’i Matio 26:1-75

  • Nitetika ny hamono an’i Jesosy ny mpisorona (1-5)

  • Menaka manitra nararaka teo amin’i Jesosy (6-13)

  • Ny Paska farany; ny hamadihana an’i Jesosy (14-25)

  • Ny Sakafo Harivan’ny Tompo voalohany (26-30)

  • Nilaza i Jesosy hoe handa azy i Petera (31-35)

  • Nivavaka tao Getsemane i Jesosy (36-46)

  • Nosamborina i Jesosy (47-56)

  • Teo anatrehan’ny Fitsarana Avo Jiosy (57-68)

  • Nanda an’i Jesosy i Petera (69-75)

26  Rehefa avy niteny an’izany rehetra izany i Jesosy, dia hoy izy tamin’ny mpianany:  “Fantatrareo fa ho tonga ny Paska+ rehefa afaka roa andro, dia hatolotra amin’ny fahavalony ny Zanak’olona mba hovonoina eo amin’ny tsato-kazo.”+  Ary nivory teo an-tokotanin’ilay mpisoronabe nantsoina hoe Kaiafa ny lehiben’ny mpisorona sy ny anti-panahin’ny vahoaka.+  Niray tetika izy ireo+ hoe hamitaka an’i* Jesosy sy hisambotra azy, ka hamono azy ho faty.  Hoy anefa izy ireo: “Aleo tsy amin’ny fety, sao dia hisahotaka ny vahoaka.”  Tamin’i Jesosy tao an-tranon’i Simona boka, tany Betania,+  dia nanatona azy ny vehivavy anankiray nitondra tavoahangy vatosanga feno menaka manitra lafo vidy. Nararak’ilay vehivavy teo an-dohan’i Jesosy ilay izy, tamin’i Jesosy mbola nisakafo* iny.  Tezitra ny mpianatra rehefa nahita an’izany, ka niteny hoe: “Fa maninona no mandanilany foana hoatr’izao?  Azo namidy lafo be izao iny, dia nomena ny mahantra ny vola.” 10  Fantatr’i Jesosy ny zavatra noresahin’izy ireo, ka hoy izy taminy: “Fa maninona no ataonareo an’izany io vehivavy io? Tena tsara ny nataony tamiko. 11  Hisy mahantra foana mantsy eo aminareo,+ fa izaho kosa tsy ho eo aminareo foana.+ 12  Nasiany an’iny menaka manitra iny ny vatako, satria te hanomana ny fandevenana ahy izy.+ 13  Lazaiko marina aminareo fa na aiza na aiza hitoriana ny vaovao tsara eran’izao tontolo izao, dia holazaina koa ny nataon’io vehivavy io, ho fahatsiarovana azy.”+ 14  Avy eo dia nankany amin’ny lehiben’ny mpisorona ny iray tamin’izy 12 Lahy, ilay antsoina hoe Jodasy Iskariota,+ 15  ka niteny hoe: “Homenareo inona aho hamadihako azy, dia hatolotro anareo izy?”+ Ary nifanaraka taminy izy ireo fa hanome azy volafotsy 30 sekely.+ 16  Dia tsy nitsahatra nitady an’izay fotoana mety tsara hamadihana an’i Jesosy izy nanomboka tamin’izay. 17  Tamin’ny andro voalohany hankalazana ny Fetin’ny Mofo Tsy Misy Lalivay,+ dia nanatona an’i Jesosy ny mpianatra ka niteny hoe: “Aiza no tianao hikarakaranay ny sakafon’ny Paska?”+ 18  Dia hoy izy: “Mankanesa any amin-dRanona any an-tanàna, dia teneno izy hoe: ‘Niteny ny Mpampianatra hoe: “Efa akaiky ny fotoana voatondro hahafatesako, dia hankalaza ny Paska miaraka amin’ny mpianatro ao an-tranonao aho.”’” 19  Nataon’ny mpianatra àry izay nampanaovin’i Jesosy azy, ka nomaniny daholo izay nilaina tamin’ny Paska. 20  Rehefa hariva ny andro,+ dia naka toerana* teo amin’ny latabatra izy sy ny mpianatra 12 lahy.+ 21  Ary hoy izy teo am-pisakafoana: “Lazaiko marina aminareo fa hamadika ahy ny iray aminareo.”+ 22  Dia nalahelo be izy ireo, ka samy nanontany azy hoe: “Izaho ve izany, Tompo ô?” 23  Dia hoy izy: “Izay miara-manatsoboka ny mofony amiko ao anaty vilia no hamadika ahy.+ 24  Marina fa handeha ny Zanak’olona, araka ny efa voasoratra momba azy, nefa hahita loza+ ilay olona hamadika ny Zanak’olona!+ Tsara kokoa ho an’ilay olona raha tsy teraka akory.”+ 25  Ary hoy i Jodasy, ilay efa hamadika azy: “Izaho ve izany, Raby ô?” Dia hoy i Jesosy: “Voalazanao.” 26  Raha mbola nihinana izy ireo, dia nandray mofo i Jesosy. Ary nivavaka izy, dia avy eo notapahiny ilay mofo+ ka nomeny ny mpianatra, sady hoy izy: “Raiso ity dia hano. Ity no* vatako.”+ 27  Nandray kaopy koa izy ka nisaotra an’Andriamanitra, dia nomeny azy ireo ilay kaopy, sady hoy izy: “Misotroa amin’ity daholo ianareo.+ 28  Fa ity no* rako,+ dia ‘ny ran’ny fifanekena’+ izay halatsaka mba hahasoa olona maro,+ ka ho voavela ny fahotan’izy ireo.+ 29  Lazaiko aminareo anefa fa tsy hisotro amin’itony vokatry ny voaloboka itony intsony aho, mandra-pahatongan’ny andro hisotroako divay vaovao miaraka aminareo, ao amin’ny Fanjakan’ny Raiko.”+ 30  Farany, dia nankany amin’ny Tendrombohitra Oliva+ izy ireo, rehefa avy nihira fiderana.* 31  Ary hoy i Jesosy: “Hahafoy ahy* daholo ianareo anio alina, noho ny zavatra hanjo ahy, fa voasoratra hoe: ‘Hasiako ny mpiandry, dia hiparitaka ny andian’ondry.’+ 32  Rehefa atsangana anefa aho, dia handeha hialoha anareo any Galilia.”+ 33  Ary hoy i Petera taminy: “Na hahafoy anao* daholo aza izy rehetra noho izay hanjo anao, dia izaho tsy hahafoy anao* izany mihitsy!”+ 34  Dia hoy i Jesosy taminy: “Lazaiko marina aminao fa mbola tsy maneno akory ny akoho anio alina, dia handa ahy intelo ianao.”+ 35  Hoy anefa i Petera: “Na tsy maintsy hiara-maty aminao aza aho, dia tsy handa anao izany mihitsy!”+ Niteny hoatr’izany koa ny mpianatra hafa rehetra. 36  Tonga tao amin’ilay toerana antsoina hoe Getsemane+ i Jesosy sy ny mpianatra avy eo. Dia hoy izy tamin’ny mpianatra: “Mipetraha eto fa izaho handeha hivavaka erỳ.”+ 37  Nentiny niaraka taminy i Petera sy izy roa lahy zanak’i Zebedio. Dia nanomboka nalahelo sy nitebiteby be izy,+ 38  ka niteny tamin’ireo hoe: “Tena malahelo be aho izany, hoatran’ny efa ho faty. Mijanòna eto dia miaraha miari-tory amiko.”+ 39  Ary nandroso kelikely izy, dia niankohoka sady nivavaka+ hoe: “Raiko ô, raha azo atao, dia mba esory amiko ity kaopy* ity.+ Aleo anefa tsy ny sitrapoko no hatao, fa ny anao.”+ 40  Niverina teo amin’ny mpianatra izy avy eo ka nahita azy ireo natory. Dia hoy izy tamin’i Petera: “Ianareo ve dia tsy mba afaka niaraka niari-tory tamiko adiny iray akory?+ 41  Miambena+ sy mivavaha foana+ mba tsy ho resin’ny fakam-panahy.+ Mazoto* ihany ny saina, saingy ny nofo no malemy.”+ 42  Ary lasa fanindroany izy ka nivavaka hoe: “Raiko ô, raha tsy azo esorina ity fa tsy maintsy hosotroiko, dia aleo hatao ny sitraponao.”+ 43  Dia niverina indray izy, ary mbola nahita azy ireo natory, fa efa navesatra ny masony. 44  Lasa indray izy nandeha nivavaka fanintelony, ary izay noteneniny teo aloha ihany no naveriny. 45  Niverina teo amin’ny mpianatra izy avy eo, ka niteny tamin’ireo hoe: “Mbola matory sy miala sasatra ihany ve ianareo amin’izao fotoana izao? Efa kely sisa dia ho tonga ny ora hamadihana ny Zanak’olona, ka hatolotra eo am-pelatanan’ny mpanota izy. 46  Mitsangàna dia andao isika handeha, fa efa akaiky ilay mpamadika ahy.” 47  Tsy tapitra akory anefa ny teniny, dia iny fa tonga i Jodasy, ilay anisan’ny 12 Lahy. Ary nisy vahoaka be nitondra sabatra sy kibay niaraka taminy, nirahin’ny lehiben’ny mpisorona sy ny anti-panahin’ny vahoaka.+ 48  Ary efa nanome famantarana azy ireo ilay mpamadika hoe: “Izay horohako no izy, ka sambory.” 49  Tonga dia nanitsy teo amin’i Jesosy izy ka niteny hoe: “Manahoana, Raby ô!”, sady nanoroka azy. 50  Hoy anefa i Jesosy taminy: “Fa haninona atỳ ianao?”+ Dia nanatona ny vahoaka ka nisambotra an’i Jesosy, ary nitondra azy. 51  Nanatsoaka ny sabany anefa ny iray tamin’ireo niaraka tamin’i Jesosy, dia nasiany tamin’iny ilay mpanompon’ny mpisoronabe, ka niala ny sofiny.+ 52  Dia hoy i Jesosy taminy: “Avereno amin’ny tranony ny sabatrao,+ fa ho fatin’ny sabatra izay rehetra mampiasa sabatra.+ 53  Angaha heverinao fa tsy azoko atao ny miangavy ny Raiko, ka izao dia izao ihany aho dia handefasany anjely be dia be mihoatra noho ny andian-tafika 12?+ 54  Raha izany anefa, dia ahoana no hahatanterahan’ilay voalazan’ny Soratra Masina hoe tsy maintsy hitranga izao?” 55  Dia hoy i Jesosy tamin’ny vahoaka: “Tonga hisambotra ahy miaraka amin’ny sabatra sy kibay ve ianareo, hoatr’ireny hisambotra jiolahy ireny? Isan’andro aho nipetraka nampianatra tao amin’ny tempoly,+ nefa tsy nosamborinareo.+ 56  Mitranga anefa izao rehetra izao mba ho tanteraka izay nosoratan’ny mpaminany.”*+ Avy eo dia nandao azy daholo ny mpianatra ka lasa nitsoaka.+ 57  Ny olona nisambotra an’i Jesosy kosa nitondra azy tany amin’i Kaiafa+ mpisoronabe. Efa tafavory tany ny mpanora-dalàna sy ny anti-panahy tamin’izay.+ 58  Nanaraka azy teny lavidavitra teny foana anefa i Petera, hatrany an-tokotanin’ny mpisoronabe. Dia niditra izy ka niara-nipetrapetraka tamin’ny mpiasa an-trano teo, fa te hahita an’izay hiafaran’ilay raharaha.+ 59  Ary nitady zavatra hiampangana an’i Jesosy ny lehiben’ny mpisorona sy izay rehetra anisan’ny Fitsarana Avo Jiosy, mba hamonoana azy ho faty.+ 60  Tsy nahita anefa izy ireo, na be dia be aza ny vavolombelona mandainga tonga teo.+ Avy eo dia nisy olona roa tonga 61  ka niteny hoe: “Io lehilahy io nilaza hoe: ‘Vitako ny mandrodana ny tempolin’Andriamanitra sy manangana azy ao anatin’ny telo andro.’”+ 62  Dia nitsangana ny mpisoronabe ka niteny taminy hoe: “Toa tsy mamaly akory ianao! Ahoana izany fiampangan’ireo olona ireo anao izany?”+ 63  Mbola tsy niteny ihany+ anefa i Jesosy, ka hoy ny mpisoronabe taminy: “Asaiko mianiana amin’ilay Andriamanitra velona ianao mba hilaza aminay raha ianao no Kristy Zanak’Andriamanitra!”+ 64  Dia hoy i Jesosy taminy: “Voalazanao. Izao anefa no lazaiko aminareo: Manomboka izao dia ho hitanareo ny Zanak’olona+ hipetraka eo ankavanan’Ilay Mahery+ sady ho avy eny amin’ny rahon’ny lanitra.”+ 65  Dia nandrovitra ny akanjony ivelany ny mpisoronabe sady niteny hoe: “Nanevateva an’Andriamanitra izy! Inona indray no mbola ilantsika vavolombelona? Efa henonareo ilay izy nanevateva an’Andriamanitra teo! 66  Ahoana ny hevitrareo?” Dia namaly izy ireo hoe: “Mendrika ny ho faty izy.”+ 67  Nororan’izy ireo ny tarehiny+ avy eo, dia nasiany totohondry izy.+ Ny sasany indray namely tehamaina azy+ 68  sady niteny hoe: “Maminania aminay, ry Kristy! Iza ilay namely anao teo?” 69  Nipetraka tany ivelany, tany an-tokotany, i Petera tamin’izay. Ary nisy mpanompovavy nanatona azy ka niteny hoe: “Ianao koa niaraka tamin’i Jesosy, ilay avy any Galilia!”+ 70  Nanda teo anatrehan’ny olona rehetra anefa i Petera hoe: “Tsy fantatro izany zavatra resahinao izany.” 71  Rehefa nivoaka nankeo akaikin’ny vavahady izy, dia nisy ankizivavy hafa indray nahita azy ka niteny tamin’ny olona teo hoe: “Niaraka tamin’i Jesosy, ilay avy any Nazareta, io lehilahy io!”+ 72  Dia nanda indray izy sady nianiana hoe: “Marina raha mba fantatro izany lehilahy izany!” 73  Rehefa afaka kelikely, dia nanatona an’i Petera ny olona nijorojoro teo ka niteny hoe: “Tena naman-dry zareo ianao, fa tonga dia fantatra amin’ny fiteninao.”* 74  Dia nanomboka niozona* sy nianiana izy hoe: “Tena tsy fantatro mihitsy ho’aho izany lehilahy izany!” Teo no ho eo ihany dia nisy akoho naneno. 75  Dia tsaroan’i Petera ilay nolazain’i Jesosy hoe: “Mbola tsy maneno akory ny akoho, dia handa ahy intelo ianao.”+ Koa nivoaka tany ivelany izy sady nigogogogo nitomany.

Fanamarihana

Na: “hampiasa hafetsena amin’i.”
Na: “nandry ilika teo amin’ny latabatra.”
Na: “nandry ilika.”
Grika: estin, izany hoe “midika ho.”
Grika: estin, izany hoe “midika ho.”
Na: “salamo.”
Abt: “Ho tafintohina.”
Abt: “Na ho tafintohina.”
Abt: “tsy ho tafintohina.”
Ny “kaopy” eto dia ny sitrapon’Andriamanitra momba an’i Jesosy hoe navelany ho faty izy rehefa nampangaina ho nanevateva an’Andriamanitra.
Na: “Vonona.”
Na: “izay nosoratan’ny mpaminany ao amin’ny Soratra Masina.”
Na: “fitenim-paritra ampiasainao.”
Izany hoe manaiky fa hisy loza hanjo azy raha tsy marina ny teniny.