Nosoratan’i Matio 9:1-38

  • Nanasitrana malemy i Jesosy (1-8)

  • Niantso an’i Matio i Jesosy (9-13)

  • Fanontaniana momba ny fifadian-kanina (14-17)

  • Zanakavavin’i Jairo; vehivavy nikasika ny akanjon’i Jesosy (18-26)

  • Nanasitrana jamba sy moana i Jesosy (27-34)

  • Be ny vokatra fa ny mpiasa no vitsy (35-38)

9  Koa niakatra tao an-tsambokely izy ka nankeny ampita, dia nankao amin’ilay tanàna nipetrahany.+  Ary iny fa nentin’ny olona teo aminy ny lehilahy iray malemy teo am-pandriana. Rehefa hitan’i Jesosy fa nanam-pinoana izy ireo, dia hoy izy tamin’ilay malemy: “Mahereza, anaka! Voavela ny helokao.”+  Dia niteny anakampo ny mpanora-dalàna sasany hoe: “Manevateva an’Andriamanitra ilehity.”  Fantatr’i Jesosy ny eritreritr’izy ireo, ka hoy izy: “Nahoana ianareo no ratsy saina hoatr’izany?+  Fa inona, ohatra, no mora kokoa: Ny miteny hoe: ‘Voavela ny helokao’, sa hoe: ‘Mitsangàna dia mandehana’?+  Mba hahafantaranareo anefa fa manana fahefana hamela heloka eto an-tany ny Zanak’olona...” Dia hoy izy tamin’ilay malemy: “Mitsangàna, batao ny fandriananao, dia mandehana mody.”+  Dia nitsangana ilay lehilahy ka lasa nody.  Gaga be* ny vahoaka rehefa nahita an’izany ka nanome voninahitra an’Andriamanitra, izay nanome an’izany fahefana izany ho an’ny olona.  Rehefa niala teo i Jesosy, dia nahita lehilahy antsoina hoe Matio, nipetraka teo amin’ny birao famorian-ketra. Ary hoy izy taminy: “Andao hanara-dia ahy.” Dia nitsangana i Matio ka nanaraka azy.+ 10  Taorian’izay, rehefa nisakafo* tao an-trano izy, dia nisy mpamory hetra sy mpanota be dia be tonga nisakafo* niaraka tamin’i Jesosy sy ny mpianany.+ 11  Hoy anefa ny Fariseo tamin’ny mpianany, rehefa nahita an’izany: “Fa maninona ny mpampianatra anareo no miara-misakafo amin’ny mpamory hetra sy ny mpanota?”+ 12  Henon’i Jesosy izany ka hoy izy: “Tsy ny olona salama no mila dokotera, fa ny marary.+ 13  Mandehana àry fantaro ny dikan’ny hoe: ‘Aleoko olona mamindra fo, toy izay olona manao sorona.’+ Fa tsy tonga hiantso ny olo-marina aho, fa ny mpanota.” 14  Nankeo aminy ny mpianatr’i Jaona avy eo, dia nanontany hoe: “Fa maninona izahay sy ny Fariseo no mifady hanina matetika, nefa ny mpianatrao tsy mba mifady?”+ 15  Dia hoy i Jesosy: “Tsy misy antony tokony hampalahelo ny naman’ny mpampakatra, raha mbola miaraka aminy eo ny mpampakatra.+ Indray andro any anefa, dia tsy hiaraka aminy intsony* ny mpampakatra,+ ka amin’izay ry zareo vao hifady hanina. 16  Tsy misy olona manampina akanjo tonta amin’ny tapa-damba vaovao. Hisintona be mantsy ilay tapa-damba, dia handrirotra an’ilay akanjo ka vao mainka hitatra ny rovitra.+ 17  Ary tsy misy olona manisy divay vaovao ao anaty siny hoditra efa tonta. Raha izany mantsy, dia ho vaky ilay siny hoditra ka ho raraka ny divay ary ho simba ny siny. Fa atao ao anaty siny hoditra vaovao ny divay vaovao, ka samy tsy simba na ny siny na ny divay.” 18  Tamin’izy niteny an’izany, dia nisy mpitantana ny synagoga nanatona ka niankohoka teo anatrehany, sady niteny hoe: “Efa maty angamba izay ny zanako vavy. Andao re ho any aminay e, dia ametraho tanana izy mba ho velona!”+ 19  Dia nitsangana i Jesosy, ary nanaraka an’ilay lehilahy izy sy ny mpianany. 20  Ary nisy vehivavy nijaly be, fa nandeha ra+ nandritra ny 12 taona. Nanatona an’i Jesosy avy tao aoriana izy, ka nikasika ny mikiramborambo amin’ny morontongotry ny akanjony ivelany.+ 21  Fa hoy izy anakampo: “Raha mikasika ny akanjony ivelany fotsiny aho, dia ho sitrana.” 22  Ary nitodika i Jesosy ka nahita azy, dia niteny hoe: “Mahereza, anaka! Ny finoanao no nahasitrana anao.”+ Dia sitrana tamin’izay ora izay ilay vehivavy.+ 23  Rehefa tonga tao an-tranon’ilay mpitantana ny synagoga i Jesosy, dia nahita olona nitsoka sodina sy vahoaka nitabataba,+ 24  ka hoy izy: “Mandehana ianareo mivoaka! Tsy maty io ankizivavy io fa matory.”+ Dia nihomehezan’ireo izy. 25  Raha vao tafavoaka ny vahoaka, dia niditra izy ka noraisiny ny tanan’ilay ankizivavy,+ dia niarina ilay ankizy.+ 26  Ary niely eran’ilay faritra ny resaka momba an’izany. 27  Rehefa niala teo i Jesosy, dia nisy jamba roa lahy+ nanaraka azy sady niantsoantso mafy hoe: “Mba iantrao izahay, ry Zanak’i Davida ô!” 28  Nankeo aminy ireo jamba ireo rehefa tafiditra tao an-trano izy, ka nanontanian’i Jesosy hoe: “Mino ve ianareo fa mahavita an’izany aho?”+ Hoy izy ireo: “Eny, Tompoko.” 29  Dia nokasihiny ny mason’izy ireo,+ sady hoy izy: “Ho tanteraka aminareo anie izany, satria manam-pinoana ianareo!” 30  Dia lasa nahita ny mason’izy ireo. Noraran’i Jesosy mafy anefa izy ireo hoe: “Tandremo sao misy mahafantatra an’izao!”+ 31  Notantarain’izy ireo eran’ilay faritra anefa ny momba azy, rehefa tafavoaka an’ilay trano izy ireo. 32  Rehefa lasa izy ireo, dia iny fa nentin’ny olona ny lehilahy iray moana nisy demonia.+ 33  Dia niteny ilay moana rehefa navoaka ilay demonia.+ Gaga ny vahoaka ka niteny hoe: “Mbola tsy nisy hoatr’izao mihitsy teto amin’ny Israely.”+ 34  Hoy anefa ny Fariseo: “Ny lehiben’ny demonia no ahavitany mamoaka demonia.”+ 35  Ary lasa i Jesosy nitety ny tanàna rehetra, na kely na lehibe, ka nampianatra tany amin’ny synagoga sy nitory ny vaovao tsaran’ilay Fanjakana. Nositraniny koa ny karazan’aretina rehetra.+ 36  Rehefa nahita ny vahoaka izy, dia nangoraka an’ireo,+ satria hitany fa nampijalina izy ireo sady tsy nisy niraharaha hoatran’ny ondry tsy misy mpiandry.+ 37  Dia hoy izy tamin’ny mpianany: “Tena be ny vokatra fa ny mpiasa no vitsy.+ 38  Iangavio àry ny Tompon’ny vokatra haniraka mpiasa hijinja ny vokatra.”+

Fanamarihana

Na: “Raiki-tahotra.”
Na: “nandry ilika teo amin’ny latabatra.”
Na: “nandry ilika teo amin’ny latabatra.”
Abt: “hesorina eo aminy.”