Nosoratan’i Matio 21:1-46

  • Niditra tamim-boninahitra tao Jerosalema i Jesosy (1-11)

  • Nanadio ny tempoly i Jesosy (12-17)

  • Nanozona aviavy naniry (18-22)

  • Avy amin’iza ny fahefan’i Jesosy? (23-27)

  • Fanoharana momba ny zanaka roa lahy (28-32)

  • Fanoharana momba ny mpamboly namono olona (33-46)

    • Vato fehizoro tsy tian’ny mpanao trano (42)

21  Rehefa nanakaiky an’i Jerosalema izy ireo ka tonga tao Betifaga, teo amin’ny Tendrombohitra Oliva, dia naniraka mpianatra roa lahy i Jesosy.+  Hoy izy: “Mandehana ao amin’irỳ tanàna kely irỳ. Tonga dia hahita ampondra mifatotra miaraka amin’ny zanany ianareo ao. Vahao ireo dia ento atỳ amiko.  Ary raha misy manontany anareo, dia teneno hoe: ‘Misy ilan’ny Tompo azy.’ Dia tonga dia halefany ireo.”  Nitranga tokoa izany mba ho tanteraka izay nasaina nolazain’ny mpaminany hoe:  “Teneno i Ziona zanakavavy hoe: ‘Iny tonga atỳ aminao iny ny mpanjakanao.+ Malemy fanahy+ izy, ary mitaingina ampondra, dia zanak’ampondra, izay zanaky ny biby mpitondra entana.’”+  Dia lasa ireo mpianatra ireo nanao an’izay nasain’i Jesosy nataony.+  Nentin’izy roa lahy ilay ampondra sy ny zanany, ka napetrany teo ambonin’ireo ny akanjon’izy ireo ivelany, dia nitaingina teo i Jesosy.+  Ny ankamaroan’ny vahoaka kosa namelatra ny akanjony ivelany teo amin’ny lalana.+ Nisy indray nanapaka sampan-kazo dia namelatra an’izany teo amin’ny lalana.  Nisy vahoaka koa nandeha nialoha an’i Jesosy sy nanaraka tao aorianany, sady niantsoantso tsy an-kijanona hoe: “Mba vonjeo re ny Zanak’i Davida e!+ Hotahina anie ilay tonga amin’ny anaran’i Jehovah!*+ Mba vonjeo re izy, ry any amin’ny avo indrindra ô!”+ 10  Rehefa niditra tao Jerosalema izy, dia nisahotaka ny iray tanàna, sady niteny hoe: “Fa iza io e?” 11  Dia namerimberina niteny ny vahoaka hoe: “Io no Jesosy mpaminany,+ avy any Nazareta any Galilia!” 12  Ary niditra tao amin’ny tempoly i Jesosy ka noroahiny daholo izay nivarotra sy nividy tao. Nazerany koa ny latabatry ny mpanakalo vola sy ny fipetrahan’ny mpivarotra voromailala.+ 13  Dia hoy izy tamin’ireo: “Voasoratra hoe: ‘Ny tranoko hantsoina hoe trano fivavahana’,+ nefa ianareo manao azy ho lava-bato fiafenan’ny jiolahy.”+ 14  Nisy jamba sy malemy tongotra koa nanatona azy tao amin’ny tempoly, ka nositraniny. 15  Ary tezitra ny lehiben’ny mpisorona sy ny mpanora-dalàna,+ rehefa nahita ny zava-mahagaga nataony sy ny ankizilahy niantsoantso mafy tao amin’ny tempoly hoe: “Mba vonjeo re ny Zanak’i Davida e!”+ 16  Dia hoy izy ireo: “Henonao ve izany tenin’ireo izany?” Ary hoy i Jesosy taminy: “Ie. Angaha mbola tsy novakinareo mihitsy ilay hoe: ‘Avy amin’ny vavan’ny ankizy sy ny zaza no amoahanao fiderana’?”+ 17  Ary nandao an’ireo izy ka niala tao an-tanàna mba ho any Betania, dia natory tany ny alin’iny.+ 18  Ary noana izy tamin’izy niverina tao an-tanàna ny ampitso vao maraina.+ 19  Nahita aviavy teo amoron-dalana izy ka nankeo, nefa tsy nahita afa-tsy raviny fotsiny.+ Ary hoy izy tamin’ilay hazo: “Enga anie tsy hamoa intsony ianao mandrakizay!”+ Dia tonga dia nalazo ilay hazo. 20  Gaga ny mpianatra rehefa nahita an’izany, ka niteny hoe: “Fa maninona no tonga dia nalazo ilay aviavy?”+ 21  Dia namaly azy ireo i Jesosy hoe: “Lazaiko marina aminareo fa raha manam-pinoana ianareo ka tsy misalasala, dia ho vitanareo izay nataoko tamin’ilay aviavy. Raha miteny amin’ity tendrombohitra ity koa aza ianareo hoe: ‘Mialà eto dia mianjerà any an-dranomasina’, dia hitranga tokoa izany.+ 22  Ary ho azonareo daholo izay angatahinareo amin’ny vavaka, raha manam-pinoana ianareo.”+ 23  Rehefa nankao amin’ny tempoly izy, dia nanatona azy ny lehiben’ny mpisorona sy ny anti-panahin’ny vahoaka, tamin’izy mbola nampianatra tao. Ary hoy izy ireo: “Fahefana avy aiza no anaovanao an’izao? Ary iza no nanome anao an’izany fahefana izany?”+ 24  Dia hoy i Jesosy: “Izaho koa mba hanontany zavatra iray aminareo. Raha valianareo ilay izy, dia holazaiko aminareo koa hoe avy aiza ny fahefana anaovako an’izao: 25  Avy aiza no nahazoan’i Jaona fahefana hanao batisa? Avy any an-danitra sa avy amin’ny olona?” Dia nifampiresaka ireo hoe: “Raha miteny izao isika hoe: ‘Avy any an-danitra’, dia hiteny izy hoe: ‘Koa naninona ianareo no tsy nino azy?’+ 26  Raha miteny anefa isika hoe: ‘Avy amin’ny olona’, dia ny vahoaka indray no atahorantsika, satria mihevitra daholo ry zareo hoe mpaminany i Jaona.” 27  Hoy àry izy ireo tamin’i Jesosy: “Tsy fantatray.” Dia hoy i Jesosy: “Izaho koa tsy hiteny aminareo hoe fahefana avy aiza no anaovako an’izao. 28  “Ahoana ny hevitrareo? Nisy lehilahy nanan-janaka roa lahy. Nankeo amin’ilay voalohany izy ka niteny hoe: ‘Mandehana, anaka, miasa any an-tanimboaloboka androany.’ 29  Dia namaly ilay zanany hoe: ‘Izaho tsy handeha.’ Nanenina anefa izy avy eo ka nandeha ihany. 30  Nankeo amin’ilay zanany faharoa indray ilay lehilahy, ka niteny hoatr’izany koa. Dia namaly io hoe: ‘Eny, tompoko, handeha aho.’ Tsy nandeha anefa izy. 31  Iza amin’izy mirahalahy àry no nanao ny sitrapon’ny rainy?” Dia hoy ireo: “Ilay voalohany.” Ary hoy i Jesosy taminy: “Lazaiko marina aminareo fa ny mpamory hetra sy ny mpivaro-tena no hiditra alohanareo any amin’ny Fanjakan’Andriamanitra. 32  Fa tonga teo aminareo i Jaona ka nampianatra ny lalan’ny fahamarinana, kanefa tsy nino azy ianareo. Ny mpamory hetra sy ny mpivaro-tena kosa nino azy.+ Ary na dia efa nahita an’izany aza ianareo, dia mbola tsy nanenina ihany, sady tsy nino azy. 33  “Henoy indray izao fanoharana izao: Nanana tany ny lehilahy iray ka nanao tanimboaloboka,+ ary nofefeny ny manodidina. Dia nihady lavaka famiazam-boaloboka teo izy ary nanangana tilikambo.+ Nampanofainy tamin’ny mpamboly ilay izy avy eo, dia lasa nankany an-tany hafa izy.+ 34  Rehefa masaka ny voaloboka, dia nirahiny ho any amin’ny mpamboly ny mpanompony mba hanangona ny anjarany. 35  Nosamborin’ny mpamboly anefa izy ireo, ka ny iray nokapohiny, ny iray novonoiny, ary ny iray notorahany vato ho faty.+ 36  Naniraka mpanompo betsaka kokoa noho ny teo aloha indray ilay lehilahy, kanefa mbola nataon’ireo hoatr’izany koa.+ 37  Farany, nirahiny tany amin’ireo ny zanany lahy, fa hoy izy: ‘Mba hohajain’ireny kosa ny zanako e!’ 38  Rehefa nahita an’ilay zanany anefa ny mpamboly, dia nifampiresaka hoe: ‘Iny ny mpandova!+ Andao izy hovonointsika, dia amin’izay lasantsika ny lovany!’ 39  Koa nosamborin’ireo izy ka notaritaritiny teny ivelan’ny tanimboaloboka, dia novonoiny ho faty.+ 40  Rehefa tonga àry ilay tompon’ny tanimboaloboka, dia hataony ahoana ireo mpamboly ireo?” 41  Ary hoy ireo nihaino azy: “Haripany daholo ireo satria ratsy fanahy. Ilay tanimboaloboka kosa hampanofainy amin’ny mpamboly hafa, izay hanome azy ny anjarany rehefa miakatra ny vokatra.” 42  Ary hoy i Jesosy taminy: “Angaha mbola tsy novakinareo tao amin’ny Soratra Masina mihitsy ilay hoe: ‘Ny vato tsy tian’ny* mpanao trano no lasa vato fehizoro lehibe indrindra.*+ Avy amin’i Jehovah* izany sady mahavariana antsika’?+ 43  Izao àry no lazaiko aminareo: Hesorina aminareo ny Fanjakan’Andriamanitra, ka homena an’izay firenena mamokatra voa mendrika an’ilay Fanjakana. 44  Ho potipotika izay mianjera eo amin’io vato io,+ ary ho torotoro izay ianjerany.”+ 45  Rehefa naheno an’ireo fanoharana ireo ny lehiben’ny mpisorona sy ny Fariseo, dia takany hoe izy ireo no noresahin’i Jesosy.+ 46  Natahotra ny vahoaka anefa izy ireo, na dia te hisambotra azy aza. Nihevitra an’i Jesosy ho mpaminany mantsy ny vahoaka.+

Fanamarihana

Jereo F.F. A5.
Na: “vato nolavin’ny.”
Abt: “lasa lohan’ny zoro.”
Jereo F.F. A5.