Hijery ny anatiny

Fanazavana Andinin-teny

Fantaro ny tena dikan’ny teny sy andinin-teny malaza ao amin’ny Baiboly. Jereo ny teny manodidina azy ireny mba hamantarana an’izany. Mandiniha lalina kokoa, ka jereo ny fanazavana any amin’ny fanamarihana ambany pejy sy ny fanondroana andininy hafa.

Fanazavana ny Genesisy 1:1: “Tany Am-piandohana, dia Namorona ny Lanitra sy ny Tany Andriamanitra”

Inona ny hevi-dehibe roa resahin’io andinin-teny voalohany ao amin’ny Baiboly io?

Fanazavana ny Eksodosy 20:12: “Hajao ny Rainao sy ny Reninao”

Vao mainka tokony hankatò an’io didy io ny Israelita, satria nampanantena Andriamanitra hoe misy soa ho azon’izy ireo avy amin’izany.

Fanazavana ny Josoa 1:9: “Mahereza sy Matanjaha”

Inona no hanampy anao ho be herim-po sy hatanjaka rehefa misy olana na vato misakana?

Fanazavana ny Isaia 41:10: “Aza Matahotra Hianao, fa Momba Anao Aho”

Nampiasa matoanteny telo i Jehovah mba hanomezana toky ny mpanompony hoe tena hanampy azy ireo izy.

Fanazavana ny Isaia 42:8: “Izaho no TOMPO”

Iza no anarana nofidin’Andriamanitra mba hiantsoana azy?

Fanazavana ny Jeremia 29:11: “Izaho dia Mahalala ny Hevitro ny Aminareo”

Marina fa nosoratana ho an’ny olona taloha ireo teny ireo, nefa mbola izany ihany no eritreretin’Andriamanitra hatao amin’izao.

Fanazavana ny Matio 6:34: “Aza Manahy ny Amin’ny Ampitso”

Tsy te hilaza akory i Jesosy hoe tsy tokony hanomana ny hoavintsika isika.

Fanazavana ny Marka 1:15: “Efa Akaiky ny Fanjakan’Andriamanitra”

Te hilaza ve i Jesosy tamin’izay hoe efa nanomboka nitondra ny Fanjakan’Andriamanitra?

Fanazavana ny Jaona 1:1: “Tany Am-piandohana ny Teny”

Miresaka momba ny fiainan’i Jesosy talohan’ny naha olombelona azy io andinin-teny io.

Fanazavana ny Jaona 3:16: “Fa Fatratra Tokoa ny Fitiavan’Andriamanitra Izao Tontolo Izao”

Ahoana no nampisehoan’Andriamanitra fa tiany isika tsirairay sady tiany hiaina mandrakizay?

Fanazavana ny Romanina 10:13: ‘Izay Miantso ny Anaran’ny Tompo no Hovonjena’

Tian’Andriamanitra ho voavonjy sy hahazo fiainana mandrakizay daholo ny olona, na inona na inona fireneny, volon-kodiny, na fari-piainany.