Hijery ny anatiny

Fanazavana Andinin-teny

Fantaro ny tena dikan’ny teny sy andinin-teny malaza ao amin’ny Baiboly. Jereo ny teny manodidina azy ireny mba hamantarana an’izany. Mandiniha lalina kokoa, ka jereo ny fanazavana any amin’ny fanamarihana ambany pejy sy ny fanondroana andininy hafa.

Fanazavana ny Genesisy 1:1: “Tany Am-piandohana, dia Namorona ny Lanitra sy ny Tany Andriamanitra”

Inona ny hevi-dehibe roa resahin’io andinin-teny voalohany ao amin’ny Baiboly io?

Fanazavana ny Eksodosy 20:12: “Hajao ny Rainao sy ny Reninao”

Vao mainka tokony hankatò an’io didy io ny Israelita, satria nampanantena Andriamanitra hoe misy soa ho azon’izy ireo avy amin’izany.

Fanazavana ny Josoa 1:9: “Mahereza sy Matanjaha”

Inona no hanampy anao ho be herim-po sy hatanjaka rehefa misy olana na vato misakana?

Fanazavana ny Salamo 46:10: “Mitsahara, ka Aoka ho Fantatrareo fa Izaho no Andriamanitra”

Te hilaza fotsiny ve io andinin-teny io hoe mila mangina rehefa any am-piangonana?

Ohabolana 3:5, 6: “Aza Miankina Amin’ny Fahalalanao”

Ahoana no ampisehoanao hoe Andriamanitra no itokisanao kokoa noho ny tenanao?

Fanazavana ny Isaia 40:31: “Izay Manantena An’i Jehovah ... Hahazo Hery Indray”

Nahoana no ampitovian’ny Soratra Masina amin’ny voromahery manidina ambony ny olona mahazo hery avy amin’Andriamanitra?

Fanazavana ny Isaia 41:10: “Aza Matahotra Hianao, fa Momba Anao Aho”

Nampiasa matoanteny telo i Jehovah mba hanomezana toky ny mpanompony hoe tena hanampy azy ireo izy.

Fanazavana ny Isaia 42:8: “Izaho no TOMPO”

Iza no anarana nofidin’Andriamanitra mba hiantsoana azy?

Fanazavana ny Jeremia 29:11: “Izaho dia Mahalala ny Hevitro ny Aminareo”

Marina fa nosoratana ho an’ny olona taloha ireo teny ireo, nefa mbola izany ihany no eritreretin’Andriamanitra hatao amin’izao.

Fanazavana ny Mika 6:8: “Hanaraka An’Andriamanitrao Amim-panetrentena”

Fintinin’io andinin-teny io ho zavatra telo mazava tsara ny zavatra tian’Andriamanitra hataontsika.

Matio 6:33: “Katsaho ... Aloha ny Fanjakan’Andriamanitra”

Te hilaza ve i Jesosy hoe tsy mila mitady asa fivelomana ny Kristianina?

Fanazavana ny Matio 6:34: “Aza Manahy ny Amin’ny Ampitso”

Tsy te hilaza akory i Jesosy hoe tsy tokony hanomana ny hoavintsika isika.

Fanazavana ny Marka 1:15: “Efa Akaiky ny Fanjakan’Andriamanitra”

Te hilaza ve i Jesosy tamin’izay hoe efa nanomboka nitondra ny Fanjakan’Andriamanitra?

Fanazavana ny Jaona 1:1: “Tany Am-piandohana ny Teny”

Miresaka momba ny fiainan’i Jesosy talohan’ny naha olombelona azy io andinin-teny io.

Fanazavana ny Jaona 3:16: “Fa Fatratra Tokoa ny Fitiavan’Andriamanitra Izao Tontolo Izao”

Ahoana no nampisehoan’Andriamanitra fa tiany isika tsirairay sady tiany hiaina mandrakizay?

Jaona 14:6: “Izaho no Lalana sy Fahamarinana ary Fiainana”

Nahoana no mila manaiky ny anjara asa miavaka tanan’i Jesosy ny olona te hanompo an’i Jehovah?

Fanazavana ny Jaona 16:33: “Efa Nandresy An’izao Tontolo Izao Aho”

Nahoana ireo tenin’i Jesosy ireo no manome toky ny mpanara-dia azy hoe hahavita hampifaly an’Andriamanitra izy ireo?

Fanazavana ny Romanina 10:13: ‘Izay Miantso ny Anaran’ny Tompo no Hovonjena’

Tian’Andriamanitra ho voavonjy sy hahazo fiainana mandrakizay daholo ny olona, na inona na inona fireneny, volon-kodiny, na fari-piainany.

Fanazavana ny Romanina 15:13: “Andriamanitry ny Fanantenana Anie Hameno Anareo Amin’ny Fifaliana sy ny Fiadanana”

Inona no ifandraisan’ny fifaliana sy ny fiadanana amin’ny fanantenana sy ny fanahy masina?

Fanazavana ny Filipianina 4:6, 7: “Aza Manahy na Inona na Inona”

Karazana vavaka hoatran’ny ahoana no manampy ny mpanompon’Andriamanitra hilamin-tsaina rehefa misy zavatra mampanahy azy ireo?

Fanazavana ny Filipianina 4:13: “Afaka Miatrika Izany Rehetra Izany Aho, Noho i Kristy”

Nahoana i Paoly no niteny hoe manana hery hiatrehana “an’izay rehetra mitranga” izy?

Fanazavana ny 2 Timoty 1:7: “Tsy mba Fanahy Mahatonga ho Kanosa no Efa Nomen’Andriamanitra Antsika”

Ahoana no hanampian’Andriamanitra antsika tsy hatahotra hanao ny tsara?

Fanazavana ny Hebreo 11:1: “Ny Finoana no Fahatokiana ny Amin’ny Zavatra Antenaina”

Inona no atao hoe tena finoana ary nahoana izy io no tena ilaina?