Nosoratan’i Matio 25:1-46

  • FAMANTARANA NY FANATREHAN’I KRISTY (1-46)

    • Fanoharana momba ny virjiny folo (1-13)

    • Fanoharana momba ny talenta (14-30)

    • Ny ondry sy ny osy (31-46)

25  “Ary ny Fanjakan’ny lanitra dia azo oharina amin’ny virjiny folo naka ny jirony,+ ka nivoaka hitsena ny mpampakatra.+  Ny dimy adala, ary ny dimy malina.*+  Nitondra ny jirony ireo adala, saingy tsy nitondra menaka.  Fa ireo malina kosa nitondra ny jirony sady nitondra menaka tao anaty fitoerany.  Koa satria elaela ny mpampakatra vao tonga, dia rendremana izy rehetra ka resin-tory.  Ary tamin’ny misasakalina, dia nisy niantsoantso hoe: ‘Iny ny mpampakatra! Mivoaha hitsena azy.’  Dia nitsangana nanomana ny jirony+ daholo ireo virjiny ireo.  Ary hoy ireo virjiny adala tamin’ireo malina: ‘Mba omeo amin’ny menakareo izahay, fa efa ho faty ny jironay.’  Namaly anefa ireo malina hoe: ‘Angamba ireto tsy ho ampy ho antsika, fa mandehana mividy any amin’ny mpivarotra.’ 10  Tamin-dry zareo nandeha nividy menaka iny anefa no tonga ny mpampakatra. Dia niara-niditra taminy tao amin’ny fanasambe amin’ny fampakaram-bady ireo virjiny efa vonona,+ ary nohidiana ny varavarana. 11  Taorian’izay, dia tonga koa ireo virjiny hafa ka niteny hoe: ‘Azafady, tompoko ô! Mba vohay izahay, tompoko ô!’+ 12  Dia hoy izy: ‘Tsoriko aminareo fa tsy fantatro ianareo.’ 13  “Koa miambena foana àry,+ satria tsy fantatrareo na ny andro na ny ora.+ 14  “Ny Fanjakan’ny lanitra koa dia hoatran’ny lehilahy iray efa handeha ho any an-tany hafa. Nampiantso ny mpanompony àry izy dia nankininy tamin’izy ireo ny fananany.+ 15  Ny iray nomeny volafotsy dimy talenta,* ny iray nomeny roa talenta, ary ny iray nomeny iray talenta, samy araka ny fahaizany avy. Dia lasa nankany an-tany hafa izy. 16  Tonga dia nandeha ilay nomena volafotsy dimy talenta ka nampiasa an’izany, dia nahazo tombony dimy. 17  Ilay nomena roa talenta koa nahazo tombony roa. 18  Fa ilay nomena iray talenta fotsiny kosa lasa nandeha nihady lavaka, ka nanafina an’ilay volan’ny* tompony. 19  “Ela be tatỳ aoriana, dia tonga ilay tompon’ireo mpanompo ireo ka nanao ampamoaka an-dry zareo momba ny kaontim-bolany.+ 20  Ary nanatona ilay nomena dimy talenta, ka nitondra dimy fanampiny sady niteny hoe: ‘Nanankinanao dimy talenta aho, tompoko, dia jereo fa nahazo tombony dimy.’+ 21  Dia hoy ilay tompony taminy: ‘Tsara izany, ry mpanompo tsara sady mendri-pitokisana! Mendri-pitokisana tamin’ny zavatra vitsivitsy ianao, ka hotendreko hiandraikitra zavatra be dia be.+ Miaraha mifaly amin’ny tomponao.’+ 22  Nanatona koa avy eo ilay nomena roa talenta sady niteny hoe: ‘Nanankinanao roa talenta aho, tompoko, dia jereo fa nahazo tombony roa.’+ 23  Dia hoy ilay tompony taminy: ‘Tsara izany, ry mpanompo tsara sady mendri-pitokisana! Mendri-pitokisana tamin’ny zavatra vitsivitsy ianao, ka hotendreko hiandraikitra zavatra be dia be. Miaraha mifaly amin’ny tomponao.’ 24  “Farany, dia nanatona ilay nomena iray talenta sady niteny hoe: ‘Fantatro fa olona sarotsarotiny ianao, tompoko. Mijinja eny amin’izay tsy namafazanao ianao sady manangona an’izay tsy nokororohinao.+ 25  Dia natahotra aho dia lasa nanafina an’ilay talentanao tany anaty tany. Iny ny anao.’ 26  Dia hoy ilay tompony: ‘Ry mpanompo ratsy fanahy sady kamo! Efa fantatrao fa mijinja eny amin’izay tsy namafazako aho sady manangona an’izay tsy nokororohiko. 27  Koa maninona raha napetrakao tany amin’ny banky ny volako,* amin’izay ilay izy mba azoko niaraka tamin’ny zanabola rehefa tonga aho? 28  “‘Alaivo any aminy àry ilay talenta, dia omeo an’ilay manana folo talenta,+ 29  satria izay manana dia homena bebe kokoa ka hanana be dia be. Fa izay tsy manana kosa, na izay ananany aza dia halaina aminy.+ 30  Atsipazo any amin’ny haizina any ivelany any io mpanompo tsy misy ilana azy io. Any izy no hitomany sy hihidy vazana.’* 31  “Rehefa ho avy amin’ny voninahiny ny Zanak’olona,+ miaraka amin’ny anjely rehetra,+ dia hipetraka eo amin’ny seza fiandrianany be voninahitra izy. 32  Dia hangonina eo anatrehany ny firenena rehetra. Ary hanavaka ny olona izy, toy ny mpiandry ondry manavaka ny ondry amin’ny osy. 33  Dia hataony eo ankavanany ny ondry,+ fa eo ankaviany kosa ny osy.+ 34  “Ary izao no holazain’ny Mpanjaka amin’izay eo ankavanany: ‘Avia ianareo izay notahin’ny Raiko, mandovà an’ilay Fanjakana nomanina ho anareo hatramin’ny nanorenana an’izao tontolo izao. 35  Fa noana aho dia nomenareo zavatra hohanina. Nangetaheta aho dia nomenareo zavatra hosotroina. Vahiny aho dia nampiantranoinareo.+ 36  Nitanjaka* aho dia nampitafianareo.+ Narary aho dia nokarakarainareo. Ary nigadra aho dia novangianareo.’+ 37  Dia hamaly azy ny olo-marina hoe: ‘Tompo ô, oviana ianao no hitanay noana ka nomenay sakafo, na nangetaheta ka nomenay zavatra hosotroina?+ 38  Oviana ianao no hitanay hoe vahiny ka nampiantranoinay, na nitanjaka ka nampitafianay? 39  Oviana ianao no hitanay narary na nigadra ka novangianay?’ 40  Dia hamaly azy ireo ilay Mpanjaka hoe: ‘Lazaiko marina aminareo fa izay nataonareo tamin’ny iray amin’ny kely indrindra amin’ireto rahalahiko ireto no nataonareo tamiko.’+ 41  “Hoy kosa izy amin’izay eo ankaviany: ‘Mialà eto amiko+ ianareo voaozona, dia mandehana any amin’ny afo maharitra mandrakizay,+ izay nomanina ho an’ny Devoly sy ny anjeliny.+ 42  Fa noana aho nefa tsy nomenareo zavatra hohanina, nangetaheta nefa tsy nomenareo zavatra hosotroina. 43  Vahiny aho nefa tsy nampiantranoinareo, nitanjaka nefa tsy nampitafianareo, ary narary sy nigadra nefa tsy nokarakarainareo.’ 44  Dia hamaly koa ireo hoe: ‘Tompo ô, oviana ianao no hitanay noana na nangetaheta na hoe vahiny na nitanjaka na narary na nigadra, ka tsy mba nokarakarainay?’ 45  Ary hamaly an’ireo izy hoe: ‘Lazaiko marina aminareo fa araka izay tsy nataonareo tamin’ny iray amin’ireto kely indrindra ireto no tsy nataonareo tamiko.’+ 46  Haringana* mandrakizay+ izy ireny, fa ny olo-marina kosa hahazo fiainana mandrakizay.”+

Fanamarihana

Na: “hendry.”
1 talenta grika = 20,4 kg. Jereo F.F. B14.
Abt: “volafotsin’ny.”
Abt: “volafotsiko.”
Izany hoe hihidy vazana satria ho tezitra sy hamoy fo.
Na: “Zara raha nitafy.”
Abt: “Ho tapaka; Horantsanana”, hoatran’ny sampan-kazo tapahina.