Hijery ny anatiny

Ho any amin'ny loha hevitra

FANONTANIANA 19

Inona avy no Resahin’ireo Boky ao Amin’ny Baiboly?

SORATRA HEBREO (“TESTAMENTA TALOHA”)

BOKY DIMY VOALOHANY:

Genesisy, Eksodosy, Levitikosy, Nomery, Deoteronomia

Ny famoronana ka hatramin’ny niandohan’ny firenen’Israely

BOKY MISY TANTARA (BOKY 12):

Josoa, Mpitsara, Rota

Ny nidiran’ny Israelita tao amin’ny Tany Nampanantenaina sy ireo zava-niseho taorian’izay

1 sy 2 Samoela, 1 sy 2 Mpanjaka, 1 sy 2 Tantara

Ny tantaran’ny firenen’Israely ka hatramin’ny nandravana an’i Jerosalema

Ezra, Nehemia, Estera

Ny tantaran’ny Jiosy rehefa avy natao sesitany tany Babylona

BOKY MISY TONONKALO (BOKY 5):

Joba, Salamo, Ohabolana, Mpitoriteny, Tononkiran’i Solomona

Tenim-pahendrena sy hira

BOKIM-PAMINANIANA (BOKY 17):

Isaia, Jeremia, Fitomaniana, Ezekiela, Daniela, Hosea, Joela, Amosa, Obadia, Jona, Mika, Nahoma, Habakoka, Zefania, Hagay, Zakaria, Malakia

Faminaniana na filazana an’izay hitranga amin’ny vahoakan’Andriamanitra

SORATRA GRIKA KRISTIANINA (“TESTAMENTA VAOVAO”)

FILAZANTSARA (BOKY 4):

Matio, Marka, Lioka, Jaona

Ny fiainan’i Jesosy teto an-tany sy ny fanompoany

ASAN’NY APOSTOLY (BOKY 1):

Ny niandohan’ny fiangonana kristianina sy ny asa nataon’ny misionera

TARATASY (BOKY 21):

Romanina, 1 sy 2 Korintianina, Galatianina, Efesianina, Filipianina, Kolosianina, 1 sy 2 Tesalonianina

Taratasy nosoratana ho an’ireo fiangonana kristianina

1 sy 2 Timoty, Titosy, Filemona

Taratasy nosoratana ho an’olon-tokana

Hebreo, Jakoba, 1 sy 2 Petera, 1 sy 2 ary 3 Jaona, Joda

Taratasy nosoratana ho an’ny Kristianina rehetra

APOKALYPSY (BOKY 1):

Fahitana maromaro naseho tamin’ny apostoly Jaona