Hijery ny anatiny

Ho any amin'ny loha hevitra

A7-F

Ny Zava-nisongadina Tamin’ny Fiainan’i Jesosy Teto An-tany—Fanompoan’i Jesosy Tany Galilia (Fizarana 3) sy Tany Jodia

FOTOANA

TOERANA

ZAVA-NITRANGA

MATIO

MARKA

LIOKA

JAONA

Taorian’ny Paska taona 32

Ranomasin’i Galilia; Betsaida

Nampitandrina momba ny lalivain’ny Fariseo i Jesosy, teny ambony sambokely ho any Betsaida; nanasitrana jamba

16:5-12

8:13-26

   

Faritr’i Kaisaria-Filipo

Lakilen’ilay Fanjakana; noresahiny hoe ho faty izy ary hatsangana

16:13-28

8:27–9:1

9:18-27

 

Angamba T. Hermona

Fiovan-tarehy; niteny i Jehovah

17:1-13

9:2-13

9:28-36

 

Faritr’i Kaisaria-Filipo

Nanasitrana ankizilahy nisy demonia

17:14-20

9:14-29

9:37-43

 

Galilia

Noresahiny indray hoe ho faty izy

17:22, 23

9:30-32

9:43-45

 

Kapernaomy

Nandoa hetra tamin’ny vola avy tao am-bavan’ny trondro

17:24-27

     

Ny lehibe indrindra ao amin’ny Fanjakana; fanoharana momba ny ondry very sy ny mpanompo tsy nety namela heloka

18:1-35

9:33-50

9:46-50

 

Galilia-Samaria

Ho any Jerosalema, dia niteny tamin’ny mpianany mba hamela ny zava-drehetra noho ilay Fanjakana

8:19-22

 

9:51-62

7:2-10

Fanompoan’i Jesosy faramparany tany Jodia

FOTOANA

TOERANA

ZAVA-NITRANGA

MATIO

MARKA

LIOKA

JAONA

Fetin’ny Tranolay (na Trano Rantsankazo), taona 32

Jerosalema

Nampianatra tamin’ny Fety; mpiambina nirahina hisambotra azy

     

7:11-52

“Izaho no fahazavan’izao tontolo izao”; nanasitrana lehilahy teraka jamba

     

8:12–9:41

Angamba tany Jodia

Naniraka 70 lahy; faly rehefa niverina

   

10:1-24

 

Jodia; Betania

Fanoharana momba an’ilay Samaritanina tsara fanahy; tao an-tranon’i Maria sy Marta

   

10:25-42

 

Angamba tany Jodia

Nampianatra hivavaka indray; fanoharana momba ny namana be fikirizana

   

11:1-13

 

Rantsantanan’Andriamanitra no namoahany demonia; nanome famantarana ny amin’i Jona indray

   

11:14-36

 

Niara-nisakafo tamin’ny Fariseo; nanameloka an’ireo Fariseo mpihatsaravelatsihy

   

11:37-54

 

Fanoharana momba ny mpanankarena tsy misaina sy ilay mpanompo mendri-pitokisana

   

12:1-59

 

Nanasitrana vehivavy nanjoko, tamin’ny Sabata; fanoharana momba ny voan-tsinapy sy lalivay

   

13:1-21

 

Fetin’ny Fitokanana, taona 32

Jerosalema

Fanoharana momba ny mpiandry tena tsara sy valan’ondry; saika hitora-bato azy ny Jiosy; nankany Betania ampitan’i Jordana

     

10:1-39