Nosoratan’i Matio 19:1-30

  • Fanambadiana sy fisarahana (1-9)

  • Fanomezana ny hoe tsy manambady (10-12)

  • Nametra-tanana tamin’ny zaza i Jesosy (13-15)

  • Fanontanian’ilay tovolahy mpanankarena (16-24)

  • Mahafoy zavatra ho an’ilay Fanjakana (25-30)

19  Taorian’ny nilazan’i Jesosy an’izany, dia niala tao Galilia izy ka nankany amin’ny sisin-tanin’i Jodia, rehefa avy niampita ny Reniranon’i Jordana.+  Nisy vahoaka be nanaraka azy tany, ka nositraniny izay narary.  Ary nisy Fariseo nanatona azy satria te hitsapa azy, ka nanontany hoe: “Azon’ny lehilahy atao ve ny misaraka amin’ny vadiny na inona na inona antony?”+  Dia hoy izy: “Angaha mbola tsy novakinareo fa ilay namorona ny olona tany am-piandohana, dia nanao azy ho lahy sy vavy,+  ka nilaza hoe: ‘Noho izany, dia handao ny rainy sy ny reniny ny lehilahy ka hikambana amin’ny vadiny, ary ho nofo iray ihany izy roa’?+  Koa tsy roa intsony izy ireo, fa nofo iray ihany. Aoka àry izay nampiraisin’Andriamanitra zioga, tsy hosarahin’olona.”+  Ary hoy ireo taminy: “Maninona àry i Mosesy no niteny hoe mila manome taratasy fisaraham-panambadiana ny lehilahy rehefa misaraka amin’ny vadiny?”+  Dia hoy izy tamin’ireo: “Noho ianareo mafy loha no nahatonga an’i Mosesy hamela anareo hisara-panambadiana.+ Tsy mba hoatr’izany anefa tany am-piandohana.+  Lazaiko aminareo fa izay lehilahy misaraka amin’ny vadiny ka manambady olon-kafa, dia manitsakitsa-bady, raha tsy hoe noho ny fijangajangana* ihany angaha no antony isarahany.”+ 10  Ary hoy ny mpianatra taminy: “Aleo tsy manambady raha izany no iainan’ny lehilahy manambady.” 11  Hoy anefa izy: “Tsy ny rehetra no afaka manao an’izao lazaiko izao, fa izay nahazo an’izany fanomezana izany ihany.+ 12  Fa misy tsy manambady* satria manan-takaitra hatramin’izy vao teraka, ary misy tsy manambady satria novosirin’olona. Misy kosa minia tsy manambady noho ny Fanjakan’ny lanitra. Tsara raha tsy manambady izay mahavita tsy manambady.”+ 13  Ary nisy zaza nentina teo aminy mba hametrahany tanana sy hanaovany vavaka, nefa nobedesin’ny mpianatra ireny.+ 14  Hoy anefa i Jesosy: “Avelao ny zaza hanatona ahy fa aza sakanana, fa an’izay hoatr’azy ny Fanjakan’ny lanitra.”+ 15  Dia nametra-tanana tamin’izy ireny izy dia lasa. 16  Ary iny nisy tovolahy nanatona azy, ka niteny hoe: “Mpampianatra ô, inona ny zavatra tsara tsy maintsy ataoko mba hahazoako fiainana mandrakizay?”+ 17  Dia hoy i Jesosy: “Maninona ianao no manontany ahy momba an’izay tsara? Iray ihany no tsara.+ Raha te hahazo fiainana anefa ianao, dia ankatoavy foana ny didy.”+ 18  Dia hoy ilay tovolahy: “Inona avy izany?” Dia hoy i Jesosy: “Ny hoe: Aza mamono olona,+ aza manitsakitsa-bady,+ aza mangalatra,+ aza mijoro ho vavolombelona mandainga,+ 19  hajao ny rainao sy ny reninao,+ ary tiavo ny namanao tahaka ny tenanao.”+ 20  Dia hoy ilay tovolahy: “Efa narahiko daholo izany, ka inona no mbola mila ataoko?” 21  Ary hoy i Jesosy taminy: “Raha te ho lavorary* ianao, dia mandehana amidio ny fanananao ary omeo ho an’ny mahantra, dia hanana harena any an-danitra ianao.+ Ary andao hanara-dia ahy.”+ 22  Nalahelo anefa ilay tovolahy rehefa naheno an’izany ka lasa. Be dia be mantsy ny fananany.+ 23  Dia hoy i Jesosy tamin’ny mpianany: “Lazaiko marina aminareo fa ho sarotra amin’ny mpanankarena ny hiditra ao amin’ny Fanjakan’ny lanitra.+ 24  Ary hamafisiko ihany fa mora kokoa ny hidiran’ny rameva ao amin’ny vodifanjaitra, noho ny hidiran’ny mpanankarena ao amin’ny Fanjakan’Andriamanitra.”+ 25  Gaga be ny mpianatra rehefa naheno an’izany, ka hoy izy ireo: “Dia mba hisy ho voavonjy ihany ve raha izany?”+ 26  Dia nijery tsara azy ireo i Jesosy sady niteny hoe: “Tsy hain’olombelona izany, fa hain’Andriamanitra ny zava-drehetra.”+ 27  Ary hoy i Petera taminy: “Efa nahafoy ny zava-drehetra izahay dia nanaraka anao. Dia inona izany no ho azonay?”+ 28  Dia hoy i Jesosy tamin’izy ireo: “Lazaiko marina aminareo fa amin’ny fotoanan’ny fanavaozana, dia hipetraka eo ambonin’ny seza fiandrianany be voninahitra ny Zanak’olona. Amin’izay fotoana izay dia hipetraka eo ambony seza fiandrianana 12 koa ianareo izay efa nanaraka ahy, ka hitsara ny foko 12 eo amin’ny Israely.+ 29  Ary izay rehetra efa nahafoy trano na rahalahy na anabavy na ray na reny na zanaka na tany noho ny anarako, dia hahazo avo 100 heny raha oharina amin’izay nafoiny, ary handova fiainana mandrakizay.+ 30  “Maro amin’ireo voalohany anefa no ho farany, ary ny farany ho voalohany.+

Fanamarihana

Grika: pôrneia. Jereo F.T.
Na: “misy ionòka (eonòka).” Jereo F.T.
Na: “feno.”