Nosoratan’i Matio 5:1-48

 • TORITENY TEO AN-TENDROMBOHITRA (1-48)

  • Nanomboka nampianatra teo an-tendrombohitra i Jesosy (1, 2)

  • Zavatra sivy mahasambatra (3-12)

  • Sira sy fahazavana (13-16)

  • Hanatanteraka ny Lalàna i Jesosy (17-20)

  • Torohevitra momba ny hatezerana (21-26), fanitsakitsaham-bady (27-30), fisaraham-panambadiana (31, 32), fianianana (33-37), valifaty (38-42), fitiavana ny fahavalo (43-48)

5  Rehefa nahita ny vahoaka i Jesosy, dia niakatra teo an-tendrombohitra. Ary nanatona azy ny mpianany rehefa tafapetraka izy.  Dia nanomboka nampianatra azy ireo izy hoe:  “Sambatra izay mahatsapa fa mila an’Andriamanitra,*+ fa azy ny Fanjakan’ny lanitra.  “Sambatra izay malahelo, fa izy no hampiononina.+  “Sambatra izay malemy fanahy,*+ fa izy no handova ny tany.+  “Sambatra izay noana sy mangetaheta+ ny fahamarinana, fa izy no hovokisana.*+  “Sambatra izay mamindra fo,+ fa izy no hamindrana fo.  “Sambatra izay madio fo,+ fa izy no hahita an’Andriamanitra.  “Sambatra ny mpampihavana,*+ fa izy no hantsoina hoe zanak’Andriamanitra. 10  “Sambatra izay enjehina noho ny fahamarinana,+ fa azy ny Fanjakan’ny lanitra. 11  “Sambatra ianareo raha haratsin’ny olona+ sy enjehiny+ ary amoronany lainga hoe nanao an’izao zava-dratsy rehetra izao noho ny amiko.+ 12  Mifalia sy miravoravoa,+ satria lehibe ny valisoanareo+ any an-danitra. Efa nenjehiny hoatr’izany koa mantsy ny mpaminany talohanareo.+ 13  “Ianareo no siran’ny+ tany. Raha lasa matsatso anefa ny sira, dia ahoana no hamerenana azy ho masira indray? Tsy azo ampiasaina na amin’inona na amin’inona intsony izy, fa hatsipy eny ivelany+ mba hohitsakitsahin’ny olona. 14  “Ianareo no fahazavan’izao tontolo izao.+ Tsy azo afenina ny tanàna eny an-tampon-tendrombohitra. 15  Rehefa mandrehitra jiro ny olona, dia tsy mametraka azy ao ambany sobika* fa eo amin’ny fitoeran-jiro, mba hanazava an’izay rehetra ao an-trano.+ 16  Avelao hamirapiratra eo anatrehan’ny olona koa ny hazavanareo,+ mba ho hitany ny asa tsara ataonareo,+ ka hanome voninahitra an’ilay Rainareo any an-danitra+ izy. 17  “Aza mihevitra hoe tonga hanafoana ny Lalàna na ny Mpaminany aho. Tsy tonga hanafoana aho, fa hanatanteraka.+ 18  Lazaiko marina aminareo fa na ho levona aza ny lanitra sy ny tany, dia tsy hisy ho levona mihitsy na ny litera kely indrindra na ny tendron-tsoratra iray amin’ny Lalàna, raha tsy efa tanteraka izay rehetra voasoratra ao.+ 19  Koa izay mandika ny iray amin’ireo didy kely indrindra ireo sady mampianatra ny olona hanao hoatr’izany koa, dia tsy mendrika hiditra* ao amin’ny Fanjakan’ny lanitra. Fa izay mankatò sy mampianatra an’ireo didy ireo kosa no mendrika hiditra* ao amin’ny Fanjakan’ny lanitra. 20  Lazaiko aminareo fa tsy hiditra ao amin’ny Fanjakan’ny lanitra mihitsy ianareo,+ raha tsy marina kokoa noho ny mpanora-dalàna sy ny Fariseo.+ 21  “Efa henonareo fa nolazaina tamin’ny olona fahiny hoe: ‘Aza mamono olona,+ fa izay mamono olona dia hatao ampamoaka eny amin’ny fitsarana.’+ 22  Izaho anefa milaza aminareo fa izay tezitra foana*+ amin’ny rahalahiny, dia hatao ampamoaka eny amin’ny fitsarana. Ary izay manambany sy manompa ny rahalahiny, dia hatao ampamoaka eny amin’ny Fitsarana Tampony. Ary izay milaza hoe: ‘Ilay adala tsisy fotony ity!’, dia mendrika ho any amin’ny Gehena* mirehitra.+ 23  “Raha mitondra fanomezana mankeny amin’ny alitara àry ianao,+ ka eny ianao no mahatsiaro fa manana alahelo aminao ny rahalahinao, 24  dia avelao eo anoloan’ny alitara eo ilay fanomezanao, ary mandehana aloha mihavana amin’ny rahalahinao. Miverena avy eo, dia atolory ilay fanomezanao.+ 25  “Mifandamìna haingana amin’ilay miady aminao any amin’ny fitsarana, dieny mbola eny an-dalana ho any ianareo. Sao mantsy izy hanolotra anao amin’ny mpitsara, dia ny mpitsara indray hanolotra anao amin’ny mpampihatra didim-pitsarana, ka hogadraina ianao.+ 26  Lazaiko marina aminao fa tsy ho tafavoaka any mihitsy ianao, raha tsy efa voaloanao hatramin’ny vola madinika* farany tokony haloanao. 27  “Efa henonareo fa voalaza hoe: ‘Aza manitsakitsa-bady.’+ 28  Izaho kosa anefa milaza aminareo fa izay rehetra tsy mitsahatra mijery vehivavy+ ka maniry hanao firaisana aminy, dia efa nanitsakitsa-bady tao am-pony.+ 29  Raha mahatonga anao hanota àry ny masonao ankavanana, dia esory ka ario lavitra anao.+ Fa aleo mamoy maso* iray, toy izay ny vatanao manontolo no hatsipy any amin’ny Gehena.*+ 30  Raha mahatonga anao hanota koa ny tananao havanana, dia tapaho ka ario lavitra anao.+ Fa aleo mamoy tanana* iray, toy izay ny vatanao manontolo no ho lasa any amin’ny Gehena.*+ 31  “Voalaza koa hoe: ‘Izay misaraka amin’ny vadiny, dia tokony hanome azy taratasy fisaraham-panambadiana.’+ 32  Izaho kosa milaza aminareo hoe izay lehilahy misaraka amin’ny vadiny, afa-tsy noho ny fijangajangana* ihany, dia mety hahatonga an’ilay vehivavy hanitsakitsa-bady. Ary izay manambady vehivavy nisarahan’ny vadiny, dia manitsakitsa-bady.+ 33  “Efa henonareo koa fa nolazaina tamin’ny olona fahiny hoe: ‘Aza mianiana nefa avy eo tsy manatanteraka,+ fa tsy maintsy efainao ny voady nataonao tamin’i Jehovah.’*+ 34  Izaho kosa milaza aminareo hoe: Aza mianiana mihitsy,+ na amin’ny lanitra, satria seza fiandrianan’Andriamanitra izany, 35  na amin’ny tany, satria fitoeran-tongony+ izany, na amin’i Jerosalema, satria tanànan’ny Mpanjaka lehibe+ izany. 36  Aza mianiana amin’ny lohanao koa, satria tsy mahavita manova singam-bolo iray ho fotsy na mainty ianao. 37  Fa aleo ny teninareo rehefa ‘Eny’ dia eny, rehefa ‘Tsia’ dia tsia,+ fa avy amin’ilay ratsy ny ankoatra an’izany.+ 38  “Efa henonareo fa voalaza hoe: ‘Maso ho solon’ny maso ary nify ho solon’ny nify.’+ 39  Izaho kosa milaza aminareo hoe: Aza manohitra an’izay manisy ratsy anao, fa na iza na iza manisy tehamaina ny takolakao ankavanana, dia atodiho any aminy koa ny takolakao ilany.+ 40  Raha misy te hitory anao any amin’ny fitsarana mba hahazoany ny akanjonao, dia avelao ho lasany koa ny akanjonao ivelany.+ 41  Ary raha misy manam-pahefana manery anao hitondra entana amin’ny lalana iray kilaometatra,* dia mandehana miaraka aminy roa kilaometatra. 42  Omeo izay mangataka aminao, ary aza andosirana izay te hindram-bola* aminao.+ 43  “Efa henonareo fa voalaza hoe: ‘Tiavo ny namanao+ ary ankahalao ny fahavalonao.’ 44  Izaho kosa milaza aminareo hoe: Tiavo foana ny fahavalonareo,+ ary mivavaha foana ho an’izay manenjika anareo,+ 45  amin’izay ianareo lasa zanak’ilay Rainareo any an-danitra.+ Izy mantsy mampiposaka ny masoandrony amin’ny ratsy fanahy sy ny tsara fanahy, ary mandatsaka orana amin’ny marina sy ny tsy marina.+ 46  Fa raha izay tia anareo ihany no tianareo, dia inona no valisoa azonareo?+ Tsy hoatr’izany koa ve no ataon’ny mpamory hetra? 47  Ary raha ny rahalahinareo ihany no arahabainareo, dia inona no mampiavaka an’izany ataonareo izany? Tsy hoatr’izany koa ve no ataon’ny olona eo amin’izao tontolo izao? 48  Koa tsy maintsy lavorary* ianareo, tahaka ny Rainareo any an-danitra izay lavorary.+

Fanamarihana

Na: “izay mpangataka fanahy.”
Na: “mandefitra.”
Na: “hatao afa-po.”
Na: “izay tia fihavanana.”
Na: “sobika famarana.”
Abt: “dia hantsoina hoe ny kely indrindra.”
Abt: “no hantsoina hoe lehibe.”
Toerana fandoroana fako tany ivelan’i Jerosalema. Jereo F.T.
Na: “izay mitana lolompo.”
Abt: “kadràna.” Jereo F.F. B14.
Jereo F.T.
Na: “rantsambatana.”
Na: “rantsambatana.”
Jereo F.T.
Grika: pôrneia. Jereo F.T.
Jereo F.F. A5.
Abt: “maily.” Jereo F.F. B14.
Izany hoe hindram-bola tsy misy zanany.
Izany hoe mampiseho fitiavana feno na lavorary.