Nosoratan’i Matio 14:1-36

  • Notapahina ny lohan’i Jaona Mpanao Batisa (1-12)

  • Nanome sakafo ho an’olona 5 000 i Jesosy (13-21)

  • Nandeha teo ambony rano i Jesosy (22-33)

  • Nanasitrana tany Genesareta (34-36)

14  Naheno momba an’i Jesosy i Heroda lehibem-paritra, tamin’izany fotoana izany.+  Dia hoy izy tamin’ny mpanompony: “I Jaona Mpanao Batisa izay! Natsangana tamin’ny maty izy, dia izany no ahavitany an’izany fahagagana izany.”+  I Jaona mantsy efa nosamborin’i Heroda* sy nofatorany ary nogadrainy, noho ilay olana momba an’i Herodiasy. Vadin’i Filipo rahalahin’i Heroda i Herodiasy,+  ka efa notenenin’i Jaona i Heroda hoe: “Tsy azonao atao ny manambady azy.”+  Te hamono an’i Jaona i Heroda saingy natahotra ny vahoaka izy, satria nihevitra izy ireo hoe mpaminany i Jaona.+  Rehefa nankalazaina ny fitsingerenan’ny andro nahaterahan’i Heroda,+ dia nandihy tamin’ilay fety ny zanakavavin’i Herodiasy. Dia faly be i Heroda,+  ka nianiana fa homeny an’ilay tovovavy daholo izay angatahiny.  Nampirisihin’ny reniny anefa ilay tovovavy ka niteny hoe: “Ento atỳ amiko eo ambony vilia ny lohan’i Jaona Mpanao Batisa.”+  Dia nalahelo ny mpanjaka, nefa nasainy natao ihany izany, satria izy efa nianiana, sady efa henon’ireo niara-nisakafo taminy* koa ny teniny. 10  Koa naniraka olona hanapaka ny lohan’i Jaona tao am-ponja izy. 11  Nentina teo ambony vilia àry ny lohany ka nomena an’ilay tovovavy, dia nentiny tany amin’ny reniny. 12  Taorian’izay, dia tonga ny mpianatr’i Jaona ka naka ny fatiny sy nandevina azy. Dia nilaza an’izany tamin’i Jesosy izy ireo avy eo. 13  Dia niala teo i Jesosy rehefa naheno an’izany, ka nandeha sambokely nankany amin’ny toerana mitokana izy fa mba te ho irery. Fantatry ny vahoaka anefa izany, dia niainga avy tany an-tanàna izy ireo ka nandeha an-tongotra nanaraka azy.+ 14  Dia nahita vahoaka be i Jesosy rehefa niala avy tao an-tsambokely. Nangoraka+ an’ireo izy, ka nanasitrana an’izay narary.+ 15  Rehefa hariva anefa ny andro, dia nanatona azy ny mpianany ka niteny hoe: “Mitokana ity toerana ity, sady efa hariva ny andro. Ravao ny vahoaka mba hividy sakafo any an-tanàna.”+ 16  Hoy anefa i Jesosy tamin’izy ireo: “Tsy voatery handeha ry zareo, fa omeo zavatra hohanina.” 17  Dia hoy izy ireo: “Mofo dimy sy trondro roa fotsiny ange no atỳ aminay e!” 18  Ary hoy izy: “Ento atỳ àry izany.” 19  Dia nasainy naka toerana teo amin’ny bozaka ny vahoaka. Nalainy avy eo ireo mofo dimy sy trondro roa ireo, ka nitraka nijery ny lanitra izy dia nivavaka.+ Dia notapahiny ireo mofo, dia nomeny an’ireo mpianatra, ary ny mpianatra indray nizara an’ilay izy tamin’ny vahoaka. 20  Dia nihinana ny rehetra ka voky. Ary nangonin’ny mpianatra ny sombintsombiny sisa tsy lany ka nahafeno harona 12.+ 21  Nisy lehilahy 5 000 teo ho eo ny olona nihinana, ankoatra ny zaza amam-behivavy.+ 22  Nasainy nankao an-tsambokely avy hatrany ny mpianany avy eo, ka nasainy nialoha azy nankeny ampita, fa izy mbola nandrava ny vahoaka.+ 23  Rehefa avy nandrava ny vahoaka izy, dia niakatra irery tany an-tendrombohitra mba hivavaka.+ Dia izy irery no tany rehefa maizina ny andro. 24  Efa lasa lavitra be* ilay sambokely tamin’izay, ary niezaka mafy hanohitra ny onja ny mpianatra satria notoherin’ny rivotra ilay sambo. 25  Tamin’ny fotoam-piambenana fahefatra tamin’ny alina* anefa, dia nandeha teo ambony ranomasina izy mba ho eny amin’ny mpianatra. 26  Dia natahotra ny mpianatra rehefa nahita azy nandeha teo ambony ranomasina, ka niantsoantso mafy hoe: “Misy zavatra hafahafa iny!”* 27  Tonga dia niteny taminy anefa i Jesosy hoe: “Mahereza fa izaho ihany ity! Aza matahotra.”+ 28  Dia hoy i Petera taminy: “Tompo ô, raha ianao tokoa io, dia asaivo manatona anao eny ambony rano aho.” 29  Hoy izy: “Avia àry!” Dia nidina avy tao an-tsambokely i Petera, ka nandeha teo ambony rano ary nanatona an’i Jesosy. 30  Lasa natahotra anefa izy rehefa nijery an’ilay tafio-drivotra. Dia nanomboka nilentika izy, ka niantsoantso hoe: “Tompo ô, vonjeo aho!” 31  Tonga dia nanatsotra ny tanany i Jesosy ka nitazona an’i Petera, sady hoy izy: “Ry kely finoana, fa maninona ianao no lasa nisalasala?”+ 32  Ary nitsahatra ilay tafio-drivotra rehefa tafakatra tao an-tsambokely izy ireo. 33  Dia niankohoka teo anatrehany izay tao an-tsambokely, sady niteny hoe: “Zanak’Andriamanitra tokoa ianao.” 34  Ary tonga teny ampita izy ireo, ka niakatra an-tanety tao Genesareta.+ 35  Raha vao nahafantatra azy ny mponina tao amin’ilay toerana, dia nampilaza tany amin’ny faritra rehetra manodidina. Koa nentin’ny olona teo aminy daholo izay narary. 36  Ary niangavy azy ny olona mba havela hikasika fotsiny ny mikiramborambo amin’ny morontongotry ny akanjony ivelany.+ Dia sitrana tanteraka izay rehetra nanao an’izany.

Fanamarihana

Izany hoe Heroda Antipasy. Jereo F.T.
Na: “niara-nandry ilika taminy teo amin’ny latabatra.”
Na: “lasa stadio maromaro.” 1 stadio = 185 m.
Izany hoe tamin’ny 3 maraina teo ho eo, ka mandra-piposaky ny masoandro tamin’ny 6 teo ho eo.
Na: “Fahitana izao!”