Hijery ny anatiny

Ho any amin'ny loha hevitra

Fanondroana Teny ato Amin’ny Baiboly

A

ABA

, Ro 8:15 miantso mafy hoe: A., Ray ô!

ABELA

, Ge 4:8 novonoin’i Kaina i A.

Mt 23:35 hatramin’ny ran’i A.

ABIGAILA

, 1Sa 25:3 A. malina sady tsara tarehy

ABORAHY

, Sl 62:8 A. aminy ny ao am-ponareo

ABRAHAMA

, Ge 21:12 A.: Henoy [Saraha]

2Ta 20:7 A. namanao

Mt 22:32 Andriamanitr’i A., Andriamanitry ny velona

Ro 4:3 Naneho finoana A., nekena hoe olo-marina

ADALA

, Sl 14:1 a. miteny hoe: Tsy misy Jehovah

Jn 10:20 Misy demonia izy sady a.

ADAMA

, Ge 5:5 930 taona i A., dia maty

1Ko 15:22 ahafatesan’ny rehetra noho i A.

1Ko 15:45 A. farany lasa fanahy

1Ti 2:14 Tsy A. no voafitaka fa ilay vehivavy

ADIDY

, Mpto 12:13 a. lehibe indrindra tokony hatao

1Ko 7:3 hanao ny a. amin’ny vadiny

1Ko 7:5 Aza mandà tsy hanao a. amin’ny vady

ADIKA

, De 17:18 tsy maintsy a. ity Lalàna ity

ADY

, 1Sa 17:47 an’i Jehovah ny a.

Sl 46:9 Ataony tsy misy a. intsony

Is 2:4 tsy hianatra a. intsony

Ho 2:18 Hofoanako ny sabatra ary ny a.

1Ti 6:12 a. tsara iarovana ny finoana

Ap 12:7 a. tany an-danitra: Mikaela

Ap 16:14 a.’ny andro lehiben’Andriamanitra

AFAFY

, Ga 6:7 izay a.’ny olona no hojinjainy

AFAHANA

, Ro 6:18 n. tamin’ny ota

2Te 1:7 Ianareo izay miaritra dia h.

AFA-JAZA

, Ek 23:26 Tsy hisy vehivavy ho a.

AFAKA

, As 20:26 a. amin’ny ran’ny olona

AFANTOHY

, Kl 3:2 A. amin’ny any ambony ny saina

AFENINA

, Lk 8:17 tsy misy a. ka hoe tsy haseho

AFO

, Je 20:9 toy ny a. ato amin’ny taolako

Mt 25:41 a. mandrakizay, ho an’ny Devoly

1Ko 3:13 hampiharihary an’izany ny a.

1Te 5:19 Aza vonoina ny a.’ny fanahy

2Ti 1:6 miredareda toy ny a. ilay fanomezana

2Pe 3:7 haringana amin’ny a. ny tany

AHAFATESANA

, Ezk 18:32 Tsy sitrako ny h.’ny olona

AHALALANA

, Kl 3:10 havaozina arakaraka ny a.

1Ti 2:4 h.’izy ireo tsara ny fahamarinana

AHIAHY

, Oh 3:23 handeha tsy manana a. ianao

Is 32:17 tsy hanana a., manaraka fahamarinana

AINA

, Sl 36:9 Ianao no loharanon’a.

Lk 9:24 izay te hamonjy ny a. no hamoy

Lk 23:46 Ray ô, ankiniko aminao ny a.

As 20:24 Tsy zava-dehibe amiko ny a.

AKAIKY

, Sl 145:18 A. an’izay miantso azy i Jehovah

AKANA

, Js 7:1 Naka tamin’izany i A.

AKANJO

, Ge 3:21 a. lava vita tamin’ny hoditra

Oh 7:10 Nanao a. mpivaro-tena

AKOFA

, Ze 2:2 mandalo hoatran’ny a. ny andro

AKOHO

, Mt 26:34 mbola tsy maneno ny a., dia handa

AKOILA

, As 18:2 Nahita Jiosy atao hoe A.

ALAHELO

, Sl 31:10 Lany tamin’ny a. ny fiainako

Sl 90:10 androm-piainanay. Feno a.

Oh 14:10 fo mahatsapa ny a. ao anatiny

Is 51:11 handositra azy ny a. sy fisentoana

2Ko 2:7 sao ho difotry ny a. be loatra

ALENTEHO

, De 6:7 a. ao an-tsain’ny zanakao

ALFA

, Ap 1:8 Izaho no A. sy Omega

ALIKA

, Oh 26:17 mitazona a. amin’ny sofiny

Mpto 9:4  aleo a. velona toy izay liona maty

2Pe 2:22 a. miverina amin’ny loany

ALINA

, Sl 19:2 mampita fahalalana isak’a.

Ro 13:12 Efa ho lasa ny a., efa ho maraina

ALINALINA

, Ap 5:11 A. sy arivoarivo ny isan’izy ireo

ALITARA

, Ge 8:20 nanorina a. i Noa

Ek 27:1 Manaova a. amin’ny hazo akasia

Mt 5:24 avelao eo anoloan’ny a. ilay fanomezanao

As 17:23 a. Ho An’Andriamanitra Tsy Fantatra

ALOAVY

, Mt 22:21 A. amin’i Kaisara izay an’i Kaisara

ALOKA

, 1Ta 29:15 Toy ny a. fotsiny ny andronay

Sl 91:1 ao ambany a.’Ilay Mahery Indrindra

Kl 2:17 A. ny zavatra ho avy ireny

Jk 1:17 Tsy miovaova hoatran’ny a. izy

AMBANY

, 1Sa 2:8 olona a. hiala amin’ny vovoka

AM-BARAVARANA

, Ap 3:20 mijoro eto a. aho

AMBASADAORO

, 2Ko 5:20 A. solon’i Kristy

AMBOADIA

, Is 11:6 hiaraka ny zanak’ondry sy a.

Mt 7:15 mitafy hodi-janak’ondry nefa a.

Mt 8:20 Manan-davaka ny a., fa ny Zanak’olona

Lk 10:3 ho toy ny zanak’ondry eo afovoan’ny a.

As 20:29 hisy a. masiaka hiditra eo aminareo

AMBONY

, Fi 2:3 hevero hoe a. noho ianareo ny hafa

AMENA

, De 27:15 hamaly ny olona rehetra hoe: A.!

1Ko 14:16 A. rehefa manao fisaorana

2Ko 1:20 amin’ny alalany no anaovanay A.

AMIM-PIFALIANA

, 2Ko 9:7 ny mpanome a. no

AMPAHAFOLON-KARENA

, Ml 3:10 Ento ny a. rehetra

AMPAHAFOLONY

, Ne 10:38 a. haterin’ny Levita

AMPAHANY

, 1Ko 13:9 a. ihany ny fahalalantsika

AMPAHEREZO

, Lk 22:32 a. ny rahalahinao

AMPAKARINA

, Ap 21:9 a., ilay vadin’ny Zanak’ondry

AMPAMOAKA

, Ro 14:12 samy hatao a. isika

AM-PARANY

, Is 2:2 Any a. any

AMPIANARINA

, Is 54:13 H.’i Jehovah ny zanakao

Mt 15:9 didin’olombelona no a.

AMPIANARO

, Sl 143:10 A. hanao ny sitraponao aho

Oh 9:9 A. ny olo-marina, dia hitombo

Mt 28:19 a. ny firenena rehetra

Mt 28:20 a. hankatò an’izay nandidiako

AMPIFALIO

, Oh 27:11 Hendre, anaka, ary a. ny foko

AMPIHARIHARIANA

, Ro 8:19 tsy andry izay h.

1Ko 2:10 tamintsika no n.’Andriamanitra an’izany

AMPIJALINA

, Mpto 7:7 hanaonao foana ny hendry a.

1Pe 5:9 fantatrareo fa a. toy izany koa ny

AMPINGA

, Sl 84:11 masoandro sy a. i Jehovah

Ef 6:16 raiso ny a. lehibe, dia ny finoana

AMPIRISIHINA

, 1Te 4:10 A. hanao an’izany bebe kokoa

AMPITSO

, Oh 27:1 Aza mirehareha ny amin’ny a.

AM-PO

, De 6:6 Ataovy ao a. ireto teny ireto

1Mp 8:38 mahalala an’izay mampahory azy ao a.

Je 31:33 hosoratako ao a. ny lalàko

Mt 15:19 Avy ao a. no ivoahan’ny halatra

Lk 24:32 hoatran’ny nisy afo niredareda tao a.

AMPONDRA

, No 22:28 nampitenenin’i Jehovah ilay a.

Za 9:9 ny mpanjakanao mitaingina a.

AMPY

, 1Pe 4:3 A. izay ny fotoana nanaovanareo

AMPY FITAOVANA

, 2Ti 3:17 a. hanaovana asa tsara

ANA

, Lk 2:36, 37 mpaminanivavy A., 84 taona

ANABAVY

, De 27:22 manao firaisana amin’ny a.

ANAKANDRIAMASO

, Sl 17:8 Arovy toy ny a. aho

Za 2:8 mikasika anareo, mikasika ny a.

ANANIASY

, As 5:1 A., sy Safira vadiny

ANARANA

, Ge 11:4 izay hampahalaza ny a.

Ek 3:13 raha miteny ry zareo hoe: Iza no a.?

Ek 3:15 Jehovah. Izany no a. mandrakizay

Ek 9:16 hanambarana ny a. eran-tany

Ek 20:7 Aza manao tsinontsinona ny a.’i Jehovah

1Sa 17:45 hiady aminao amin’ny a.’i Jehovah

1Ta 29:13 derainay ny a. kanto dia kanto

Sl 9:10 Hatoky anao izay mahalala ny a.

Sl 79:9 Vonjeo izahay, noho ny a.

Oh 18:10 Ny a.’i Jehovah dia tilikambo mafy

Je 23:27 tiany hanadino ny a. ny vahoakako

Ezk 39:25 hafana fo aho hiaro ny a. masina

Ml 1:11 be voninahitra eo amin’ireo firenena ny a.

Ml 3:16 sy misaintsaina ny a.

Mt 6:9 hohamasinina anie ny a.!

Jn 12:28 Ray ô, omeo voninahitra ny a.

Jn 14:14 mangataka zavatra amin’ny a.

Jn 17:26 Efa nampahafantariko azy ny a.

As 4:12 tsy misy a. hafa hahazoana famonjena

As 15:14 hakany olona hitondra ny a.

Ro 10:13 miantso ny a.’i Jehovah no hovonjena

Fi 2:9 a. ambony kokoa noho ny a. hafa

ANARINA

, Sl 94:12 Sambatra izay olona a.

Oh 29:1 n. imbetsaka nefa mafy loha

ANATRA

, Oh 1:7 ny fahendrena sy ny a.

Oh 3:11 aza ankahalaina ny a. omeny

Oh 27:5 Aleo a. tsy an-kifonofono, toy izay

Mpto 7:5 mihaino ny a. omen’ny olon-kendry

1Ko 10:6 A. ho antsika izany

ANATY

, 2Ko 4:16 havaozina isan’andro ny ao a.

ANDEVO

, Jn 8:34 a.’ny ota izay zatra manota

ANDO

, De 32:2 Hilatsaka hoatran’ny a. ny teniko

Sl 110:3 tanora, toy ny a.

ANDOSIRO

, 1Ko 6:18 A. ny fijangajangana!

ANDRAIKITRA

, As 1:20 ho lasan’olon-kafa ny a.

ANDRAMANA

, 1Pe 2:3 n. fa tsara fanahy ny Tompo

ANDRAMO

, Sl 34:8 A. fa tsara i Jehovah

ANDRASO

, Ha 2:3 Na elaela aza, a. ihany

1Pe 5:2 A. ny andian’ondrin’Andriamanitra

ANDRIAMANITRA

, De 10:17 Fa A. ny a. i Jehovah

Mt 27:46 A. ô, nahoana ianao no nahafoy ahy?

Jn 1:18 Mbola tsy nisy nahita an’A. mihitsy

Jn 17:3 mianatra hahafantatra anao, ilay tena A.

Jn 20:17 ho any amin’ilay A. sady A.

1Ko 8:4 tsy misy A. afa-tsy iray ihany

2Ko 4:4 Nohajambain’ny a.’izao tontolo izao

Ef 4:6 Iray ilay A. sady Rain’ny olona rehetra

1Jn 4:8 A. dia fitiavana

ANDRIANA

, Sl 45:16 Hotendrenao ho a.

Is 9:6 Ny anarany hatao A.’ny Fiadanana

Is 32:1 hisy a. hampanjaka ny rariny

Da 10:13 Nanohitra ny a.’ny fanjakan’i Persa

ANDRO

, Sl 84:10 indray a. eo an-tokotaninao

Ezk 4:6 A. iray soloana taona iray

Mt 24:36 Tsy misy mahalala ny a. sy ora

2Pe 3:8 iray a. toy ny arivo taona

ANDRO AMAN’ALINA

, Da 6:16 tompoinao a.

ANDROBE

, Mt 4:24 voan’ny a. Dia nositraniny

ANDRO FARANY

, 2Ti 3:1 Amin’ny a., dia hisy

ANDRO LEHIBEN’I JEHOVAH

, Ze 1:14 Akaiky ny a.

ANDRON’I JEHOVAH

, Jl 2:1 ho avy ny a., efa akaiky!

Am 5:18 Inona no antenaina hitranga amin’ny a.?

1Te 5:2 hoatran’ny mpangalatra ny a.

2Te 2:2 milaza fa efa tonga ny a.

2Pe 3:12 hanao an-tsaina foana ny a.

ANDRO NAHATERAHANA

, Ge 40:20 nitsingerina ny a.’i Farao

Mt 14:6 fitsingerenan’ny a.’i Heroda

ANDRY

, Ek 13:22 a. rahona, ary a. afo

Ga 2:9 izay hoatran’ny hoe a.’ny fiangonana

1Ti 3:15 A. sy tohana ho an’ny fahamarinana

ANGADINOMBY

, Lk 9:62 mitazona a. ary mitodika

ANGATAHINA

, De 10:12 a.’i Jehovah aminao?

Sl 20:5 Hotanterahin’i Jehovah izay a.!

Mr 11:24 Izay a. amim-bavaka, dia minoa

Jn 14:13 izay a. amin’ny anarako, dia hataoko

Ro 8:26 tsy haintsika hoe inona no tokony h.

Ef 3:20 manao mihoatra noho izay rehetra a.

1Jn 5:14 a. ka mifanaraka amin’ny sitrapony

ANGATAHO

, Sl 2:8 A. amiko ireo firenena

ANGINANA

, Mpto 3:7 fotoana a., fotoana itenenana

ANJAKAO

, Ge 1:28 a. ny zavamananaina rehetra

ANJARA

, Ft 3:24 I Jehovah no a.

Da 12:13 hitsangana mba hahazo ny a.

ANJELY

, Ge 28:12 a. niakatra sy nidina

2Mp 19:35 a.’i Jehovah nandripaka 185 000

Jb 4:18 ny a. aza hitany hoe misy tsininy

Sl 34:7 a.’i Jehovah mitoby manodidina

Da 3:28 naniraka ny a. izy hamonjy

Ho 12:4 Nitolona tamin’ny a. [i Jakoba]

Mt 13:41 Haniraka ny a., dia hangonin’izy ireo

Mt 22:30 hitovy amin’ny a. any an-danitra

Mt 24:31 ny a. ka hangoniny ny olom-boafidiny

As 5:19 Nosokafan’ny a. ny varavaran’ny fonja

As 12:11 naniraka ny a. hanafaka ahy

1Ko 4:9 teny ambony sehatra mba hojeren’ny a.

1Ko 6:3 Tsy fantatrareo fa hitsara a. isika?

He 13:2 hampiantrano a. nefa tsy fantany

1Pe 1:12 tena tian’ny a. hodinihina tsara

Jd 6 a. nandao ny toerana nipetrahany

ANKAHALAO

, Sl 97:10 tia an’i Jehovah, a. ny ratsy

Am 5:15 A. ny ratsy ary tiavo ny tsara

Ro 12:9 A. ny ratsy, mifikira amin’ny tsara

ANKASITRAHANA

, Lk 3:22 Zanako. A. ianao

1Ko 9:27 sao izaho indray no tsy h.

Ef 5:10 Fantaro tsara izay a.’ny Tompo

2Ti 2:15 mampiseho hoe olona a. ianao

ANKASITRAHO

, 1Ko 16:18 a. ny olona toy ireny

ANKATOAVINA

, As 5:29 Andriamanitra no a.

ANKATOAVY

, Ef 6:5 mpanompo, a. ny tomponareo

He 13:17 A. sy ekeo ireo mitarika eo aminareo

ANKININA

, Sl 31:5 A. aminao ny aiko

ANKIZIKELY

, Lk 10:21 nampahafantarinao ny a.

ANKIZILAHIKELY

, Is 11:6 a. no hitarika azy ireo

ANKIZIVAVY

, Mr 5:42 niarina ilay a. ka nandeha

ANKIZY

, De 31:12 Vorio ny vahoaka, ny a.

Sl 8:2 avy amin’ny vavan’ny a.

Mt 11:16 Hoatran’ny a. eny an-tsena

ANKOHONANA

, Ef 2:19 anisan’ny a.’Andriamanitra

ANOMEZO

, Ro 12:13 a. araka izay ilainy

ANTENAINA

, Oh 13:12 ela be ny zavatra a.

AN-TENDRO-MOLOTRA

, Is 29:13 a. no anajany ahy

ANTIKRISTY

, 1Jn 2:18 amin’izao dia efa betsaka ny a.

ANTI-PANAHY

, Tit 1:5 hanendry a.

ANTITRA

, Sl 37:25 Efa tanora aho, ary efa a. aho izao

Sl 71:9 Aza ariana aho rehefa a.

Sl 92:14 hiroborobo izy ireo na dia efa a. aza

ANTOKA

, As 17:31 nanome a., nanangana azy

2Ko 1:22 a. ny amin’izay ho avy, ny fanahy

Ef 1:14 a. mialoha fa hahazo an’ilay lova

ANTOKOM-PINOANA

, Tit 3:10 Halaviro ny manangana a.

2Pe 2:1 hanangana a. mampidi-doza

ANTONONY

, Je 30:11 hanariko araka ny a.

ANTONY

, Mpto 7:25 ny a. mampisy ny zava-drehetra

Ro 13:5 a. tsy maintsy anekena fahefana

AN-TRATRANY

, Is 40:11 hotrotroiny eo a. ireny

ANTSAPAKA

, Sl 22:18 anaovany a. ny akanjoko

AN-TSITRAPO

, Ek 36:2 natosiky ny fony hirotsaka a.

1Ta 29:17 nanomezako a. an’ireo rehetra ireo

Sl 110:3 Hanolo-tena a. ny vahoakanao

1Pe 5:2 Andraso ny ondrin’Andriamanitra, a.

ANY AORIANA

, Lk 9:62 angadinomby, mitodika a.

AORINA

, 1Ko 3:10 hitandrina tsara ny zavatra a.

APOLOSY

, As 18:24 A., nahay nandaha-teny

APOSTOLY

, Mt 10:2 Ireto avy ny anaran’ny a. 12

As 15:6 Nivory ny a. sy ny anti-panahy

1Ko 15:9 izaho no kely indrindra amin’ny a.

2Ko 11:5 a. tsara loatra

ARAHINA

, Jn 8:37 satria tsy a. ny teniko

ARAKA NY FANAHY

, 1Ko 2:15 olona a. mandinika

ARAKA NY NOFO

, 1Ko 2:14 Ny olona a. tsy manaiky

ARAMAGEDONA

, Ap 16:16 antsoina hoe A.

ARA-PANAHY

, Ro 1:11 hizara fanomezana a.

1Ko 15:44 vatana a. rehefa atsangana

ARARATA

, Ge 8:4 tendrombohitra A., sambofiara

AREOPAGO

, As 17:22 teo afovoan’ny A. i Paoly

ARETI-MANDRINGANA

, Lk 21:11 a. any amin’ny

ARETINA

, Is 53:4 Nitondra ny a. izy

Mt 9:35 Nositraniny ny karazan’a.

ARINGANA

, Mt 25:46 H. mandrakizay izy ireny

ARIVO

, Sl 91:7 hisy a. ho lavo eo anilanao

Is 60:22 Ny vitsy ho lasa a.

2Pe 3:8 iray andro toy ny a. taona

ARKANJELY

, 1Te 4:16 amin’ny feon’a.

Jd 9 I Mikaela a. nifamaly tamin’ny

AROVY

, Oh 4:23 A. ny fonao, fa avy ao aminy

ARTEMISY

, As 19:34 niantsoantso hoe: Lehibe i A.

ASA

, Mpto 2:24 mankafy ny a. mafy ataony

Jn 14:12 Hanao a. lehibe noho izany aza izy

Ro 12:4 rantsambatana maro, tsy mitovy ny a.

He 9:14 tsy manao a. tsy misy dikany intsony isika

ASAINA

, Mt 22:14 maro no a., fa vitsy no fidina

ASEHO

, Jn 5:20 a. an’io Zanany io ny ataony

ASIANA

, 1Ko 9:27 a. mafy ny vatako ka andevoziko

ATERA-BEHIVAVY

, Jb 14:1 olona a. fohy andro

ATOLORY

, Ro 6:13 a. ny tenanareo

ATSANGANA

, Mt 22:30 rehefa a. ny maty, dia tsy

Jn 5:29 h. mba hahazo fiainana

Jn 6:39 h. amin’ny maty amin’ny andro farany

Jn 11:24 hitsangana izy rehefa a. ny maty

As 2:24 n.’Andriamanitra tamin’ny maty

As 24:15 h. ny marina sy ny tsy marina

1Ko 15:13 Raha tsy h. ny maty, tsy ho n. Kristy

AVANA

, Ge 9:13 Asiako a. ho famantarana

AVIA

, Is 55:1 A. ianareo mangetaheta, a. misotro!

Ap 22:17 izay maheno aoka hilaza hoe: A.!

AVIAVY

, 1Mp 4:25 ambanin’ny voalobony sy ny a.

Mi 4:4 hipetrapetraka eny ambanin’ny a.

Mt 21:19 tonga dia nalazo ilay a.

Mr 13:28 fanoharana momba ny a.

AVO INDRINDRA

, Sl 83:18 Jehovah, no A.

Da 4:17 fantatry ny velona fa ilay A. no Mpitondra

AVO RAZANA

, 1Ko 1:26 tsy betsaka no a.

AZAFADY

, Ge 15:5 Mba jereo ange ny lanitra, a. e!

AZAZELA

, Le 16:8 Hatao antsapaka ho an’i A.

AZO

, Sl 119:27 Ataovy a. tsara ny didinao

B

BABELA

, Ge 11:9 anaran’ilay tanàna hoe B.

BABO

, Je 39:18 ny ainao no ho b.

BABOINA

, 2Ko 10:5 b. hankatò an’i Kristy

BABONY

, Oh 7:21 Nanaovany teny malefaka izy ka b.

BABYLONA

, Je 51:6 Mandosira ka mialà ao B.

Je 51:30 Tsy miady ireo miaramila ao B.

Je 51:37 lasa vato mivangongo i B.

Ap 17:5 B. Lehibe, ilay renin’ny

Ap 18:2 nianjera i B. Lehibe

BALA

, Je 19:5 handoroany ny zanany, ho an’i B.

BALAMA

, No 22:28 ampondra, niteny tamin’i B.

BARNABASY

, As 9:27 nanampy azy i B.

BAROKA

, Je 45:2 Izao no lazain’i Jehovah, ry B.

BATISA

, Mt 3:13 Jesosy hataon’i Jaona b.

Mt 28:19 ampianaro ny olona. Ataovy b.

Lk 3:3 b. hampisehoana fa efa nibebaka

As 2:41 Natao b., niampy 3000 teo ho eo

As 8:36 inona no misakana ahy tsy hatao b.?

Ro 6:4 natao b. tao amin’ny fahafatesany

1Pe 3:21 Mamonjy anareo ny b.

BATSEBA

, 2Sa 11:3 B. vadin’i Oria

BE ATAO

, 1Ko 15:58 b. amin’ny asan’ny Tompo

BEFAHATANY

, 1Ko 9:26 tsy mihazakazaka b. fotsiny

BE FITIAVANA SY TSY MIVADIKA

, Ek 34:6 Jehovah, b.

Sl 13:5 izaho matoky hoe b. ianao

Sl 136:1-26 B. mandrakizay izy

Ho 6:6 Izay b., fa tsy izay manao sorona

BELSAZARA

, Da 5:1 Nanao fanasambe i B.

BESINIMARO

, Je 8:6 miverina manao ny fanaon’ny b.

BE TARAINA

, Jd 16 Mpimenomenona sady b.

BETELA

, Ge 28:19 B. ny anaran’ilay toerana

BETLEHEMA

, Mi 5:2 B. Efrata, avy ao aminao no

BEVOHOKA

, Ek 21:22 mahavoa vehivavy b., ary

BEZALILA

, Ek 31:2 Nifidy an’i B. aho

BIBIDIA

, Le 26:6 Hesoriko ao amin’ilay tany ny b.

Ezk 34:25 hesoriko ny b. masiaka

Ho 2:18 fifanekena amin’ny b.

BIBILAVA

, Jn 3:14 nanandratan’i Mosesy an’ilay b.

BIBY

, Ge 7:2 Akao fito avy ny karazam-b. madio

Le 18:23 Tsy hanao firaisana amin’ny b.

Oh 12:10 Mikarakara ny b. fiompiny ny olo-marina

Mpto 3:19 olombelona ary b. Mitovy ny hiafarany

Da 7:3 b. efatra avy tao anaty ranomasina

BIKA AMAN’ENDRIKA

, 1Sa 16:7 mifantoka amin’ny b.

BOKA

, Le 13:45 ilay b., hoe: Maloto e! Maloto e!

No 12:10 b. i Miriama ka lasa fotsy be

BOKY

, Ek 32:33 hofafako tsy ho ao amin’ny b.

Js 1:8 ity b. misy ny Lalàna ity

Mpto 12:12 Tsy ho tapitra ny b. mivoaka

Ml 3:16 nisy b. fahatsiarovana

As 19:19 nanangona ny b., dia nandoro

Ap 20:15 tsy tao amin’ny b.’ny fiainana

BORIBORY

, Is 40:22 any ambonin’ity tany b. ity

D

DADABE SY BEBE

, 1Ti 5:4 hamaly babena ny d.

DAVIDA

, 1Sa 16:13 Samoela nanosotra an’i D.

Lk 1:32 seza fiandrianan’i D. rainy

As 2:34 tsy niakatra tany an-danitra  i D.

DEMONIA

, Mt 8:28 lehilahy roa nisy d.

As 16:16 nisy d. mpilaza ny hoavy

1Ko 10:20 ataony sorona ho an’ny d.

1Ko 10:21 mihinana amin’ny latabatry ny d.

Jk 2:19 d. mino ka mangovitra

DENARIA

, Lk 7:41 nananan’olona trosa 500 d.

DERAINA

, 1Ta 16:25 Jehovah no mendrika h.

2Ko 6:8 alam-baraka, ary haratsina sy d.

DERAO I JAH

, Sl 146:1 D.! Hidera an’i

Sl 150:6 zavamananaina rehetra. D.!

Ap 19:1 vahoaka be niantsoantso hoe: D.!

DEVOLY

, Mt 25:41 afo nomanina ho an’ny D.

Lk 4:6 hoy ny D.: Homeko anao

Lk 8:12 D. manala an’ilay teny

Jn 8:44 Avy amin’ny D. rainareo

Ef 4:27 aza omena hirika ny D.

Ef 6:11 teti-dratsin’ny D.

Jk 4:7 tohero ny D. dia handositra

1Pe 5:8 D. hoatran’ny liona mierona

1Jn 3:8 handrava ny asan’ny D.

Ap 12:12 Loza fa nidina ny D.

Ap 20:10 ny D. dia natsipy mafy tao

DIA

, Ge 33:14 d.’ny biby fiompy sy d.’ny ankizy

DIANY

, 1Pe 2:21 hanarahanareo akaiky ny d.

DIDY

, Mt 22:40 d. roa fototry ny Lalàna

Mr 12:28 Inona no voalohany amin’ny d.?

Mr 12:31 Tsy misy d. lehibe noho ireo

Jn 13:34 d. vaovao: Mifankatiava

DIDY FOLO

, Ek 34:28 nosoratany ny D.

DINA

, Ge 34:1 zatra niarakaraka i D.

DINIHO

, Sl 26:2 D. aho, Jehovah ô

DIOVY

, Sl 51:2 d. ho afaka amin’ny fahotako

DISO FANANTENANA

, Ro 9:33 tsy ho d. izay mino

DITRA

, Oh 1:32 ny d.’izay tsy dia nahita fiainana

DIVAY

, Le 10:9 Aza misotro d. rehefa

Sl 104:15 D. mampifaly ny fon’ny olona

Oh 20:1 Tsy manaja tena izay mamon’ny d.

Oh 23:31 Aza mijery ny hamenan’ny d.

Mpto 10:19 mahafinaritra rehefa misotro d.

Is 25:6 Fanasambe misy d. tsara efa notantavanina

Ho 4:11 d. no mahatonga tsy te hanao ny tsara

Jn 2:9 rano niova ho d.

1Ti 5:23 misotroa d. kely, noho ny vavoninao

DOKOTERA

, Lk 5:31 Tsy ny salama no mila d.

DONDÒNY

, Mt 7:7 D. foana, dia hovohana

DONTO

, Mt 13:15 d. ny fon’ity vahoaka ity

DORKASY

, As 9:36 mpianatra atao hoe Tabita, D.

DRAGONA

, Ap 12:9 natsipy ilay d., ilay menarana

DRAKMA

, Lk 15:8 manam-bola d. folo ka very

E

EDENA

, Ge 2:8 Nanamboatra zaridaina tao E.

EFA NISY HATRY NY ELA BE

, Da 7:9 hitsara Ilay E.

EFESOSY

, 1Ko 15:32 niady tamin’ny bibidia tany E.

EFITRANO

, Is 26:20 ao amin’ny e. anatiny

EJIPTA

, Mt 2:15 Nantsoiko avy tany E. ny zanako

EKEO

, He 13:17 e. ireo mitarika eo aminareo

1Pe 2:13 e. izay fahefana rehetra

ELA

, Lk 12:45 e. koa izany tompoko izany

2Pe 3:9 Tsy mba e. i Jehovah manatanteraka

ELAELA

, Ha 2:3 Na dia hoatran’ny e. aza

ELATRA

, Rt 2:12 ianao, tonga hialoka eo ambany e.!

ELIA

, Jk 5:17 fihetseham-po hoatran’ny antsika i E.

ELY

, 1Sa 1:3 Mpisorona ny zanak’i E.

ENDRIKA

, Ge 1:26 hanao olona mitovy e. amintsika

ENJEHINA

, Mt 5:10 Sambatra izay e.

As 22:4 n. izay anisan’izany Lalana izany

1Ko 4:12 rehefa e. izahay dia miaritra foana

2Ko 4:9 E. izahay, nefa tsy afoy

ENOKA

, Ge 5:24 Niara-nandeha taminy i E.

ENTA-MAVESATRA

, Sl 38:4 fahadisoako toy ny e.

As 15:28 tsy hampitondra e. anareo

1Te 2:6 afaka nampitondra e. anareo

Ap 2:24 Tsy ampiako e. intsony ianareo

ENTANA

, Sl 68:19 Jehovah, mitondra ny e.

Lk 11:46 ampitondrainareo e. sarotra entina

Ga 6:5 Samy hitondra ny e. avy

ENY

, Mt 5:37 rehefa E. dia e.

EODIA

, Fi 4:2 Mampirisika an’i E. sy Syntyke

ERITRERETINA

, Mt 24:44 ora tsy e. no hiavian’ny

ERITRERITRA

, Sl 26:2 Diovy ny e. lalina indrindra

Sl 146:4 Amin’iny andro iny, foana ny e.

ESAO

, Ge 25:34 E., nanao tsinontsinona ny zo

He 12:16 tsy manaja zava-masina, tahaka an’i E.

ESORY

, 1Ko 5:13 E. eo aminareo ilay mpanao ratsy

EZRA

, Ezr 7:11 E. mpisorona sy mpandalina

F

FAHADISOANA

, Jb 6:24 Ampio hahafantatra ny f.

Sl 40:12 Be loatra ny f. vitako

Sl 40:12 f. Maro noho ny volon-doha

Sl 103:3 Mamela ny f. rehetra izy

Sl 130:3 Raha mitsingoloka ny f.

Oh 17:9 mamela f. dia mitady fitiavana

Is 53:5 natao torotoro noho ny f.

Jk 3:2 manao f. imbetsaka isika rehetra

FAHAFAHANA

, Ro 8:21 f.’ny zanak’Andriamanitra

2Ko 3:17 misy ny fanahin’i Jehovah, misy f.

1Pe 2:16 aza ampiasaina hanaronana ny ratsy ny f.

2Pe 2:19 Mampanantena f. ho azy ireo izy

FAHAFATESANA

, Rt 1:17 f. no hampisaraka antsika!

Is 25:8 Hofoanany mandrakizay ny f.

Ho 13:14 Aiza ianao izay manindrona eo ry f.?

Ro 5:12 niely tamin’ny olona rehetra ny f.

Ro 6:23 Fa f. no tambin’ny ota

1Ko 15:26 fahavalo farany hofoanana ny f.

Ap 21:4 tsy hisy intsony ny f.

FAHAFATESANA FAHAROA

, Ap 2:11 tsy azon’ny f.

Ap 20:6 Tsy hanam-pahefana aminy ny f.

Ap 20:14 Ny farihy afo dia ny f.

FAHAFINARETANA

, Lk 8:14 varimbariana noho ny f.

FAHAIZANA

, Oh 3:5 aza miantehitra amin’ny f.

Mt 25:15 nomeny talenta, araka ny f. avy

Ro 12:6 Manana f. samihafa isika

FAHALALANA

, Oh 1:7 fahatahorana, fiandohan’ny f.

Oh 2:10 mahafinaritra anao ny f.

Oh 24:5 mahery ny olona manam-p.

Is 11:9 ho feno f. an’i Jehovah ny tany

Da 11:33 hampita f. amin’olona maro

Da 12:4 hitombo be ny tena f.

Ml 2:7 hampita f. ny mpisorona

Lk 11:52 nalainareo ny lakilen’ny f.

1Ko 8:1 Ny f. mampirehareha

FAHALEMEM-PANAHY

, 1Ko 4:13 mamaly amim-p.

FAHALEMENA

, Ro 15:1 hizaka ny f.’izay

FAHALOTOANA

, Kl 3:5 Vonoy ny fijangajangana, f.

FAHAMARINANA

, Sl 45:7 Tianao ny f., halanao

Sl 119:160 F. no votoatin’ny teninao

Oh 23:23 Vidio ny f. ka aza amidy

Is 26:9 hianatra momba ny f. ny mponina

Is 32:1 Hisy mpanjaka hampanjaka ny f.

Is 60:17 ho mpampiasa anao ny f.

Ze 2:3 Tadiavo ny f., katsaho ny fandeferana

Jn 4:24 mivavaka araka ny fanahy sy f.

Jn 14:6 Izaho no lalana sy f. ary fiainana

Jn 16:13 fanahin’ny f., ho azonareo tsara ny f.

Jn 17:17 hamasino amin’ny f., teninao no f.

2Ko 13:8 na inona hanoherana ny f.

2Pe 1:12 miorina tsara amin’ny f. ianareo

2Pe 3:13 tany vaovao hanjakan’ny f.

3Jn 4 tsy miala amin’ny f. ny zanako

FAHANO

, Jn 21:17 Hoy i Jesosy: F. ny ondrikeliko

FAHARETANA

, Ne 9:30 Nanam-p. foana ianao

Oh 25:15 F. no ahafahana mandresy lahatra

Ro 9:22 Andriamanitra nandefitra sady nanam-p.

1Ko 13:4 Ny fitiavana manam-p. sy tsara fanahy

1Te 5:14 hanam-p. amin’ny olona rehetra

Jk 5:8 Manàna f., hatanjaho ny fonareo

2Pe 3:9 Jehovah manam-p. aminareo

2Pe 3:15 famonjena ny f.’ny Tompontsika

FAHASAROTAM-PIARO

, Oh 6:34 f., tezitra

FAHATAHORANA AN’I JEHOVAH

, Sl 19:9 Madio ny f.

Sl 111:10 f. no fiandohan’ny fahendrena

FAHATEZERANA

, Ef 4:26 masoandro milentika ny f.

Kl 3:8 esory ireto: f., fanevatevana

FAHATSIAROVANA

, Lk 22:19 Ataovy izao ho f. ahy

FAHAVALO

, Sl 110:2 Anjakao tanteraka ny f.

Mt 5:44 Tiavo foana ny f.

Mt 10:36 ankohonan’ny olona ho f.

Lk 21:15 tsy hahatohitra na hahavaly ny f.

Ro 12:20 noana ny f., omeo sakafo

FAHAVARATRA

, Mt 24:32 fantatra fa akaiky ny f.

FAHAVONONANA

, Ef 6:15 f. hitory

FAHAZAVANA

, Sl 119:105 ny teninao, f. ho an’ny

Is 42:6 f. ho an’ny firenena

Mt 5:14 Ianareo no f.’izao tontolo izao

Jn 8:12 Izaho no f.’izao tontolo izao

FAHAZOTOANA

, Oh 12:27 harena sarobidy ny f.

FAHEFANA

, Oh 28:16 Manampatra f. ny mpitarika

Is 9:7 Hitombo foana ny f., tsy hifarana

Mt 28:18 nomena ahy ny f. rehetra

Lk 4:6 Homeko anao izao f. izao sy ny voninahiny

1Ko 9:18 Tsy hanararaotra ny f. aho

2Pe 2:10 tsy miraharaha an’izay manana f.

FAHENDRENA

, 1Mp 3:11 nangataka f. hoenti-mitsara

Sl 111:10 Ny fahatahorana, fiandohan’ny f.

Oh 2:6 Jehovah mihitsy no manome f.

Oh 2:7 Mitahiry f. ho an’ny olo-marina izy

Oh 3:21 Arovy ny f. sy ny fahaiza-misaina

Oh 4:7 Ny f. no zava-dehibe indrindra

Oh 8:11 tsara noho ny haran-dranomasina ny f.

Oh 24:3 F. no ilain’izay hanorina trano

Mpto 7:12 f., miaro ny ain’izay manana azy

Mpto 10:10 hahomby izay manam-p.

Lk 21:15 f., tsy hahatohitra ny fahavalonareo

Ro 11:33 harenan’Andriamanitra sy f.

1Ko 2:5 tsy f.’olona no hahatonga hanam-pinoana

1Ko 2:6 tsy ny f. eto amin’izao tontolo izao

1Ko 3:19 hadalana ny f.’izao tontolo izao

Kl 2:3 ao aminy ny harena sarobidy, izany hoe ny f.

Jk 1:5 raha misy tsy ampy f., aoka izy hangataka

Jk 3:17 Ny f. avy any ambony dia tia fihavanana

FAHIRATAN-TSAINA

, 1Ko 14:20 olon-dehibe, f.

FAHITANA

, Da 10:14 vao ho tanteraka ilay f.

FAHITSIANA

, Sl 101:2 Handeha amin’ny f.’ny foko

FAHORIANA

, Jb 6:2 Raha mba azo lanjaina ny f.

Jb 36:15 Mamonjy an’izay mijaly mandritra ny f.

Sl 119:50 mampionona ahy ao anatin’ny f.

As 14:22 miatrika f. vao ho tafiditra ao

Ro 5:3 hifaly, f. mahatonga fiaretana

Ro 12:12 Mifalia. Miareta f.

1Ko 7:28 Hanam-p. ireo manambady

2Ko 4:17 na vetivety aza ny f. iaretantsika

FAHORIANA LEHIBE

, Mt 24:21 f. tsy nisy hoatr’izany

Ap 7:14 Ireo no avy tamin’ny f.

FAHOTANA

, Sl 32:1 Sambatra izay voasarona ny f.

Sl 38:18 Nampiady saina ahy ny f.

Is 1:18 na mena midorehitra aza ny f.

Is 38:17 Narianao any an-damosinao ny f.

Is 53:12 Nitondra ny f.’ny olona maro izy

Je 31:34 tsy hotsaroako intsony ny f.

Ezk 33:14 ratsy fanahy miala amin’ny f.

Mr 3:29 manevateva ny fanahy masina, f. izany

Jn 1:29 manala ny f.’izao tontolo izao!

As 3:19 mibebaha, mba ho voafafa ny f.

Ro 3:25 namela ny f. natao tamin’ny lasa

Ro 6:7 maty dia afaka madiodio amin’ny f.

1Ti 5:24 f. sasany any aoriana vao miharihary

FAINGAM-BAVA

, Oh 29:20 Mahita olona f. ve ianao?

FAIZINA

, Ap 3:19 Izay iraiketan’ny foko no f.

FAIZO

, Oh 19:18 F. ny zanakao

FAKAM-PANAHY

, Mt 6:13 aza avela ho resin’ny f.

Mt 26:41 mivavaha mba tsy ho resin’ny f.

1Ko 10:13 Tsy misy f., afa-tsy izay mpahazo

FAKANY

, Lk 8:13 faly erỳ manaiky, saingy tsy misy f.

FAKO

, 1Ko 4:13 Lasa toy ny f.’izao tontolo izao

Fi 3:8 ho toy ny f. mivangongo ireny

FALIFALY

, 1Ta 28:9 manompoa azy amin’ny fo f.

Oh 8:30 f. foana aho teo anatrehany

Is 65:14 Ny mpanompoko hihoby satria f.

1Ti 1:11 vaovao tsara an’ilay Andriamanitra f.

FALY

, 1Ta 29:9 F. nanome fanatitra an-tsitrapo

Jb 38:7 f. ireo kintan’ny maraina

Lk 8:13 f. erỳ manaiky ny teny

As 5:41 niala teo anatrehan’ny Fitsarana, f.

1Te 1:6 f. noho ny fanampian’ny fanahy

FAMAIZANA

, Oh 3:11 Aza lavina ny f.’i Jehovah

He 12:11 tsy mahafaly ny f.

FAMAKY

, Mpto 10:10 dombo ny f. nefa tsy rangitina

FAMALIANA

, De 32:35 Ahy ny f. ary izaho no hamaly

FAMANTARANA

, Mt 24:3 f. hoe efa manatrika ianao?

Mt 24:30 hiseho ny f. ny Zanak’olona

Lk 21:25 f. eny amin’ny masoandro sy volana

2Te 2:9 f. mamitaka sy fahagagana

FAMARANA

, Lk 6:38 izay f. ampiasainareo

FAMARANAN-TENY

, Mpto 12:13 f. rehefa heno izany:

FAMBARA

, No 23:23 tsy mandaitra ny f. ratsy

De 18:10 Tsy tokony hisy eo aminao ny mitady f.

FAMINANIANA

, 2Pe 1:19 azo antoka kokoa ny f.

2Pe 1:20 tsy avy amin’ny hevitr’olombelona ny f.

2Pe 1:21 Tsy noho ny sitrapon’olombelona ny f.

FAMINDRAM-PO

, 1Ta 21:13 Tena be f. izy

FAMONJENA

, Sl 3:8 Avy amin’i Jehovah ny f.

As 4:12 tsy misy olon-kafa hahazoana f.

Ro 13:11 Efa akaiky ny f. antsika

Ap 7:10 ilay Andriamanitsika no ahazoanay f.!

FAMPAHATSIAHIVANA

, Sl 19:7 ny f.’i Jehovah

Sl 119:24 Mahafinaritra ahy ny f.

FAMPAHEREZANA

, 1Ko 14:31 hahazoan’ny rehetra f.

FAMPAHORIANA

, Sl 72:14 Hanafaka amin’ny f. izy

FAMPAKARAM-BADY

, Mt 22:2 f.’ny zanany

Jn 2:1 fanasambe tao Kana, nisy f.

Ap 19:7 tonga ny f.’ny Zanak’ondry

FAMPANANTENANA

, Sl 15:4 Tsy mivadika amin’ny f.

2Ko 1:20 f.’Andriamanitra, dia lasa eny

FAMPIANARANA

, Jn 7:16 Tsy ahy ny f., fa an’Ilay

Ga 1:14 Nafana fo nanaraka ny f. nolovako

FAMPIANATRA

, Mt 7:28 gaga tamin’ny fomba f.

FAMPIDERADERANA

, 1Jn 2:16 f. fananana

FAMPIHAVANANA

, Ro 3:25 ho fanatitra f. i Kristy

1Jn 2:2 sorona f. noho ny fahotantsika

FAMPIOFANANA

, 1Pe 5:10 hamita ny f. anareo

FAMPIONONANA

, Ro 15:4 f. ny Soratra Masina

2Ko 1:3 Andriamanitry ny f. rehetra!

FAMPITANDREMANA

, Ezk 33:4 tsy miraharaha f.

FANAFAHANA

, Lk 21:28 efa akaiky ny f. anareo

FANAFODY

, Oh 17:22 F. tena mandaitra ny fo falifaly

FANAFODY MASO

, Ap 3:18 f. hikosehana

FANAHIANA

, Mr 4:19 f. eto amin’izao tontolo izao

Lk 8:14 varimbariana noho ny f. sy harena

Lk 21:34 fo hovesaran’ny f. eo amin’ny fiainana

FANAHY

, No 11:25 nakany ny f. tao amin’i Mosesy

1Sa 16:13 nanome hery an’i Davida ny f.’i

2Sa 23:2 f.’i Jehovah niteny tamin’ny alalako

Is 61:1 Ny f.’i Jehovah no ato amiko

Jl 2:28 handatsahako ny f. ny karazan’olona

Za 4:6 Tsy amin’ny hery, fa amin’ny f.

Mt 3:16 toy ny voromailala ny f.’Andriamanitra

Mt 12:31 fanevatevana f. masina, tsy hahazoana

Jn 4:24 Andriamanitra dia F., mivavaka araka ny f.

Jn 16:13 f.’ny fahamarinana, hitari-dalana anareo

Ro 8:16 f.’Andriamanitra sy ny saintsika no

Ro 8:26 Ny f. mihitsy no miangavy ho antsika

2Ko 3:17 I Jehovah no ilay F.

Ga 5:16 Miezaha foana hanaiky hotarihin’ny f.

Ga 5:22 Fa ny vokatry ny f. dia fitiavana

Ga 6:8 izay mamafy ho an’ny f. kosa

Ef 6:12 miady amin’ny f. ratsy

1Pe 3:18 f. kosa rehefa novelomina

FANAHY INIANA

, He 10:26 raha manao f. manota

FANAHY MASINA

, 1Ta 28:12 planina avy tamin’ny f.

Sl 51:11 aza esorina amiko ny f.

Lk 1:35 Ho tonga aminao ny f.

Lk 3:22 ny f., naka endrika voromailala

Lk 11:13 Ray hanome ny f. ho an’izay mangataka

Jn 14:26 f., hampianatra sady hampahatsiahy

As 1:8 Hahazo hery rehefa tonga aminareo ny f.

As 2:4 Dia samy feno f. izy rehetra

As 5:32 f., omeny an’izay mankatò azy

Ef 4:30 Aza manao izay hampalahelo ny f.

2Ti 3:16 Ny Soratra Masina, avy amin’ny f.

FANAJANA

, 1Ti 5:17 hahazo f. avo roa heny

1Pe 3:2 fitondran-tena madio, sy f. lalina

1Pe 3:15 hilaza ny fiarovan-tena, ho feno f.

FANAKA

, As 9:15 f. nofidiko izany lehilahy izany

FANAMBADIANA

, He 13:4 Aoka ho mendri-kaja ny f.

FANAMELOHANA

, 1Ko 11:29 misotro f. ho an’ny

FANANANA

, Ek 19:5 dia ho f. manokana

Is 60:5 ho tonga any ny f.’ny firenena

Is 61:6 Hihinana ny f.’ny firenena ianareo

Lk 14:33 tsy mahafoy ny f. rehetra

He 10:34 faly na dia norobaina aza ny f.

FANANGANANA

, Jn 11:25 f. ny maty sy fiainana

FANANTENANA

, Ro 5:5 f. tsy mandiso f.

Ro 8:24 f. zavatra efa hita, dia tsy f.

Ro 12:12 Mifalia amin’ny f.

Ro 15:4 hanana f., satria manampy hiaritra

Ef 1:18 fantatrareo ilay f. tamin’izy niantso

Ef 2:12 Tsy nanana f., tsy nanana an’Andriamanitra

He 6:19 f. no vatofantsiky ny aintsika

FANASAMBE

, Is 25:6 f. misy hanim-pito loha, f. misy

FANATITRA

, Le 7:37 f. dorana, f. varimbazaha

1Ta 29:9 Faly ny vahoaka nanome f. an-tsitrapo

Is 1:11 Leon’ny f. dorana aho

FANATITRA ATOLOTRA TSY TAPAKA

, Da 11:31 f.

Da 12:11 hanesorana an’ilay f.

FANATITRA ZAVA-PISOTRO

, Fi 2:17 hoatran’ny f.

FANATREHANA

, Mt 24:37 f.’ny Zanak’olona

2Pe 3:4 Aiza akory izay f. eo?

FANDIKAN-DALÀNA

, 2Te 2:7 efa miasa io f. io

FANDOKAFANA

, Oh 26:28 manimba ny teny f.

FANDRESENA

, Ap 6:2 handresy sy hamita ny f.

FANDRIAMPAHALEMANA

, 1Te 5:3 F. sy filaminana!

Ap 6:4 navela hanala ny f. eto an-tany

FANDRIANA

, Sl 41:3 Hanohana azy, f. aharariany

He 13:4 ho voaloto ny f.’ny mpivady

FANDRIKA

, Sl 91:3 amin’ny f. ny mpamandri-borona

Oh 29:25 F. ny tahotra olona

Lk 21:34, 35 andro, ho tampoka toy ny f.

FANDROSOANA

, Fi 3:16 Efa misy f. vitantsika anefa

1Ti 4:15 ho hitan’ny olona rehetra ny f.

FANENJEHANA

, Mt 13:21 tratran’ny f., dia mihemotra

Mr 4:17 vao tratran’ny f. izy, dia mihemotra

Mr 10:30 zanaka, saha, sy f.

FANEVATEVANA

, Ef 4:31 filelalelana, ary f.

FANGORAHANA

, 2Ko 1:3 Rain’ny f.

Kl 3:12 fitiavana lalina sy f.

FANIRIANA

, 1Ta 28:9 fantany ny eritreritra sy ny f.

Sl 145:16 manome fahafaham-po ny f.’ny

Ga 5:16 tsy hanatanteraka ny f.’ny nofo

Ef 2:3 fahafaham-po ny f.’ny nofo

Fi 2:13 hanana f. sy hery

2Ti 2:22 f. mpitranga amin’ny tanora

Jk 1:14 voasariky ny f. sy manaiky

1Pe 2:11 hanohitra ny f.’ny nofo

1Jn 2:16 f.’ny nofo sy ny f.’ny maso

FANJAKANA

, Da 2:44 hanangana f. Andriamanitra

Da 7:14 nomena fitondrana sy f. izy

Da 7:18 olona masina hahazo ny f.

Mt 4:8 nasehon’ny Devoly azy ny f.

Mt 6:10 Ho tonga anie ny F.!

Mt 6:33 Katsaho foana aloha ilay F.

Mt 21:43 voa mendrika an’ilay F.

Mt 24:14 hotorina ny vaovao tsaran’ilay F.

Mt 25:34 Avia mandovà an’ilay F.

Lk 12:32 hanome anareo ny F.

Lk 22:29 fifanekena momba ny f.

Jn 18:36 Tsy anisan’izao tontolo izao ny F.

As 1:6 izao ve ianao no hamerina ny f.

1Ko 15:24 hanolotra ny F. amin’ny Rainy

Ga 5:21 tsy handova ny F.’Andriamanitra

Kl 1:13 any amin’ny f.’ilay Zanany

Ap 1:6 nanao antsika ho f. sy mpisorona

Ap 11:15 Ny f. efa lasa F.’ny Tompontsika

FANKASITRAHANA

, 2Ko 6:2 fotoana fanehoana f.

FANOHARANA

, Mt 13:34 Nanao f. foana i Jesosy

Mr 4:2 nampianatra sady nanao f.

FANOMEZANA

, 2Ta 31:10 nitondra an’ireny f. ireny

Ro 6:23 fiainana mandrakizay no f. omeny

1Ko 7:7 Samy nahazo f. ny tsirairay

Ef 4:8 lehilahy no nataony f.

He 6:4 nahazo f. maimaim-poana

Jk 1:17 Avy any ambony ny f. tsara rehetra

FANOMPOANA

, As 20:24 hamita ny f.

Ro 11:13 omeko voninahitra ny f.

2Ko 4:1 manana f., nanehoana famindram-po

2Ko 6:3 tsy hisy hanakiana ny f.

1Ti 1:12 mendri-pitokisana ka notendreny hanao f.

2Ti 4:5 ataovy tsara ny f.

FANOMPOANA MASINA

, Ro 12:1 Manao f. ianareo

FANOMPOAN-TSAMPY

, 1Ko 10:14 andosiro ny f.

FANTARO

, Je 31:34 F. i Jehovah!

1Jn 4:1 f. raha avy amin’Andriamanitra

FANTATRA

, 2Ko 6:9 toy ny tsy f. nefa f. tsara

Ga 4:9 efa f.’Andriamanitra ianareo

FARANY

, Is 46:10 nolazaiko ny hitranga amin’ny f.

Mt 24:14 vao ho tonga ny f.

Mt 28:20 f.’izao tontolo izao

Jn 13:1 tiany hatramin’ny f. izy ireo

FARIHY

, Ap 19:20 f. afo arehitry ny solifara

FARITANY

, Ro 15:23 Tsy manana f. tsy voatory

FASANA

, Jb 14:13 manafina ahy any amin’ny F.

Mpto 9:10 tsy misy afaka miasa, any amin’ny F.

Ho 13:14 Havotako avy any amin’ny F. izy ireo

Jn 5:28 handre ny feony izay rehetra any am-p.

As 2:31 tsy nafoy tao amin’ny F. i Jesosy

Ap 1:18 ny lakilen’ny fahafatesana sy ny F.

Ap 20:13 Namoaka ny maty ny fahafatesana sy F.

FASIKA

, Ge 22:17 ny taranakao, hoatran’ny f.

Ap 20:8 Hoatran’ny f. any an-dranomasina

FATIANTOKA

, Fi 3:7 Heveriko ho f. ireny

FATY

, Ge 3:4 Tsy ho f. ianareo ka!

Sl 89:48 Iza no olona tsy ho f. mihitsy?

Jn 8:51 tsy ho f. mihitsy izy

Jn 11:26 finoana, tsy ho f. mihitsy

He 2:9 Jesosy ho f. ho an’ny rehetra

He 2:15 nandevozina, natahotra ny ho f.

FEFY

, Lk 19:43 f. hazo maranitra manodidina anao

FEHIKIBO

, Is 11:5 Ny fahamarinana no ho f.

FEHILOHA

, Ezk 21:26 Esory ny f.’ny mpanjaka

Mt 27:29 Nandrandrana f. tsilo

FEHIVAVA

, De 25:4 Aza asiana f. ny omby

FEHY LAMBA

, Is 61:1 f. ny ratran’ny torotoro fo

Ezk 34:16 ny maratra hasiako f.

FEO

, 1Mp 19:12 Dia nisy f. malefaka sy iva

Jn 5:28 handrenesan’izay any am-pasana ny f.

Jn 10:27 Ny ondriko mihaino ny f.

FEON’NY FIERITRERETANA

, Ro 2:15 ary ny f. koa no

Ro 13:5 noho ny f. koa

1Ko 8:12 mandratra ny f. malemy

1Ti 4:2 voatomboka vy mahamay ny f.

1Pe 3:16 hanana f. madio foana

1Pe 3:21 fangatahana f. madio

FE-POTOANA

, Da 7:25 f. iray, f. roa, antsasaky ny f.

FETRANY

, Ro 11:33 Tsy misy f. ny fahendreny

FETSIFETSY

, Oh 3:32 Halan’i Jehovah ny olona f.

FETY

, Le 23:4 Ireto avy ny f. nandidian’i Jehovah

Ro 13:13 tsy hanao f. tsy voafehy, tsy ho mamo

Ga 5:21 fimamoana, f. tsy voafehy, ary

FIADANANA

, Sl 29:11 Jehovah, hanome f.

Sl 72:7 ho be ny f. mandra-paha tsy hisy volana

Sl 119:165 Be ny f.’ireo tia ny lalànao

Is 9:7 Tsy hisy farany ny f.

Is 32:18 toerana anjakan’ny f.

Is 48:18 ho lasa toy ny renirano ny f.

Is 54:13 ho be ny f.’ny zanakao

Is 57:21 Tsy misy f. ho an’ny ratsy fanahy

Is 60:17 hotendreko ho mpiandraikitra anao ny f.

Je 6:14 F.! Nefa tsy misy f. akory

Jn 14:27 F. no avelako. Omeko anareo ny f.

Ro 8:6 mampifantoka ny sainy, hahazo f.

Fi 4:7 f.’Andriamanitra, hiambina ny fonareo

FIADIANA

, Is 54:17 Tsy hisy hahomby izay f.

Ef 6:11 Tafio daholo izay f.

Ef 6:13 Raiso daholo izay f. omen’Andriamanitra

FIAINANA

, De 30:19 safidy hoe f. sa fahafatesana

Jn 5:26 manana fahefana hanome f. ny Ray

Jn 11:25 fananganana ny maty sy f.

FIAINANA MANDRAKIZAY

, Da 12:2 hahazo f.

Lk 18:30 be lavitra amin’izao, ary f.

Jn 3:16 tsy ho ringana fa hahazo f.

Jn 17:3 te hahazo f., mila mianatra

As 13:48 toe-po tsara hahazoana f.

Ro 6:23 f. no fanomezana

1Ti 6:12 Fikiro mafy ny f.

FIALAN-TSINY

, Jn 15:22 f. amin’ny fahotany

Ro 1:20 tsy manana f. izy ireny

FIALOFANA

, Sl 9:9 f. azo antoka i Jehovah ho an’izay

FIALONANA

, Oh 14:30 taolana ho lo ny f.

FIANAKAVIANA

, Ef 3:15 f. rehetra, anarana

FIANARANA

, As 4:13 Jaona, tsy nahita f., olon-tsotra

FIANDOHANA

, Mt 24:8 izany no f.’ny fahoriana

FIANDRASANA

, Lk 21:26 Ho safotra noho ny f.

FIANGONANA

, Sl 22:25 Hidera anao eo anivon’ny f.

Sl 40:9 Ambarako amin’ny f. lehibe

Mt 16:18 ambonin’ity vatolampy ity ny f.

As 20:28 mpiandry ny f.’Andriamanitra

Ro 16:5 f. mivory ao an-tranony

FIANTSOANA

, Ef 4:1 ho mendrika an’ilay f.

FIARETANA

, Ro 5:3 ny fahoriana mahatonga f.

Jk 1:4 Avelao hamita ny asany ny f.

FIAROVANA

, Mpto 7:12 F. ny fahendrena

FIAROVAN-DOHA

, Ef 6:17 f., izany hoe ny famonjena

FIAROVAN-TENA

, 1Pe 3:15 vonona foana hilaza ny f.

FIAROVAN-TRATRA

, Ef 6:14 f. ny fanaovana ny

FIDERANA

, Oh 27:21 hitsapana olona ny teny f.

FIDINA

, Ro 9:11 Izay tiany no f.

FIDIO

, De 30:19 f. ny fiainana mba ho velona

Js 24:15 f. izay hotompoinareo

FIFADIAN-KANINA

, Is 58:6 Hoatr’izao ny f. ekeko

FIFALIANA

, Ne 8:10 f. avy amin’i Jehovah, fiarovana

Jn 16:22 tsy hisy hanala an’izany f. izany

Ro 15:13 Andriamanitra anie hameno f.

He 12:2 niaritra izy noho ilay f.

FIFAMALIANA

, Oh 15:18 mampitsahatra f.

Oh 17:14 mialà dieny mbola tsy raikitra ny f.

FIFANEKENA

, Ge 15:18 nanao f. tamin’i Abrama

Je 31:31 hanaovako f. vaovao

Lk 22:20 f. vaovao miorina amin’ny rako

Lk 22:29 manao f. aminareo aho

FIFANKATIAVANA

, Ro 13:8 trosa, afa-tsy ny f.

FIFEHEZAN-TENA

, Ga 5:22, 23 vokatry ny fanahy, f.

FIHATSARAMBELATSIHY

, Ro 12:9 Aza asiana f.

FIHAVANANA

, Oh 17:1 Aleo sombi-mofo misy f.

1Pe 3:11 hitady f. ka hitandro an’izany

FIHAZAKAZAHANA

, As 20:24 hamita ny f.

FIHETSEHAM-PO

, Jk 5:17 f. hoatran’ny antsika, Elia

FIHEVITRA

, Is 55:8 Ny f. tsy mba f.

FIHINANAM-BILONA

, Lk 2:7 zaza tao amin’ny f.

FIHOMEHEZANA

, Je 20:7 Ataon’ny olona f. aho

FIJALIANA

, Ro 8:18 tsy misy dikany ny f. iaretantsika

FIJANGAJANGANA

, Mt 15:19 Avy ao am-po ny f.

As 15:20 hifadiany ny f. sy ny ra

1Ko 6:18 Andosiro ny f.!

Ga 5:19 f., fitondran-tena tsy misy henatra

Ef 5:3 Aza avela hotononina ny f.

1Te 4:3 sitrapon’Andriamanitra: Hifady ny f.

FIKASANA

, Oh 16:4 hanatanterahana ny f.

Ro 8:28 izay nantsoiny mifanaraka amin’ny f.

Ef 3:11 mifanaraka amin’ilay f. hatrizay

FIKORONTANANA

, 1Ko 14:33 tsy Andriamanitry ny f.

FILAHARANY

, Lk 1:3 hanoratra aminao araka ny f.

1Ko 15:23 araka ny f. avy: I Kristy

FILALAOVANA ODY

, Ga 5:20 fanompoan-tsampy, f.

FILAMINANA

, 1Te 4:11 Ataovy tanjona ny ho tia f.

1Ti 3:2 mpiandraikitra tokony ho tia f.

FILAN’NY NOFO

, Ro 1:26 hanaram-po amin’ny f.

Kl 3:5 Vonoy ny f. tsy voafehy

1Te 4:5 Manaram-po amin’ny f. tsy voafehy

FILANA

, Ro 1:27 f. tao amin’izy samy lehilahy

FILELALELANA

, Ef 4:31 fahatezerana, fisafoahana, f.

FILIPO

, As 8:26 anjelin’i Jehovah niteny tamin’i F.

As 21:8 F. mpitory vaovao tsara, anisan’ireo fito

FILOZOFA

, As 17:18 Nisy f. epikoreanina sy stôika

FILOZOFIA

, Kl 2:8 hamandrika anareo amin’ny f.

FINARITRA

, Sl 37:4 f. tanteraka amin’i Jehovah

FINEHASA

, No 25:7 F., naka lefona

FINOANA

, Lk 17:6 f. hoatran’ny voan-tsinapy

Lk 18:8 tonga ny Zanak’olona, hahita f. ve?

Jn 3:16 izay rehetra maneho f. azy

Ro 1:17 olo-marina ho velona satria manana f.

Ro 4:20 nahazo hery izy noho ny f.

2Ko 5:7 f. no andehanantsika

Ga 6:10 indrindra fa amin’ny mpiray f. amintsika

Ef 4:5 iray ny f., ary iray ny batisa

2Te 3:2 tsy hoe manam-p. daholo ny olona

2Ti 1:5 f. tsy mihatsaravelatsihy anananao

He 11:1 Ny f. dia fatokisana tanteraka

He 11:6 tsy manam-p., tsy mampifaly

Jk 2:26 maty ny f. raha tsy aseho

1Pe 1:7 ny f. vita sedra

FIPOSAHAN’NY MASOANDRO

, Is 41:2 olona iray avy any amin’ny f.?

FIRENENA

, Ge 22:18 hahazo fitahiana ny f. rehetra

Ek 19:6 mpanjaka sy mpisorona ary f. masina

Sl 33:12 Sambatra ny f. manana an’i Jehovah

Is 66:8 hisy f. hatao indray miteraka?

Mt 21:43 homena an’izay f. mamokatra voa

Mt 24:7 hisy f. hiady amin’ny f.

Mt 25:32 hangonina eo anatrehany ny f. rehetra

Lk 21:24 ny fotoana voatondro ho an’ny hafa f.

As 17:26 tamin’ny olona iray no nanaovany ny f.

1Pe 2:9 firazanana voafidy, f. masina

FIRENEN-KAFA

, Ek 22:21 Aza mampijaly ny f.

FISAONANA

, Mpto 7:2 Aleo trano misy f.

FISARAHAM-PANAMBADIANA

, Ml 2:16 halako ny f.

FISARATSARAHANA

, Ro 16:17 mampisy f.

1Ko 1:10 Aza avela hisy f. eo aminareo

FITAHIANA

, De 30:19 safidy hoe f. sa ozona

Oh 10:22 f.’i Jehovah no mampanan-karena

Ml 3:10 handrotsaka f. be dia be aho

FITAKA

, Sl 34:13 ny molotrao mba tsy hiteny f.

FITALAHOANA

, 1Ti 2:1 manaova f. sy vavaka

Jk 5:16 misy vokany be ny f.’ny olo-marina

FITANTANAN-DRAHARAHA

, Ef 1:10 hanisy f.

FITAOVAM-PIADIANA

, 2Ko 10:4 Tsy araka ny nofo, f.

FITARAINANA

, Ek 2:24 Henon’Andriamanitra ny f.

FITARATRA

, 1Ko 13:12 mijery amin’ny f. metaly

2Ko 3:18 toy ny f. manome taratry ny voninahitr’i

Jk 1:23 hoatran’ny mijery ny tarehiny eo amin’ny f.

FITENENANA

, 1Ko 13:8 f. fiteny samihafa, hitsahatra

1Ko 14:22 Famantarana, f. fiteny samihafa

FITENY

, Ge 11:7 hataontsika misafotofoto ny f.

Ze 3:9 ho f. madio ny f.’ny olona

Za 8:23 folo lahy avy amin’ny f. rehetra

As 2:4 niteny tamin’ny f. samihafa

Ap 7:9 avy tamin’ny firenena sy f. rehetra

FITIAVANA

, To 8:6 mahery toy ny fahafatesana ny f.

Mt 24:12 hihalefy ny f.’ny olona maro

Jn 15:13 Tsy misy manana f. lehibe noho izao

1Ko 8:1 fahalalana mampirehareha, f. mampahery

1Ko 13:2 nefa tsy manam-p., dia tsinontsinona

1Ko 13:8 Tsy ho levona mandrakizay ny f.

1Ko 13:13 Ny f. no lehibe indrindra

1Ko 16:14 Ataovy amim-p. izay ataonareo

Kl 3:14 f., tady tonga lafatra mampifamatotra

Jk 5:11 tena be f. i Jehovah

1Pe 4:8 manarona fahotana maro be ny f.

1Jn 4:8 Andriamanitra dia f.

Ap 2:4 Navelanao hihena ilay f. voalohany

FITIAVANA LALINA

, Kl 3:12 Mitafia f.

FITONDRANA

, Da 4:34 F. mandrakizay mantsy ny f.

FITONDRAN-TENA

, Ga 5:19 f. tsy misy henatra

Kl 1:10 hanome voninahitra an’i Jehovah ny f.

1Pe 2:12 Miezaha foana ho tsara f.

1Pe 3:1 ho voataonan’ny f. izy

1Pe 3:16 noho ianareo tsara f.

2Pe 2:7 Lota, nalahelo nahita f. tsy misy henatra

FITOVIANA

, 2Ko 8:14 mba misy f. eo aminareo

FITSANGANAN’NY MATY

, Mt 22:23 Sadoseo, tsy misy f.

FITSAPANA

, Lk 8:13 miala rehefa tojo f.

Lk 22:28 nifikitra tamiko tao anatin’ireo f.

Jk 1:2 Rehefa sendra f., raiso ho fifaliana

Jk 1:12 Sambatra izay miaritra f.

FITSARANA

, Da 7:10 Dia natomboka ny F.

Mt 7:2 f. ataonareo no hitsarana anareo

Mr 13:9 hanolotra anareo any amin’ny f.

Jn 5:22 nankininy tamin’ny Zanaka ny f.

1Ko 6:6 Mifampitory any amin’ny f.

1Pe 4:17 f. ny ankohonan’Andriamanitra

FITSARANA AVO JIOSY

, As 5:41 niala teo amin’ny F.

FITSIPI-DALAO

, 2Ti 2:5 lalao, nanaraka f.

FITSIPIKA

, Ga 6:16 manaraka tsara an’izany f.

FIVADIHAM-PINOANA

, 2Te 2:3 misy aloha ny f.

FIVELARAN’NY FAHATANORANA

, 1Ko 7:36 tsy ao anatin’ilay fotoana f. intsony

FIVORIAMBE

, Le 23:4 Ireto avy ireo f. masina

FO

, Ge 6:5 ratsy foana ny nirin’ny f.

Ek 35:5 ny olona rehetra atosiky ny f.

Ek 35:21 natosiky ny f., ka nitondra

2Ta 16:9 izay manompo azy amin’ny f. manontolo

Ezr 7:10 Efa nanomana ny f. i Ezra mba

Sl 51:10 Amoròny f. madio aho

Sl 51:17 Tsy holavinao ny f. torotoro sy kivy

Oh 4:23 Arovy ny f., fa avy ao aminy

Oh 17:3 Jehovah no mpandinika ny f.

Oh 17:22 Fanafody tena mandaitra ny f. falifaly

Oh 17:25 zanaka tsisy saina mankarary f.

Oh 28:26 Tsisy saina izay matoky ny f.

Je 17:9 Mamitaka noho ny zava-drehetra ny f.

Je 17:10 Izaho Jehovah no mandinika ny f.

Mt 22:37 Tiavo i Jehovah amin’ny f. manontolo

Mr 3:5 nalahelo be noho ny hamafin’ny f.

Lk 12:34 izay misy ny harena, ho any koa ny f.

Lk 21:34 sao ny f. hovesaran’ny

As 16:14 nanokatra tanteraka ny f. i Jehovah

Ro 6:17 lasa mpankatò amin’ny f.

Ro 7:22 Raha ny tsapako ato am-p. ato

Ef 3:16 hanatanjahana ny f. sy ny saina

Ef 6:6 sitrapon’Andriamanitra, f. manontolo

Ef 6:7 amin’ny f., toy ny hoe ho an’i Jehovah

Kl 3:23 Izay ataonareo dia ataovy amin’ny f.

He 3:12 lasa manana f. ratsy, ka hiala

1Jn 3:20 Lehibe noho ny f. Andriamanitra

FODY

, Mt 10:29 Vola kely anankiray ivarotana f. roa

FOFONAINA

, Ge 2:7 f. nankao amin’ny vavorony

Sl 146:4 Miala ny f., miverina amin’ny tany izy

FOKO

, Ge 49:28 ireo ny f. 12 teo amin’ny Israely

FOLAKA

, Is 42:3 Tsy hotapahiny ny bararata f.

FOLO

, Ge 18:32 Tsy handrava aho raha mahita f.

FOMBA

, As 1:11 ho avy, hoatran’iny f. iny

FOMBA FIASA

, 1Ko 4:17 Hampahatsiahiviny ny f.

FOMBAN-DRAZANA

, Mt 15:3 mandika ny didin’Andriamanitra noho ny f.?

Mr 7:13 Ataonareo tsy misy vidiny noho ny f.

FONJA

, As 5:18 apostoly, tao amin’ny f.-panjakana

As 5:19 Nosokafan’ny anjely ny varavaran’ny f.

As 12:5 Notanana am-p. i Petera, fiangonana

As 16:26 nihozongozona ny fototr’ilay f.

FOSAFOSA

, Oh 20:19 miarakaraka amin’ny tia f.

FOTOANA

, Mpto 3:1 Misy f. avy ny zava-drehetra

Mpto 9:11 sampona amin’ny f. tsy ampoizina

Jn 7:8 tsy tonga ny f. voatondro ho ahy

1Ko 7:29 Efa kely sisa ny f. tavela

Ef 5:16 ampiasao tsara ny f.

FOTOANA METY

, Lk 4:13 mandra-pahatongan’ny f.

FOTOANA VOATONDRO

, Ha 2:3 f. vao ho tanteraka

Lk 21:24 ny f. ho an’ny hafa firenena

FOTOAN-TSAROTRA

, Sl 46:1 hanampy amin’ny f.

2Ti 3:1 f. tsy mora atrehina

FOTO-KAZO

, Is 11:1 rantsana avy amin’ny f.’i Jese

FOTONY

, Da 4:15 Avelao eo ny f. sy ny fakany

FOTOTRA

, Lk 6:48 f. teo ambony vatolampy

Ro 2:20 f. ny fahamarinana

Ro 15:20 tsy hanorina eo ambonin’ny f.

1Ko 3:11 f. hafa ankoatra an’i Jesosy Kristy

FOTSY

, Is 1:18 fahotana, hatao f. mangatsakatsaka

G

GABRIELA

, Lk 1:19 G., eo anatrehan’Andriamanitra

GAGA

, 1Pe 4:4 G. izy ireo fa tsy miara-mihazakazaka

GAMALIELA

, As 22:3 teo an-tongotr’i G.

GEHAZY

, 2Mp 5:20 G.: hihazakazaka hanenjika

GEHENA

, Mt 10:28 mandringana ao amin’ny G.

GIBEONA

, Js 9:3 Henon’ny mponin’i G. koa

GIDEONA

, Mpts 7:20 Ny sabatr’i Jehovah sy G.!

GOLGOTA

, Jn 19:17 Ikarandoha, na G., teny hebreo

GOLIATA

, 1Sa 17:4 solontenan’ny Filistinina. G.

GOMORA

, Ge 19:24 solifara sy afo teo amin’i G.

H

HABOKANA

, Lk 5:12 nisy lehilahy rakotry ny h.

HADALANA

, Oh 19:3 h., manimba ny fiainany

Oh 22:15 Latsa-paka ao am-pon’ny zaza ny h.

1Ko 3:19 h. ny fahendren’izao tontolo izao

HADINO

, De 4:23 Tandremo sao h.

Sl 119:141 tsy mba h. ny didinao

Na 1:7 Tsy h. mihitsy izay mialoka eo aminy

HADY

, Mt 15:14 jamba mitarika jamba, any an-k.

HAFANAM-PO

, Sl 69:9 h. ho an’ny tranonao

Is 37:32 Ny h.’i Jehovah no hanatanteraka an’izany

HAHAFANTARANA

, Mpto 7:14 tsy h. an’izay hitranga

Mt 7:20 Ny zavatra ataony no h. azy

HAHAFANTATRA

, Jb 6:24 Ampio aho h. hoe

HAHATAFINTOHINA

, 1Ko 10:32 Aza manao izay h. ny

HAHATSIAROVANA

, Jb 14:13 fotoana, h. ahy!

HAHAVOKATRA

, Sl 72:16 H. be ny tany

HAHAY HAMPIANATRA

, 2Ti 4:2 hanam-paharetana tanteraka sady h.

HAHAZO

, Ne 8:8 h. ny dikan’izay novakiny

HAHENO

, Ro 10:14 hataony ahoana ny h., raha tsy

HAHOMBY

, Js 1:8 h. izay hataonao

1Mp 2:3 h. any amin’izay rehetra halehanao

HAIDES

. Jereo FASANA.

HAINGO

, 1Pe 3:3 Tsy tokony ho ivelany fotsiny ny h.

HAIN-TANY

, Je 17:8 amin’ny taona isian’ny h.

HAIZINA

, Is 60:2 Hanarona ny tany ny h.

Mt 4:16 ny olona tao amin’ny h.

Jn 3:19 naleon’ny olona ny h.

1Pe 2:9 niantso hiala tamin’ny h.

HAJA

, Oh 5:9 Sao homenao olona ny h.

HAJAINA

, As 24:3 ry Feliksa Governora h.

HAJAO

, Ek 20:12 H. ny rainao sy ny reninao

1Te 5:12 Mba h. izay mitarika anareo

HAKIVIANA

, Oh 18:14 iza no mahazaka ny h.?

HALALINY

, Ef 3:18 ho azonareo tsara ny h.

HALANY

, Sl 45:7 h. kosa ny faharatsiana

Oh 6:16 Misy zavatra enina h.’i Jehovah

Mt 24:9 h.’ny firenena ianareo noho ny anarako

Jn 7:7 Izaho anefa h., satria manaporofo

HALAVAO

, Is 54:2 h. ny tady manenjana ny lainao

HALELOIA

. Jereo DERAO I JAH.

HAMADIKA

, Mt 26:21 h. ahy ny iray aminareo

HAMAKA

, Kl 2:7 h. tsara, tsy ho voahozongozona

HAMANTATRA

, Fi 1:10 h. an’izay zava-dehibe kokoa

HAMARINO

, 1Te 5:21 H. tsara ny zava-drehetra

HAMASININA

, 1Mp 9:3 Efa n. ity trano naorinao ity

Je 1:5 n. ianao talohan’ny nahaterahanao

Ezk 36:23 Tsy maintsy h. ny anarako

Lk 11:2 Ray ô, h. anie ny anaranao!

HAMBAKAINA

, 1Ko 6:7 Tsy aleo ve manaiky h.?

HAMBARA

, He 10:23 andao h. ny fanantenantsika

HAMINANY

, Jl 2:28 ny zanakareo lahy sy vavy h.

HAMITA

, As 20:24 h. ny fihazakazahako

HAMOHA

, Jn 11:11 handeha ho any aho h. azy

HAMONJENA

, 2Ta 20:17 jereo ny h.’i Jehovah

HAMONJY

, Mt 16:25 izay te h. ny ainy no hamoy

Lk 19:10 tonga hitady sy h. ny Zanak’olona

HAMPAHAFANTATRA

, Jn 18:37 h. ny marina

HAMPAHAMENATRA

, 1Ko 4:14 Tsy ny h. anareo, fa

HAMPAHATSIAHY

, 2Pe 1:12 vonona h. anareo

HAMPAHEREZANA

, As 13:15 raha manana teny h.

1Ko 14:26 Ataovy mba h. ny zava-drehetra

HAMPANGINANA

, 1Pe 2:15 h. ny olona tsy misaina

HAMPATAHOTRA

, Mi 4:4 tsy hisy h. azy

HAMPIANARANA

, Ro 15:4 nosoratana mba h.

HAMPIHEMOTRA

, Fi 1:10 tsy hisy tsiny sady tsy h.

HAMPIONONINA

, Je 31:15 Tsy mety h. Rahely

Mt 5:4 Sambatra izay malahelo, fa h.

HAMPISARAKA

, Mt 10:35 Fa tonga aho h.

Ro 8:39 tsy hisy h. amin’Andriamanitra

HAMPITAHA

, Ga 6:4 tsy h. tena amin’olon-kafa

HAMPITAHORINA

, Fi 1:28 tsy manaiky h.’ireo

HAMPITANDREMANA

, 1Ko 10:11 nosoratana mba h.

HAMPITOVINA

, Is 46:5 H. amin’iza aho

HANADIHADY

, De 13:14 hamotopototra sy h. tsara

HANAFAINGANA

, Is 60:22 Izaho Jehovah no h.

HANAGADRANA

, Ap 2:10 hataon’ny Devoly izay h.

HANAJA

, Ef 5:33 ny vehivavy tokony h. ny vadiny

HANAMBARANA

, Ek 9:16 h. ny anarako eran-tany

HANANDEVO

, Sl 119:133 tsy hisy zava-dratsy h. ahy!

HANAN-JANAKA

, De 7:14 H. ny lehilahy sy vehivavy

HANAN-TAKAITRA

, Le 22:21 biby tsy tokony h.

HANAPOROFOANA

, As 17:3 hanazavana sy h.

HANARA-DIA

, Mt 19:21 andao h. ahy

HANARATSIANA

, Tit 2:8 tsy hahita zavatra h. antsika

HANASAZY

, 2Te 1:6 h. an’izay mampahory anareo

HANASITRANANA

, Ap 22:2 natao h. ny firenena

HANATANTERAKA

, Mt 5:17 Tsy hanafoana, fa h.

HANAVAHANA

, Le 11:47 h. ny maloto sy ny madio

HANAVAKA

, Mt 25:32 Ary h. ny olona izy

He 5:14 hahay h. ny tsara sy ratsy

HANAZAVANA

, As 17:3 h. sy hanaporofoana

HANDA

, Oh 30:9 Sao ho voky aho ka h. anao

Mr 14:30 h. ahy intelo ianao

As 26:11 mba hanerena azy h. ny finoany

HANDEHA TSARA

, 2Ta 20:20 h. ny zava-drehetra

HANDINIKA TSARA

, Mt 24:15 aoka ny mpamaky h.

HANDINI-TENA

, 1Ko 11:28 h. tsara raha mendrika

2Ko 13:5 Miezaha h. mba hahitana raha

HANDOVA

, Mt 5:5 malemy fanahy, h. ny tany

Ga 3:29 taranak’i Abrahama, sady h.

HANDRAKOFANA

, Le 16:34 h. isan-taona ny fahotana

HANDRAVANA

, 2Ko 10:4 h. zavatra efa mafy orina

HANDRINA

, Ezk 3:9 ny h., mafy noho ny vatoafo

Ezk 9:4 asio marika ny h.’ny olona

HANDRINGANANA

, 2Pe 3:7 h. an’ireo tsy matahotra an’Andriamanitra

Ap 11:18 h. an’izay manimba ny tany

HANGONINA

, Ef 1:10 h. ho ao amin’i Kristy

HANIRIANA

, 1Pe 2:2 h. ny ronono ao amin’ny teny

HANISA

, Sl 90:12 Ampianaro h. ny andronay

HANJAKAZAKA

, Ge 3:16 ny vadinao h. aminao

HANOMANA

, Jn 14:2 Handeha h. toerana ho anareo

HANOMBANTOMBANA

, 1Ti 1:4 ny olona h. fotsiny

HANOMPOANA AZY IRERY

, Ek 34:14 Jehovah mitaky ny h. ihany

HARATO

, Mt 13:47 Fanjakan’ny lanitra, h. tarihina

Lk 5:4 alatsaho ny h. dia hahazo trondro

HARATSINA

, Mt 5:11 Sambatra ianareo raha h.’ny

HAREHITRY NY FANAHY

, Ro 12:11 Aoka ianareo h.

HARENA

, Sl 62:10 h., aza manankim-po

Oh 2:4 hoatran’ny mikaroka h. miafina

Oh 10:2 h. azo tamin’ny tsy marina

Oh 11:4 Tsy hisy hilana azy ny h. amin’ny andro

Oh 11:28 Ho lavo izay matoky ny h.

Oh 18:11 Aminy dia toy ny tanàna voaro mafy ny h.

Mpto 5:10 tsy ho afa-po amin’izay h. izay tia h.

Mt 6:21 izay misy ny h., any koa ny fonao

Mt 6:24 manompo an’Andriamanitra sy ny H.

Mt 13:22 ny famitahan’ny h.

Mt 13:44 Fanjakan’ny lanitra, h. nafenina

Lk 12:33 h. any an-danitra tsy mety lany

Lk 16:9 namana amin’ny alalan’ny h. tsy marina

2Ko 4:7 Manana h. ao anaty vilany tany

HARONA

, Mt 14:20 sisa tsy lany nahafeno h. 12

HATANJAHO

, Is 35:3 H. ny tanana malemy

HATAOKO IZAY HAHATONGA

, Ek 3:14 H. Ahy ho Araka Izay Tiako

HATAOKO IZAY HAHATONGA AHY

, Ek 3:14 H. no naniraka ahy ho atỳ aminareo

HATEZERANA

, Sl 37:8 Ialao ny h. ary ny fahavinirana

HATOPATOPA

, Ef 4:14 Tsy ho zaza, ka h.’ny onja

HATORO

, Sl 32:8 h. ny lalana tokony haleha

HATSANGANA HO ZANAKA

, Ro 8:15 fanahy mahatonga anareo h.

HATSARAM-BIKA

, Oh 31:30 Mety hamitaka ny h.

HATSARAM-PANAHY

, Oh 31:26 lalàn’ny h. no

HATSARAM-PANAHY MIAVAKA

, Jn 1:17 tamin’ny alalan’i Jesosy, h.

1Ko 15:10 tsy very maina ny h. nasehony

2Ko 6:1 hanaiky ny h. nefa hanadino

2Ko 12:9 Ampy ho anao ny h. asehoko

HATSARAN-TAREHY

, Oh 31:30 hihelina ihany ny h.

HAVALY

, Sl 116:12 Inona no h. an’i Jehovah

Kl 4:6 ho fantatrareo izay tokony h.

HAVANA

, As 10:24 Kornelio efa namory ny h.

HAVOTANA

, Ho 13:14 H. avy any amin’ny Fasana

HAY

, Mt 19:26 Tsy h.’olona, fa h.’Andriamanitra

HAZAKAZAKA

, 2Ti 4:7 nahavita an’ilay h.

HAZAVAINA

, Ne 8:8 ny Lalàna n.’izy ireo tsara

As 28:23 n.’i Paoly tsara ny momba ny Fanjakana

HAZAVANA

, Sl 36:9 h. avy aminao no ahitanay h.

Oh 4:18 lalan’ny marina, h.’ny maraina

Mt 5:16 Avelao hamirapiratra ny h.

2Ko 4:6 h. avy ao amin’ny haizina

Fi 2:15 h. eo amin’izao tontolo izao

HAZO

, Ge 2:9 h. fahalalana ny tsara sy ratsy

Ge 2:9 teo afovoany ny h.’aina

Sl 1:3 toy ny h. eo amoron’ny rano

Ezk 47:12 h. isan-karazany eny amoron’ilay

Da 4:14 Kapao io h. io, tapaho ny sampany

Ap 2:7 havela hihinana amin’ny h.’aina

Ap 22:14 ho afaka hankeo amin’ny h.’aina

HAZOBE

, Is 61:3 Hantsoina hoe h.’ny fahamarinana

HAZO FIJALIANA

, Mt 10:38 tsy manaiky hitondra h.

Lk 9:23 mitondra ny h. isan’andro

HELOKA

, Ne 9:17 Andriamanitra vonona hamela h.

Is 55:7 tena mamela h. tanteraka izy

Mt 6:12 mamelà ny h., tahaka ny

Mt 6:14 hamela ny h. ny Rainareo

Mt 18:21 impiry no havelako ny h.?

Kl 3:13 Namela tanteraka ny h. i Jehovah

HENA

, Oh 23:20 anisan’izay mpihinan-k. tafahoatra

HENDRE

, Oh 27:11 H., anaka, ary ampifalio ny foko

HENDRY

, Sl 119:98 ho h. noho ny fahavaloko

Oh 3:7 Aza mihevi-tena ho h.

Oh 9:9 Toroy hevitra ny h., dia vao mainka izy ho h.

Oh 13:20 Ho h. izay miaraka amin’ny h.

Is 5:21 Hahita loza izay mihevi-tena ho h.

Mt 11:19 ataon’ny olona no ahitana raha h. izy

Mt 11:25 nafeninao tamin’ny h. ireny zavatra ireny

1Ko 1:26 tsy betsaka taminareo no h. araka ny nofo

Ef 5:15 amin’izay atao, mba ho hita hoe h.

HENJANA

, Oh 15:1 ny teny h. mampahatezitra

HENOY

, Mt 17:5 Zanako malalako. H. izy

HERIM-PO

, Js 1:7 Manàna h. ary mahereza!

1Ko 16:13 miezaha ho be h.

2Ko 5:6 Be h. foana àry isika

HERIN’NY MAIZINA

, De 18:10 mampiasa h.

As 19:19 nampiasa h., nandoro ny bokiny

HERINANDRO

, Da 9:24 Fitopolo h. no atokana

1Ko 16:2 hanokana vola, isaky ny h.

HERISETRA

, Ge 6:11 ny tany feno h.

Sl 11:5 Mankahala an’izay tia h.

Sl 72:14 Hanafaka azy ireo amin’ny h.

HERY

, Sl 29:11 Hanome h. ny vahoakany

Sl 31:10 Mihena ny h. noho ny fahadisoako

Oh 17:22 mandany h. kosa ny hakiviana

Is 40:29 Omeny h. ny reraka

Is 40:31 manantena an’i Jehovah, hahazo h.

Za 4:6 Tsy amin’ny h., fa amin’ny fanahiko

Mr 5:30 fantatr’i Jesosy fa nisy h. niala taminy

Mr 12:30 tiavo i Jehovah amin’ny h. manontolo

As 1:8 Hahazo h. rehefa tonga ny fanahy masina

As 28:15 Paoly nahazo h.

2Ko 4:7 nahazo h. mihoatra ny an’ny olombelona

2Ko 12:9 tonga lafatra ny fiasan’ny h. eo aminao

Fi 4:13 manana h. hiatrehana an’izay mitranga

Ap 3:8 Fantatro fa mba manana h. kely ianao

HERY MAMELONA

, Sl 104:29 esorinao ny h. azy

Mpto 12:7 h. hiverina amin’ilay Andriamanitra

HETRA

, Mt 17:25 iza no ahazoan’ny mpanjaka h.?

Lk 20:22 Azo atao ve ny mandoa h. amin’i Kaisara?

Lk 23:2 nandrara tsy handoa h. amin’i Kaisara

Ro 13:6 Izany koa no antony andoavanareo h.

Ro 13:7 Ny h. ho an’izay mitaky h.

HEVITRA

, Sl 139:17 tena sarobidy amiko ny h.!

Oh 20:5 Toy ny rano lalina ny h. ao am-po

Ro 14:1 aza tsaratsaraina izy raha tsy mitovy h.

2Ko 10:5 hankatò an’i Kristy ny h. rehetra

Ap 17:17 tao am-pony, hanatanteraka ny h.

HEZEKIA

, 2Mp 19:15 nivavaka i H.

HIADANA

, Sl 37:11 ho faly be mihitsy satria tena h.

HIAHOTRA

, Sl 84:11 tsy h. hanome zava-tsoa

HIALA

, 1Ko 7:15 raha ilay tsy mpino no te h.

He 2:1 tsy h. amin’ny finoana mihitsy

HIALA SASATRA

, Da 12:13 h. ianao, nefa hitsangana

HIALOFANA

, Ze 3:12 ny anaran’i Jehovah no h.

HIAROVANA

, Fi 3:1 manoratra zavatra, h. anareo

HIATRIKA ASA

, 1Pe 1:13 hatanjaho ny saina h.

HIFAMPAHERY

, Ro 1:12 ho afaka h. isika

Ro 14:19 Andao hiezaka h.

Kl 3:16 Miezaha foana h.

He 10:25 h. satria mihamanakaiky ilay andro

HIFAMPIAHY

, 1Ko 12:25 h. ireo rantsany

HIFAMPIAIKY HELOKA

, Jk 5:16 h. tsy an-kifonofono

HIFANARA-KEVITRA

, 1Ko 1:10 mba h. ianareo

HIFANDEFITRA

, Ef 4:2 h. noho ny fitiavana

HIFANDRISIKA

, He 10:24 h. hampiseho fitiavana

HIFANINANA

, Ga 5:26 mahatonga antsika h.

HIFANOMPO

, Ga 5:13 fitiavana no hahatonga h.

HIFANOMPOANA

, 1Pe 4:10 Ampiasao mba h. izay

HIFEHIFEHY

, 1Ko 7:35 tsy hoe te h. anareo aho akory

HIFEHY

, 1Ko 6:12 tsy havelako hisy h. ahy

1Te 4:4 Tokony hahay h. tena ianareo

HIFIKIRANA

, De 10:20 Jehovah no tokony h.

HIHAMATANJAKA

, Sl 84:7 Handeha izy ireo sady h.

HIHINANA

, 2Te 3:10 tsy mety miasa, tsy tokony h.

HIHOA-PEFY

, 1Te 4:6 Tsy tokony hisy h. ianareo

HIHOMEHEZANA

, Lk 18:32 h. sady hororany

HIJANGAJANGA

, 1Ko 10:8 Ary aoka isika tsy h.

HIJINJA

, Mpto 11:4 izay mijery ny rahona tsy h.

2Ko 9:6 Izay mamafy kely dia h. kely

Ga 6:9 h. isika, raha tsy kivy

HIKAMBANA

, Ge 2:24 ka h. amin’ny vadiny

HIPETRA-POTSINY

, 2Pe 1:8 tsy havelan’ireo h. ianareo

HIRA

, Ne 12:46 h. fiderana sy fisaorana

Sl 98:1 Mihirà h. vaovao ho an’i Jehovah

Kl 3:16 h. masina ho fisaorana azy

HIRAY HINA

, Ze 3:9 h. hanompo azy

Fi 2:2 h. tanteraka

HIROAROA SAINA

, 1Mp 18:21 Mandra-pahoviana ianareo no h.?

HISAINA TSARA

, Oh 1:4 hahay h. ny tanora

HITA

, Mt 6:1 ho h.’ny olona, anaovana ny marina

HITAKIANA

, Lk 12:48 nomena betsaka, h. betsaka

HITONDRA TENA TSARA

, Ro 13:13 Aoka isika h.

Ga 5:25 h. mifanaraka amin’ny fanahy

HITSAPANA

, Oh 27:21 natao h. ny teny fiderana

HITSAPA TOETRA

, 1Ko 10:9 tsy h. an’i Jehovah

HITSARANA

, As 17:31 namaritra andro iray h.

HITSARATSARA

, Ro 14:4 iza moa ianao no h.

HITSIDIKA

, As 15:36 h. rahalahy hoe manao ahoana

HIVERIM-POTSINY

, Is 55:11 Tsy h. atỳ ny teniko

HIVEZIVEZY

, Da 12:4 Be dia be no h. etsy sy eroa, ka

HIZAKA

, Ro 15:1 h. ny fahalemen’izay tsy matanjaka

HOAVY

, Sl 73:17 nahafantarako ny h.’izy ireny

Oh 24:20 tsy ho tsara ny h.’ny olon-dratsy

HODIDIDIDIANA

, Le 21:5 Tsy tokony h. ny vatany

HODINIHINA

, 1Pe 1:12 tena tian’ny anjely h. tsara

HODIOVINA

, Da 11:35 noho izy ireo dia h. ny vahoaka

Za 13:9 h. hoatran’ny manadio volafotsy

HODY

, 1Ko 7:11 na tokony h. amin’ny vadiny

HOFIDINY

, Ro 9:11 nilaza Andriamanitra hoe iza no h.

HOFITAHINA

, Mt 24:24 tiany h. ny olom-boafidy

HOJINJAINA

, Ho 8:7 rivotra no afafiny, tadio no h.

Ga 6:7 izay afafin’ny olona ihany no h.

HONENANA

, Is 45:18 ny tany, nataony h.

HORAHONANA

, As 4:17 Andao h. ry zareo

HORAVAKO

, Ezk 21:27 H., h., h. izany, ka tsy ho

HORINGANINA

, 2Te 1:9 hosazina, h. mandrakizay

HOROHORON-TANY

, Lk 21:11 Hisy h. lehibe

HORONAM-BOKY

, Ap 20:12 nisy h. novelarina

HOSAKANANA

, 1Te 2:16 tadiaviny h. tsy hitory

HOSOLAINA

, Le 21:5 Tsy tokony h. ny lohany

HOTOMPOINA

, Js 24:15 fidio androany izay h.

HOTONONINA

, Ef 5:3 Aza avela h. eo aminareo akory

HOTORINA

, Mt 24:14 h. eran-tany ny vaovao tsara

HOTSARAINA

, Ro 14:10 Mbola samy h.

HOVAHANA

, Mt 18:18 izay rehetra h. eto an-tany

HOVESARANA

, Lk 21:34 sao ny fonareo h.’ny

HOVOLAVOLAINA

, Ro 12:2 h.’izao tontolo izao

1Pe 1:14 aza manaiky h.’ny faniriana

HOVONOINA

, Sl 44:22 Toy ny ondry h. no fiheverana

Is 53:7 Nentina hoatran’ny ondry h. izy

HOZAHAN-TOETRA

, 1Ti 3:10 h. raha mendrika

HOZIMBAZIMBAINA

, Ezk 39:7 tsy h. ny anarako

HOZONGOZONINA

, Hg 2:7 Ary h. ny firenena rehetra

I

IAMPANGANA

, Mt 26:59 nitady h. an’i Jesosy

1Ti 5:19 Aza ekena izay i. ny anti-panahy

IANARANA

, De 4:10 Vorio ny vahoaka mba h.

Fi 4:9 Ataovy foana izay zavatra n.

IANKOHOFANA

, Mt 4:10 Jehovah no tsy maintsy i.

IANTRANA

, Is 26:10 Na i. aza ny ratsy fanahy, tsy

ILAINA

, Mt 6:32 fantatr’ilay Rainareo fa i. izany

Ro 12:13 Mba anomezo, araka izay i.

IMENOMENONANA

, No 14:27 i.’ny Israelita amiko

INTELO

, De 16:16 I. isan-taona ny lehilahy no

IRAHINA

, Ml 3:1 Halefako ilay olona i.

IRAHO

, Is 6:8 Intỳ aho i.!

IRAIKETANA

, Ap 3:19 Izay i.’ny foko no anariko

IRARIO

, Lk 6:28 i. soa izay manozona anareo

IRERY

, Jn 16:32 havelanareo ho i. aho. Tsy i. anefa

IRINA

, Sl 37:4 homeny izay i.’ny fonao

ISAKA

, Ge 22:9 nofatorany i I. zanany

ISAN-TRANO

, As 5:42 tsy nitsahatra nampianatra i.

As 20:20 nampianatra ampahibemaso sy i.

ISRAELY

, Ge 35:10 ny anaranao hatao hoe I.

Sl 135:4 ho fananany manokana i I.

Ga 6:16 hahazo fiadanana, ny I.’Andriamanitra

ITARAINANA

, Kl 3:13 manana antony i.

ITOKISANA

, Ek 18:21 Mila mifidy lehilahy azo i.

Sl 56:11 Andriamanitra no i., tsy matahotra

IVELANY

, Jn 7:24 Aza mitsara i. intsony

1Ko 5:13 fa Andriamanitra no mitsara ny any i.?

Kl 4:5 fahendrena rehefa mifandray amin’ny eny i.

IZAHO NO JEHOVAH

, Ek 7:5 fantatry ny Ejipsianina tokoa fa i.

Ezk 39:7 ho fantatr’ireo firenena fa i.

IZAO TONTOLO IZAO

, Lk 9:25 azony i., afoiny ny ainy

Jn 15:19 tsy anisan’i. ianareo, dia halan’i.

Jn 17:16 Tsy anisan’i. izy

1Jn 2:15 Aza tia an’i. na ny

1Jn 2:17 mandalo i., fa izay

IZAY REHETRA AZO ATAO

, 2Ti 2:15 Ataovy i. mba

2Pe 3:14 ataovy i. mba ho hita

J

JAH

, Ek 15:2 J. no tanjako sy heriko

Is 12:2 J. Jehovah no tanjako sy heriko

JAKOBA 1

., Ge 32:24 J., nisy nifampitolona taminy

JAKOBA 2

., Lk 6:16 Jodasy zanak’i J.

JAKOBA 3

., As 12:2 Novonoiny i J., rahalahin’i Jaona

JAKOBA 4

., Mr 15:40 Maria renin’i J. kely

JAKOBA 5

., Mt 13:55 J. no rahalahiny

As 15:13 tapitra ny teniny, dia hoy i J.

1Ko 15:7 niseho tamin’i J., ary tamin’ny apostoly

Jk 1:1 J., mpanompon’Andriamanitra

JAMBA

, Ge 19:11 Ireo lehilahy nataony j.

Le 19:14 Aza manisy sakana eo anoloan’ny j.

Is 35:5 lasa mahita ny mason’ny j.

Mt 15:14 Avelao izy fa mpitarika j.

JAONA 1

., Mt 21:25 J. fahefana hanao batisa?

Mr 1:9 Jesosy, nataon’i J. batisa

JAONA 2

., Jn 1:42 Ry Simona zanak’i J.

JAONA 3

., Mt 4:21 Jakoba sy J., zanak’i Zebedio

JEFTA

, Mpts 11:30 nivoady tamin’i Jehovah i J.

JEHOVAH

, Ek 3:15 J. no anarako mandrakizay

Ek 5:2 J. moa no iza? Tsy fantatro J.

Ek 6:3 ilay hoe J. tsy nampahafantariko

Ek 20:7 manao tsinontsinona ny anaran’i J.

De 6:5 Tiavo i J. amin’ny fonao manontolo

De 7:9 J. no tena Andriamanitra

Sl 83:18 ilay manana anarana hoe J.

Is 42:8 Izaho no J. Izany no anarako

Ho 12:5 J. Andriamanitry ny tafika, J. no

Ml 3:6 izaho no J. ary tsy miova aho

Mr 12:29 J. dia J. iray ihany

JEREMIA

, Je 38:6 J., nalatsany tao amin’ny lavaka

JEROSALEMA

, Js 18:28 Jebosa, izany hoe J.

Da 9:25 haorina indray i J.

Mt 23:37 Ry J., ry J., mpamono mpaminany

Lk 2:41 Mpankany J., rehefa Paska

Lk 21:20 miaramila manodidina an’i J.

Lk 21:24 hohitsahin’ny hafa firenena i J.

As 5:28 nofenoinareo ny fampianaranareo i J.

As 15:2 apostoly sy anti-panahy any J.

Ga 4:26 J. any ambony, renintsika

He 12:22 hatoninareo i J. any an-danitra

Ap 3:12 J. Vaovao, midina avy any

Ap 21:2 J. Vaovao, hoatran’ny ampakarina

JESE

, 1Sa 17:12 Nanan-janaka valo lahy i J.

Is 11:1 avy amin’ny foto-kazon’i J.

JESOSY

, Mt 1:21 ataovy hoe J. ny anarany

JEZEBELA

, 1Mp 21:23 Hohanin’ny alika i J.

Ap 2:20 Leferinao i J.

JIOSY

, Za 8:23 hitazona ny akanjon’ny J. iray

Ro 3:29 Andriamanitry ny J. ihany?

1Ko 9:20 Tamin’ny J., nanao hoatran’ny J.

JIRO

, Sl 119:105 J. ho an’ny tongotro ny teninao

Mt 6:22 Ny maso no j.’ny vatana

Mt 25:1 virjiny folo naka ny j.

JOBA

, Jb 1:9 Hatahotra an’Andriamanitra ve i J.?

Jk 5:11 Efa henonareo fa niaritra i J.

JOBILY

, Le 25:10 Ho J. ho anareo izany

JODA

, Ge 49:10 amin’i J. ny tehim-panjakana

JODASY

, Mt 27:3 J., nanenina ka naveriny

JONA

, Jo 2:1 J., tao an-kibon’ilay trondro

JONATANA

, 1Sa 18:3 nanao fifanekena J. sy Davida

1Sa 23:16 Nankany amin’i Davida i J., nanampy

JORDANA

, Js 3:13 tsy hikoriana ny ranon’i J.

2Mp 5:10 mandro impito ao J.

JOSAFATA

, 2Ta 20:3 natahotra i J.

JOSEFA

, Ge 39:23 Notahin’i Jehovah i J.

Lk 4:22 Tsy zanak’i J. ve io?

JOSIA

, 2Mp 22:1 J., nanjaka 31 taona

JOSOA

, Ek 33:11 J. zanak’i Nona

K

KAHIHITRA

, De 15:7 aza k. amin’ilay rahalahinao

Oh 23:6 Aza mihinana sakafo aroson’ny k.

KAINA

, 1Jn 3:12 K., namono ny rahalahiny

KAISARA

, Mt 22:17 mandoa hetra amin’i K.?

Mr 12:17 Aloavy amin’i K. izay an’i K.

Jn 19:12 Tsy naman’i K. ianao raha

Jn 19:15 Tsy manana mpanjaka afa-tsy i K.

As 25:11 Ampakariko any amin’i K.

KAJY

, Lk 14:28 mipetraka aloha manao k.

KALEBA

, No 13:30 nampitony ny vahoaka i K.

No 14:24 Hafa mihitsy ny toe-tsain’i K.

KALESIN’ADY

, Mpts 4:13 k. 900 nisy lelan’antsy

KALESY AFO

, 2Mp 6:17 k. nanodidina an’i Elisa

KAMBOTY

, Ek 22:22 Aza mampijaly ny k. ray

Sl 68:5 Rain’ny k. ray sady mpiaro

Jk 1:27 mikarakara ny k. sy ny mpitondratena

KAMO

, Oh 6:6 any amin’ny vitsika, ry k.

Oh 10:26 toy ny setroka amin’ny maso, ny k.

Oh 19:24 Mangarona vilia baolina ny k.

Oh 20:4 Tsy miasa ny k. amin’ny ririnina

Mt 25:26 mpanompo ratsy fanahy sady k.!

KAMOKAMO

, Ro 12:11 Mazotoa miasa fa aza k.

KANA

, Jn 2:1 fampakaram-bady tao K.

KANOSA

, 2Ti 1:7 tsy mahatonga antsika ho k.

KAOPY

, Mt 20:22 hisotro amin’ny k. isotroako?

Lk 22:20 Ity k. ity no fifanekena vaovao

Lk 22:42 esory amiko ity k. ity

Ro 9:21 k. fampiasa rehefa misy fanasana

1Ko 11:25 no nataony tamin’ny k.

KARAKAINA

, Is 35:1 hiravoravo ny lemaka k.

Is 35:6 hisy rano any amin’ny lemaka k.

KARAMA

, Ge 31:7 novany impolo be izao ny k.

Je 22:13 Fa tsy omeny k.

KASAINA

, Oh 15:22 Tsy tanteraka izay k. raha tsy

Oh 19:21 Maro ny zavatra k.’ny olona hatao

KATSAHO

, Kl 3:1 k. foana ny zavatra any ambony

KEFASY

, 1Ko 15:5 Niseho tamin’i K.

Ga 2:11 tany Antiokia i K., dia noteneniko

KELY

, Mr 10:20 narahiko hatramin’izaho mbola k.

Lk 16:10 mendri-pitokisana amin’ny k.

KELY INDRINDRA

, Lk 9:48 mitondra tena toy ny k.

KEROBIMA

, Ge 3:24 nasiany k. sy lelan-tsabatra

Ezk 28:14 Notendreko ho k. voahosotra

KIANINA

, 1Ti 5:1 Aza dia k. ny zokiolona

KIBO

, Ro 16:18 mpanompon’ny k. ihany

Fi 3:19 ny k. no andriamaniny

KIJANA

, Is 30:23 eny amin’ny k. malalaka ny biby

KILALAO

, Oh 10:23 k., fitondran-tena mahamenatra

KILEMAINA

, Ml 1:8 manolotra biby k. na marary

Mt 15:31 ny k. sitrana

KINTANA

, Sl 147:4 k., antsoiny amin’ny anarany avy

Mt 24:29 Aorian’ilay fahoriana, ho latsaka ny k.

Ap 2:1 k. fito eny an-tanany ankavanana

KISOA

, Lk 8:33 demonia, niditra tao amin’ireo k.

Lk 15:15 nirahin’izy io hiandry k. tany an-tsaha

KISOAVAVY

, 2Pe 2:22 k. efa nisasa mihosim-potaka

KITAY

, Oh 26:20 Maty ny afo rehefa tsy misy k.

KITOATOA

, Da 6:4 Tsy mba nanao k. i Daniela

KIVY

, 2Ta 15:7 mahereza ary aza k.

Sl 34:18 mamonjy an’izay k.

Oh 24:10 Raha k. dia ho kely ny hery

Is 66:2 hotsinjoviko ny k.

2Ko 4:1 tsy k. satria manana fanompoana

2Ko 4:16 Tsy k. àry isika

Ga 6:9 hijinja isika, raha tsy k.

Fi 2:26 k. be [Epafrodito] satria

Kl 3:21 zanakareo mba tsy ho k.

1Te 5:14 hampahery ny k.

KIZITINA

, Oh 21:19 miray trano amin’ny vehivavy k.

KÔBRÀ

, Is 11:8 Hilalao eo amin’ny lavaky ny k.

KODIARANA

, Ezk 1:16 Hoatran’ny k. ao anaty k.

KOLIKOLY

, Mpto 7:7 hanimba ny fo ny k.

KORA

, No 26:11 Tsy maty ny zanakalahin’i K.

Jd 11 Nanakiana, toy ny nataon’i K.

KORNELIO

, As 10:24 K. namory ny havany

KRISTIANINA

, As 11:26 niantsoana ny mpianatra hoe K.

KRISTY

, Mt 16:16 Ianao no K., Zanak’ilay

Lk 24:26 Tsy tokony ho niaritra an’izany ve i K.?

Jn 17:3 Jesosy K., ilay nirahinao

As 18:28 nasehony fa i Jesosy no K.

1Ko 11:3 Andriamanitra no lohan’i K.

KRISTY SANDOKA

, Mt 24:24 hisy K. sy

KYROSY

, Ezr 6:3 K.: Aoreno indray ilay trano

Is 45:1 voahosotra notendreny, i K.

L

LAFAORO

, Da 3:17 ao anatin’ny l., mamonjy

LAHATENY

, As 15:32 nanao l. maro hampaherezana

LAHATRA

, Is 65:11 an’ny andriamanitry ny L.

LAHIMATOA

, Ek 11:5 ho faty ny l. rehetra ao Ejipta

Kl 1:15 l. amin’ny zavaboary rehetra

LAHIN-JIRO

, Is 42:3 tsy hovonoiny ny l. mitsilopilopy

LAHITOKANA

, Jn 3:16 nanome an’ilay Zanany l., mba

LAINGA

, Ef 4:25 efa narianareo ny l.

2Te 2:11 ho voafitaka, mba hinoany l.

LAKILE

, Mt 16:19 ny l.’ny Fanjakan’ny lanitra

Lk 11:52 nalainareo ny l.’ny fahalalana

Ap 1:18 manana ny l.’ny fahafatesana

LALANA

, Oh 4:18 l.’ny marina, hazavan’ny maraina

Oh 16:25 l. eritreretin’ny olona hoe mety

Is 30:21 Ity no l. ka andehano

Mt 7:14 tery ny l. mankany amin’ny fiainana

Mt 13:4 latsaka teny amoron-d. ny voa

Jn 14:6 Izaho no l. sy fahamarinana

As 9:2 izay hitany manaraka Ny L.

LALÀNA

, Sl 19:7 Tonga lafatra ny l.’i Jehovah

Sl 40:8 ao anatiko lalina ao ny l.

Sl 94:20 mampiasa ny l. hamoronana teti-dratsy?

Sl 119:97 Tiako erỳ ny l.

Je 31:33 Hataoko ao anatiny ny l.

Ha 1:4 lasa tsy manan-kery ny l.

Ro 7:22 mahafinaritra ny l.’Andriamanitra

Ro 10:4 Kristy no faran’ny L.

Ro 13:8 tia namana, manatanteraka ny l.

Ga 3:24 mpitaiza antsika ny L.

Ga 6:2 manatanteraka ny l.’i Kristy

Jk 2:8 mankatò ny l.’ny mpanjaka

LALAN-KIVOAHANA

, 1Ko 10:13 hasiany l. koa

LALINA

, Ap 2:23 mandinika ny eritreritra l. indrindra

LALIN-TSAINA

, Sl 119:99 L. noho ny mpampianatra

Oh 19:11 Mahatsindry fo ny olona l.

Da 12:3 Hamirapiratra be ny olona l.

LALIVAY

, Mt 13:33 Fanjakan’ny lanitra, hoatran’ny l.

1Ko 5:6 l. kely, efa mampitombo koba

LANILANY

, Lk 15:13 Naditra, l. foana ny fananany

LANITRA

, Sl 8:3 Rehefa jereko ny l.

Sl 19:1 Ny l. manambara ny voninahiny

Jn 3:13 tsy nisy niakatra tany an-d.

2Ko 12:2 Nentina ho any amin’ny l. fahatelo

2Pe 3:13 hisy l. vaovao sy tany vaovao

LATABATRA

, Da 11:27 hipetraka eo amin’ny l. iray

1Ko 10:21 mihinana amin’ny l.’i Jehovah sady

LAVA-BATO

, Mt 21:13 tranoko, l. fiafenan’ny jiolahy

LAVAKA

, Oh 26:27 Izay mihady l. no ho latsaka ao

Da 6:7 hatsipy ao an-d. ny liona

LAVAKA FANANGONANA RANO

, Oh 5:15 Misotroa avy ao ao amin’ny l.

LAVAKA MANGITSOKITSOKA

, Ap 11:7 bibidia, l.

Ap 17:8 bibidia hiakatra avy ao amin’ny l.

Ap 20:3 natsipiny mafy tao amin’ilay l.

LAVITRA

, As 17:27 tsy l. antsika tsirairay izy

LAVO

, Oh 24:16 Mety ho l. impito ny olo-marina

Mpto 4:10 raha l. ny iray, manampy ilay namany

1Ko 10:12 aoka hitandrina sao ho l.

LAVORARY

, Mt 5:48 l., tahaka ny Rainareo l.

He 2:10 ho l. ilay Mpitarika Lehibe Indrindra

LAY

, Is 54:2 halavao ny tady manenjana ny l.

LAZA

, Oh 22:1 Aleo tsara l. toy izay harem-be

Mpto 7:1 Aleo l. tsara toy izay menaka manitra

LAZAROSY

, Lk 16:20 mpangataka atao hoe L.

Jn 11:11 Matory i L. namantsika

Jn 11:43 Ry L., mivoaha!

LEFONA

, 1Sa 18:11 natorany ilay l., niala i Davida

LEHIBE

, Jn 14:28 ny Ray dia l. noho izaho

1Jn 3:20 L. noho ny fontsika Andriamanitra

LEHILAHY

, Le 20:13 l. manao firaisana amin’ny l.

1Ko 7:14 hamasinina ny l. tsy mpino

Ef 5:25 Ry l., tiavo foana ny vadinareo

LEHILAHY MPANDIKA LALÀNA

, 2Te 2:3 ary efa aharihary ilay l.

LELA

, Sl 34:13 Tandremo ny l. tsy hilaza zava-dratsy

Oh 18:21 vitan’ny l. ny mamono na mamelona

Is 35:6 hihoby ny l.’ny moana

Is 50:4 Jehovah nampianatra ny l. hahay hiteny

Jk 3:8 Tsy misy mahafolaka ny l.

LEOPARA

, Is 11:6 hiaraka amin’ny zanak’osy ny l.

Da 7:6 biby hafa nitovy tamin’ny l.

LEVITA

, Ek 32:26 nitangorona teny aminy ny L.

No 3:12 ho ahy ny L.

2Ta 35:3 L. mpampianatra ny Israely

LEVY

, Ml 3:3 hodioviny ny taranak’i L.

LIOKA

, Kl 4:14 L. dokotera malala

LIONA

, 1Sa 17:36 novonoina na ilay l. na ilay orsa

Sl 91:13 Hohitsakitsahinao ny l. tanora

Is 11:7 hihinana mololo ny l.

Da 6:27 Daniela, teny am-bavan’ny l.

1Pe 5:8 Devoly, hoatran’ny l. mierona

Ap 5:5 L. avy amin’ny fokon’i Joda

LOHA

, Ge 3:15 Izy hanorotoro ny l.

Da 2:32 Volamena tena tsara ny l.

1Ko 11:3 ny lehilahy no l.’ny vehivavy

Ef 5:23 Kristy izay l.’ny fiangonana

Ef 5:23 ny lehilahy no l.’ny vadiny

LOHARANO

, Sl 36:9 Ianao no l.’aina

Je 2:13 Niala tamiko, l.’ny rano velona

LOKA

, 1Ko 9:24 nefa iray ihany no mahazo ny l.?

Kl 2:18 hanakana tsy hahazo an’ilay l.

LOLOMPO

, Le 19:18 Aza mitana l.

Ef 4:31 l., fahatezerana, fisafoahana

LOTA

, Lk 17:32 Tsarovy ny vadin’i L.

2Pe 2:7 novonjeny i L., ilay olo-marina

LOVA

, No 18:20 izaho no anjaranao sy l.

Sl 127:3 L. avy amin’i Jehovah ny zanaka

Ef 1:18 harena ho l.’ny olona masina

He 10:34 l. tsara kokoa sy maharitra

1Pe 1:4 l. tsy misy loto ary maharitra

LOZA

, Ek 11:1 hahatonga l. iray amin’i Farao

Sl 23:4 tsy misy l. atahorako, ianao no eo anilako

Oh 22:3 Mahatsinjo l. ny malina

Is 5:20 Hahita l. izay milaza ny ratsy hoe tsara

1Ko 9:16 hahita l. aho raha tsy mitory

2Ko 11:26 saika nahita l. tao an-tanàna

Ap 12:12 L. ho an’ny tany sy ny ranomasina

Ap 18:4 tsy hahazo anareo ny l. hanjo azy

LYDIA

, As 16:14 L., mpivarotra lamba volomparasy

M

MADINIKA

, Sl 41:1 Sambatra izay miahy ny m.

MADIO

, Ha 1:13 M. ny masonao, tsy tia mijery

Ze 3:9 hovako ho fiteny m. ny fitenin’ny

Mt 5:8 Sambatra izay m. fo

Jn 15:3 m. ianareo, noho ny teny

MAFANA FO

, Ro 10:2 m. ho an’Andriamanitra, saingy

MAFY FO

, He 3:13 m. satria mamitaka ny ota

MAFY LOHA

, 2Pe 2:10 Sahisahy sy m. izy ireny

MAFY ORINA

, 1Ko 1:8 Hanampy anareo ho m.

2Ko 10:4 handravana zavatra efa m.

MAGOGA

, Ezk 38:2 Goga avy any amin’ny tany M.

MAHAFALY

, Sl 137:6 zavatra lehibe indrindra m. ahy

Lk 15:7 h. ny any an-danitra ny mibebaka

Jn 8:29 manao zavatra m. azy foana aho

1Ko 10:33 Miezaka aho hanao izay h. ny rehetra

3Jn 4 m., tsy miala amin’ny fahamarinana

MAHAFEHY

, Oh 10:19 olona m. ny vavany

MAHAFEHY TENA

, Oh 16:32 aleo olona m. toy izay

1Ko 7:5 sao tsy h. ka haka fanahy anareo

2Ti 2:24 h. rehefa misy manisy ratsy

MAHAFINARITRA

, Sl 1:2 lalàn’i Jehovah no m. azy

Sl 27:4 h. ahy ny hijery ny tempoliny

Sl 40:8 manao ny sitraponao no m.

Sl 147:1 M. ny midera azy!

Sl 149:4 m. an’i Jehovah ny vahoakany

Oh 8:30 Izaho ilay tena n. azy

Ro 7:22 m. ny lalàn’Andriamanitra

Ef 1:5 araka izay m. azy sy ny sitrapony

2Ti 4:3 handrenesany zavatra m. ny sofiny

MAHAFOY

, De 31:8 tsy h. anao mihitsy

1Sa 12:22 tsy h. ny vahoakany i Jehovah

Sl 27:10 Na m. ahy aza ny raiko sy ny reniko

Sl 37:28 tsy h. an’izay tsy mivadika aminy

Is 1:28 ringana izay m. an’i Jehovah

Mt 19:29 efa n. trano na tany

He 13:5 tsy handao anao, tsy h. anao mihitsy

1Jn 3:16 m. ny aintsika ho an’ny rahalahintsika

MAHAFOY TENA

, 1Ti 4:7 Zaro ny tenanao mba h.

1Ti 4:8 m. ho an’Andriamanitra no mahasoa

1Ti 6:6 tombony, m. ho an’Andriamanitra

2Ti 3:12 henjehina izay m. ho an’Andriamanitra

MAHALALA

, Is 5:13 Hatao sesitany, satria tsy m.

Ho 4:6 Ho ringana satria tsy m. ahy

Ro 10:2 tsy tena m. azy tsara

MAHAMENATRA

, Ef 5:4 fitondran-tena m. na resaka

He 11:16 Tsy m. an’Andriamanitra

MAHANTRA

, 1Sa 2:8 ampiakariny ny m.

Sl 9:18 Tsy hohadinoina foana kosa ny m.

Sl 69:33 Fa henoin’i Jehovah ny m.

Oh 30:8 Aza atao m., aza atao manankarena

Oh 30:9 sao ho lasa m. aho ka hangalatra

Lk 4:18 hilaza vaovao tsara amin’ny m.

Jn 12:8 Hisy m. foana eo aminareo

2Ko 6:10 m. nefa mampanan-karena olona

2Ko 8:2 nalala-tanana na dia n. be aza

2Ko 8:9 Kristy, lasa n. ho tombontsoanareo

Ga 2:10 hoe tsarovy foana ny m.

MAHARESY

, Je 1:19 hiady aminao izy ireo, nefa tsy h.

Jn 16:33 efa n. an’izao tontolo izao

MAHARESY LAHATRA

, 1Ko 2:4 tenim-pahendrena m.

MAHARITRA MANDRAKIZAY

, 1Jn 2:17 manao ny sitrapon’Andriamanitra m.

MAHASAMBATRA

, As 20:35 M. kokoa ny manome

MAHASOA

, De 10:13 mankatò ny didy, mba h. anao

Mt 16:22 jereo izay h. anao, Tompo

As 20:20 nilaza taminareo an’izay rehetra n.

1Ko 6:12 Azoko atao nefa tsy m.

1Ko 6:12 tsy ny zava-drehetra no m.

1Ko 7:35 Ny h. anareo no itenenako

1Ko 10:24 hitady foana an’izay h. ny hafa

1Ko 13:5 [fitiavana] tsy mitady izay h. ny tenany

Fi 2:4 h. ny tena, fa izay h. ny hafa

Fi 2:21 Ny hafa mitady izay h. ny tenany fotsiny

2Ti 1:13 ny modelin’ny teny m.

2Ti 3:16 Ny Soratra Masina dia m.

Tit 2:1 mifanaraka amin’ny fampianarana m.

MAHATAFINTOHINA

, Sl 119:165 tsy misy m. azy

MAHATALANJONA

, Sl 139:14 m. ny nanaovana ahy

MAHAY

, Ek 18:21 Mila mifidy lehilahy m.

Oh 22:29 Mahita olona m. ny asany ve ianao?

Oh 31:29 Betsaka ny vehivavy m.

2Ko 3:5 mahatonga anay h. an’ilay asa

2Ti 2:2 lehilahy h. hampianatra ny hafa

MAHEREZA

, Js 1:7 Manàna herim-po ary m.!

Is 35:4 M. ary aza matahotra!

MAHERY

, 2Ko 12:10 Rehefa malemy aho, dia m.

MAHERY SETRA

, Sl 5:6 Halan’i Jehovah ny olona m.

MAHIRA-TSAINA

, Oh 4:7 miezaha ho lasa m.

Lk 10:21 nafeninao tamin’ny m.

MAILO

, 1Pe 4:7 m., tsy hanao tsirambina ny vavaka

MAIMAIKA

, Oh 19:2 manota izay m. loatra

Jk 1:19 tsy ho m. hiteny, tsy ho mora tezitra

MAIMAIM-POANA

, Mt 10:8 Nahazo m., manomeza m.

1Ko 9:18 mitory ny vaovao tsara m.

Ap 22:17 hisotro m. amin’ny ranon’aina

MAIZINA

, Jl 2:31 Ho m. ny masoandro

MAIZIN-TSAINA

, Ef 4:18 M. izy ireo

MAKA AN-KERINY

, Le 19:13 Aza m. ny fananany

De 24:7 hovonoina ho faty ilay n.

MAKA HEVITRA

, Oh 15:22 Tsy tanteraka raha tsy m.

MAKEDONIA

, As 16:9 Miampità mankatỳ M. dia

MALAHELO

, Sl 38:6 M. foana aho tontolo andro

Mt 5:4 Sambatra izay m.

2Ko 7:9 n. araka ny sitrapon’Andriamanitra

Fi 1:8 tena m. anareo rehetra aho

1Te 4:13 tsy h. hoatran’ny tsy manana fanantenana

MALAHELOHELO

, Mpto 7:3 mahatsara fo, endrika m.

MALAINA

, Oh 19:15 ho noana ny olona m.

MALALA

, Mt 3:17 Io no Zanako m.

MALALA-TANANA

, De 15:8 tokony h. aminy ianao

Jk 1:5 m. amin’ny rehetra Andriamanitra

MALAMA

, Sl 73:18 Apetrakao eo amin’ny toerana m.

MALEFAKA

, Ro 16:18 Manao teny m. hamitahana

MALEMY

, Lk 5:24 hoy izy tamin’ilay m.: Batao ny

Ro 14:1 Raiso tsara izay m. finoana

1Ko 1:27 Nifidy ny zavatra m. Andriamanitra

1Ko 9:22 Tamin’ny m., dia lasa m. aho

2Ko 12:10 Rehefa m. aho, dia mahery

1Te 5:14 hanohana an’izay m.

1Pe 3:7 vehivavy, toy ny fanaka m. kokoa

MALEMY FANAHY

, 1Te 2:7 n., hoatran’ny reny

2Ti 2:24 h. amin’ny rehetra

MALEMY PAIKA

, 1Pe 3:4 toetra tony sy m.

MALEMY TONGOTRA

, Is 35:6 hitsambikina ny m.

MALINA

, Oh 12:23 Tsy miresadresaka ny m.

Oh 14:15 ny m. mieritreritra tsara isaky ny

Oh 22:3 Mahatsinjo ny loza ny m. ka miafina

Mt 10:16 m. hoatran’ny bibilava

Mt 24:45 mendri-pitokisana sy m.

Lk 16:8 noderaina ilay mpanompo, satria m.

Lk 16:8 m. kokoa noho ny zanaky ny mazava

MALOTO

, Le 13:45 hiantsoantso hoe: M. e! M. e!

De 23:13 totofy ny m.

Ro 1:24 Navela hanaraka fanao m.

MALTA

, As 28:1 M. no anaran’ilay nosy

MAMAFAZA

, Mpto 11:6 M. voa amin’ny maraina, ary

MAMAFY

, Sl 126:5 Izay mitomany rehefa m.

MAMALY

, Rt 2:12 Enga anie h. soa anao i Jehovah

Oh 15:23 Faly ny olona rehefa mahay m.

Oh 15:28 Mieritreritra tsara vao m.

Oh 18:13 m. nefa mbola tsy nihaino akory

Is 65:24 mbola tsy miantso izy ireo, efa h. aho

Ro 12:19 Ahy ny famaliana, ary izaho no h.

2Te 1:8 H. an’izay tsy mahalala

MAMALY FATY

, Oh 20:22 Aza miteny hoe: h. aho!

Ro 12:19 Aza m., ry malala

MAMBOLY

, Is 65:22 Tsy h. zavatra hohanin’olon-kafa

1Ko 3:6 Izaho n., i Apolosy nanondraka, fa

MAMELÀ

, Sl 25:11 m. ny fahadisoako, na dia

MAMELOMBELONA

, Mt 11:28 Mankanesa atỳ fa h.

As 3:19 hisy fotoana m. avy amin’i Jehovah

MAMENO

, Lk 6:45 izay m. ny fo no lazain’ny vava

MAMENOA

, Ge 1:28 m. ny tany. Anjakao ny tany

MAMERINA

, Sl 37:21 Mindrana, fa tsy m.

MAMINDRA FO

, De 4:31 Andriamanitra m. i Jehovah

Ne 9:19 tsy nahafoy azy ianao satria tena m.

Sl 78:38 N. izy; namela fahadisoana

Oh 28:13 izay miaiky heloka no h.

Is 55:7 Aoka izy hiverina amin’i Jehovah, izay h.

Mt 5:7 Sambatra izay m.

Mt 9:13 Aleoko m., toy izay manao sorona

Jk 2:13 izay m. no ho tafavoaka rehefa tsaraina

Jk 5:11 be fitiavana i Jehovah sady m.

MAMINDRÀ FO

, Lk 6:36 M. foana, toy ny Rainareo

MAMIRAPIRATRA

, Is 14:12 nianjera avy any, ilay m.

MAMITAKA

, Je 17:9 M. noho ny zava-drehetra ny fo

As 5:9 h. ny fanahin’i Jehovah?

2Pe 2:3 hanararaotra amin’ny teny m.

MAMO

, Oh 23:21 hahantra ny m. lava

1Ko 5:11 tsy hifanerasera amin’ny m. lava

1Ko 6:10 ny m. lava tsy handova

Ef 5:18 aza mba m.’ny divay

MAMOA

, Lk 8:15 m. sady miaritra

Jn 15:8 Mahazo voninahitra ny Raiko rehefa m.

MAMOAFADY

, Ro 1:27 nanao zavatra m. izy samy izy

MAMONO

, Ek 20:13 Aza m. olona

Mt 10:28 aza matahotra an’izay m. anareo

Jn 16:2 hiheveran’izay m. anareo hoe

MAMPAHATAHOTRA

, He 10:31 M. ny azon’ny tanan’

MAMPAHATEZITRA

, Ef 6:4 aza m. ny zanakareo

Kl 3:21 aza m. ny zanakareo

MAMPAHERY

, 1Ko 8:1 ny fitiavana m.

1Ko 10:23 tsy ny zava-drehetra no m.

Tit 1:9 h. amin’ny fampianarana

MAMPAKA-BADY

, Mt 22:30 ny maty, tsy h.

Mt 24:38 mbola tsy tonga ny Safodrano, dia n.

MAMPALAHELO

, Sl 78:41 n. an’Ilay Masin’ny Israely

Ro 7:24 Indrisy! Tena m. aho!

1Ko 15:19 isika no m. indrindra amin’ny olona

Ef 4:30 h. ny fanahy masin’Andriamanitra

MAMPANAN-KARENA

, Oh 10:22 fitahian’i Jehovah m.

2Ko 6:10 mahantra nefa m. olona maro

MAMPIADY

, Oh 6:19 m. ny mpirahalahy

MAMPIANATRA

, Mpts 13:8 Manoa: h. an’izay hatao

Ezr 7:10 nanomana ny fony i Ezra mba h.

Is 48:17 m. anao mba hahitanao soa

Je 31:34 Samy tsy h. ny rahalahiny intsony

Mt 7:29 N. toy ny olona manana fahefana

Ro 2:21 mba m. olona, tsy m. ny tenanao?

1Ti 2:12 Tsy avelako h. ny vehivavy

MAMPIANTRANO

, 3Jn 8 Tsy maintsy m. azy ireny

MAMPIASA

, 1Ko 7:31 izay m. an’izao tontolo izao

MAMPIFALY

, Ro 15:1 fa tsy h. ny tenantsika

Ro 15:2 h. ny namany mba hahasoa azy

Ro 15:3 i Kristy aza tsy n. ny tenany

Ga 1:10 Sa izaho te h. olona?

Ga 1:10 Raha ny h. olona no tadiaviko

Ef 6:6 hoatran’ny hoe te h. olona fotsiny

Kl 1:10 h. an’i Jehovah tanteraka ianareo

MAMPIHOROHORO

, Sl 91:5 Tsy hatahotra an’izay m.

Oh 3:25 Tsy hatahoranao ny zavatra m. tampoka

MAMPINONO

, 1Te 2:7 hoatran’ny reny m.

MAMPIONONA

, Jb 2:11 ho any amin’i Joba, h. azy

Sl 94:19 be ny nampitebiteby ahy, n. ianao

Is 49:13 M. ny vahoakany i Jehovah

Is 61:2 h. an’izay malahelo

2Ko 1:4 haintsika koa ny m. an’izay miatrika

1Te 2:11 nampirisika sy n. foana izahay

MAMPISAMBORA

, Lk 6:35 m. fa aza manantena

MAMPISAMBOTRA

, Oh 19:17 miantra dia m. an’i Jehovah

MAMPITANDRINA

, Ezk 3:17 tsy maintsy m. azy ireo

Ezk 33:9 Raha m. ny ratsy fanahy mba

MANA

, Ek 16:31 Nantsoin’ny Israely hoe m. ilay mofo

Js 5:12 Dia tsy nisy intsony ny m.

MANADINO

, Is 49:15 vehivavy m. ny zanany minono

Fi 3:13 M. ny zavatra any aoriana

He 6:10 Tsy manao ny tsy rariny, ka h.

MANADIO

, 2Ko 7:1 h. ny tenantsika ho afaka

MANAFAKA

, Es 4:14 olon-kafa no h.

Jn 8:32 ny marina h. anareo

2Pe 2:9 hain’i Jehovah ny m. ny olona

MANAFAY

, Oh 23:13 Aza misalasala m. zanaka

MANAFINTOHINA

, Lk 17:2 h. ny iray amin’ireny

Jn 6:60 M. izany teny izany. Iza no

1Ko 8:13 raha ny sakafo no m. ny rahalahiko

MANAHAFA

, 1Ko 11:1 M. ahy, hoatran’ny anahafako

MANAHY

, Is 41:10 Aza m. fa izaho no Andriamanitrao

Mt 6:34 aza m. mihitsy ny amin’ny ampitso

Mt 10:19 aza m. an’izay holazaina

Lk 12:25 manalava ny androm-piainany, rehefa m.?

1Ko 7:32 tiako raha tsy m. ianareo

1Ko 7:32 tsy manambady, m. ny an’ny Tompo

2Ko 11:28 M. momba ny fiangonana rehetra

Fi 4:6 Aza m. na amin’inona na amin’inona

MANAIKY

, Lk 23:51 Tsy n. hanohana ny tetika

Ro 13:1 samy h. ny manam-pahefana

1Ko 15:27 nasaina n. azy ny zava-drehetra

MANAKAIKY

, Sl 73:28 m. an’Andriamanitra no tsara

MANAKANA

, Is 14:27 Jehovah, iza no afaka m.?

MANALAVA

, Mt 6:27 m. ny androm-piainany

MANAMBADY

, Ge 27:46 sanatria i Jakoba m. Hetita

1Ko 7:8 lazaiko amin’ireo tsy m. sy maty vady

1Ko 7:9 aleo m. toy izay ho resin’ny filan’ny nofo

1Ko 7:32 tsy m., manahy ny an’ny Tompo

1Ko 7:36 Tsy manota izy. Aleo izy ireo h.

1Ko 7:38 tsara kokoa ny tsy m.

1Ko 7:39 afaka m., nefa ao amin’ny Tompo ihany

1Ko 9:5 Angaha tsy manan-jo h. vehivavy mpino

MANAMBAKA

, Le 19:13 Aza m. olona

MANAMBARA

, 1Ko 11:26 m. ny fahafatesan’ny Tompo

MANAMBONY TENA

, Oh 11:2 Ho afa-baraka izay m.

Ro 12:16 Aza m., miezaha hanetry tena

Jk 4:6 Manohitra ny olona m. Andriamanitra

MANAM-PAHARETANA

, Oh 14:29 tsy m. mampiseho

MANAM-PAHEFANA

, Ro 13:1 samy hanaiky ny m.

Tit 3:1 hankatò m., vonona hanao asa tsara

MANAM-PETRA

, Sl 119:96 ny didinao tsy m.

MANAMPY

, Sl 46:1 Vonona h. foana izy

Oh 3:27 Raha azonao atao ihany ny m.

MANANATRA

, Sl 141:5 m. ahy izy, toy ny menaka

MANANKARENA

, Le 19:15 aza iangarana koa ny m.

Oh 30:8 Aza atao mahantra, nefa aza atao m.

Je 9:23 m. tsy hirehareha amin’ny harenany

Lk 14:12 manasa olona, aza ny m. no asaina

1Ti 6:17 m. tsy hirehareha, na hatoky

Ap 3:17 Fa hoy ianao: M. aho ary

MANANKINA

, Lk 16:11 h. aminareo ny tena harena?

1Pe 2:23 n. ny fiainany tamin’Ilay

MANANTENA

, Sl 146:5 izay m. an’i Jehovah

MANAN-TSAINA

, 1Ti 6:4 Tsy m. afa-tsy ny handresy

MANAPOROFO

, Jn 7:7 halany, satria m. hoe

MANARAKA

, Mt 4:20 namela ny haratony ka n. azy

Jn 10:27 Ny ondriko mihaino, dia m. ahy

Ap 14:4 n. ny Zanak’ondry na taiza na taiza

MANARA-MASO

, Kl 3:22 Tsy hoe rehefa m. anareo

MANARAM-PO

, Oh 29:15 zaza avela h. mahamenatra

Ap 18:7 n. tamin’ny zavatra lafo vidy maro be

MANARARAOTRA

, 1Ko 9:18 Tsy h. ny fahefako aho

2Ko 7:2 Tsy nanisy ratsy olona izahay, na n.

MANARATSY

, Oh 27:11 mba hamaliako an’ilay m. ahy

MANARONA

, 2Ko 3:15 misy lamba m. ny fon’izy ireo

MANARONTSARONA

, Oh 28:13 m. ny nataony

MANASE

, 2Ta 33:13 Lasa fantatr’i M. i Jehovah

MANASITRANA

, Sl 147:3 M. an’ireo torotoro fo izy

Oh 12:18 m. kosa ny tenin’ny hendry

Lk 9:11 n. an’izay nila nositranina

MANATANJAKA

, Is 41:10 H. anao aho ka hanampy

Is 57:15 te h. ny sain’izay manetry tena

Fi 2:13 Andriamanitra no m. anareo

Jd 20 H. ny finoanareo masina

MANATÒNA

, Jk 4:8 M. an’Andriamanitra, dia

MANATRIKA

, Mt 24:3 famantarana hoe efa m. ianao

MANATSATSO

, 2Ko 4:2 m. ny tenin’Andriamanitra

MANAVAKAVAKA

, Jk 2:9 Manota raha mbola m.

MANAVESATRA

, Sl 55:22 Apetraho amin’i Jehovah izay m. anao

Ga 6:2 rehefa misy zava-tsarotra m.

He 12:1 hanala an’izay rehetra m. antsika

MANAVOTRA

, Sl 49:7 tsy mahavita m. ny rahalahiny

MANAZAVA

, Jn 1:18 no n. ny momba Azy

As 10:42 Nandidy anay hitory izy, ka h. tsara

MANDA

, Js 6:5 hirodana ny m.’ilay tanàna

Ezk 38:11 ao amin’ny tanàna tsy misy m.

Jl 2:7 mianika m. hoatran’ny miaramila

MANDÀ

, Mt 16:24 tsy maintsy m. ny tenany

Tit 1:16 amin’ny ataony hoe m. azy

MANDA FIAROVANA

, Sl 18:2 I Jehovah no m. ho ahy

Is 25:4 m. ho an’ny madinika ianao

MANDAHA-TENY

, Ek 4:10 tsy mahay m. aho

MANDAINGA

, Tit 1:2 Andriamanitra tsy mahay m.

MANDANJALANJA

, Fi 4:5 fantatra hoe mahay m.

MANDAO

, Jn 8:29 Tsy n. ahy ho irery izy

1Ko 7:10 tsy h. ny vadiny ny vehivavy

MANDEFITRA

, 2Mp 10:16 tsy m. amin’izay mivadika

Ro 9:22 Andriamanitra, n. tamin’ny kaopin’ny

MANDINIKA

, Oh 16:2 Jehovah m. ny antony

Oh 21:2 Jehovah m. ny fo

As 17:11 n. tsara ny Soratra Masina

Ga 6:4 samy h. an’izay ataony

MANDOKADOKA

, Oh 29:5 m. ny namany, mamelatra

Ro 16:18 m. olona mba hamitahana

Jd 16 tia m. hahazoana tombontsoa

MANDOTO

, 2Ko 7:1 m. ny vatana sy ny saina

MANDOVÀ

, Mt 25:34 m. an’ilay Fanjakana nomanina

MANDRAHONA

, Ef 6:9 ianareo tompo, aza m. azy

1Pe 2:23 Tsy mba n. izy rehefa nijaly

MANDRAKIZAY

, Ge 3:22 hihinana ka ho velona m.

Sl 37:29 Ny olo-marina no honina eo m.

Mpto 3:11 ao am-po ny faniriana hiaina m.

Mpto 3:14 haharitra m. ny zava-drehetra

1Pe 1:25 ny tenin’i Jehovah maharitra m.

MANDRAVAKA

, Tit 2:10 m. ny fampianarana

MANDRAY VAHINY

, He 13:2 Aza hadinoina ny m.

MANDRERAKA

, Ml 1:13 M. izy izany!

MANDRESY

, Ap 2:7 Izay m. dia havelako

MANDRO

, 2Mp 5:10 m. impito ao Jordana

MANDROSO

, Jl 2:7 Samy m. izy

MANELINGELINA

, As 5:38 Aza m. an’ireo lehilahy

MANENDRIKENDRIKA

, Le 19:16 Aza m. olona

1Ko 4:13 m., mamaly amim-pahalemem-panahy

MANENJIKA

, Sl 119:86 fa misy m. tsy amin’antony!

Jn 15:20 Raha n. ahy izy, dia h. anareo koa

Ro 12:14 Miezaha hirary soa an’izay m. anareo

MANETRE TENA

, Jk 4:10 M. eo anatrehan’i Jehovah

1Pe 5:6 m. eo ambany tana-maherin’Andriamanitra

MANETRY TENA

, De 8:2 tiany hampianarina h. sy

Oh 11:2 izay m. no hendry

Oh 15:33 hahazo voninahitra izay m.

Is 57:15 hanatanjaka ny sain’izay m.

Mi 6:8 h. rehefa miara-mandeha amin’ny

Za 9:9 M. izy ka mitaingina ampondra

Mt 18:4 Izay m. hoatran’ity zaza ity

Jk 4:6 maneho hatsaram-panahy amin’ny m.

MANEVATEVA

, Mr 3:29 m. ny fanahy masina

MANGALATRA

, Ek 20:15 Aza m.

Oh 30:9 h., hanala baraka ny anaran’Andriamanitro

Ef 4:28 Aoka ny mpangalatra tsy h. intsony

MANGATAKA

, Mt 6:8 fantany na mbola tsy m. aza

Mt 7:7 M. foana, dia homena ianareo

MANGETAHETA

, Is 49:10 Tsy h. izy ireo

Is 55:1 Avia ianareo rehetra m.

Jn 7:37 Izay m. dia manatòna ahy

MANGINA

, Sl 4:4 Tazòny ao am-po ny teny, aoka h.

Is 53:7 ondrivavy m. eo anatrehan’ny mpanety

MANGORAKA

, Ek 34:6 Jehovah mamindra fo sy m.

Mt 9:36 nahita ny vahoaka izy, dia n. an’ireo

Mt 20:34 N. i Jesosy dia nikasika ny masony

He 4:15 mahay m. antsika amin’ny fahalementsika

1Jn 3:17 tsy mba m. azy

MANGOVITRA

, Fi 2:12 miezaha ho voavonjy, sady m.

MANIMANINA

, Sl 84:2 M. hatrany anatiko lalina any

MANIRY

, Sl 51:12 hahatonga ahy h. hankatò

Is 26:9 M. anao amin’ny foko manontolo

Ro 7:18 mba m. hanao ny tsara aho

MANITSAKA

, He 10:29 m. ny Zanak’Andriamanitra

MANITSAKITSA-BADY

, Ek 20:14 Aza m.

Mt 5:28 efa n. tao am-pony.

Mt 19:9 ka manambady olon-kafa, dia m.

MANITSY

, De 8:5 n. anao i Jehovah

2Ko 13:11 miezaha h. izay tokony hahitsy

Ga 6:1 h. azy amim-pahalemem-panahy

Ef 4:12 ho afaka h. ny olona masina

MANJAKA

, Ro 6:12 h. amin’ny vatana ny ota

Ro 6:14 aza avela h. aminareo ny ota

1Ko 15:25 m., mandra-panao ny fahavalo

Ap 11:15 h. mandrakizay mandrakizay Izy

MANJOMBONA

, Ze 1:15 Andro maizina sy m.

MANKAFY

, Mpto 2:24 m. ny asa mafy ataony

MANKAHALA

, Le 19:17 Aza m. ny rahalahinao

Oh 8:13 M. ny ratsy izay matahotra an’i Jehovah

Lk 6:27 manaova soa amin’izay m. anareo

Jn 15:25 N. ahy tsy amin’antony izy ireo

1Jn 3:15 Izay m. ny rahalahiny dia mpamono olona

MANKAHERY

, As 14:22 n. an’ireo mpianatra

MANKASITRAKA

, Oh 29:21 nampihantaina, tsy h.

Kl 3:15 Asehoy fa mahay m. ianareo

1Ti 1:12 Izaho dia m. an’i Kristy Jesosy

MANKATÒ

, Ek 24:7 Vonona hanao, ary h.

1Sa 15:22 Ny m. no tsara kokoa noho ny sorona

1Mp 3:9 omeo fo m. àry izaho mpanomponao

Sl 51:12 Ataovy izay hahatonga ahy haniry h.

Mt 28:20 ampianaro h. an’izay rehetra nandidiako

Lk 2:51 n. azy ireo foana [i Jesosy]

Jn 14:15 Raha tia ahy ianareo, dia h. ny didiko

Ro 5:19 rehefa n. ny olona iray

Ro 16:26 satria tiany hino sy h. azy ny olona

Fi 2:8 n. ka nanaiky ho faty mihitsy aza

He 5:8 nianatra n. avy tamin’ny zavatra niaretany

MANOHITRA

, As 17:7 M. ny didin’i Kaisara izy rehetra

Ro 8:31 iza no hahavita h. antsika?

1Te 2:2 sahy, na dia nisy n. mafy aza

MANOME

, As 20:35 Mahasambatra kokoa ny m.

1Ti 5:8 tsy m. izay ilain’ny ankohonany

He 13:21 h. anareo zavatra tsara

MANOMPO

, Da 7:10 Arivoarivo no n. azy

Mt 20:28 ny Zanak’olona tonga mba h.

MANOMPOA

, 1Ta 28:9 m. azy amin’ny fo manontolo

Sl 100:2 M. an’i Jehovah sady mifalia

MANONTOLO

, 1Ta 28:9 amin’ny fo m. sy falifaly

2Ta 16:9 manompo azy amin’ny fo m.

MANOTA

, Ge 39:9 hanao ratsy ka h.?

2Sa 12:13 Davida: N. tamin’i Jehovah aho

1Mp 8:46 tsy misy olombelona tsy m.

Mt 5:29 Raha mahatonga anao h. ny masonao

Mt 13:41 hangonin’izy ireo izay mahatonga h.

Mt 18:15 Raha m. ny rahalahinao, mankanesa

Ro 3:23 efa n. ny rehetra ka tsy mahatratra ny

Jk 4:17 mahafantatra, nefa tsy manao, dia m.

Jk 5:15 Raha n., dia havela ny helony

1Jn 2:1 Raha misy olona sendra m., dia

MANOZONA

, No 23:8 Ataoko ahoana ny h. an’izay

Jb 2:5 eo imasonao izy no h. anao

Ro 12:14 hirary soa fa aza m.

MANOZÒNA

, Jb 2:9 M. an’Andriamanitra

MAOTINA

, 1Ti 2:9 vehivavy hanao akanjo m.

MARADRATRA

, Oh 23:29 Iza no m. tsy amin’antony?

MARARY

, Is 33:24 tsy hisy hilaza hoe: M. aho

Jk 5:14 Misy m. ve aminareo?

MARATRA

, Ap 13:3 n. mafy ny lohany iray

MARENINA

, Le 19:14 Aza manozona ny m.

Is 35:5 hatao mandre ny sofin’ny m.

Mr 7:37 mahatonga ny m. handre

MARIA 1

., Mr 6:3 ilay mpandrafitra zanak’i M.

MARIA 2

., Lk 10:39 M., nihaino an’izay nolazainy

Lk 10:42 M. no nifidy ny tsara kokoa

Jn 12:3 naka menaka manitra i M. Narda lafo be

MARIA 3

., Mt 27:56 Anisan’ireny i M. Magdalena

Lk 8:2 M. Magdalena, nivoahan’ny demonia fito

MARIA 4

., Mt 27:56 Anisan’ireny i M. renin’i Jakoba

MARIA 5

., As 12:12 an-tranon’i M., renin’i Jaona

MARIHO

, 2Te 3:14 m. izany olona izany, aza

MARIKA

, Ezk 9:4 asio m. ny handrin’ny olona

Ap 13:17 afa-tsy izay nanana an’ilay m. ihany

MARIM-POTOTRA

, As 9:22 porofo m. hoe i Jesosy no

MARINA

, Jb 1:8 Joba. Manao ny m. sy tsy mivadika

Sl 15:2 milaza ny m. ao am-pony

Da 6:4 nanao ny m. i Daniela

Jn 8:32 fantatrareo ny m., ny m. hanafaka

Jn 18:38 Hoy i Pilato: Fa inona ny m.?

2Ko 8:21 manao ny m. amin’ny zava-drehetra

Ef 4:25 samia milaza ny m.

He 13:18 te hanao ny m. amin’ny zava-drehetra

MARKA

, Kl 4:10 M., zanak’olo-mpiray tam-po amin’i

MARO

, Ek 23:2 Aza manaraka ny m.

MARTA

, Lk 10:41 M. a! Be loatra ny mampiasa loha

MASINA

, Ek 26:33 ny M. sy ny M. Indrindra

Le 19:2 Tokony ho m. ianareo, satria m. izaho

He 12:14 miezaha ho m. foana

1Pe 1:15 m. amin’ny fitondran-tenanareo rehetra

Ap 4:8 M., m., m. i Jehovah Andriamanitra

MASO

, Sl 115:5 sampy mana-m., tsy mahita

Oh 15:3 Mijery ny m.’i Jehovah

Mt 5:38 M. ho solon’ny m.

Mt 6:22 mifantoka tsara ny m.

1Ko 2:9 Mbola tsy hitan’ny m.

1Ko 12:21 Ny m. tsy miteny hoe: Tsy mila anao aho

1Ko 15:52 anatin’ny indray mipy m.

MASOANDRO

, Js 10:12 Ry m., aza mihetsika!

Mt 24:29 Aorian’ilay fahoriana, ho maizina ny m.

As 2:20 Ho maizina ny m.

MATAHOTRA

, Ge 9:2 h. anareo ny bibidia rehetra

2Ta 20:15 Aza m. noho io vahoaka be io

Jb 31:34 n. an’izay mety hataon’ny vahoaka?

Sl 56:4 Andriamanitra no itokisako, tsy m. aho

Sl 118:6 Manohana ahy i Jehovah, tsy h. aho

Is 28:16 Tsy h. izay maneho finoana azy io

Is 41:10 Aza m. fa manohana anao aho

Lk 12:4 Aza m. an’izay mahavita mamono

Ap 2:10 Aza m. hiaritra fijaliana

MATAHOTRA AN’I JEHOVAH

, Oh 8:13 Mankahala ny ratsy izay m.

MATANJAKA

, Ro 15:1 hizaka ny fahalemen’ny tsy m.

1Ko 16:13 miezaha ho be herim-po sy h.

MATIMATY

, Ap 3:16 Satria m. ianao

MATOKIA

, Sl 62:8 M. azy foana ianareo

Oh 3:5 M. an’i Jehovah amin’ny fonao

MATOKY

, Sl 9:10 H. anao izay mahalala ny anaranao

Sl 84:12 Sambatra izay olona m. anao

Sl 146:3 Aza m. ny olona ambony na

Oh 28:26 Tsisy saina izay m. ny fony

Je 17:5 Voaozona izay m. olona

Ro 8:38 m. aho fa na fahafatesana

Ro 15:14 M. tanteraka aho, ry rahalahiko

2Ko 1:9 tsy h. ny tenanay, fa h. an’Andriamanitra

Kl 4:12 h. ny sitrapon’Andriamanitra

2Te 3:4 m. anareo izahay

MATOKY TENA

, Oh 14:16 ny adala kosa m. loatra

MATORY

, Oh 6:10 mbola h. kely, ho rendremana kely

2Ko 6:5 tsy n. imbetsaka, tsy nihinan-kanina

1Te 5:6 isika tsy h. hoatran’ny olon-kafa

MATOTRA

, Ga 6:1 ianareo izay m. no tokony hanitsy

He 5:14 olona m., mampiasa tsara ny sainy

He 6:1 andao isika hiezaka mba ho m.

MATSIRO

, Da 1:5 sakafo m. fihinan’ny mpanjaka

MATY

, Jb 14:14 Raha m., ho velona indray?

Mpto 9:5 m. tsy mahalala na inona na inona

Lk 15:24 m. ity zanako ity nefa velona

Lk 20:38 Tsy Andriamanitry ny m. izy

Jn 11:25 na m. aza, ho velona indray

Ro 14:8 na m. dia an’i Jehovah

2Ko 5:15 velona ho an’ilay efa m.

Ef 2:1 m. noho ny fahotanareo

1Te 4:16 m. ao amin’i Kristy, hitsangana

Ap 14:13 izay m. ao amin’ny Tompo

MAVESA-DANJA

, Mt 23:23 tsy raharahiana izay m.

MAVESATRA

, 1Jn 5:3 Ary tsy m. ny didiny

MAZAVA

, 1Ko 14:8 tsy m. tsara ny feon’ny trompetra

MAZOTO

, Oh 10:4 m. mampanan-karena

Oh 21:5 Mandamina mialoha ny m.

Ro 1:15 M. hitory ny vaovao tsara

Tit 2:14 firenena m. manao asa tsara

He 6:11 h. hoatr’izany foana

MAZOTOA

, Ro 12:11 M. miasa fa aza kamokamo

MELKIZEDEKA

, Ge 14:18 M., mpanjaka, mpisorona

Sl 110:4 Mpisorona mandrakizay hoatran’i M.!

MENA

, Ge 25:30 omeo amin’io lantihy m. io aho!

MENAKA

, 1Mp 17:16 tsy ritra ny m. tao anaty siny

Mt 25:4 malina nitondra m. tao anaty fitoerany

Mr 14:4 maninona no lanilanina iny m. manitra iny?

MENARANA

, Ge 3:4 hoy ilay m. tamin’ilay vehivavy

MENATRA

, Ezr 9:6 M. ny hiandrandra any aminao

Sl 25:3 tsy ho m. izay manantena anao

Mr 8:38 na iza na iza m. noho ny amiko

Ro 1:16 Tsy m. ny vaovao tsara aho

Ef 4:19 tsy mahalala m. intsony izy ireo

2Ti 1:8 aza m. mitory momba ny Tompontsika

2Ti 2:15 mpiasa tsy mitsanga-m.

1Pe 4:16 mijaly satria Kristianina, aoka tsy ho m.

MENDRIKA

, Mt 10:11 tadiavo izay m. ao

Mt 10:37 noho ny fitiavana ahy dia tsy m. ahy

Lk 15:19 Tsy m. ny hantsoina hoe zanakao aho

As 5:41 faly satria natao m. ny ho afa-baraka

As 13:46 tsy eritreretinareo hoe m. ny fiainana

1Ko 14:40 Ataovy amin’ny fomba m.

Ef 4:1 hitondra tena tsara, ho m. an’ilay fiantsoana

Fi 1:27 mitondra tena m. ny vaovao tsara

2Te 1:5 m. ny Fanjakan’Andriamanitra

He 11:38 tsy m. azy ireo izao tontolo izao

Ap 4:11 M. ianao, Jehovah ô, satria

MENDRI-KAJA

, 2Ti 2:20 fitaovana hampiasaina m.

MENDRI-PITOKISANA

, Sl 33:4 m. i Jehovah

Lk 16:10 m. amin’ny kely dia m. amin’ny lehibe

1Ko 4:2 takina amin’ny mpanompo ny ho m.

Tit 2:10 ho m. tanteraka kosa

MESIA

, Da 9:25 mandra-pahatongan’ny M. Mpitarika

Da 9:26 Aorian’ny 62 herinandro, hovonoina ny M.

Jn 1:41 Efa hitanay ny M.!

Jn 4:25 Fantatro fa ho avy ny M., Kristy

METY TSARA

, Sl 1:3 h. daholo izay ataony

MIADY

, 2Ta 20:17 Tsy mila m. ianareo

1Ko 14:8 iza no hiomana h.?

Ef 6:12 tsy m. amin’ny nofo aman-dra

2Ti 2:24 Tsy h. ny mpanompon’ny Tompo

Jd 3 h. mafy hiaro ny finoana

MIADY SAINA

, 1Sa 1:15 vehivavy m. be aho!

MIAFINA

, Sl 91:1 toerana m.’ny Avo Indrindra

MIAHY

, Sl 41:1 izay m. ny madinika

Ef 5:29 mamelona sy m. azy

1Pe 5:7 satria m. anareo izy

MIAIKY

, Sl 32:5 N. ny fahotako aho

Oh 28:13 m. heloka hamindrana fo

Ro 4:21 n. fa vitan’Andriamanitra

1Te 1:5 tena n. fa marina

1Jn 1:9 Raha m. ny fahotantsika isika

MIALÀ SASATRA

, Lk 12:19 m., mihinàna, misotroa

MIALONA

, Sl 106:16 N. an’i Mosesy izy ireo

1Ko 13:4 Ny fitiavana tsy m.

MIAMBENA

, Mt 26:41 M. sy mivavaha foana

Lk 21:36 m. foana, ary mitalahoa foana

1Ko 16:13 M. foana, miorena amin’ny finoana

MIAMBINA

, Ap 16:15 Sambatra izay m. foana

MIAMPANGA

, Ro 8:33 h. an’izay voafidy?

Ap 12:10 natsipy ilay m. ny rahalahintsika

MIANATRA

, Jn 7:15 tsy n. tany amin’ny sekolintsika?

Fi 4:12 N. ny ho afa-po na voky na noana

2Ti 3:7 M. foana, nefa tsy mety mahalala

MIANDRY

, Sl 37:7 hanam-paharetana h. [an’i Jehovah]

Mi 7:7 Vonona h. aho

Ro 8:25 m. mafy sady miaritra

MIANGATRA

, De 10:17 Andriamanitra tsy mba m

MIANGAVY

, Ro 8:26 Ny fanahy no m. ho antsika

Ro 8:34 Kristy Jesosy m. ho antsika

Ro 12:1 m. anareo aho, noho ny fangoraham-po

2Ko 5:20 m.: mihavàna amin’Andriamanitra

Flm 9 m. anao satria be fitiavana ianao

MIANIANA

, Ge 22:16 M. aho, hoy i Jehovah

Mt 5:34 Aza m. mihitsy

MIANINA

, Fi 4:11 Efa nianatra ny h.

1Ti 6:8 sakafo sy fitafiana, dia h.

MIANKINA

, Lk 12:15 tsy m. amin’ny ananany ny ainy

Ro 12:18 Raha mbola m. aminareo

MIANTEHITRA

, 1Sa 30:6 N. tamin’i Jehovah i Davida

Oh 3:5 aza m. amin’ny fahaizanao

1Pe 4:11 h., hery omen’Andriamanitra

1Pe 4:19 h. amin’ilay Mpamorona

MIANTOKA

, Oh 17:18 Mifandray tanana, manaiky h.

MIANTSO

, Ro 10:13 m. ny anaran’i Jehovah

MIARAHABA

, 2Jn 10 aza mampiantrano na m. azy

MIARA-MANDEHA

, Mi 6:8 m. amin’Andriamanitra?

MIARA-MIASA

, Ro 8:28 zava-drehetra ataony m.

Ef 4:16 vatana manontolo h.

MIARAMILA

, Je 20:11 Teo akaikiko toy ny m. i Jehovah

2Ti 2:4 Tsy misy m. miditra amin’ny

MIARA-MISAKAFO

, 1Ko 5:11 Aza atao na dia ny m.

MIARETA

, Ro 12:12 M. fahoriana

MIARITRA

, Mt 24:13 izay m. hatramin’ny farany

Lk 8:15 mamoa sady m.

Lk 21:19 Raha m. dia ho voavonjy

1Ko 4:12 rehefa enjehina dia m.

Jk 5:11 Efa henonareo fa n. i Joba

1Pe 2:20 m. satria manao ny tsara

MIASA

, Ne 4:6 n. tamin’ny fony manontolo ny olona

Jn 5:17 M. foana ny Raiko hatramin’izao

Ef 4:16 m. tsara ny rantsambatana tsirairay

Ef 4:28 tsy hangalatra intsony, fa h. mafy

1Te 2:9 N. andro aman’alina izahay

2Te 3:10 Izay tsy mety m. dia tsy tokony hihinana

MIASÀ

, Jn 6:27 M., tsy sakafo mety simba

MIATOA

, Jb 37:14 m. kely ary diniho

MIBEBAHA

, As 3:19 m., miverena aminy

MIBEBAKA

, Lk 3:8 asehoy fa m. ianareo

Lk 15:7 hahafaly kokoa, mpanota iray m.

As 17:30 olombelona rehetra, tokony h.

As 26:20 hampiseho amin’ny ataony fa n.

Ro 2:4 tian’Andriamanitra h. ianao

2Ko 7:10 alahelo mahatonga ny olona h.

Ap 16:11 Nanevateva an’Andriamanitra, tsy n.

MIBILAKA

, Mpto 1:15 Izay m. tsy azo ahitsy

MIDERA

, Sl 147:1 Mahafinaritra sady mety ny m. azy!

Oh 27:2 Aleo ny olon-kafa no h. anao

1Ko 11:2 M. anareo aho, satria

MIDIKIDITRA

, 1Te 4:11 tsy h. amin’ny fiainan’olona

1Ti 5:13 m. amin’ny fiainan’olona

MIDOREHITRA

, Is 1:18 mena m. aza ny fahotana

MIERITRERITRA

, Oh 15:28 M. tsara vao mamaly

MIEZAHA

, Lk 13:24 M. hiditra amin’ny varavarana

MIEZAKA

, Ro 14:19 h. hampisy fihavanana

MIFADY HANINA

, Lk 18:12 M. indroa aho

MIFALIA

, Sl 100:2 Manompoa an’i Jehovah, m.

Ro 12:12 M. amin’ny fanantenana

Fi 3:1 m. foana noho ny amin’ny Tompo

Fi 4:4 M. ao amin’ny Tompo. M.!

MIFALIFALY

, Mpto 8:15 tsara ny misotro, m.

MIFALY

, Is 65:13 mpanompoko h., ianareo

Ro 5:3 aoka isika h. ao anatin’ny fahoriana

Ro 12:15 Miaraha m. amin’izay m.

MIFAMPIRAHARAHA

, Lk 16:8 malina kokoa rehefa m.

MIFAMPITORY

, 1Ko 6:7 efa resy rehefa m.

MIFANDAINGA

, Kl 3:9 Aza m. ianareo

MIFANDRAFY

, Ge 3:15 m. ianao sy ilay vehivavy

MIFANDRAMATRA

, Ga 5:15 Raha mbola m. ianareo

MIFANERASERA

, 1Ko 5:9 tsy h. intsony

2Te 3:14 aza m. aminy intsony mba ho menatra

MIFANKATIAVA

, Jn 13:34 didy vaovao: M. ianareo

MIFANTOHA

, 1Ti 4:15 Eritrereto tsara, m. tanteraka

MIFIKIRA

, Js 23:8 M. kosa amin’i Jehovah

Ro 12:9 m. amin’ny tsara

MIFIKITRA

, Lk 22:28 n. tamiko tao anaty fitsapana

Fi 2:16 m. mafy amin’ny tenin’ny fiainana

MIFOTOTRA

, 1Pe 5:10 hataony m. tsara ianareo

MIGADRA

, Mt 25:36 n. aho dia novangianareo

He 13:3 Tsarovy izay m., toy ny hoe miara-m.

MIHAINO

, Oh 1:5 M. ny hendry

Ezk 2:7 Lazao na h. izy na tsia

Lk 10:16 Izay m. anareo, dia m. ahy

As 4:19 h. anareo, fa tsy h. an’Andriamanitra

He 5:11 tsy mazoto m. ianareo

Jk 1:19 vonona h., tsy maimaika hiteny

MIHAOSA

, 2Ko 4:16 m. isika etỳ ivelany

MIHAVANA

, Mt 5:24 mandehana aloha m.

Ro 5:1 mila m. amin’Andriamanitra isika

2Ko 5:19 an’izao tontolo izao h. aminy

MIHAVÀNA

, Mr 9:50 ka m. tsara foana ianareo

Ro 12:18 m. amin’ny olona rehetra

MIHAZA

, Le 17:13 m., hararany amin’ny tany ny rany

MIHAZAKAZAHA

, 1Ko 9:24 M. mba hahazo loka

MIHAZAKAZAKA

, Mpto 9:11 Tsy maharesy foana, m.

Ga 5:7 Efa n. tsara ange ianareo e!

MIHEMOTRA

, He 10:39 tsy anisan’izay m. isika

MIHETSI-JAZA

, 1Te 5:3 hoatran’ny vehivavy m.

MIHEVI-TENA

, Ro 12:3 Aza m. mihoatra noho izay

MIHIRÀ

, Sl 96:1 M. hira vaovao ho an’i Jehovah

Ef 5:19 m., miaraka amin’ny mozika

MIHOATRA

, Ro 12:3 Aza mihevi-tena m. noho

1Ko 4:6 Aza m. an’izay voasoratra

MIHOATRA LAVITRA

, Ef 3:20 manao m. noho izany

MIHOMEHY

, Ge 18:13 Fa maninona i Saraha no n.

Sl 2:4 H. fotsiny Ilay any an-danitra

Oh 14:13 Na m. aza dia mety ho ory

MIJALY

, Is 38:14 M. be aho, Jehovah ô!

Ro 8:17 Mpandova. Raha miara-m. aminy

Ro 8:22 miara-m. ny zavaboary hatramin’izao

1Ko 12:26 Raha m. ny rantsambatana iray, dia

Fi 1:29 voninahitra h. noho ny aminy

He 2:10 navelany h. mba ho lasa lavorary

1Pe 3:14 m. satria manao ny marina, sambatra

MIJERY

, 2Ta 16:9 mason’i Jehovah m. eny

MIJERY IVELANY

, 2Ko 10:7 M. fotsiny ianareo

MIJORO

, 1Ko 10:12 izay mihevi-tena ho efa m.

MIKAELA

, Da 10:13 M., iray amin’ny andriana lehibe

Da 12:1 Mandritra an’izany, dia hitsangana i M.

Ap 12:7 Niady tamin’ilay dragona i M. sy ny anjeliny

MIKAROKA

, Oh 25:2 voninahitra, m. fahalalana

1Pe 1:10 Namotopototra tsara sy n. lalina

MIKASIKA

, Oh 6:29 Tsy ho afa-maina izay m. an’ilay

Is 52:11 aza m. an’izay maloto!

Mt 8:3 n. azy, niteny hoe: Tiako izany!

2Ko 6:17 aza m. intsony an’izay maloto

MIKIRAMBORAMBO

, No 15:39 Asio m. ny akanjo

MIKITOANTOANA

, Sl 26:12 amin’ny toerana tsy m.

MIKOMY

, 1Sa 15:23 manao sikidy ihany ny m.

MIKORONTAN-TSAINA

, 2Te 2:2 Aza mora m.

MILA ADY

, 1Sa 17:26 m. amin’Andriamanitra?

MILA AN’ANDRIAMANITRA

, Mt 5:3 mahatsapa fa m.

MILAMINA

, 1Mp 4:25 Niaina n. tsara ny Israely

Oh 12:3 Tsy h. ny fiainan’izay manao ratsy

Ho 2:18 hataoko m. tsara ilay tany ka

As 9:31 n. ny fiangonana eran’i Jodia sy

MILAMINA TSARA

, 1Ko 14:40 mendrika sy m.

MILAZA

, Le 5:1 vavolombelon’izany, nefa tsy m.

MILEFITRA

, To 8:6 tsy m. hoatran’ny Fasana

MIMENOMENONA

, 1Ko 10:10 Aza m. toy ny sasany

Fi 2:14 aza m. na miady hevitra

MINA

, Lk 19:16 tombony folo m. ilay iray m.

MINDRAM-BOLA

, Oh 11:15 miantoka olona m.

Oh 22:7 mpanompo ny olona n.

MINDRANA

, Sl 37:21 M. nefa tsy mamerina

MINO

, Sl 27:13 Taiza no ho niafarako raha tsy n.

Oh 14:15 M. an’izay teny rehetra henony

Jn 20:29 Sambatra izay tsy nahita nefa m.

As 19:9 Tsy nety n. azy mihitsy ny sasany

2Ko 4:13 m. izahay ka miteny

2Te 2:12 tsy n. ny fahamarinana

MIOMÀNA

, Mt 24:44 M. koa àry ianareo

MIORENA

, 1Ko 16:13 m. tsara amin’ny finoana

MIOVA

, Ml 3:6 izaho Jehovah tsy m.

MIOVÀ

, Ro 12:2 m. ka havaozy ny sainareo

MIPETRAHA

, Sl 110:1 M. eto ankavanako

MIPOAPOAKA

, 1Ko 2:1 tsy nampiasa teny m. be

MIRAIKI-PO

, Jn 21:17 Simona, m. amiko ve ianao?

MIRARY SOA

, Ro 12:14 h. an’izay manenjika anareo

MIRAY

, 1Ko 6:9 ny lehilahy m. amin’ny lehilahy

MIRAY SAINA

, Sl 133:1 m. ny mpirahalahy!

MIREHAREHA

, Oh 8:13 Halako ny m.

Oh 16:5 Maharikoriko an’i Jehovah, fo m.

Oh 16:18 Ho lavo izay m.

Fi 2:3 Aza tia ady na m.

MIRENIRENY

, Sl 119:176 M. toy ny ondry very aho

Is 53:6 N. toy ny ondry izahay

MIRESADRESAKA

, Oh 17:9 m. an’ilay fahadisoana

MIRESAKA

, Ro 10:10 m. ny zavatra inoany ho voavonjy

MIRIAMA

, No 12:1 nanome tsiny an’i Mosesy i M.

MISAINTSAINA

, Ge 24:63 tany an-tsaha mba h.

Sl 77:12 Dia h. ny asanao rehetra

MISAKANA

, 2Te 2:6 mbola m. an’io lehilahy io

MISALASALA

, Oh 3:27 Aza m. manao soa

Mt 21:21 manam-pinoana ka tsy m.

Jk 1:6 tsy h. mihitsy

Jk 1:8 olona m. izy, ary miovaova

Jd 22 hamindra fo amin’izay m.

MISAORA

, Ef 5:20 M. an’Andriamanitra noho ny

MISAOTRA

, Sl 92:1 Tsara ny m. anao, Jehovah ô

Sl 95:2 hankeo anatrehany h. azy

Jn 11:41 M., Ray ô, fa nihaino ahy ianao

As 28:15 N. an’Andriamanitra i Paoly

1Ko 1:4 M. an’ilay Andriamanitro aho

MISARAKA

, Mt 19:9 m. amin’ny vadiny raha tsy

Mr 10:11 m. amin’ny vadiny, manambady

MISARON-DOHA

, 1Ko 11:6 raha tsy m. ny vehivavy

MISENTO

, Is 35:10 tsy halahelo na h. intsony

Ezk 9:4 asio marika ny olona m. sy mitaraina

MITADIAVA

, Is 55:6 M. an’i Jehovah, dieny mbola

Ze 2:3 m. an’i Jehovah ianareo mpandefitra

MITADY

, 1Ta 28:9 Raha m. azy ianao, dia hahita azy

Ezk 34:11 izaho mihitsy no h. ny ondriko

Lk 15:8 hamafa trano, h. mandra-pahitany

As 17:27 mba h. azy izy ireo

MITAHY

, No 6:24 Enga anie i Jehovah h. anao

MITANA LOLOMPO

, 1Ko 13:5 tsy mora tezitra, tsy m.

MITANDREMA

, Ef 5:15 m. tsara amin’izay atao

MITANDRINA

, Oh 14:16 M. tsara ny hendry

MITARAINA

, Ezk 9:4 olona misento sy m.

Ro 8:22 mbola miara-m. ny zavaboary rehetra

MITARI-DALANA

, Sl 48:14 Andriamanitra no h.

MITARIKA

, Ge 8:21 m. azy hanao ratsy foana ny fony

Ro 12:8 Izay m., dia tokony hazoto

1Te 5:12 hajao izay m. anareo

He 13:7, 17 Tsarovy ireo m. eo aminareo

He 13:7, 17 ekeo ireo m. eo aminareo

MITEBITEBY

, Lk 21:25 h. ireo firenena

Ro 9:2 m. foana ato am-poko ato

MITERAHA

, Ge 1:28 M. maro, dia mihabetsaha

MITOKANTOKANA

, Oh 18:1 Izay m. dia tsy mitady

MITOMANY

, Sl 126:5 m. rehefa mamafy, dia hihoby

Is 65:19 tsy ho heno intsony ny feon’olona m.

Ho 12:4 N. izy sady nitalaho mafy taminy

Mt 26:75 nivoaka tany ivelany sady nigogogogo n.

Lk 6:21 Sambatra ianareo m., fa hihomehy ianareo

Ro 12:15 miaraha m. amin’izay m.

He 5:7 Nitalaho i Kristy, sady n. be

MITONDRA

, Oh 29:2 mitaraina, ratsy fanahy no m.

Je 10:23 Tsy natao h. samirery

MITORY

, Mt 9:35 Jesosy n. ny vaovao tsaran’ilay

Lk 8:1 nitety tanàna, n. sy nanambara

Ro 10:14 haheno, raha tsy misy m. aminy?

MITOVY

, Ef 4:13 hanana zavatra inoana m.

Fi 2:6 ny h. amin’Andriamanitra

MITSAPA

, De 13:3 M. anareo i Jehovah

MITSARA

, Is 26:9 Rehefa m. ny tany ianao

Lk 6:37 Aza m., dia tsy hotsaraina

Lk 22:30 h. ny foko 12 eo amin’ny Israely

1Ko 6:2 h. an’izao tontolo izao

Jk 4:12 iza ianao no h. ny namanao?

MITSIMPONA

, Rt 2:8 Aza m. any amin’ny sahan’olona

MITSIRIRITRA

, Ek 20:17 Aza m. ny vadin’ny namanao

Sl 37:1 Aza m. ny tsy marina

Sl 73:3 n. ny mpirehareha aho

MITSO-DRANO

, Ge 1:28 N. azy ireo Andriamanitra

Ge 32:26 Tsy havelako, raha tsy m. ahy

MIVADIKA

, 1Ta 29:17 mahafinaritra ny olona tsy m.

Jb 27:5 Tsy h. aho mandra-pahafatiko

Sl 25:21 Ho voaro anie aho satria tsy m.

Sl 26:11 izaho tsy h. mihitsy

Ha 2:4 ho velona satria tsy m.

Ml 2:15 aza m. amin’ny vadin’ny fahatanorana

1Ko 10:13 Tsy m. amin’ny teniny Andriamanitra

Ap 2:10 Aza m. mandra-pahafatinao

MIVAHINY

, Sl 15:1 m. ao amin’ny tranolainao?

MIVAROTRA

, Mt 22:5 Tsy niraharaha, nandeha n.

2Ko 2:17 izahay tsy m. ny tenin’Andriamanitra

Jk 4:13 h. ka hahazo tombony

MIVAVAHA

, Mt 5:44 m. ho an’izay manenjika anareo

2Te 3:1 m. foana ho anay, mba hiely

MIVAVAKA

, 2Mp 19:15 n. i Hezekia

Da 6:13 izy mbola m. intelo isan’andro ihany

Mt 6:9 Hoatr’izao lazaina rehefa m.:

Mr 1:35 Vao maraina, dia lasa n.

Lk 5:16 amin’ny toerana mitokana mba h.

Jn 4:24 m. araka ny fanahy sy ny fahamarinana

As 12:5 am-ponja Petera, fiangonana n. ho azy

1Te 5:17 Aza mitsahatra m.

MIVERENA

, Jl 2:12 m. amiko amin’ny fonareo

Ml 3:7 M. amiko dia hiverina aminareo aho

MIVOADY

, De 23:21 Raha m. amin’i Jehovah

Mpts 11:30 n. tamin’i Jehovah i Jefta

MIVOAHA

, Is 52:11 m., aza mikasika an’izay maloto!

Ap 18:4 M. avy ao, ianareo vahoakako

MIVORY

, He 10:25 tsy hahafoy ny fiarahantsika m.

MIZANA

, Oh 11:1 Maharikoriko ny m. mandainga

MOANA

, Is 35:6 hihoby ny lelan’ny m.

MODELY

, Jn 13:15 Fa m. no nomeko anareo

1Ti 4:12 Miezaha ho m.

2Ti 1:13 ny m.’ny teny mahasoa

He 8:5 hifanaraka amin’ilay m. ny zava-drehetra

Jk 5:10 ataovy m. ny mpaminany

1Pe 2:21 Kristy nanome m. ho anareo

1Pe 5:3 m. ho an’ny andian’ondry

MOFO

, Ne 9:15 m. avy any an-danitra

Mt 4:4 Tsy m. ihany no ilain’ny olona

Mt 26:26 nandray m. i Jesosy, notapahiny

1Ko 10:17 m. iray, mihinana amin’io m. io

MOFON’AINA

, Jn 6:35 Izaho no m.

MOLOLO

, Is 65:25 hihinana m. ny liona

1Ko 3:12 Raha misy manorina amin’ny m.

MOLOTRA

, Ho 14:2 fiderana ataon’ny m.!

He 13:15 sorona fiderana, vokatry ny m.

MOMBA

, Is 54:1 Mihobia, ry vehivavy m.

MOSARY

, Sl 37:19 sakafo amin’ny fotoanan’ny m.

Am 8:11 Tsy hoe m., na hetaheta

Mt 24:7 hisy m. sy horohoron-tany

MOSESY

, No 12:3 M. no be fandeferana indrindra

Sl 106:32 nidiran-doza i M. noho ny nataon’ireo

As 7:22 M., tena nisy lanjany ny zavatra nolazainy

2Ko 3:7 tsy vitany ny nibanjina ny tarehin’i M.

MPAMALY SOA

, He 11:6 m. an’izay mitady mafy azy

MPAMANDRI-BORONA

, Sl 91:3 hanafaka amin’ny m.

MPAMINANY

, De 18:18 Hanendry m. aho

1Mp 18:4 naka m. 100 i Obadia ka nanafina azy

Ezk 2:5 ho fantany fa nisy m. teo aminy

Am 3:7 ny tsiambaratelony tamin’ny m.

Am 7:14 Sady tsy m. aho no tsy zanaka m.

As 10:43 Izy no nambaran’ny m. rehetra

MPAMINANY SANDOKA

, Mt 7:15 m., mitafy hodi-janak’ondry

Mt 24:11 m. hipoitra ka hamitaka olona

Mr 13:22 hisy m. hanao fahagagana

MPAMOHA ANGATRA

, De 18:11 mankany amin’ny m.

MPAMONJY

, 2Sa 22:3 fialofana ary m. ahy

As 5:31 Mpitarika Lehibe Indrindra sy M.

MPAMONO

, Jn 8:44 m. olona hatrany am-boalohany

MPAMORONA

, Mpto 12:1 Tsarovy M. Be Voninahitra

MPAMORY HETRA

, Mt 18:17 ataovy toy ny m. izy

Lk 18:11 misaotra anao fa tsy hoatran’itsy m. itsy

MPAMPIANATRA

, Sl 119:99 Lalin-tsaina noho ny m.

Ef 4:11 sasany ho mpiandry sy m.

MPAMPIASA

, Ro 14:4 m. azy ihany no afaka mitsara

MPAMPIHAVANA

, Mt 5:9 Sambatra ny m.

MPAMPIJALY

, Mpto 4:1 Nanana fahefana ny m. azy

MPAMPIONONA

, Jb 16:2 M. mandreraka ianareo!

MPANAMPY

, Jn 14:16 homeny m. hafa ianareo

Jn 14:26 Ilay m., izany hoe ny fanahy masina

MPANANDRO

, Mt 2:1 nisy m. tonga tao Jerosalema

MPANANKARENA

, 1Ti 6:9 Izay tapa-kevitra ho m.

MPANAO LALÀNA

, Jk 4:12 Iray ny M. sy Mpitsara

MPANAO RATSY

, Sl 37:9 horinganina ny m.

MPANARATO OLONA

, Mt 4:19 hataoko m. ianareo

MPANDAINGA

, Sl 101:7 tsy hisy m. eo anatrehako

Oh 19:22 aleo mahantra toy izay m.

Jn 8:44 Devoly, m. sady rain’ny lainga

MPANDEFITRA

, Sl 37:11 m. handova ny tany

Ze 2:3 mitadiava an’i Jehovah ianareo m.

MPANDIKA LALÀNA

, Mt 7:23 Mialà ianareo m.!

Mt 24:12 hihabetsaka ny m.

Lk 22:37 Natao ho anisan’ny m. izy

MPANDIKA TENY

, 1Ko 12:30 izy rehetra no m.?

MPANDOVA

, Ro 8:17 zanaka, m. M. an’Andriamanitra

MPANDRAFITRA

, Mr 6:3 io ilay m. zanak’i Maria

MPANDRENDRIKA

, Ml 3:3 hoatran’ny m. sy mpanadio

MPANDRESY

, Ro 8:37 m. tanteraka isika amin’izany

2Ko 2:14 mitarika eo amin’ny filaharan’ny m.

MPANEFY

, Is 64:8 Tanimanga izahay, ianao no M.

Ro 9:21 m. tanimanga tsy manana fahefana?

MPANELANELANA

, 1Ti 2:5 iray ny m. amin’Andriamanitra sy ny olona

MPANENDRIKENDRIKA

, Oh 16:28 mampisaraka ny m.

MPANESO

, 2Pe 3:3 Amin’ny andro farany, hisy m.

MPANGALATRA

, Oh 6:30 m., satria noana

Oh 29:24 miray tsikombakomba amin’ny m.

Mt 6:20 any an-danitra, tsy misy m.

Mt 24:43 Raha fantatra hoe ho tonga ny m.

1Ko 6:10 m., tsy handova ny Fanjakana

1Te 5:2 ho avy hoatran’ny m. ny andron’i Jehovah

MPANITSAKITSA-BADY

, 1Ko 6:9 tsy handova ny Fanjakana ny m.

MPANJAKA

, Ek 19:6 Ho lasa m. sy mpisorona

Mpts 21:25 Tsy nisy m. teo amin’ny Israely

1Sa 23:17 Ianao no ho m., ary izaho

Sl 2:6 nametraka ny m. ao Ziona

Oh 21:1 Hoatran’ny renirano ny fon’ny m.

Oh 22:29 mahay, hijoro eo anatrehan’ny m.

Is 32:1 m. hampanjaka ny fahamarinana

Za 14:9 M.’ny tany manontolo i Jehovah

Mt 21:5 iny ny m., mitaingina ampondra

Mt 27:29 Miarahaba anao, ry M.’ny Jiosy!

Lk 21:12 Hoentina eo anatrehan’ny m.

Jn 19:15 Tsy manana m. afa-tsy i Kaisara

As 4:26 Nitsangana ireo m.’ny tany

Ap 5:10 ho m. hitondra ny tany

Ap 18:3 m.’ny tany hijangajanga taminy

MPANJAKAN’NY ATSIMO

, Da 11:11 ho tezitra ny m.

Da 11:40 m. ka hifanosika aminy

MPANJAKAN’NY AVARATRA

, Da 11:7 hotafihiny ny tanàna misy ny m.

Da 11:40 Ny m. ho avy hamely azy

MPANJAKAVAVY

, 1Mp 10:1 m.’i Sheba tonga

MPANKATÒ, Ro 6:17 lasa m. amin’ny fo

Jk 1:22 Tokony ho m. ny teny

MPANOHITRA

, 1Ko 16:9 Be dia be anefa ny m.

Fi 1:28 tsy manaiky hampitahorin’ireo m.

MPANOLO-TSAINA

, Is 9:6 hatao hoe M. Mahagaga

MPANOMPO

, 1Sa 2:11 ilay zaza lasa m.’i Jehovah

Ezr 8:20 m. tao amin’ny tempoly hanampy

Oh 22:7 m.’izay nampindram-bola ny nindram-bola

Is 42:1 Io ny m. izay tohanako

Is 65:13 Ny m. hihinana, fa ianareo

Mt 24:45 Iza ilay m. mendri-pitokisana sy malina?

Mt 25:21 Tsara izany, ry m. tsara!

Mr 10:43 izay te ho lehibe ho m.

Lk 12:42 Iza moa ilay m. mendri-pitokisana?

Lk 17:10 Izahay ange m. fotsiny ihany e!

1Ko 4:2 takina amin’ny m. ny ho mendri-pitokisana

1Ko 7:23 aza manaiky ho lasa m.’olona

2Ko 3:6 hahay an’ilay asa ka ho m.’ny fifanekena

2Ko 6:4 asehonay hoe m.’Andriamanitra izahay

MPANOMPO SAMPY

, 1Ko 6:9 tsy handova ny Fanjakana ny m.

MPANORO HEVITRA

, Oh 15:22 tanteraka, be ny m.

MPANOTA

, Sl 1:5 m. tsy hahajoro eo anivon’ny

Lk 15:7 hahafaly any an-danitra, m. iray mibebaka

Lk 18:13 Andriamanitra ô, mamindrà fo amiko m.

Jn 9:31 tsy mihaino ny m. Andriamanitra

Ro 5:8 tamin’isika mbola m., maty i Kristy

MPIADY

, As 5:39 m. amin’Andriamanitra ianareo

MPIANATRA

, Jn 8:31 manaraka ny teniko, tena m.

Jn 13:35 hahafantarana fa m.

MPIANDRAIKITRA

, Is 60:17 ho m. ny fiadanana

As 20:28 notendren’ny fanahy masina ho m.

1Ti 3:1 miezaka ho lasa m.

1Pe 2:25 mpiandry sy m. anareo

1Pe 5:2 ataovy ny asan’ny m.

MPIANDRY

, Sl 23:1 I Jehovah no M. ahy

Ezk 37:24 Davida, m. iray no hiandry azy rehetra

Za 13:7 Asio ny m., dia hiparitaka ny ondry

Mt 9:36 hoatran’ny ondry tsy misy m.

Jn 10:11 m. tena tsara. Mahafoy ny ainy

Jn 10:14 m. tena tsara. Fantatro ny ondriko

Jn 10:16 Ho andiany iray, iray ihany ny m.

As 20:28 mpiandraikitra, ho m. ny fiangonana

Ef 4:11 ny sasany ho m. sy mpampianatra

MPIANDRY ONDRY

, Is 40:11 Toy ny m. izy

Ezk 34:2 m. mamahan-tena fotsiny!

MPIARA-MIASA

, 1Ko 3:9 m. amin’Andriamanitra

MPIARO

, Sl 40:17 Fa tsy misy m. aho sady mahantra

MPIASA

, Oh 8:30 Dia m. tena mahay teo akaikiny aho

Lk 10:7 mendrika hahazo ny karamany ny m.

MPIDIKIDITRA

, 1Pe 4:15 tsy m. amin’ny fiainan’olona

MPIFOSAFOSA

, 1Ti 5:13 m. sy midikiditra amin’ny

MPIHIRA

, 1Ta 15:16 Notenenin’i Davida hanendry m.

MPIJANGAJANGA

, 1Ko 5:9 tsy hifaneraseranareo intsony amin’ny m.

1Ko 6:9 tsy handova ny Fanjakana ny m.

MPIJINJA

, Le 19:9 vokatra navelan’ny m.

MPIKARAKARA FIANGONANA

, 1Ti 3:8 Ny m. tokony ho mato-tsaina

MPIKOMY

, No 20:10 Henoy izao, ry m.!

Oh 24:21 miarakaraka amin’ny m.

MPILALAO ODY

, As 13:6 Barjesosy. M. izy io sady

MPILAZA NY HOAVY

, Le 19:31 Aza maka hevitra amin’ny m.

MPIMENOMENONA

, Jd 16 M. ireny olona ireny

MPINAMANA

, Oh 16:28 mampisaraka ny m. ny

MPIRAHALAHY

, Mt 23:8 m. daholo ianareo

Ro 12:10 Mifankatiava hoatran’ny m.

MPIRAY TANINDRAZANA

, 1Te 2:14 Nijaly noho ny nataon’ny m.

MPISORONA

, Sl 110:4 M. mandrakizay hoatran’i

Ho 4:6 ka tsy hekeko ho m. intsony

Mi 3:11 m. mampianatra hahazoana karama

Ml 2:7 tokony hampita fahalalana ny m.

As 6:7 Be dia be ny m. nanaiky ny finoana

1Pe 2:9 mpanjaka sady m., firenena masina

Ap 20:6 Ho m.’Andriamanitra, 1 000 taona

MPISORONABE

, He 2:17 m. mamindra fo

MPITARIKA

, Oh 28:16 Manampatra fahefana ny m.

Mt 23:10 iray ny M., dia i Kristy

MPITARIKA LEHIBE INDRINDRA

, As 3:15 novonoinareo ilay M.

He 12:2 mibanjina an’ilay M., dia i Jesosy

MPITONDRA

, Da 4:17 fa ilay Avo Indrindra no M.

Jn 12:31 horoahina ilay m. an’izao tontolo izao

Jn 12:42 Betsaka ny m. no nino azy

Jn 14:30 ho avy ilay m. an’izao tontolo izao

As 4:26 nivondrona ny m. hanohitra an’i

MPITONDRATENA

, Sl 146:9 Ampiany, kamboty sy m.

Mr 12:43 io m. mahantra io no nandrotsaka betsaka

Lk 18:3 m. Nandeha tany aminy foana

Jk 1:27 mikarakara ny kamboty sy ny vehivavy m.

MPITORY

, 2Pe 2:5 Noa, m. ny fahamarinana

MPITORY NY VAOVAO TSARA

, As 21:8 Filipo m., anisan’ireo fito lahy

2Ti 4:5 ataovy ny asan’ny m.

MPITSARA

, Is 33:22 Jehovah no M. antsika

Lk 18:2 m. tsy natahotra an’Andriamanitra

MPIVADI-PINOANA

, Oh 11:9 Mitondra loza ny m.

MPIVAHINY

, He 11:13 m. teo amin’ilay tany

MPIVARO-TENA

, Oh 7:10 Nanao akanjona m.

Lk 15:30 nandanilany fananana tamin’ny m.

1Ko 6:16 miray amin’ny m. dia vatana iray aminy?

Ap 17:1 m. mipetraka eo ambonin’ny rano maro

Ap 17:16 hankahala an’ilay m. ka handroba

MPIVAROTRA

, Mt 13:45 m.-mandeha mitady perla

Ap 18:3 lasa nanan-karena ny m.

N

NAFOINY

, Fi 2:7 N. ny zava-drehetra

NAHAFATY OLONA

,