Nosoratan’i Matio 12:1-50

  • “Tompon’ny Sabata” i Jesosy (1-8)

  • Lehilahy maty tanana nositranina (9-14)

  • Mpanompo malalan’Andriamanitra (15-21)

  • Fanahy masina no namoahana demonia (22-30)

  • Fahotana tsy ahazoana famelana (31, 32)

  • Ny voany no ahafantarana ny hazo (33-37)

  • Famantarana ny amin’i Jona (38-42)

  • Rehefa miverina indray ny fanahy maloto (43-45)

  • Ny renin’i Jesosy sy ny rahalahiny (46-50)

12  Indray mandeha, dia nandeha teny an-tanimbary i Jesosy sy ny mpianany. Sabata ny andro tamin’izay. Ary noana ny mpianany ka nioty salohim-bary,* dia nihinana.+  Hoy ny Fariseo rehefa nahita an’izany: “Jereo fa manao zavatra tsy azo atao amin’ny Sabata+ ny mpianatrao!”  Dia hoy izy tamin’ireo: “Mbola tsy novakinareo angaha ilay nataon’i Davida, rehefa noana izy sy ny olona niaraka taminy?+  Niditra tao an-tranon’Andriamanitra izy, dia nihinana ny mofo atolotra*+ ry zareo. Tsy nisy nahazo nihinana an’izany anefa na izy na ny olona niaraka taminy, afa-tsy ny mpisorona ihany.+  Mbola tsy novakinareo tao amin’ny Lalàna koa angaha fa miasa amin’ny andro sabata ny mpisorona ao amin’ny tempoly, nefa tsy meloka hoe mandika lalàna?+  Lazaiko aminareo anefa fa misy lehibe noho ny tempoly eto.+  Raha mba azonareo mantsy ny hevitr’ilay hoe: ‘Aleoko olona mamindra fo,+ toy izay olona manao sorona’,+ dia tsy ho nomelohinareo izay tsy meloka.  Fa ny Zanak’olona no Tompon’ny Sabata.”+  Niala teo izy avy eo, dia niditra tao amin’ny synagoga. 10  Io fa nisy lehilahy maty tanana* tao.+ Ary nisy olona te hiampanga an’i Jesosy, ka nanontany azy hoe: “Azo atao ve ny manasitrana amin’ny Sabata?”+ 11  Dia hoy izy tamin’ireo: “Raha manana ondry anankiray ianareo ka latsaka any anaty lavaka amin’ny andro sabata ilay izy, dia iza aminareo no tsy handeha hampiakatra azy avy ao?+ 12  Sarobidy lavitra noho ny ondry anefa ny olona! Azo atao àry ny manao soa amin’ny Sabata.” 13  Dia hoy izy tamin’ilay lehilahy: “Atsory ny tananao.” Dia natsotrany ny tanany ka sitrana, ary lasa hoatran’ilay ilany. 14  Ny Fariseo kosa nivoaka dia nanao tetika hamonoana azy. 15  Rehefa fantatr’i Jesosy izany, dia niala teo izy. Be dia be koa no nanaraka azy,+ ka nositraniny daholo. 16  Nandrara mafy azy ireo tsy hampahafantatra amin’olona ny momba azy anefa izy,+ 17  mba ho tanteraka ilay nasaina nolazain’i Isaia mpaminany hoe: 18  “Io ny mpanompoko,+ ilay nofidiko, ilay malalako sady ankasitrahako!+ Homeko ny fanahiko izy,+ dia hohazavainy tsara amin’ireo firenena ny atao hoe rariny. 19  Tsy hifamaly+ amin’ny olona izy, na hiantsoantso mafy, ary tsy hisy haheno ny feony eny an-dalambe. 20  Tsy hataony torotoro ny bararata folaka, ary tsy hovonoiny ny lahin-jiro mitsilopilopy,+ mandra-pahatongan’ny fotoana hampiharany tanteraka ny rariny. 21  Izy* tokoa no hantenain’ireo firenena.”+ 22  Avy eo dia nisy lehilahy nisy demonia nentin’ny olona teo aminy. Sady jamba no moana ilay lehilahy ka nositraniny, dia lasa afaka niteny sy nahita. 23  Gaga be daholo ny vahoaka ka niteny hoe: “Sao dia mba io àry ilay Zanak’i Davida?” 24  Hoy ny Fariseo rehefa naheno an’izany: “I Belzeboba* lehiben’ny demonia ihany no ahavitany mamoaka demonia.”+ 25  Fantatr’i Jesosy ny eritreritr’izy ireo, ka hoy izy taminy: “Hirodana izay fanjakana miady an-trano, ary tsy haharitra izay tanàna na fianakaviana miady an-trano. 26  Hoatr’izany koa fa raha i Satana no mamoaka an’i Satana, dia miady an-trano izy. Koa raha izany, ahoana no haharetan’ny fanjakany? 27  Sady raha amin’ny alalan’i Belzeboba no amoahako demonia, dia amin’ny alalan’iza àry no amoahan’ny zanakareo azy? Noho izany, dia ny zanakareo no hitsara anareo. 28  Raha amin’ny alalan’ny fanahin’Andriamanitra anefa no amoahako demonia, dia efa tonga ny Fanjakan’Andriamanitra nefa tsy fantatrareo akory.*+ 29  Ary ahoana no hahatafidiran’ny olona ao an-tranon’ny lehilahy matanjaka iray ka hakany ny fananany, raha tsy fatorany aloha ilay lehilahy? Dia izay izy vao afaka mandroba ny ao an-tranony. 30  Izay tsy manohana ahy dia manohitra ahy, ary izay tsy miara-manangona amiko dia manaparitaka.+ 31  “Noho izany, dia izao no lazaiko aminareo: Izay rehetra mety ho fahotana sy fanevatevana zava-masina dia mbola hahazoana famelan-keloka, fa ny fanevatevana ny fanahy masina kosa tsy hahazoana famelan-keloka.+ 32  Ho voavela, ohatra, ny helok’izay maniratsira ny Zanak’olona.+ Fa tsy ho voavela kosa ny helok’izay maniratsira ny fanahy masina, na eto amin’izao tontolo izao* na any amin’ilay tontolo ho avy.+ 33  “Raha tsara ny hazo nambolenareo dia ho tsara koa ny voany, fa raha ratsy ilay hazo dia ho ratsy koa ny voany. Fa ny voany no ahafantarana an’ilay hazo.+ 34  Ry taranaky ny bibilava misy poizina,+ ahoana moa no ahaizanareo milaza zavatra tsara nefa ianareo aza ratsy fanahy? Fa izay mameno ny fon’ny olona no lazain’ny vavany.+ 35  Ny olona tsara dia mamoaka an’izay zavatra tsara tehiriziny ao am-pony. Ny ratsy fanahy kosa mamoaka an’izay zavatra ratsy tehiriziny ao am-pony.+ 36  Lazaiko aminareo fa hatao ampamoaka+ ny olona amin’ny Andro Fitsarana noho izay teny tsisy fotony rehetra lazainy. 37  Arakaraka ny teninao mantsy no hilazana hoe olo-marina ianao na hoe meloka.” 38  Ary hoy ny mpanora-dalàna sy Fariseo sasany taminy: “Mpampianatra ô, te hahita famantarana avy aminao izahay.”+ 39  Dia namaly izy hoe: “Mitady famantarana foana ny taranaka ratsy fanahy sy mpanitsakitsa-bady,* nefa tsy hisy famantarana homena azy, afa-tsy ilay famantarana ny amin’i Jona mpaminany.+ 40  Fa hoatran’i Jona nijanona telo andro sy telo alina tao an-kibon’ilay trondro ngezabe,+ dia hoatr’izany koa fa ho ao an-kibon’ny tany telo andro sy telo alina ny Zanak’olona.+ 41  Hiaraka hitsangana amin’ity taranaka ity ny mponin’i Ninive amin’ny Andro Fitsarana ka hanameloka azy. Nibebaka mantsy izy ireo rehefa nitory taminy i Jona.+ Misy lehibe noho i Jona anefa eto.+ 42  Hiaraka hatsangana amin’ity taranaka ity ny mpanjakavavin’ny atsimo amin’ny Andro Fitsarana ka hanameloka azy. Avy any amin’ny faran’ny tany mantsy izy no tonga mba hihaino ny fahendren’i Solomona.+ Misy lehibe noho i Solomona anefa eto.+ 43  “Rehefa mivoaka avy ao amin’ny olona iray ny fanahy maloto, dia mamakivaky toerana karakaina mba hitady toerana hialana sasatra fa tsy mahita.+ 44  Hoy izy avy eo: ‘Andeha hiverina any amin’ilay trano nialako aho.’ Rehefa tonga izy, dia hitany fa tsy misy mipetraka ilay trano, fa efa voafafa madio sady voaravaka. 45  Dia lasa izy maka fanahy fito hafa ratsy noho izy. Dia miditra izy ireo ka mijanona ao. Koa ratsy noho ny tamin’ny voalohany ny hiafaran’ilay olona.+ Hoatr’izany koa no hiafaran’ity taranaka ratsy fanahy ity.” 46  Raha mbola niteny tamin’ny vahoaka izy, dia tonga ny reniny sy ny rahalahiny.+ Nijoro tao ivelany izy ireo fa te hiresaka taminy.+ 47  Nisy nilaza taminy àry hoe: “Mijoro ao ivelany ao ny reninao sy ny rahalahinao, fa te hiresaka aminao.” 48  Dia hoy izy tamin’ilay olona: “Fa iza no reniko, ary iza no rahalahiko?” 49  Dia notondroiny ny mpianany, sady hoy izy: “Ireo no reniko sy rahalahiko!+ 50  Fa na iza na iza manao ny sitrapon’ilay Raiko any an-danitra, dia izy no rahalahiko sy anabaviko ary reniko.”+

Fanamarihana

Na: “salohim-barimbazaha.”
Na: “mofo aseho.”
Na: “malemy tanana.”
Abt: “Ny anarany.”
Anarana iantsoana an’i Satana.
Abt: “efa tratran’ny Fanjakan’Andriamanitra ianareo.”
Na: “na amin’izao vanim-potoana izao.” Jereo F.T.
Na: “mivadika.”