Nosoratan’i Matio 13:1-58

 • FANOHARANA MOMBA ILAY FANJAKANA (1-52)

  • Ny mpamafy (1-9)

  • Ny antony nanaovan’i Jesosy fanoharana (10-17)

  • Ny dikan’ilay fanoharana momba ny mpamafy (18-23)

  • Ny vary sy ny tsimparifary (24-30)

  • Ny voan-tsinapy sy ny lalivay (31-33)

  • Tanteraka ny faminaniana rehefa nampiasa fanoharana i Jesosy (34, 35)

  • Ny dikan’ilay fanoharana momba ny vary sy ny tsimparifary (36-43)

  • Harena nafenina sy ilay perla faran’izay tsara (44-46)

  • Ny harato tarihina (47-50)

  • Zavatra vaovao sy tranainy avy ao amin’ny trano fitehirizana (51, 52)

 • Tsy nino an’i Jesosy ny olona tao amin’ny faritra niaviany (53-58)

13  Niala tao an-trano i Jesosy tamin’io andro io, dia nipetraka teo amoron-dranomasina.  Ary nisy vahoaka be nitangorona teo aminy. Niakatra tao an-tsambokely àry izy dia nipetraka, fa ny vahoaka rehetra kosa nitsangana teo amin’ny torapasika.+  Ary nampianatra azy ireo zavatra be dia be izy ka nanao fanoharana+ hoe: “Nisy mpamafy nivoaka mba hamafy.+  Tamin’izy namafy, dia latsaka teny amoron-dalana ny voa sasany, ka tonga ny vorona nihinana an’ireny.+  Ny voa hafa kosa latsaka teny amin’ny toerana be vato, izay tsy nisy nofon-tany firy. Tonga dia naniry ireo voa ireo satria tsy lalina ny nofon-tany.+  Rehefa niposaka anefa ny masoandro, dia main’ny masoandro ireo voa nitsimoka ireo ka nalazo satria tsy nisy fakany.  Ny voa sasany indray latsaka teny amin’ny tsilo. Ary naniry ny tsilo ka nandrakotra an’ireny.+  Ny voa hafa kosa latsaka teny amin’ny tany tsara dia nanomboka namoa, ka nisy namoa avo 100 heny, nisy 60 heny, ary nisy 30 heny.+  Izay manan-tsofina hihainoana, aoka izy hihaino.”+ 10  Koa nanatona azy ny mpianany ka niteny taminy hoe: “Fa maninona ianao no manao fanoharana rehefa mampianatra an-dry zareo?”+ 11  Dia hoy izy: “Ianareo no navela hahazo ny dikan’ny zava-miafina masina+ momba ny Fanjakan’ny lanitra, fa ry zareo kosa tsy navela. 12  Fa izay manana dia homena betsaka kokoa ka hanana be dia be. Fa izay tsy manana kosa, na izay ananany aza dia halaina aminy.+ 13  Izany no antony anaovako fanoharana rehefa mampianatra an-dry zareo, satria mijery izy fa tsy mahita, maheno fa tsy mihaino akory, sady tsy mahazo ny dikan’ny zavatra henony.+ 14  Dia tanteraka aminy ilay faminanian’i Isaia hoe: ‘Haheno tokoa ianareo nefa tsy hahazo ny dikan’ny zavatra henonareo mihitsy, ary hijery ianareo nefa tsy hahita mihitsy.+ 15  Fa efa lasa donto ny fon’ity vahoaka ity, ary efa naheno ny sofiny fa tsy rototra izy, ary efa nakimpiny ny masony, amin’izay ny masony tsy hahita mihitsy, ary ny sofiny tsy haheno mihitsy. Amin’izay koa ny fony tsy hahazo ny dikan’izany, dia tsy hiverina amiko izy ka tsy hositraniko.’+ 16  “Sambatra anefa ianareo, satria mahita ny masonareo, ary maheno ny sofinareo.+ 17  Lazaiko marina aminareo fa be dia be ny mpaminany sy ny olo-marina te hahita an’izay hitanareo fa tsy nahita,+ ary te haheno an’izay henonareo fa tsy naheno. 18  “Henoy àry ilay fanoharana momba an’ilay mpamafy:+ 19  Rehefa misy olona mandre ny teny* momba an’ilay Fanjakana nefa tsy mahazo ny dikan’ilay izy, dia tonga ilay ratsy+ ka manala an’izay nafafy tao am-pony. Izany ilay voa nafafy teny amoron-dalana.+ 20  Ilay nafafy teny amin’ny toerana be vato indray, dia izay mandre ny teny ka tonga dia faly erỳ manaiky an’ilay izy.+ 21  Tsy mamaka ao am-pony anefa ny teny, fa maniry vetivety fotsiny. Koa rehefa tratran’ny zava-tsarotra na fanenjehana izy noho izy nanaiky ny teny, dia mihemotra avy hatrany. 22  Ary ilay nafafy teny amin’ny tsilo dia izay mandre ny teny, saingy tototry ny fanahiana eto amin’izao tontolo izao*+ sy ny famitahan’ny harena ny teny ka tsy mamoa.+ 23  Ary ilay nafafy teny amin’ny tany tsara, dia izay mandre ny teny ka mahazo ny dikan’ilay izy, ary tena mamoa sy mamokatra, ka misy mamoa avo 100 heny, misy 60 heny, ary misy 30 heny.”+ 24  Nanao fanoharana hafa koa izy hoe: “Ny Fanjakan’ny lanitra dia azo oharina amin’ny lehilahy iray namafy voa tsara teny an-tanimbariny. 25  Raha mbola natory ny olona, dia tonga namafy tsimparifary* teo amin’ny vary* ny fahavalony, dia lasa. 26  Rehefa naniry ny vary ka niteraka, dia nipoitra koa ny tsimparifary. 27  Tonga àry ny mpanompon’ilay lehilahy ka niteny taminy hoe: ‘Angaha moa tsy voa tsara no nafafinao teny an-tanimbarinao, tompoko? Dia maninona no lasa misy tsimparifary koa?’ 28  Ary hoy izy: ‘Fahavalo no nanao an’izany.’+ Dia hoy izy ireo: ‘Tianao àry ve raha hongotanay ireny?’ 29  Hoy anefa izy: ‘Aoka aloha sao hongotanareo miaraka amin’ny tsimparifary koa ny vary. 30  Avelao ihany hiara-maniry eo daholo ireo, mandra-pahatongan’ny fotoam-pijinjana. Dia amin’izay aho no hiteny amin’ny mpijinja hoe: Angony aloha ny tsimparifary dia ataovy amboara, dia afatory mba hodorana. Avy eo angony ny vary ka ataovy ao amin’ny trano fitehirizako vokatra.’”+ 31  Nanao fanoharana hafa taminy koa izy hoe: “Ny Fanjakan’ny lanitra dia hoatran’ny voan-tsinapy* nalain’olona ka namboleny tany an-tsahany.+ 32  Io voa io no kely indrindra amin’ny voa rehetra. Rehefa maniry anefa izy, dia izy no anana* lehibe indrindra ka lasa hazo. Dia tonga ny voro-manidina ka manao akany eny amin’ny sampany.” 33  Nanao fanoharana hafa tamin’izy ireo indray izy hoe: “Ny Fanjakan’ny lanitra dia hoatran’ny lalivay* nalain’ny vehivavy iray ka nafangarony lafarinina intelon’ny famarana lehibe, mandra-pitombon’ilay koba manontolo.”+ 34  Nanao fanoharana foana i Jesosy rehefa niresaka an’izany rehetra izany tamin’ny vahoaka. Tsy niteny tamin’izy ireo tokoa izy raha tsy tamin’ny fanoharana,+ 35  mba ho tanteraka izay nasaina nolazain’ny mpaminany hoe: “Hanao fanoharana aho, ary hanambara zavatra nafenina hatrany am-piandohana.”*+ 36  Rehefa avy nandrava ny vahoaka izy, dia niditra tao an-trano. Ary nanatona azy ny mpianany ka niteny hoe: “Mba hazavao aminay ny dikan’ilay fanoharana momba ny tsimparifary teny an-tanimbary.” 37  Dia hoy izy: “Ny mpamafy ny voa tsara dia ny Zanak’olona, 38  ary ny tanimbary dia izao tontolo izao.+ Ny voa tsara dia ny zanak’ilay Fanjakana, fa ny tsimparifary kosa dia ny zanak’ilay ratsy,+ 39  ary ny fahavalo namafy an’izany dia ny Devoly. Ny fotoam-pijinjana dia ny vanim-potoana alohan’ny faran’izao tontolo izao,* ary ny mpijinja dia ny anjely. 40  Koa tahaka ny anangonana ny tsimparifary sy andoroana azy, dia ho toy izany koa no hatao rehefa akaiky ny faran’izao tontolo izao.*+ 41  Haniraka ny anjeliny ny Zanak’olona, dia hangonin’izy ireo izay rehetra mahatonga ny olona hanota sy izay zatra mandika lalàna. Havoakany avy ao amin’ny Fanjakany ireny, 42  dia hatsipiny any anaty lafaoro mirehitra.+ Any ireny no hitomany sy hihidy vazana.* 43  Amin’izany fotoana izany kosa dia hamirapiratra hoatran’ny masoandro+ ao amin’ny Fanjakan’ny Rainy ny olo-marina. Izay manan-tsofina hihainoana, aoka izy hihaino. 44  “Ny Fanjakan’ny lanitra dia hoatran’ny harena nafenina tany an-tsaha, izay hitan’olona ka nafeniny indray. Faly be izy ka lasa nivarotra an’izay nananany rehetra, dia nividy an’ilay saha.+ 45  “Ny Fanjakan’ny lanitra koa dia hoatran’ny mpivaro-mandeha mitady perla faran’izay tsara. 46  Rehefa nahita perla iray sarobidy izy, dia tonga dia nandeha nivarotra an’izay nananany rehetra ka nividy an’ilay perla.+ 47  “Ny Fanjakan’ny lanitra koa dia hoatran’ny harato tarihina izay nalatsaka tany anaty ranomasina ka nahangona trondro isan-karazany. 48  Rehefa feno ilay harato, dia notaritin’ny mpanarato nankeo amin’ny torapasika. Dia nipetraka ry zareo ka izay trondro tsara+ dia nangoniny tao anaty fitoerany, fa izay ratsy+ kosa nariany. 49  Hoatr’izany koa no hitranga rehefa akaiky ny faran’izao tontolo izao.* Hivoaka ny anjely ka hanavaka ny ratsy fanahy amin’ny olo-marina. 50  Dia hatsipiny any anaty lafaoro mirehitra ireny. Any ireny no hitomany sy hihidy vazana.* 51  “Azonareo ve ny dikan’izany rehetra izany?” Dia hoy ireo: “Ie.” 52  Dia hoy izy taminy: “Izao àry: Ny mpampianatra* rehetra izay ampianarina momba ny Fanjakan’ny lanitra, dia hoatran’ny tompon-trano mamoaka zavatra vaovao sy tranainy avy ao amin’ny trano fitehirizany.” 53  Dia niala teo i Jesosy rehefa avy nanao an’ireo fanoharana ireo. 54  Nampianatra ny olona tao amin’ny synagoga izy, rehefa tonga tao amin’ny faritra niaviany.+ Gaga izy ireo ka niteny hoe: “Taiza no nahazoan’io an’izany fahendrena izany, ary ahoana koa no ahaizany manao fahagagana hoatr’izao?+ 55  Angaha tsy io ilay zanaky ny mpandrafitra?+ Angaha tsy Maria no anaran’ny reniny, dia i Jakoba sy Josefa sy Simona ary Jodasy no rahalahiny?+ 56  Ary tsy eto amintsika daholo ve ny anabaviny? Fa ahoana àry no ahaizany an’izany rehetra izany?”+ 57  Dia tsy nety nino azy* izy ireo.+ Hoy anefa i Jesosy: “Ao amin’ny faritra niaviany sy ao an-tranony ihany ny mpaminany no tsy mba hajaina.”+ 58  Ary tsy nanao fahagagana be dia be teo izy satria tsy nino azy izy ireo.

Fanamarihana

Na: “hafatra.”
Na: “amin’izao vanim-potoana izao.” Jereo F.T.
Grika: zizaniôn. Karazana ahitra naniry tany Israely, ary misy poizina ny voany.
Varimbazaha no resahina eto.
Grika: sinapi. Zavamaniry ny sinapy, ary antsoina koa hoe motarda.
Na: “legioma.”
Na: “leviora; renikoba.”
Na mety hoe “hatramin’ny nanorenana an’izao tontolo izao.”
Izany hoe hihidy vazana satria ho tezitra sy hamoy fo.
Izany hoe hihidy vazana satria ho tezitra sy hamoy fo.
Na: “mpampianatra ampahibemaso.”
Na: “Dia tafintohina taminy.”