Nosoratan’i Matio 16:1-28

  • Nangataka famantarana ny Fariseo (1-4)

  • Lalivain’ny Fariseo sy ny Sadoseo (5-12)

  • Ny lakilen’ilay Fanjakana (13-20)

    • Haorina eo ambony vatolampy ny fiangonana (18)

  • Nolazain’i Jesosy mialoha hoe hovonoina ho faty izy(21-23)

  • Ny tena mpianatr’i Jesosy (24-28)

16  Ary nanatona azy ny Fariseo sy ny Sadoseo, ka nangataka azy hampiseho famantarana avy any an-danitra, mba hitsapana azy.+  Dia hoy izy tamin’izy ireo: “Rehefa hariva ny andro, dia hoy ianareo: ‘Ho tsara ny andro rahampitso, satria mena ny lanitra.’  Rehefa maraina indray, dia hoy ianareo: ‘Hangatsiaka androany dia ho avy ny orana, fa mena ny lanitra nefa manjombona.’ Hainareo fantarina avy amin’ny endriky ny lanitra ny toetrandro, saingy tsy hainareo fantarina ny dikan’ny zava-mitranga amin’izao.  Mitady famantarana foana ny taranaka ratsy fanahy sy mpanitsakitsa-bady,* nefa tsy hisy famantarana homena azy,+ afa-tsy ilay famantarana ny amin’i Jona.”+ Ary nilaozany ireo ka lasa izy nandeha.  Nankeny ampitan’ny rano ny mpianatra avy eo, ary nanadino nitondra mofo.+  Dia hoy i Jesosy taminy: “Mbà mailo ary mitandrema amin’ny lalivain’ny Fariseo sy ny Sadoseo.”+  Koa niady hevitra izy ireo hoe: “Angamba ilay isika tsy nitondra mofo no itenenany an’izany.”  Fantatr’i Jesosy izany, ka hoy izy: “Ry kely finoana, nahoana no mampiady hevitra anareo ilay hoe tsy nitondra mofo?  Angaha mbola tsy azonareo ihany, sa tsy tadidinareo ilay mofo dimy ho an’ny olona 5 000, nefa firy harona no voangonareo?+ 10  Sa tsy tadidinareo ilay mofo fito ho an’ny olona 4 000, nefa firy sobika lehibe* no voangonareo?+ 11  Fa maninona no tsy takatrareo fa tsy mofo no noresahiko taminareo? Fa mitandrema amin’ny lalivain’ny Fariseo sy ny Sadoseo.”+ 12  Dia takatr’izy ireo fa ny tiany holazaina dia hoe tokony hitandrina amin’ny fampianaran’ny Fariseo sy ny Sadoseo izy ireo, fa tsy amin’ny lalivain’ny mofo. 13  Rehefa tonga tao amin’ny faritr’i Kaisaria-Filipo i Jesosy, dia nanontany an’ireo mpianany hoe: “Iza, hono, ny Zanak’olona raha ny filazan’ny olona?”+ 14  Dia hoy ireo: “Misy milaza hoe Jaona Mpanao Batisa,+ misy indray miteny hoe Elia,+ ary misy koa miteny hoe Jeremia na ny iray amin’ny mpaminany.” 15  Ary hoy izy taminy: “Fa ianareo kosa milaza hoe iza aho?” 16  Dia namaly i Simona Petera hoe: “Ianao no Kristy,+ Zanak’ilay Andriamanitra velona.”+ 17  Ary hoy i Jesosy taminy: “Sambatra ianao, ry Simona zanak’i Jona, satria tsy olombelona* no nampahafantatra an’izany anao, fa ilay Raiko any an-danitra.+ 18  Izao koa no lazaiko aminao: Ianao no Petera,+ ary eto ambonin’ity vatolampy ity+ no haoriko ny fiangonako, ka tsy haharesy azy ny vavahadin’ny Fasana.* 19  Homeko anao ny lakilen’ny Fanjakan’ny lanitra, ka izay hofatoranao eto an-tany dia efa voafatotra any an-danitra, ary izay hovahanao eto an-tany dia efa voavaha any an-danitra.” 20  Norarany mafy ny mpianatra avy eo mba tsy hiteny na amin’iza na amin’iza hoe izy no Kristy.+ 21  Nanomboka teo dia nanazava tamin’ny mpianany i Jesosy hoe tsy maintsy mankany Jerosalema izy, dia hampijalijalin’ny anti-panahy sy ny lehiben’ny mpisorona ary ny mpanora-dalàna, ka hovonoina ho faty ary hatsangana amin’ny andro fahatelo.+ 22  Dia nentin’i Petera nihataka kely izy ka noteneniny mafy hoe: “Mba jereo ihany izay hahasoa anao, Tompo ô! Tsy hanjo anao mihitsy izany.”+ 23  Nihodina anefa izy ka niteny tamin’i Petera hoe: “Mankanesa ato aorianako, ry Satana! Vato mahatafintohina eto anoloako ianao, satria tsy fomba fisainan’Andriamanitra ny anao, fa fomba fisainan’olombelona.”+ 24  Hoy i Jesosy tamin’ny mpianany avy eo: “Raha misy te hanaraka ahy, dia tsy maintsy mandà ny tenany izy ka mitondra ny hazo fijaliany* ary manaraka ahy foana.+ 25  Fa izay te hamonjy ny ainy no hamoy an’izany, ary izay mamoy ny ainy noho ny amiko kosa no hamonjy an’izany.+ 26  Ary inona tokoa moa no soa ho azon’ny olona raha azony izao tontolo izao nefa afoiny ny ainy?+ Sa inona no homen’ny olona ho takalon’ny ainy?+ 27  Fa ho avy amin’ny voninahitry ny Rainy ny Zanak’olona, miaraka amin’ny anjeliny, ka hamaly ny tsirairay araka izay nataony.+ 28  Lazaiko marina aminareo fa misy amin’izay mijoro eto tsy ho faty mihitsy, raha tsy efa hitany ny Zanak’olona tonga ao amin’ny Fanjakany.”+

Fanamarihana

Na: “mivadika.”
Na: “sobika fitondrana vatsy.”
Abt: “nofo aman-dra.”
Jereo F.T.
Jereo F.T.