Hijery ny anatiny

Ho any amin'ny loha hevitra

Ireo Boky ato Amin’ny Baiboly

Boky ao Amin’ny Soratra Hebreo Nosoratana Talohan’ny Andro Kristianina

ANARAN’NY BOKY

MPANORATRA

TOERANA NANORATANA

VITA TAMIN’NY (T.K.)

FOTOANA VOARESAKA (T.K.)

Genesisy

Mosesy

Tany Efitra

1513

“Tany am-piandohana” ka hatramin’ny 1657

Eksodosy

Mosesy

Tany Efitra

1512

1657-1512

Levitikosy

Mosesy

Tany Efitra

1512

1 volana (1512)

Nomery

Mosesy

Tany Efitra sy Lemak’i Moaba

1473

1512-1473

Deoteronomia

Mosesy

Lemak’i Moaba

1473

2 volana (1473)

Josoa

Josoa

Kanana

t. 1450

1473–t. 1450

Mpitsara

Samoela

Israely

t. 1100

t. 1450–t. 1120

Rota

Samoela

Israely

t. 1090

11 taona nitondran’ny Mpitsara

1 Samoela

Samoela; Gada; Natana

Israely

t. 1078

t. 1180-1078

2 Samoela

Gada; Natana

Israely

t. 1040

1077–t. 1040

1 Mpanjaka

Jeremia

Joda

580

t. 1040-911

2 Mpanjaka

Jeremia

Joda sy Ejipta

580

t. 920-580

1 Tantara

Ezra

Jerosalema (?)

t. 460

Aorian’ny 1 Tantara 9:44: t. 1077-1037

2 Tantara

Ezra

Jerosalema (?)

t. 460

t. 1037-537

Ezra

Ezra

Jerosalema

t. 460

537–t. 467

Nehemia

Nehemia

Jerosalema

taor. 443

456–taor. 443

Estera

Mordekay

Sosana, Elama

t. 475

493–t. 475

Joba

Mosesy

Tany Efitra

t. 1473

140 taona mahery teo anelanelan’ny 1657 sy 1473

Salamo

Davida sy olon-kafa

 

t. 460

 

Ohabolana

Solomona; Agora; Lemoela

Jerosalema

t. 717

 

Mpitoriteny

Solomona

Jerosalema

tal. 1000

 

Tononkiran’i Solomona

Solomona

Jerosalema

t. 1020

 

Isaia

Isaia

Jerosalema

taor. 732

t. 778–taor. 732

Jeremia

Jeremia

Joda; Ejipta

580

647-580

Fitomaniana

Jeremia

Akaikin’i Jerosalema

607

 

Ezekiela

Ezekiela

Babylona

t. 591

613–t. 591

Daniela

Daniela

Babylona

t. 536

618–t. 536

Hosea

Hosea

Samaria

taor. 745

tal. 804–taor. 745

Joela

Joela

Joda

t. 820 (?)

 

Amosa

Amosa

Joda

t. 804

 

Obadia

Obadia

 

t. 607

 

Jona

Jona

 

t. 844

 

Mika

Mika

Joda

tal. 717

t. 777-717

Nahoma

Nahoma

Joda

tal. 632

 

Habakoka

Habakoka

Joda

t. 628 (?)

 

Zefania

Zefania

Joda

tal. 648

 

Hagay

Hagay

Jerosalema

520

112 andro (520)

Zakaria

Zakaria

Jerosalema

518

520-518

Malakia

Malakia

Jerosalema

taor. 443

 

Boky ao amin’ny Soratra Grika Nosoratana Nandritra ny Andro Kristianina

ANARAN’NY BOKY

MPANORATRA

TOERANA NANORATANA

VITA TAMIN’NY (A.K.)

FOTOANA VOARESAKA

Matio

Matio

Israely

t. 41

2 T.K.–33 A.K.

Marka

Marka

Roma

t. 60-65

29-33 A.K.

Lioka

Lioka

Kaisaria

t. 56-58

3 T.K.–33 A.K.

Jaona

Apostoly Jaona

Efesosy, na tany akaikiny

t. 98

Aorian’ny sasin-teny (1:1-18), 29-33 A.K.

Asan’ny Apostoly

Lioka

Roma

t. 61

33–t. 61 A.K.

Romanina

Paoly

Korinto

t. 56

 

1 Korintianina

Paoly

Efesosy

t. 55

 

2 Korintianina

Paoly

Makedonia

t. 55

 

Galatianina

Paoly

Korinto na Antiokia any Syria

t. 50-52

 

Efesianina

Paoly

Roma

t. 60-61

 

Filipianina

Paoly

Roma

t. 60-61

 

Kolosianina

Paoly

Roma

t. 60-61

 

1 Tesalonianina

Paoly

Korinto

t. 50

 

2 Tesalonianina

Paoly

Korinto

t. 51

 

1 Timoty

Paoly

Makedonia

t. 61-64

 

2 Timoty

Paoly

Roma

t. 65

 

Titosy

Paoly

Makedonia (?)

t. 61-64

 

Filemona

Paoly

Roma

t. 60-61

 

Hebreo

Paoly

Roma

t. 61

 

Jakoba

Jakoba (rahalahin’i Jesosy)

Jerosalema

tal. 62

 

1 Petera

Petera

Babylona

t. 62-64

 

2 Petera

Petera

Babylona (?)

t. 64

 

1 Jaona

Apostoly Jaona

Efesosy, na tany akaikiny

t. 98

 

2 Jaona

Apostoly Jaona

Efesosy, na tany akaikiny

t. 98

 

3 Jaona

Apostoly Jaona

Efesosy, na tany akaikiny

t. 98

 

Joda

Joda (rahalahin’i Jesosy)

Israely (?)

t. 65

 

Apokalypsy

Apostoly Jaona

Patmo

t. 96

 

[Tsy tena fantatra ny anaran’ny mpanoratra ny boky sasany sy ny toerana nanoratana azy. Tsy voafaritra tsara ny daty sasany, ka “taorian’ny” no dikan’ny taor., “talohan’ny” no dikan’ny tal., ary “tany ho any amin’ny” no dikan’​ny t. Ny hoe T.K. dia midika hoe “Talohan’i Kristy”, ary ny A.K. hoe “Aorian’i Kristy.”]