Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

 MWAKORO 83

Te Kakao Nakon te Amwarake​—Antai Aika Kaoaki Iroun te Atua?

Te Kakao Nakon te Amwarake​—Antai Aika Kaoaki Iroun te Atua?

RUKA 14:7-24

  • TE REIREI IBUKIN TE NANORINANO

  • A KARAUTAEKA IRUWA AKE A KAOAKI

Imwini kamarurungan teuae karawawataaki n te tibu ao e bon tiku naba Iesu n ana auti te Baritaio. E matakuakinia iruwa ake a rinei taabo aika kakannato n tain te amwarake, ao e kabongana te tai aei n anga te reirei iai ibukin te nanorinano.

E taku: “Ngkana ko kaoaki iroun temanna nakon te baka ni mare, ao tai tekateka n rarikiriki n te nne ae moan te rine. Tao iai temanna ae kakannato riki nakoim ae e kaoaki naba n te tai anne. Ao ane e na roko iroum teuare kaoingkami ni kauoman, ao e na kangai nakoim, ‘Aanga am tabo nakon teuaei.’ Ao ko na bwaibwainrang ni kaea te tabo are moan te mangori.”​—Ruka 14:8, 9.

E taku riki imwina: “Ngkana ko kaoaki, naako tekateka n rarikiriki n te tabo ae moan te mangori, bwa ngkana e roko iroum teuare kaoko ma ni kangai, ‘Raou, naako n are e rine riki.’ Ao ngkanne ane ko na karineaki i mataia raom n iruwa ni kabane.” E raoiroi riki aei nakon ae tii kaotiotani katei aika raraoi. E kabwarabwaraa Iesu ni kangai: “Bwa ane e karietataa ao e na karinanoaki, ao ane e karinanoa ao e na karietataaki.” (Ruka 14:10, 11) Eng, e boni kaungaia naake a ongora irouna bwa a na karikirakea te nanorinano.

E taekina ngkanne te reirei riki teuana Iesu ibukia Baritaio ake a kaoa, ni kaineti ma aroni katauraoan te amwarake ae karekea te kabwaia ni koaua mairoun te Atua. “Ngkana ko karaoa te baka ibukin te katawanou ke te katairiki, ao tai kaoia raoraom ke tarim ke am koraki ke raom aika kaubwai. Bwa a kaawa ni manga kaoko ni kairuwaeko, ni kabooa iai mwin te baere ko karaoia. Ma ngkana ko karaoa te baka, kaoia akana maiu ni kainnano, akana aki toamau bwain rabwataia, akana mwauku, ao akana mataki. Ao ane ko na kukurei iai ibukina bwa a aki kona ni manga karaoa te bwai teuana ni kabooa iai mwin am mwakuri.”​—Ruka 14:12-14.

E taneiai te aba ma kaoaia raoraora, ara koraki, ke kaain rarikira nakon te amwarake, ao e aki taekinna Iesu bwa e bure te aro aei. Ma e kamataataa bwa e kona ni karekei kakabwaia aika bati katauraoan te amwarake ibukia aomata aika kainnano, n aroia aika maiu ni kainnano, aika mwauku, ke mataki. E kabwarabwaraa nakon teuare kaoa ni kangai: “Ane ko na karekea kaniwangam ni mangautiia akana raoiroi.” E inanoi ma aei te iruwa temanna ao e taku: “E a kukurei ane e amwarake n ana Tautaeka n Uea te Atua.” (Ruka 14:15) E ataia teuaei bwa bon te kakabwaia aei. Ma a aki bane n reke irouia te aeka n iango aei ngke e a taekina ana kaikonaki Iesu ni kangai:

“E karaoa te baka ibukin te katairiki te aomata temanna, ao e kaoia aomata aika bati. . . . E a kanakoia ana toro bwa a na kangai nakoia ake a kaoaki, ‘Nakomai bwa a a bane n tauraoi bwaai.’ Ma a bane n anga aia karautaeka temanna imwin temanna. E taku are te moan nakoina, ‘I kabooa au tawaana ao I riai n nako n noria. I butiiko bwa I a karautaeka.’ Ao e taku are temanna, ‘I kabooi tengaun te kao ao N na nako n tuoi, I butiiko bwa I a karautaeka.’ E taku naba are temanna, ‘I a tibwa tia ni mare, ai ngaia ae I a aki kona n roko.’”​—Ruka 14:16-20.

Ai aki nakoraoira karautaeka akanne! E taneiai te aomata n tuoa te aba ke te nanai imwaini kabooana, ngaia are akea kaumakan tuoana imwina. Teuare te kateniman, e bon aki katauraoi nakon te mare bwa e a kamani mare, ngaia are akea te bwai ae na tukia mani butimwaean te kakao ae kakawaki. Ngke e ongo karautaeka aikai te toka ao e un ma n tuanga ana toro ni kangai:

“Kawaekoako naako nakoni kawain nako te kaawa aika raababa ao kawai aika uarereke, ao kairiiamai akana maiu ni kainnano ma akana aki toamau bwain rabwataia ma mataki ma mwauku.” Imwini karaoan aei iroun te toro ao e boni mwawaawa naba te ruu. E taku ngkanne te toka nakon ana toro: “Naako nakoni kawai, ma kawain te marenaua, ao kairoroiia bwa a na nakomai n rin, bwa e aonga n on au auti. I tuangingkami, bon akea i buakoia mwaane ake a kaoaki ngkoa ae e na katoonga au amwarake ni katairiki.”​—Ruka 14:21-24.

E boni kaotaki n te bwai ae e a tibwa tia n taekinna Iesu aron Iehova ae te Atua n tua nakon Iesu Kristo bwa e na karababaanako te kakao nakoia aomata n tatabemania, bwa a na tau ibukin te Tautaeka n Uea ae bwaini karawa. Taani moani kaoaki bon I-Iutaia, ai moarara riki mataniwin te Aro. Angiina mai buakoia, a rawa nakon te kakao n ana tai ni mwakuri ni minita Iesu. Ma e aki onoti te kakao tii nakoia. E katereterea n taekinna Iesu bwa n te tai ae e na roko, ao e na karababaaki te kauoua ni kakao nakoia I-Iutaia aika mangori ao aomata aika rairaki nakon te Aro n Iutaia. Imwina ao iai te katenua ao te kabanea ni kakao nakoia aomata ake a iangoaki irouia I-Iutaia bwa a aki tau i matan te Atua.​—Mwakuri 10:28-48.

Eng, e boni kakoauaaki n te baere e taekinna Iesu ana taeka raona n iruwa temanna are e kangai: “E a kukurei ane e amwarake n ana Tautaeka n Uea te Atua.”