Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

 MWAKORO 72

E Kanakoia Taan Rimwina Aika 70 Bwa A na Uarongorongo

E Kanakoia Taan Rimwina Aika 70 Bwa A na Uarongorongo

RUKA 10:1-24

  • E RINEIIA TAAN RIMWINA AIKA 70 AO E KANAKOIA BWA A NA UARONGORONGO

E a kaani bane ngkai 32 C.E., tao tenua te ririki imwini bwabetitoan Iesu. E a tibwa tia ni kaea te Toa ae Umwanrianna ma taan rimwina i Ierutarem. Tao a bon ririaki i rarikina. (Ruka 10:38; Ioane 11:1) E boni kabanea angiin nikiran namwakaina ake onoua Iesu ni karaoa iai ana mwakuri ni minita i Iutaia ke n te aono ae kaan i rarikin te Karaanga ae Ioretan i Berea. E rangi ni kainnanoaki te uarongorongo n taabo aikai naba.

Imwaina riki imwin te Toa ae te Riao n 30 C.E., e kabanea tabeua namwakaina Iesu n uarongorongo i Iutaia ao ni mwamwananga rinanon Tamaria. A kataia I-Iutaia i Ierutarem n tiringnga tao n tain te Toa ae te Riao n 31 C.E. Teuana ao te iterana te ririki imwina, e a bane riki ana tai n angareirei i meang i Kariraia. A bati ake a riki bwa taan rimwina n te tai anne. E kataneiaia ana abotoro Iesu i Kariraia ao e a kanakoia ma te kaetieti ae kangai: “Uarongorongo ni kangai: ‘E a kaan te Tautaeka n Uea ae bwaini karawa.’ ” (Mataio 10:5-7) E a bairea ngkai katanoataan te uarongorongo i aon Iutaia.

Ibukini moanakin te uarongorongo aio, e a rineia 70 taan rimwina ao ni kanakoia ni kakauoman. Mangaia are iai 35 tiim aika taan uarongorongoa te Tautaeka n Uea n te aono are ‘a a rangi ni bati iai uaa aika riai n taiaki, ma a karako taani mwakuri iai.’ (Ruka 10:2) A na moantaai ni kawari taabo ake e na bae n rimwi nako iai Iesu. A na katoki aoraki koraki aika 70 aikai ao ni kabutaanako naba te rongorongo are e a tia n taekinna Iesu.

A aki rangi ni kaatuua te angareirei taan rimwina aikai n taian tinakoka. E tuangia Iesu bwa a na kawari mwengaia aomata. E taku: “Ngkana kam moan rin n te auti ao kangai, ‘Te raoi nakoimi kaain te auti.’ Ao ngkana iai te aomata ae tangira te raoi iai ao e na roko ami raoi irouna.” Tera aia rongorongo? E tuangia Iesu “ae kangai, ‘E a kaaningkami ana Tautaeka n Uea te Atua.’ ”​—Ruka 10:5-9.

Titeboo taiani kaetieti ake e anga Iesu nakoia naake 70 ma ake e angania abotoro ake 12 ngke e kanakoia tao teuana te ririki n nako. E anga te kauring nakoia bwa a na aki bane aomata ni butimwaeiia raoi. Man aia kakorakora, a na buokaki iai ake a butimwaea te rongorongo bwa ngkana e waekoa n roko Iesu irouia, ao a na bati mai buakoia ake a na ingainga ni kani kaitiboo ma te Toka ao n reireiaki irouna.

E aki maan ao a a oki tiim ake 35 nakon Iesu ake taan uarongorongoa te Tautaeka n Uea. A tuangnga ma te kimwareirei ni kangai: “Te Uea, a aantaeka naba iroura taimonio ni kabonganaan aram.” Akea te nanououa bwa e boni kimwareirei Iesu n ribootin te mwakuri aei ao e taku: “I nora Tatan bwa e bwaka n ai aron te itirua mai karawa. Noria! I mwiokoingkami n te mwaaka bwa kam kona n touia naeta ma tikaobian i aani waemi.”​—Ruka 10:17-19.

E karaui nanoia taan rimwina Iesu bwa a na bon tokanikai i aoni baika karuanikai aika kaikonakaki n touan naeta ao tikaobian. Irarikin anne, a kona ni koaua raoi bwa e na bwaka Tatan mai Karawa n te tai ae e na roko. E buokiia naba naake 70 Iesu n nora ae kakawaki riki ibukia ae teimaan. E taku: “Tai kakatonga ngkai a aantaeka taimonio iroumi, ma kam na kakatonga ngkai a a koreaki arami i karawa.”​—Ruka 10:20.

E rangi ni kimwareirei Iesu ao e karaoiroa Tamana i mataia aomata ibukini kabonganaaia ana toro aika mangori aikai n te aro ae moan te tamaroa. E rairaki nakoia taan rimwina ao e kangai: “A a kukurei maata ake a nori baika kam nori. I tuangingkami, bwa a mwaiti burabeti ao ueea ake a kan nori baika kam nori ngkai ma a aki nori, ao a kan ongo baika kam ongora ngkai ma a aki ongo.”​—Ruka 10:23, 24.