Nakoni kanoana

Skip to secondary menu

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Kiribati

Iesu​—Te Kawai, te Koaua, ao te Maiu

 MWAKORO 10

A Mwananga Ana Utu Iesu Nako Ierutarem

A Mwananga Ana Utu Iesu Nako Ierutarem

RUKA 2:40-52

  • E TITIRAKINIA TAAN REIREI IESU AE TEBWI MA UOUA ANA RIRIKI

  • E TAEKINNA IESU BWA ‘TAMANA’ IEHOVA

Taini ngkai te abue, ngaia are aei te tai are a nangi mwananga nako Ierutarem ana utu Ioteba ma raoraoia ao aia koraki, are a kakaraoia ni katoa ririki. A roko ikanne ibukini bukamaruan te Toa ae te Riao bwa anne te kaetieti n te Tua. (Te Tua-Kaua 16:16) Tao 75 te maire raroan te mwananga mai Natareta nako Ierutarem. Bon te tai n tabetabe ao ni kakukurei nakoia ni kabane. Ai 12 ngkai ana ririki Iesu ao e a rangi n ingainga nakon te toa ao n reken naba ana tai ni kaan ma te tembora.

E ataia Iesu ma ana utu bwa bon tiaki tii tebongina bongin te Toa ae te Riao. Te bong are imwin te Toa ae te Riao boni moanakin bongin te Toa ae te Bwerena ae aki karikaki ae maanna itibong. (Mareko 14:1) E bon iangoaki bwa iteran te Toa ae te Riao. Maanin mwanangaia mani mwengaia i Natareta, tikuia i Ierutarem, ao manga okia nakoni mwengaia, tao uoua te wiki. Ma n te ririki aei, e a maan riki teutana ibukin te baere riki ae irekereke iai Iesu. E a tibwa ataaki te kangaanga anne i aoni kawaia n oki mai Ierutarem.

A iangoia Ioteba ao Maria ni mwanangaia bwa e mena Iesu i buakoia aia koraki ao raoraoia ni mwananga ni kaineta meang. Ma ngke a a motirawa n te tairiki ao a aikoa noria i buakoia. Ngaia are a a nako ni kakaaea i buakoia raoia ni mwananga ma bon akea naba. E a aki reke natiia! A a oki rikaaki ngkanne nako Ierutarem ni kakaaea.

A kakaaea ni kabongnga ma e aki reke ao a aki naba kunea n aia kauabong. N tokina ao a a kunea n te ruu teuana n te tembora n aia katenibong. A a nora Iesu n tekateka i buakoia taan reirei tabeman aika I-Iutaia. E ongongora irouia, e titirakinia, ao a a mimi ni buburan ana atatai.

E titirakinna Maria ni kangai: “Natiu, e aera ngkai ko karaoa aei nakoira? I a bora ngai ma tamam n ukoukoriko ma te rawawatannano.”​—Ruka 2:48.

E mimi Iesu ngkai a aki ataa te tabo ae e na mena iai. E titirakinia ni kangai: “E aera ngkai kam ukoukorai? Kam aki ataia ae N na bae ni mena n umwan Tamau?”​—Ruka 2:49.

E oki rikaaki Iesu ma Ioteba ao Maria nakoni mwengaia i Natareta ao e teimatoa n aantaeka irouia. E tabe n rikirake ni wanawana ao ni marurung. E ngae ngke te roro n rikirake ngaia, e boni karekea akoana iroun te Atua ao aomata. Eng, e katea te banna ni katoto ae raoiroi Iesu man uarerekena ni karokoa ikawaina, n arona n aki tii ukoukori baika irekereke ma nanon te Atua ma e kaotiota naba karineaia ana karo.