Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

 MWAKORO 87

Kamani Babaire ao Bwaina te Wanawana

Kamani Babaire ao Bwaina te Wanawana

RUKA 16:1-13

  • TE KAIKONAKI AE TE TORO AE AKI RAOIROI

  • “KAREKEIA RAORAOMI” NI KAUBWAIMI

Man ana kaikonaki Iesu are e a tibwa taekinna are te nati ae bua, a a riai n ota ngkanne taan rikoa te taekiti, taani koroboki, ao Baritaio, ae e tauraoi te Atua ni kabwarai aia bure akana rairi nanoia. (Ruka 15:1-7, 11) Ma ngkai e a taetae ni kaineti ma taan rimwina. E a manga taekina riki te kaikonaki, ma ngkai ai taekan te mwaane ae kaubwai ae e nora manatian ana auti ke ana toro, bwa e aki mwakuri raoi.

E taekinna Iesu bwa te toro aei e bukinaki bwa e aki karaua ana bwai ana toka. Ngaia are e a taku te toka aei bwa e na kabaneaki te toro arei. E iango te toro arei ao e taku: “Tera ae N na karaoia ngkai e a kabaneai man nakoau n toro au toka? E aki tau korakorau n ribana, ao I maamaa ni bubutii.” Ibukini baika a na riki n taai aika imwaina, ao e a motikia ni kangai: “I ataa te bwai ae N na karaoia, n te aro ae a na butimwaeai iai aomata nakoni mwengaia, ngkana I a kabaneaki man nakoau n toro.” E waekoa ni weteiia taan taarau ao e titirakinia ni kangai: “Iraua baem iroun au toka?”​—Ruka 16:3-5.

E kaeka are te moan ni kangai: “Tebubua te bwai ni baire te oera are te oriwa.” Ae nanona bwa 580 te kaaran n oera. Tao e taarau teuaei ibukini karababaan ana tawaana n oriwa ke tao te tia iokinibwaia te oera. E taku te toro arei nakoina: “Ao aei am beeba ni boraraoi ibukin te kataarau. Tekateka ni kabaitiko ni korea 50 [290 te kaaran].”​—Ruka 16:6.

E a manga titirakina are temanna ni kangai: “Ao ngkoe, iraua baem?” E taku: “Tebubua te bwai ni baire te uita.” Ae nanona 22,000 te rita. E taku te toro nakon te tia taarau arei: “Ao aei am beeba ni boraraoi ibukin te kataarau ao korea 80.” E kakerikaaka te taarau 20 te katebubua.​—Ruka 16:7.

Iai mwaakan te toro i aon ana bwai ana toka n te tai aei, are nanona bwa bon iai naba riaina ni kakerikaaka mwaitin aia taarau naake a taarau iroun ana toka. Ni karaoan aei e a karekea iai tangirana te toro arei irouia taan taarau ao a na kona ni manga akoia ngkana e a kabaneaki man ana mwakuri.

E a ongo te toka taekan te baei. E ngae ngke e na ruuti n te bwai are e karaoaki arei, ma e anaaki nanona iroun ana toro ao e kamoamoaa bwa “e ngae ngke e aki raoiroi arona,” ma “e bwaina te wanawana.” E taku riki Iesu: “A wanawana riki natin te waaki ae ngkai i aon te aba n aroia n reitaki ma aia roro, nakoia natin te oota.”​—Ruka 16:8.

E aki boutokaa te baere e karaoia te toro arei Iesu, ao e aki naba kaungaa te waaki ni bitineti ae babakanikawai. Ma tera ngkanne ana reirei? E kaumakiia taan rimwina ni kangai: “Karekeia raoraomi ni kabongana kaubwain te aonnaba ae aki raoiroi aei, bwa ngkana a a bane, ao ane a na mwaneingkami raoraomi aikai nakoni nne ni maeka ake a aki mamauna.” (Ruka 16:9) Eng, bon iai te reirei ikai ni kaineti ma te moantaai ni kakatauraoi ao bwainan te wanawana. A riai ana toro te Atua aika “natin te oota” ni kabonganai kaubwain te aonnaba n te aro ae wanawana, ma kantaningaan te maiu n aki toki n te tai ae imwaia.

Bon tii Iehova ae te Atua ao Natina ae a kona ni karina temanna n te Tautaeka n Uea i karawa ke n te Bwaretaiti i aon te aba i aan te Tautaeka n Uea anne. Ti riai n taningamarau ni karikirakea ara iraorao ma ngaiia ni kabonganaani kaubwain te aonnaba aika iroura ni boutokaa iai te Tautaeka n Uea. E na boni kamatoaaki ara kantaninga ibukin te tai ae imwaira ngkana e a bane ke e a mauna te koora, te tirewa, ao kaubwain riki te aonnaba aei.

E taku naba Iesu bwa naake a kakaonimaki ni kawakina kaubwaia ke aia bwai ao ni kabonganai raoi, a na boni kakaonimaki naba n tararuai baika a kakawaki riki. E katerea Iesu ni kangai: “Mangaia are ngkana kam aki kakaonimaki ni kaineti ma kaubwain te aonnaba ae aki raoiroi aei, antai ngkanne ae e na mwiokoingkami n te kaubwai ae koaua [n aroni baika irekereke ma te Tautaeka n Uea]?”​—Ruka 16:11.

E kaotia Iesu nakoia taan rimwina bwa e bati riki ae kainnanoaki mairouia ngkana a na karekei “nne ni maeka ake a aki mamauna.” Akea ae kona n riki bwa ana toro ni koaua te Atua ao ana toro naba te buakaka, ae nanonaki iai kaubwain te aonnaba ae aki raoiroi. E motikia ni kangai Iesu: “Akea te toro ae kona n toro irouia tooka aika uoman, bwa ane e na ribaa temanna ao e na tangira are temanna, ke e na nimta temanna ao e na kakeaa bongan are temanna. Kam aki kona n toro iroun te Atua ao te Kaubwai.”​—Ruka 16:9, 13.