Nakoni kanoana

Skip to secondary menu

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Kiribati

Iesu​—Te Kawai, te Koaua, ao te Maiu

 MWAKORO 120

A Karikiuaa n Aron Taiani Mwaanga ao Bon Raoraon Iesu

A Karikiuaa n Aron Taiani Mwaanga ao Bon Raoraon Iesu

IOANE 15:1-​27

  • TE KAI AE TE KUREEBE NI KOAUA AO TAIANI MWAANGA

  • AROM NI KATEIMATOA TANGIRAM IROUN IESU

E a tia Iesu ni kaungaia ana abotoro aika kakaonimaki n ana karaki ae rota te nano. E a bwakanako te tai bwa tao ai mwin te nukanibong. E a taekina ngkai Iesu te kaikonaki ae kaunganano ngke e kangai:

“Ngai te kai ae te kureebe ni koaua, ao Tamau te tia ribana.” (Ioane 15:1) Ana kaikonaki boni katotongan raoi are e a tia n taekinaki n tienture ake imwaina ibukin te natannaomata ae Iteraera ake a atongaki bwa ana kai ni kureebe Iehova. (Ieremia 2:21; Otea 10:1, 2) Ma e a teweaanako te natannaomata anne Iehova. (Mataio 23:37, 38) Ngaia are e a kaota te iango ae boou Iesu. Boni ngaia te kai ae te kureebe are e a tia n ribanaia Tamana ni moa mani kabirakina n te taamnei ae raoiroi n 29 C.E. Ma e kaotia Iesu bwa e bati riki ae nanonaki n te kai ae te kureebe nakon ae tii taekana ngke e kangai:

“E anai [Tamau] mwaanga nako ake irou aika aki karikiuaa, ao e kaitiakii mwaanga nako aika karikiuaa, bwa a aonga ni kabatiai riki uaaia. . . . N aron te mwaanga ae aki kona ni karikiuaa ngkana e aki teimatoa n nim ma te kai ae te kureebe, ao ai aromi naba ngkana kam aki teimatoa ni katiteuanaaki ma ngai. Boni ngai te kai ae te kureebe, ao ngkami mwaangana.”​—Ioane 15:2-5.

E berita Iesu nakoia taan rimwina aika kakaonimaki bwa imwin nakona, ao e na kanakoa te tia ibuobuoki ae te taamnei ae raoiroi. Nimabwi ma teuana te bong imwina, ngke a ruonaki n te taamnei anne abotoro ao tabeman riki, a a riki iai bwa mwaangan te kai ae te kureebe. Ao a riai n teimatoa ni katiteuanaaki ma Iesu “mwaanga” ni kabane. Ni kakororaoan tera?

E kabwarabwaraa Iesu ni kangai: “Ane e teimatoa ni katiteuanaaki ma ngai, ao I katiteuanaaki ma ngaia, ao e na karikii uaa aika bati. Bwa ngkana akea ngai ao akea te bwai naba teuana ae kam kona ni karaoia.” A na karikiuaa aika bati “mwaanga” aikai ae taan rimwina aika kakaonimaki ake a kakairi n aroaron Iesu, ni kakorakoraia n taetae nakoia aomata ibukin ana Tautaeka n Uea te Atua ao ni karekeia riki taan rimwin Iesu. Ma tera ngkana iai temanna ae aki katiteuanaaki ma Iesu ao n aki karikiuaa? E kabwarabwaraa Iesu ni kangai: “Ngkana iai ae e aki teimatoa ni katiteuanaaki ma ngai, ao e na koreakinako.” N te itera are teuana e taku Iesu: “Ngkana kam teimatoa ni katiteuanaaki ma ngai ao a tiku au taeka i nanomi, ao ngkana kam bubutii te bwai ae kam tangiria ao e na bon reke.”​—Ioane 15:5-7.

E a manga taetae riki Iesu n te baere e a tia ni mwaneweia uoua te tai, ae tauan ana tua. (Ioane 14:15, 21) E kabwarabwaraa te anga ae kakawaki ibukia taan rimwina ni kakoauaan ae a karaoa anne ngke e kangai: “Ngkana kam kakairi n au tua nako ao kam na teimatoa n tangiraki irou, n aron ae I kakairi n ana tua nako te Tama ao I teimatoa n tangiraki irouna.” Ma e bati riki ae irekereke ma tangiran Iehova ao Natina. E taku Iesu: “Aio au tua, bwa kam na itangitangiri i marenami n arou ae I tangiringkami. Akea te tangira iroun te aomata ae korakora riki nakon aei, ae e na anga maiuna ibukia raoraona. Bon raoraou ngkami ngkana kam karaoa ae I tua nakoimi.”​—Ioane 15:10-14.

Tabeua te aoa ma ngkai ao e nang kaotiota ana tangira Iesu n anga maiuna ibukia aomata ake a kaotiota onimakinana. A riai ni kairaki taan rimwina n ana katoto bwa a na bwaina te aeka n tangira aei n tauraoi n anga ngaiia ibukin tangiran temanna. A na kinaaki n te tangira aei n aron are e a kaman taekinna Iesu ni kangai: “Ane a na ataingkami aomata ni kabane bwa bon taan rimwiu ngkami, n aei: ngkana kam itangitangiri.”​—Ioane 13:35.

A riai n ota abotoro ngkai e arania Iesu bwa “raoraona.” E taekina bukina ni kangai: “I araningkami bwa raoraou, ibukina bwa I kaotiotii nakoimi bwaai ni kabane ake I ongo iroun Tamau.” Ai kakawakira te reitaki aei ae te iraorao ae kaan ma Iesu, ao n ataa are e tuangaki iroun te Tama! Ma a riai taan rimwina “n teimatoa ni karikii uaa,” bwa a aonga ni kimwareirei n te iraorao aei. Ngkana a karaoa anne ao e taku Iesu, ‘n aki ongeia bwa tera ae kam butiia te Tama n arau, ao e na bon anganingkami.’​—Ioane 15:15, 16.

A na buokaki “mwaanga” aikai aika taan rimwina, n te itangitangiri i marenaia bwa a na nanomwaaka iai ni kaaitarai baika a nang roko. E anga te kauring nakoia bwa a na riribaaki irouia kaain te aonnaba, ma e angania te karaunano ae kangai: “Ngkana a ribaingkami kaain te aonnaba, ao kam ataia bwa a a kaman ribaai imwain ae a ribaingkami. Ngke arona bwa kam arona aroia kaain te aonnaba ngkami ao a na tangira oin aia bwai kaain te aonnaba. Ma ibukina bwa kam aki arona aroia kaain te aonnaba, . . . ngaia ae kam a ribaaki iai irouia kaain te aonnaba.”​—Ioane 15:18, 19.

E kabwarabwaraa riki Iesu bukina ngkai a na ribaaki irouia kaain te aonnaba ni kangai: “A na karaoi baikai ni kabane n ekingkami nako iai ibukin arau, ibukina bwa a aki ataa Teuare kanakomaiai.” E taekinna Iesu bwa man ana kakai ake e karaoi ao a kabuakakaaki iai te koraki ake a riribaia ngke e kangai: “Akea aia bure ngke arona bwa I aki karaoi mwakuri i buakoia ae akea ae e a tia ni karaoia mai mwaina. Ma a a tia ngkai n norai ao a ribaai ao a ribaa naba Tamau.” E boni kakoroaki bukin te taetae ni burabeti n aia kairiribai.​—Ioane 15:21, 24, 25; Taian Areru 35:19; 69:4.

E a manga berita riki Iesu bwa e na kanakoa te tia ibuobuoki ae te taamnei ae raoiroi. E tauraoi te mwaaka ane korakora anne ibukia taan rimwina ni kabane, ao e kona ni buokiia ni karikiuaa ngkana a “na kaotioti” ibukina.​—Ioane 15:27.