RUKA 18:1-14

  • TE KAIKONAKI AE TE AINE AE MATE BUUNA AE OKIOKI NI BUBUTII

  • TE BARITAIO AO TE TIA RIKOA TE TAEKITI

E a kaman taekina te kaikonaki Iesu nakoia taan rimwina ae taekan te botumwaaka n tataro. (Ruka 11:5-​13) Tao e mena ngkai i Tamaria ke i Kariraia, ao e a manga kabwarabwaraa riki kainnanoan te botumwaaka n tataro. E karaoa anne n te kaikonaki ae kangai:

“N te kaawa teuana ao iai temanna te tia moti ae aki mamaaka te Atua ao e aki ataa te riai nakoia aomata. Ao iai naba n te kaawa anne te aine ae e a tia ni mate buuna, ae e aki toki ni kawaria ma n taku, ‘Taraia bwa e na reke irou te kaetitaeka ae riai ni kaineti ma ane e kaitaraai.’ Ma e aki kani buoka te aine aei teuaei i nanon te tai ae maan, ma imwina riki ao e a taku i bon irouna, ‘E ngae ngke I aki mamaaka te Atua ao I aki ataa te riai nakoia aomata ma ibukina bwa e aki karauai te aine ae e a tia ni mate buuna aei, N na taraia ngkai bwa e na reke irouna te kaetitaeka ae riai, bwa e aonga n aki manga roroko ni katabeaiangaai n te bwai ae e tangiria.’”​—Ruka 18:2-5.

E taku Iesu ni kaineti ma nanon ana kaikonaki: “Kam ongo ana taeka te tia moti aei, e ngae ngke e buakaka? Ao tiaki e na boni karaoa te kaetitaeka ae riai te Atua nakoia ana koraki aika rineaki ake a tang nakoina ni ngaina ao ni bong, ngkai e bon taotaona naba nanona nakoia?” (Ruka 18:6, 7) Tera ae e katerea Iesu ibukin Tamana?

E bon aki nanonna Iesu ae Iehova ae te Atua titeboo ma te tia moti are buakaka arei. Ma aio te bae nanonna: Ngkana te tia moti ae te aomata ae buakaka e kaekaa te bubutii ae okioki, ao te Atua e na boni karaoa naba anne. E bon raoiroi ma n eti, ao e na kaekaia ana aomata ngkana a botumwaaka n tataro. Ti kona ni kakoauaa anne man ana taeka Iesu aei: “I tuangingkami, bwa e na boni kawaekoaa karekean te kaetitaeka ae riai nakoia [te Atua].”​—Ruka 18:8.

N angiin te tai e aki karaoaki te kaetitaeka ae riai nakoia aomata aika mangori ma aika maiu ni kainnano, ma a tabeakinaki riki aomata aika kakannato ma aika kaubwai. Ma tiaki anne aron te Atua. Ngkana e a roko ana tai, ao e na taraia raoi bwa a na katuuaaeaki akana buakaka, ao ana aomata a na karekea te maiu are aki toki.

Antai ae iai ana onimaki n aron te aine are e a tia ni mate buuna arei? Iraman aika kakoauaa raoi ae te Atua e na “boni kawaekoaa karekean te kaetitaeka ae riai nakoia”? E a tibwa tia Iesu ni kaota kainnanoan te botumwaaka n tataro. E a titiraki ngkai ni kaineti ma te onimaki ae irekereke ma mwaakan te tataro ni kangai: “Ngkana e roko Natin te aomata, te koaua bwa e na kunea te onimaki aei i aon te aba?” (Ruka 18:8) E nanonaki iai bwa e na karako te aeka n onimaki aei ngkana e a roko Kristo.

Iai tabeman ake a ongora iroun Iesu ae a taku bwa e korakora aia onimaki. A kakoauaia i bon irouia bwa a raoiroi, ma n taraiia tabemwaang bwa a buakaka. Ngaia are e a kainetiia Iesu n ana kaikonaki ae kangai:

“A waerake uoman mwaane nakon te tembora bwa a na tataro, temanna te Baritaio ao temanna te tia rikoa te taekiti. E tei te Baritaio ao e a tataro ni kangai i nanona, ‘Te Atua, I kaitauko ngkai tiaki aroia aomata nako ngai, aika babakanikawai, a buakaka, ao a wene ni kimoa, ke tiaki naba aron te tia ­rikoa te taekiti aei. I aki mamatam uoua te tai n te wiki, ao I anganga te kabwianibwai ni bwaai ni kabane aika reke irou.’”​—Ruka 18:10-​12.

 A kinaaki Baritaio n aroia ae te kani kaotiotiia bwa a raoiroi i mataia aomata. A karaoa anne ibukin anaakin nanoia aomata. A aki mamatam ni katoa Moanibong ao Kaabong, ae boong aika a bati iai aomata n taabo ni mwakete, ike a na noraki iai irouia aika bati. Ao a kakabwakai naba aia kabwianibwai, e ngae naba ngkana aroka aika uarereke. (Ruka 11:42) Tabeua te namwakaina n nako ao a kabuakakaia aomata aika mangori ni kangai: “A a boni maraia te koraki aei aika aki ataa te Tua [ni kaineti ma aia taratara Baritaio].”​—Ioane 7:49.

E reita ana kaikonaki Iesu ni kangai: “Ma e tei te tia rikoa te taekiti i kiraroa ao e rawa ni kan euti naba matana teutana nako karawa, ma e ororea bwabwaana, ao e kangai, ‘Te Atua, ko na atataiaomata nakoiu bwa te tia bure ngai.’” Eng, e bon nanorinano te tia rikoa te taekiti ni kaotii ana bure. E motikia ni kangai Iesu: “I tuangingkami, bwa e oki rikaaki te aomata aei nakoni mwengana ao e noraki bwa e raoiroi riki nakon te Baritaio arei, ibukina bwa ane e karietataa ao e na karinanoaki, ma ane e karinanoa ao e na karietataaki.”​—Ruka 18:13, 14.

E katerea ikai Iesu kainnanoan te nanorinano. Bon anne te reirei ni kairiri ae manena ibukia taan rimwina, ake a kaikawaaki n te tabo ae e kaungaaki iai karekean te nakoa ao te kani kakannato irouia Baritaio aika kakan raoiroi. Ao bon te reirei ni kairiri naba ibukia taan rimwin Iesu ni kabane.