Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

 MWAKORO 78

Te Toro ae Kakaonimaki, Tauraoi!

Te Toro ae Kakaonimaki, Tauraoi!

RUKA 12:35-59

  • E RIAI N TAURAOI TE TORO AE KAKAONIMAKI

  • E ROKO IESU BWA E NA KARIKA TE IRARAURE

E a tia ni kabwarabwaraa Iesu bwa tii “te nanai ae uarereke” ae e na reke nneia n te Tautaeka n Uea ae bwaini karawa. (Ruka 12:32) Ma e riai n iaiangoaki raoi reken te kaniwanga ane moan te tamaroa anne. E bon reitia ni katuruturua kakawakin reken te aroaro ae eti ngkana e na riki temanna bwa kaain te Tautaeka n Uea.

Ngaia are e kaungaia taan rimwina Iesu bwa a na tauraoi imwain okina. E taku: “Karin ami kunnikai ao kam na tauraoi, ao kaurai ami taura, ao kam riai ni katotongia aomata ake a tataningaa okin aia toka man te mare, bwa ngkana e a oki ma ni karebwerebwe, ao a a kaukia naba ngkekei nakoina. Ai kukureira tooro akanne ngkana e roko aia toka ao e noriia bwa a tabe n tantani!”​—Ruka 12:35-37.

A kai ota taan rimwin Iesu n te aroaro are e kaikonakia. A a bon tauraoi tooro ake e taekinia ni kantaningaa okin aia toka. E kabwarabwaraa Iesu ni kangai: “Ngkana e roko [te toka] ni bwakanakon te tai [tao man te aoa ruaiwa n te tairiki nakon te nukanibong], ke tao e roko imwin te nukanibong [man te nukanibong nakon tao te aoa tenua n te karangaina], ao e noriia n tauraoi ao a na kukurei!”​—Ruka 12:38.

E kakawaki riki aei nakon te reirei ni kairiri ibukin taningamarauia tooro n te auti, ke taani mwakuri. E teretere raoi anne man aron Iesu ae Natin te aomata ni bon taekinna n te kaikonaki. E tuangia taan rimwina ni kangai: “Kam na tauraoi naba ngkami, ibukina bwa e na roko Natin te aomata n te aoa are kam aki kantaningaia iai.” (Ruka 12:40) Ngaia are e na bon roko Iesu n te tai ae imwaira. E tangiriia taan rimwina ai moarara riki te koraki ake kaain te “nanai ae uarereke” bwa a na tauraoi.

E kan ota raoi Betero n nanon te baere e taekinna Iesu ngaia are e a titiraki ni kangai: “Te Uea, ko taekina te kaikonaki aei tii nakoira ke nakoia naba aomata ni kabane?” E aki kaekaa raoi Betero ma e kaikonaki ni kangai: “Antai raoi te toro ae kakaonimaki ma ni wanawana, are e na mwiokoia ana toka i aoia ana tabonibai bwa e na teimatoa n angangania te amwarake ae tau ibukini kainnanoia, n te tai ae riai? Ai kukureira te toro anne, ngkana e roko ana toka ao e noria bwa e tabe ni karaoia! I tuangingkami te koaua, bwa e na mwiokoia i aon ana bwai ni kabane.”​—Ruka 12:41-44.

N te kaikonaki are mai mwaina, ao e tei “te toka” ibukin Iesu ae Natin te aomata. N etina, e irekereke “te toro ae kakaonimaki” ma mwaane ake kaain te “nanai ae uarereke” ake a na anganaki te Tautaeka n Uea. (Ruka 12:32) E taekinna ikai Iesu bwa tabeman i buakoia te koraki aei a na angania “ana tabonibai” kanaia, ae “te amwarake ae tau ibukini kainnanoia, n te tai ae riai.” Ngaia are a kona n iangoia Betero ma taan rimwin Iesu ake tabeman ake e reireinia Iesu ao ni kaamwarakeia ni kaineti ma te onimaki, bwa iai te tai ae imwaia ae e na roko iai Natin te aomata. Ao n te tai anne, e na iai te babaire ibukini kaamwarakeaia ni kaineti ma te onimaki taan rimwin Iesu, ake “ana tabonibai” te Toka.

E kamataataa Iesu n te anga teuana riki bwa bukin tera ngkai a riai n taratara raoi taan rimwina ao ni mutiakin aroaroia. E riki anne ibukina bwa e kona temanna n aki taratara raoi n te aro are e a kona iai ni kaaitaraia tarina ma mwaanena: “Ma ngkana e kangai i nanona te toro anne, ‘E kiriaria n roko au toka,’ ao e moana oreaia tooro aika mwaane ma aine, ao e amwarake ma ni moi ao ni koro ni manging, ao e na roko ana toka te toro anne n te bong ae e aki kantaningaia ao n te aoa are e aki ataia, ao e na katuuaaea n te aro ae kakaiaki ao e na anganna tibwangana i buakoia te koraki aika aki kakaonimaki.”​—Ruka 12:45, 46.

E taekinna Iesu ae e a tia n ‘roko ni kauraa te ai i aon te aba.’ Ao e a tia ni kauekei kauntaeka aika karikii kairiribai aika korakora, ao n tokina a a kakeaaki iai reirei aika kewe ao katei. E kona naba te aro aei ni karaureia aomata ake tao a kan­ta­ni­ngaa­ki bwa a na katiteuanaaki, a na bobuaka i marenaia bwa “te tama e na kaitaraa natina te mwaane, ao te nati te mwaane e na kaitaraa tamana, te tina e na kaitaraa natina te aine, ao te nati te aine e na kaitaraa tinana, te aine e na kaitaraa buun natina te mwaane, ao buun te nati te mwaane e na kaitaraa tinani buuna.”​—Ruka 12:49, 53.

A kaineti riki taeka aikai nakoia taan rimwina. E a kainetiia ngkanne te koraki Iesu. A imanono angia aomata n rawa ni kakoauaa ae boni ngaia te Mesia, ai ngaia are e a tuangia ni kangai: “Ngkana kam nora te nang ae kaborake mai maeao, ao kam a boni kangai naba, ‘E nang roko te angibuaka ma te karau ae korakora,’ ao e bon roko. Ao ngkana kam noria bwa e kare te ang mai maiaki, ao kam kangai, ‘E nang kabuebue,’ ao e bon riki. Taani mwamwanaa te aba, kam ataa nanon taraani karawa ma te aonnaba, ma e aera ngkai kam aki atai nanoni baika riiriki n te tai aei?” (Ruka 12:54-56) E teretere raoi bwa a aki tauraoi.