Nakoni kanoana

Skip to secondary menu

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Kiribati

Iesu​—Te Kawai, te Koaua, ao te Maiu

 MWAKORO 11

E Katauraoa te Kawai Ioane te tia Bwabetito

E Katauraoa te Kawai Ioane te tia Bwabetito

MATAIO 3:1-12 MAREKO 1:1-8 RUKA 3:1-18 IOANE 1:6-8, 15-28

  • E ROKO IOANE BWA E NA UARONGORONGO AO NI BWABETITO

  • A BATI AIKA BWABETITOAKI MA TIAKI NI KABANE

Ai 17 tabun te ririki n nako imwin titirakinaia taan reirei n te tembora iroun Iesu ngke 12 ana ririki. Bon taini ngkai te abue n 29 C.E. ao a a bati aika tataekina taekan ana koraki Iesu ae Ioane are e uarongorongo n aaba ake i mainikun te Karaanga ae Ioretan.

Ioane bon te mwaane ae rianako arona n taraana ao ni baike e tataekin naba. E karaoaki kunnikaina mani buraen te kamero ao e kakabaea nukana n te roo ae kunin te man. E kakana te rokati ae te aeka n taake teuana ao aia karewe manibeeru. Tera ana rongorongo? “Rairi nanomi, bwa e a kaan te Tautaeka n Uea ae bwaini karawa.”—Mataio 3:2.

A kaungaaki te koraki ake a roko n ongoraea ana rongorongo Ioane. A bati ake a a tibwa ataa kainnanoan te rairannano, ae nanona a na bitii aroaroia ao maiuia, ao ni kitan anuani maiuia aika bubuaka. Te koraki ake a roko irouna boni mai “Ierutarem ao Iutaia ni kabutaa, ma taabo nako aika uakaan ma te Ioretan.” (Mataio 3:5) A bati aika rairi nanoia i buakoia te koraki ake a roko iroun Ioane. E bwabetitoia ni kateboia n te ran are n te Ioretan. Bukin tera?

E bwabetitoia aomata ibukini kanikinaean ke kaotan rairan nanoia n aia bure n ana berita n Tua te Atua. (Mwakuri 19:4) Ma bon akea temanna ae tau. Ngke a a roko irouna tabeman mataniwin te Aro aika Baritaio ao Tarukaio, e a arania bwa “bunia naeta aika baiba.” E taku: “Kam na karikii uaa aika kakoauaa raoi rairan nanomi, ao tai kamoamoa i bon iroumi ni kangai: ‘Bon tamara Aberaam.’ I tuangingkami bwa e kona te Atua ni karikiia natin Aberaam man atibu aikai. E a wene ngkai te tanai i wakaani kainnamwarake, ao kaai nako ake a aki karikii uaa aika raraoi, a na koreaki n tewenakoaki n te ai.”​—Mataio 3:7-10.

Ibukina bwa a bati aika rotaki nanoia n ana rongorongo Ioane ao aika bwabetitoaki, a a kanakoaki ibonga ao tibun Rewi bwa a na titirakinna ni kangai: “Antai ngkoe?”

E taku Ioane: “Tiaki ngai te Kristo.”

A a manga titiraki ni kangai: “Ao antai ngkoe? Eria?”

E kaekaia ni kangai: “Tiaki.”

A titiraki ni kangai: “Te Burabeti are e a kaman taekinaki ngkoe?” ae nanona te Burabeti ae kakannato are e taekinna Mote bwa e na roko.​—Te Tua-Kaua 18:15, 18.

E kaeka ni kangai: “Tiaki!”

A a imanonoia ni kangai: “Ao ai antai ngkoe? Tuangira bwa ti aonga n anga te kaeka nakoia naake a kanakoira. Tera taekam i bon iroum?” E taku Ioane: “Ngai boni bwanaan temanna ae takarua n te rereua ni kangai, ‘Kaeta kawain Iehova imwaina,’ n aron are e taku Itaia are te burabeti.”​—Ioane 1:19-23.

A kan ataia ao a taku: “Ma e aera ngkanne ngkai ko a bwabetito, ngkana ngaia bwa tiaki te Kristo ke Eria ke te Burabeti are e a kaman taekinaki, ngkoe?” E anga te kaeka ae kakawaki ae kangai: “I bwabetito ngai n te ran. Ma e tei temanna i buakomi ae kam aki kinaa, ae teuare roko imwiu.”​—Ioane 1:25-27.

Eng, e kaotia Ioane bwa e katauraoa te kawai n arona ni kairiia aomata bwa a na butimwaea te Mesia are e a kaman taetae ni burabetinaki, ae teuare e na riki bwa te Uea. E taekina ae kangai ibukin teuanne: “E korakora riki nakoiu teuare roko imwiu, ae I aki tau ni buutii ana kau.” (Mataio 3:11) Ni koauana, e taku Ioane: “E kakannato riki nakoiu teuare roko imwiu, bwa boni kaman iai ngaia imwaiu.”​—Ioane 1:15.

Mangaia are e bon tonuraoi ana rongorongo Ioane ae kangai: “Rairi nanomi, bwa e a kaan te Tautaeka n Uea ae bwaini karawa.” (Mataio 3:2) E katereaki iai nakoia aomata nako bwa e nangi moana ana mwakuri ni minita te Uea ae Iesu Kristo are e kanakomaiakaki iroun Iehova.