Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

 MWAKORO 45

E Mwaaka Iesu i Aoia Taimonio Aika Bati

E Mwaaka Iesu i Aoia Taimonio Aika Bati

MATAIO 8:28-34 MAREKO 5:1-20 RUKA 8:26-39

  • KANAKOAIA TAIMONIO NAKOIA BEEKI

Ngke a aerake nako eta taan rimwin Iesu imwin te karuanikai are a kaitaraa i taari, a a manga rinanon riki te bwai ae rangi ni kamimi. A biri nakon Iesu uoman mwaane aika kakamaaku taraaia aika memena ribuakon ruanimate ake a taniaki irouia taimonio. E boboto te rongorongo aei tii i aon temanna ae rangi n iowawa riki ae e a rangi ni maan n tauaki arona irouia taimonio.

E a tia te mwaane ae kananoanga aei n nanakonako n akea karabaana. E “tatakarua n te bong ao n te ngaina ribuakon ruanimate ao riaoni maunga, ao e raraaruaia i bon irouna n atibu.” (Mareko 5:5) E bon rangi n iowawa n te aro are a a maaku aomata n toua te kawai anne. A a tia tabeman ni kataia ni kabaea, ma e momotiki tiein ao e urui kabaeani waena. Bon akea ae iai korakorana n taua.

Ngke e kawara Iesu teuaei ao ni bobaraaki i waena, ao taimonio a kaira teuaei bwa e na takarua ni kangai: “Ko na iraanai ngkoe Iesu ae Natin te Atua ae Moan te Rietata? I tuangko bwa ko na taetae n tuea n aran te Atua bwa ko na aki ­katuuaaeai.” E kaotia Iesu bwa iai mwaakana i aoia taimonio ngke e tua ni kangai: “Otinako mai nanon teuanne, ngkoe te taimonio ae ko kamwara.”​—Mareko 5:7, 8.

Ni koauana, e taniaki teuaei irouia taimonio aika bati. Ngke e titiraki Iesu ni kangai: “Antai aram?” ao e kaeka ni kangai: “Arau bon te Taanga, ibukina bwa ti bati.” (Mareko 5:9) E kaainaki te taanga ni buaka n Rom irouia tautia aika nga ma nga mwaitiia, ngaia are boni nga ma nga taimonio ake a mena iroun te mwaane aei ao a kimwareirei ni karawawataa. A bubutiia Iesu “bwa e na aki tua nakoia bwa a na nakon te kinono.” A bon ataia bwa tera ae mena imwaia ma aia tia kairiri ae Tatan.​—Ruka 8:31.

Iai te nanai ni beeki aika tabe ni kang uteute i rarikia ae tao 2,000 mwaitiia. Ni kaineti ma te Tua ao a riai I-Iutaia n aki kawakinia maan aika aki itiaki. A taku taimonio: “Kanakoira nakoia beeki bwa ti na rin i nanoia.” (Mareko 5:12) E tuangia Iesu bwa a na nako, ao a a rin i nanoia beeki. Ibukin anne ao a bane beeki ake 2,000 mwaitiia n takaka ni biri ma ni bwaka ni katatin te maunga ao ni bwabwa i taari.

Ngke a nora aei taani kawakinia beeki, a kawaekoaia nakon te kaawa ao te marenaua bwa a na ribootina te bwai ae riki. Ao a a roko aomata bwa a na nora te baere riki. Ngke a a roko ao a nora teuare taniaki ngkoa bwa a a tia n otinako mairouna taimonio bwa e a marurung ao e a oi n aomata ngkai. E a kunnikainna ao n tekateka i rarikini waen Iesu.

A a rotaki n te maaku aomata ake a ongo aei ke n nora te mwaane arei ao a aki ataia bwa tera nanon aei ibukia. A kaumaka Iesu bwa e na kitana aia aono. Ngke e a tokara te booti Iesu bwa e nang kitana ikanne, ao e a bubutii te mwaane anne nakoina bwa e na iria. Ma e kangai nakoina: “Okira mwengam ao kaongoraeia am koraki bwaai ni kabane ake e karaoi Iehova ibukim ao nanoangaam irouna.”​—Mareko 5:19.

E taneiai Iesu n tua nakoia ake e kamaiuia bwa a na aki kaokaota kamaiuaia, bwa e aki tangiria bwa e na tii boboto kakoauaana irouia aomata i aon rongorongona aika karakarakaaki. Ma e riai kaokaotan aei, bwa e aonga n uarongorongo teuae taniaki ngkoa aei, i buakoia aomata ake e a aki reke rokon Iesu irouia. E na kakoauaaki naba mwaakana ni karaoa ae raoiroi ngkana e noraki teuaei ni kaitaraa te ribooti ae aki raoiroi ni buaia beeki. Ngaia are e a nako te mwaane arei ni moana tataekinan te baere e karaoia Iesu nakoina ni kabutaa Tekabori.