Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

 MWAKORO 102

E a Rin te Uea i Ierutarem i Aon te Taongki te Teei

E a Rin te Uea i Ierutarem i Aon te Taongki te Teei

MATAIO 21:1-11, 14-17 MAREKO 11:1-11 RUKA 19:29-44 IOANE 12:12-19

  • E RIN MA TE TOKANIKAI IESU I IERUTAREM

  • E TAETAE NI BURABETINAKI KAMAUNAAN IERUTAREM

N te bong are imwina ae te Taabati, Nitian 9, ao e a kitana Betania Iesu ma taan rimwina n nako Ierutarem. Ngke a a uakaan ma Betebake n te Maunga ae Oriweta, ao e a tuangia taan rimwina aika uoman Iesu ni kangai:

“Kam na nakon te kaawa ae imwaimi aei, ao ane kam na kunea iai te taongki ae rooaki ma bunna. Kabwaraia ao kairiiamai nakoiu. Ngkana iai ae kaekaingkami, ao kam riai ni kangai, ‘E kainnanoi te Uea.’ Ao ngkanne e a kanakoia naba.”​—Mataio 21:2, 3.

A aki ataia taan rimwin Iesu ae baika e tua aikai a irekereke ma te taetae ni burabeti. Ma imwina riki ao a a ota iai bwa kakoroan nanon ana taetae ni burabeti Tekaria. E taetae ni burabetinna teu­aei bwa e na roko i Ierutarem te Uea ae “nanorinano ao e toka i aon te taongki, i aon te taongki te teei ae bunin te taongki te aine,” are te Uea are e beritanaki iroun te Atua.​—Tekaria 9:9.

Ngke a a roko taan rimwina i Betebake ao n anaa te taongki te teei ma tinana, ao a titiraki aomata ake a tei ikekei ni kangai: “E aera ngkai kam a kabwaraa te taongki te teei?” (Mareko 11:5) Ma ngke a ongo ae bon ibukin te Uea maan akekei, ao a a kariaia nakekei bwa a na uotii nakon Iesu. A katokai aia kauaatao taan rimwin Iesu i aon te taongki ao i aon natina, ma Iesu e toka i aon te taongki te teei.

E a rikirake mwaitiia aomata ngke e a rin Iesu i Ierutarem. A bati ake a taakin aia kunnikai imwaini kawaina. Tabemwaang a korei mwaanganikai ke “mwaanganikai man te tawaana” ao ni karerenai naba. A takarua ni kangai: “E bia kamaiuaki! E na kakabwaiaaki teuae nakomai n aran Iehova! E na kakabwaiaaki te Tautaeka n Uea ae e na roko ae ana bwai tamara are Tawita!” (Mareko 11:8-​10) A un Baritaio ake i buakoia aomata n taeka aikai ao a taku nakon Iesu: “Te tia Reirei, boaiia taan rimwim.” E kaeka Iesu ni kangai: “I tuangingkami, bwa ngkana a aki takarua naakai, ao a na takarua atibu.”​—Ruka 19:39, 40.

Ngke e tarataraa Ierutarem Iesu ao e a tang naba ni kangai: “Tera ngke e reke otam n te bong aei ni baike a na karekea te rau nakoim​—ma ngkai a a karabaaki mai matam.” E nang anaa uaan ana aki ongeaba n oin nanona Ierutarem. E taetae ni burabetinna Iesu ni kangai: “A na katea iai oom aika boua aika kakang taboia n otabwaniniko, akana kairiribai nakoim, ao ane a na otabwaniniko ma n niniko mai rarikim nako. A na bouaiko i aontano ma am ataei akana i nanom, ao a na aki katuka te atibu teuana i aon te atibu teuana i nanom.” (Ruka 19:42-44) A boni koro bukin ana taeka Iesu bwa e a kamaunaaki Ierutarem n 70 C.E.

Ngke e a rin Iesu i Ierutarem ao a a takarua ‘kaain te kaawa ni kabane ni kangai: “Antai aei?” ’ Ao a teimatoa ni kangai aomata aika uanao: “Bon Iesu ae te burabeti mai Natareta i Kariraia!” (Mataio 21:10, 11) Ao tabeman i buakoia te koraki ake a nora Iesu ni kauta Rataro, a a manga tuangia ake tabemwaang taekan te kakai anne. A bwaebwaeti Baritaio bwa a ataia ae bon akea ae irania. A taku i marenaia: “A a bane n iria te botannaomata.”​—Ioane 12:18, 19.

E a nakon te tembora n angareirei Iesu n aron ae tataneiai iai ngkana e roko i Ierutarem. Ikanne are e a kamarurungia iai mataki ma mwauku. A un mataniwin ibonga ma taani koroboki ngke a nora te baere e karaoia Iesu ao ataeinimwaane ngke a tatakarua ni kangai, “E bia kamaiuaki Natin Tawita!” A titirakina Iesu mataniwin te Aro ni kangai: “Ko ongo aia taeka ataei aikai?” E kaekaia ni kangai: “Kam aki wareka ae kangai, ‘Ko karekea karaoiroam mai nanoni wia ataei ao merimeri’?”​—Mataio 21:15, 16.

E taratarai bwain te tembora Iesu. E a bwakanako te tai ngkai ngaia are e a nako ma ana abotoro. Imwaini moanakin Nitian 10, ao e a okira Betania ike e a tiku iai n tairikin te Taabati.