Nakoni kanoana

Skip to secondary menu

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Kiribati

Iesu​—Te Kawai, te Koaua, ao te Maiu

 MWAKORO 6

Te Teei Are Beritanaki

Te Teei Are Beritanaki

RUKA 2:21-39

  • E KOROTOBIBIAKI IESU AO IMWINA E UOTAKI NAKON TE TEMBORA

A tiku i Betereem Ioteba ao Maria n oneani mwin are a na okira Natareta. Ngke e a koro ana kawanibong Iesu ao e a korotobibiaki ni kaineti ma ana Tua te Atua nakoia tibun Iteraera. (Nakoaia Ibonga 12:2, 3) Bon te katei naba bwa e na aranaki te merimeri ae te mwaane n te bong anne. A arana natiia bwa Iesu n aron tuangaia iroun te anera ae Kabiriera.

Imwin teuana tabun te namwakaina ao e a koro 40 ana bong Iesu. A na uotia nakea ngkai ana karo? Nakon te tembora i Ierutarem ae tii tabeua te maire raroana man te tabo are a maeka iai. E taekinaki n te Tua bwa e riai te tina n anga te karea n te tembora 40 te bong imwini bungiakin natina te mwaane.​—Nakoaia Ibonga 12:4-8.

E karaoa anne Maria. E uotii uoman mannikiba aika uarereke ibukin ana karea. E kaotaki n aei bwa e aki tau aia kataumwane Ioteba ao Maria. Ni kaineti ma te Tua ao e riai ni kareanaki te tiibu mwaane ae ataei ao te mannikiba. Ma ngkana e aki kona te tina ni kabooa te tiibu mwaane, e na anga ngkanne uoman te bitin ke te taobe. E riki anne nakoni Maria ao e anga baikanne bwa ana karea.

E kawariia Ioteba ao Maria temanna te unimwaane n te tembora ae arana Timeon. E kaotia te Atua nakon teuaei bwa imwaini matena, ao e na nora ana Kristo Iehova are beritanaki ke te Mesia. E kairaki Timeon n te bong aei n te taamnei ae raoiroi nakon te tembora ike e a noriia iai Ioteba ao Maria ma natiia te mwaane ae te merimeri. E anaa te teei Timeon ao e bwabwakoia.

E karabwaa te Atua Timeon ngke e bwabwakoa Iesu ni kangai: “Te Uea ae Moan te Rietata, ko na kariaia ngkai am toro bwa e na nako ni motirawa i nanon te raoi ni kaineti ma am taeka, bwa a a tia matau n nora teuare e na uota te kamaiu are ko katauraoia i mataia aomata ni kabane, ae te oota ibukini kakeaan te rotongitong mairouia natannaomata, ae tamaroaia am aomata ake tibun Iteraera.”​—Ruka 2:29-32.

A mimi Ioteba ao Maria ngke a ongo aei. E kakabwaiaia naakai Timeon ao e taku nakoni Maria bwa e na riki natina “bwa bwakaia ao manga teirakeia tibun Iteraera aika bati,”​ ao e na karawawataaki neiei n ai aron ae e ewaraki n te kabaang ae kakang.​—Ruka 2:34.

Iai riki temanna ae roko naba n te bong aei. Bon te burabeti n aine ae Ana ae 84 ana ririki. E a bon roroko naba n te tembora. N te tai aei ao e a nakon Ioteba, Maria, ao te teei are Iesu. E kaitaua te Atua Ana ao n taekina taekan Iesu nakoia ake a ongora ni kabane.

Ko kona n iangoa aroni kimwareirein Ioteba ao Maria ni baika riki aikai n te tembora! Ni koauana, a riki baikai ni kabane bwa a na kakoauaa ae natiia bon Teuare Beritanaki iroun te Atua.