Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

 MWAKORO 101

Te Amwarake n Ana Auti Timon i Betania

Te Amwarake n Ana Auti Timon i Betania

MATAIO 26:6-​13 MAREKO 14:3-9 IOANE 11:55–​12:11

  • E OKI IESU NAKO BETANIA, I RARIKIN IERUTAREM

  • E KABWAROA TE BWAA AE BOIARARA MARIA I AON IESU

E kitana Ieriko Iesu ao e nako Betania. N te mwananga aei ao e tamwarakeaki te kawai ae aobuaka ae 12 tabun te maire raroana. E mena Ieriko n te aba ae mwanono nako ae tao 250 te mita rinanona riki nakon taari, ao Betania tao 610 te mita rietana riki i aon taari. E maeka Rataro ma mwaanena aika uoman n te kaawa ae uarereke ae Betania, ae tao 2 te maire raroana mai Ierutarem ao e mena i rabeen te Maunga ae Oriweta i mainikuna.

A bati I-Iutaia ake a a kaman roko i Ierutarem ibukin te Toa ae te Riao. A moantaai n roko “bwa a na kaitiakiia n aron ae katauaki n te tua” ngkana tao a a tia n ringa rabwatan te mate ke ni karaoa te bwai teuana ae a kona ni baareka iai. (Ioane 11:55; Warekaia Iteraera 9:6-​10) A bobotaki n te tembora tabeman mai buakoia ake a kaman roko. A katautaua bwa e na roko Iesu n te Toa ae te Riao ke e na aki.​—Ioane 11:56.

E korakora te kauntaeka ibukin Iesu. A kan taua ao ni kamatea mataniwin te Aro tabeman. Ni koauana, a a tia n tua bwa ngkana iai ae e atai taabo ake e memena iai ao a na kaongoia “bwa a aonga n taua.” (Ioane 11:57) A a kaman tia naba taani kairiri aikai ni kataia ni kamatea Iesu imwini kautan Rataro. (Ioane 11:49-​53) E teretere bwa a bae n nanououa tabemwaang bwa e na kaoti i buakoia aomata Iesu ke e na aki.

E roko Iesu i Betania n te Kanimabong, ae “onobong imwain te Toa ae te Riao.” (Ioane 12:1) E moanaki te bong ae boou (te bongi n Taabati, ae Nitian 8) mani bungin taai. Mangaia are e a roko n tokini kawaina imwain te bongi n Taabati. E aki kona ni mwananga mai Ieriko n te bongi n Taabati ae mani bungin taai n te Kanimabong nakoni bungin taai n te Kaonobong, bwa e katabuaki te aeka ni mwananga anne n te tua n Iutaia. Tao e nako Iesu nakoni mwengan Rataro n aron are e kakaraoia mai mwaina.

E kaoa Iesu ma raona Timon are e maeka naba i Betania, ao Rataro, bwa a na amwarake n tairikin te Kaonobong. E aranaki Timon bwa “te rebera,” tao bon te rebera ngkoa are e kamarurungaki iroun Iesu. N te tai anne ao e bekutata Mareta n aron ae e taneiai iai. Ma e tabeakinaki Iesu irouni Maria, ike e a karika iai te kauntaeka n arona aei.

E kauka nnen te arabwata ke te bwatoro ae uarereke Maria, ae kanoana tao “te bwaa ae boiarara . . . ae teuana te bwauna ae te naro ni koaua.” (Ioane 12:3) E rangi ni bobuaka te bwaa aei bwa boona (300 te tenariati) ae titeboo ma te bwakabwai i nanon teuana te ririki! E kabwaroa te bwaa Maria i aon atun Iesu ma waena ao e kaoi waena n irana. E a taonaanako te auti boiararan te kabira aei.

A un taan rimwina ao a taku: “E aera ngkai e bakataeaki te bwaa ae boiarara aei?” (Mareko 14:4) E un Iuta Itekariota ao e taku: “E aera ngkai e aki kaboonakoaki te bwaa ae boiarara aei n 300 te tenariati, ao a anganaki akana maiu ni kainnano mwanena?” (Ioane 12:5) E bon aki tabeakinia aika maiu ni kainnano Iuta. E boni kikimoaa kanoan te bwaoki ni mwane are e kawakinna ibukia taan rimwin Iesu.

E irantangaa Maria Iesu ao e taku: “E aera ngkai kam waea neiei? Bwa e boni karaoa te mwakuri ae raoiroi nakoiu. Bwa a aki toki ni mena i buakomi akana maiu ni kainnano, ma ngai, N na aki tiku i buakomi n taai nako. Bwa ngkai e kabira rabwatau te aine aei n te bwaa ae boiarara, e karaoia ni katauraoai imwaini kaiiakiu. I tuangingkami te koaua, bwa n taabo nako n te aonnaba are e taekinaki iai te rongorongo ae raoiroi, ao e na taekinaki naba te bwai ae e karaoia te aine aei bwa kanuringana.”​—Mataio 26:10-​13.

E a riaon teuana te bong maanin Iesu i Betania, ao e a butanako taekan rokona. A bati I-Iutaia ake a roko n ana auti Timon tiaki tii ibukin noran Iesu ma a na nora naba Rataro, “are e a tia ni kautia [Iesu] man te mate.” (Ioane 12:9) A boowia kamatean Iesu ma Rataro mataniwin ibonga. A iangoia mataniwin te Aro aikai bwa ngkai e a manga maiu Rataro, a a onimakina Iesu aomata. Ai boni buakakara mataniwin te Aro aikai!