Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

 MWAKORO 110

Ana Kabanea ni Bong Iesu n te Tembora

Ana Kabanea ni Bong Iesu n te Tembora

MATAIO 23:25–​24:2 MAREKO 12:41–​13:2 RUKA 21:​1-6

  • E A MANGA KABUAKAKAIA RIKI MATANIWIN TE ARO IESU

  • E NA KAMAUNAAKI TE TEMBORA

  • E ANGA UOUA TE MAIBIBI TE AINE AE MAIU NI KAINNANO

E teimatoa Iesu ni kaotaraei aia mwamwanaa te aba taani koroboki ma Baritaio n ana kabanea ni bong n te tembora, ao e arania bwa taani mwamwanaa te aba. E taekina te kaikonaki ni kangai: “Kam kaitiaka tinanikun te mwangko ma te raurau, ma a onrake nanoia n te nanonrang ma te aki taotaonakinnano. Te Baritaio ae ko mataki, kaitiaka moa nanon te mwangko ao te raurau, bwa e aonga n itiaki naba tinanikun te mwangko.” (Mataio 23:25, 26) E rangi ni kakawaki irouia Baritaio te kakaitiaki i aan te tua ao taraakia, ma a aki taraa aroaroia ni koaua ao a kabwaka ni kaitiaka nanoia.

E kaotaraeaki aia mwamwanaa te aba n aroia ni kukurei ni katei ao ni katamaroai ruanimateia burabeti. Ma e taekinia Iesu bwa “natiia te koraki ake a kamateia burabeti.” (Mataio 23:31) A kaota koauan aei n aia kakorakora ni kan tiringa Iesu.​—Ioane 5:18; 7:1, 25.

E a taekina ngkanne Iesu te bwai ae e na riki nakoia mataniwin te Aro aikai ngkana a aki rairi nanoia: “Ngkami naeta, aika bunia naeta aika baiba, kam na kangaa ni birinako man te motikitaeka i Keenna?” (Mataio 23:33) E kabonganaaki te Mwarua ae Innom ae uakaan ibukini kabuekan te maange, ae te tabo ae tei ibukin te kamaunanakoaki n aki toki ae mena imwaia taani koroboki ma Baritaio aika buakaka.

A na tei ibukin Iesu taan rimwina n riki bwa ‘burabeti ao mwaane aika wanawana, ao taan reireinia aomata.’ Tera aroia ni butimwaeaki? E taku Iesu ibukia mataniwin te Aro aikai: “Kam na tiringia [tabeman taan rimwiu] ma ni kamateia i aoni kaai ni kammaraki, ao temwangina kam na kataereia n ami tinakoka ao ni bwainikirinia n te kaawa teuana ma teuana, bwa kam na bukinaki iai ni katutuan raraaia ake a raoiroi ni kabane i aon te aba, ni moa man raraan Abera are te aomata are raoiroi ni karokoa raraan Tekaria . . . are kam tiringnga.” E anga te kauring ni kangai: “I tuangingkami te koaua, bwa a na bane baikai n roko i aoia kaain te roro aei.” (Mataio 23:34-​36) E kakoauaaki bwa e riki anne n 70 C.E. ngke e a kamaunaaki Ierutarem irouia ana taanga ni buaka Rom, ao nga ma nga I-Iutaia ake a mate.

E rawawata Iesu n iangoan te tai ae e rangi ni kakamaaku aei. E taetae ma te nanokawaki ni kangai: “Ierutarem, Ierutarem, ae te tia kamateia burabeti ao te tia karebanaiia n atibu akana kanakoaki nakoina! Ai batira au kani botiia natim, n aron te moaaine ngkana e botiia bunna i aani baina! Ma kam rawa iai. Noria! E a kitanaki te tembora aei ao e nang tiku iroumi.” (Mataio 23:37, 38) A bae n iangoia naake a ongo taeka aikai bwa “te tembora” raa ae e nanonna. Te koaua bwa e nanona te tembora are rangi n tamaroa are i Ierutarem, are e taraa ni kamanoaki iroun te Atua?

E reitia ngkanne Iesu ni kangai: “I tuangingkami bwa kam na aki manga norai ni karokoa ae kam kangai, ‘E na kakabwaiaaki teuae nakomai n aran Iehova!’ ” (Mataio 23:39) E mwanewea te taetae ni burabeti man Taian Areru 118:26 ae kangai: “E na kakabwaiaaki ane e roko n aran Iehova, ti kakabwaiaingkami man ana auti Iehova.” E mataata ngkanne bwa n te tai are e kamaunaaki iai te tembora aei, akea ae e na manga roko iai n aran te Atua.

E a nako ngkai Iesu nakon te tabo are e mena iai te nne ni mwane ae kaanga tein te buu. A kakabwakai aia mwane aomata ni matana are wariki. E noriia Iesu I-Iutaia aika kakaokoro ni karaoa anne, ao ake a kaubwai a “kabwakai aia mwane aika bati” bwa bwaintangira. E a tataraa ngkanne te aine ae maiu ni kainnano ae e a tia ni mate buuna, are e kabwakaa “uoua te maibibi ae rangi n uarereke kanoana.” (Mareko 12:41, 42) E ataia raoi Iesu bwa e kukurei te Atua n ana bwaintangira neiei.

E weteiia taan rimwina ao e taku: “I tuangingkami te koaua bwa e kabwakaa ae bati riki te aine ae maiu ni kainnano ae e a tia ni mate buuna aei, nakoia te koraki ni kabane ake a a tia ni kabwakai aia mwane i nanon taiani nne ni mwane.” E kangaa n riki anne? E kabwarabwaraa ni kangai: “A bane ni kabwakai aia mwane mai buakon rakani kaubwaia, ma e kabwakaa neiei mai buakoni kainnanona ao e anga ana bwai ni kabane ae booni maiuna.” (Mareko 12:43, 44) Ai bon okorora ana iango neiei ao ana mwakuri ma mataniwin te Aro!

E kitana te tembora Iesu ngke e a uakaan Nitian 11, ae ai ana kabanea naba n tai. E taku temanna te tia rimwina: “Te tia Reirei, noria! Ai kamira atibu ma kateitei aikai!” (Mareko 13:1) A bon rangi ni bubura tabeua atibun oon te tembora bwa e aonga ni korakora ao n teimaan. Ma e bon taraa ni kamimi anne bwa e taku Iesu: “Ko nori kateitei aika rangi n tamaroa aikai? Bwa ane e na bon aki tiku ikai te atibu teuana i aon te atibu teuana n aki kabwakaaki.”​—Mareko 13:2.

Imwin taekinani baikai ao a rinanon te Mwarua ae Kiteron Iesu ma ana abotoro ma n ararakea te Maunga ae Oriweta nakon te tabo teuana. N te tai teuana ao e tiku ma ana abotoro aika aman ake​—Betero, Anterea, Iakobo, ao Ioane. Mai ikai are a kona n nora raoi iai te tembora ae rangi n tamaroa aei.