Nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

Ana Reirei te Baibara

Iai n te Baibara te taeka n reirei ae te kabanea n tamaroa ibukin titiraki aika rangi ni kangaanga aika irekereke ma te maiu. E a tia n noraki manenana ni waakinakon taian tienture. N te itera aei ko na nora iai bukina ngkai ko kona n onimakina te Baibara, arom ni kakabwaiaaki iai, ao manenan raoi te Baibara.—2 Timoteo 3:16, 17.

 

Tibwa Karinaki

TITIRAKI AIKA KAEKAAKI MAN TE BAIBARA

Baika Riki Ngkana E a Kaani Mate te Aomata​—Tera ae A Aki Nanonaki Iai?

E koaua ae ko a kona n nora iai te maiu are imwin te mate? Rongorongoni mangautin Rataro ae n te Baibara e kaota teutana te koaua i aon aei.

TITIRAKI AIKA KAEKAAKI MAN TE BAIBARA

Baika Riki Ngkana E a Kaani Mate te Aomata​—Tera ae A Aki Nanonaki Iai?

E koaua ae ko a kona n nora iai te maiu are imwin te mate? Rongorongoni mangautin Rataro ae n te Baibara e kaota teutana te koaua i aon aei.

Tera ae E Taekinaki n te Baibara?

Titiraki Aika Kaekaaki Man te Baibara

Reiakin ana kaeka te Baibara i aon titiraki ibukin te Atua, Iesu, te utu, te rawawata ao a a bati riki.

Bwaai n Ibuobuoki n te Reirei n te Baibara

Rinei bwaai ibukin te reirei n te Baibara aika a na kanakoraoa am reirei ma ni kaungaa.

Tera Reireiara Man te Baibara?

E karaoaki te boki n reirei n te Baibara aei bwa e na buokiko n reiakina ae e taekinaki n te Baibara ni kaineti ma reirei aika kakaokoro n ikotaki ma, e aera ngkai ti rawawata, tera ae riki n te mate, aroni karekean te kukurei n te utu, ao a a bati riki.

Te Reirei n te Baibara ma Ana Tia Kakoaua Iehova

E Aera Ngkai E Raoiroi te Reirei n te Baibara?

A katauraoaki man te Baibara kaekaan titiraki aika rangi ni kakawaki ni kaineti ma te maiu ibukia mirion ma mirion aomata ni katobibia te aonnaba. Ko kan riki naba bwa temanna i buakoia?

E Kangaa Aroni Kairan te Reirei n te Baibara?

Ni katobibia te aonnaba, ao a kinaaki Anana Tia Kakoaua Iehova ibukini kairan te reirei n te Baibara n aki kabooaki. Nora arona.

Bubutii Reireim n te Baibara

Karekea reireim n te Baibara n te tai ao n te tabo ae angaraoi iroum.