Nakoni kanoana

Skip to secondary menu

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Kiribati

Iesu​—Te Kawai, te Koaua, ao te Maiu

 MWAKORO 76

E Amwarake ma te Baritaio

E Amwarake ma te Baritaio

RUKA 11:37-54

  • E KABUAKAKAIA BARITAIO AIKA TAANI MWAMWANAA TE ABA IESU

Ni menan Iesu i Iutaia ao e butimwaea te kakao ibukin te amwarake mairoun te Baritaio. E bae ni karaoaki te amwarake n te ngaina ao tiaki n te tairiki. (Ruka 11:37, 38; kabotaua ma Ruka 14:12.) Imwain amwarakeia ao a a karaoa aia katei Baritaio n tebokirake baia nakoni bubuanibaia. Ma e aki karaoia Iesu. (Mataio 15:1, 2) E aki uruaki ana Tua te Atua ni karaoan te aeka n tebobai anne, ma bon tiaki te bwai ae tangiria te Atua.

E mimi te Baritaio ngkai e aki ira te katei anne Iesu. E nora aei Iesu ao e taku: “Ngkami aika Baritaio, kam kaitiaka tinanikun te mwangko ma te raurau, ma a onrake nanomi n te nanonrang ma te buakaka. Kam baba! Tiaki e karaoa tinanikun te bwai te Atua, ao e karaoa naba nanona?”​—Ruka 11:39, 40.

Tiaki te bwai ae kauntaekaaki ngkai itiakin te bai imwain te amwarake, ma bon taekani mwamwanaan te aba n te Aro. A kabwaka ni kaitiakii nanoia man te buakaka Baritaio ao tabeman riki ake a kakaonimaki n teboki baia. Ngaia are e anga te reirei ni kairiri Iesu nakoia ae kangai: “Aanga ami bwaintituaraoi ake a nako mai nanomi, ao noria! a na bane n itiaki baika irekereke ma ngkami.” (Ruka 11:41) Ai boni koauara anne! E riai n nako man te nano ae tatangira te anganga ao tiaki ibukini kakukureiaia tabeman n te baka n raoiroi.

Tiaki nanona bwa a aki anganga te bwai teuana mwaane aikai. E katerea Iesu ni kangai: “Kam anganga kabwian te minte ma te rue ao aroka ake a kakanaki riki tabeua, ma kam tarariaoa taekan te kaetitaeka ae riai ma tangiran te Atua! Kam kabaeaki bwa kam na kabwianibwai ni baikai, ma kam na aki naba kakeai ake tabeua.” (Ruka 11:42) E taekinaki n ana Tua te Atua kabwakaan taiani kabwianibwai n (teuana katebwinani mwakoron) te aroka. (Te Tua-Kaua 14:22) A reke naba n aei te minte ao te rue, ake aroka ake a kakanaki ke aroka ake a kabonganaaki ibukin renganan te amwarake. A kakaonimaki Baritaio ni kabwakai teuana katebwinani mwakoron aroka aika kakanaki aikai, ma tera aroni baika kakawaki riki n te Tua, n aroni bwainan te kaetitaeka ae riai ao te nanorinano i matan te Atua?​—Mika 6:8.

E reitia Iesu ni kangai: “A na reke kaimi Baritaio, ibukina bwa kam tangiri kaintekateka i moa n taian tinakoka ma kakamaurakimi irouia aomata n te aro ae rine n taabo ni mwakete! A na reke kaimi ibukina bwa ai aron ruanimate ngkami ake a aki noraki, are a nakonako aomata i aoia ao a aki ataia!” (Ruka 11:43, 44) Eng, a kona aomata n toui ruanimate akanne ao n riki n aki itiaki iai. E kabongana Iesu te bwai ae koaua ni katereterea iai buakakaia Baritaio ae aki noraki.​—Mataio 23:27.

E ngurengure temanna te mwaane ae rangi ni mwaatai n ana Tua te Atua ni kangai: “Te tia Reirei, ko kaunira ngkanne ngkai ko atongi baikai.” Ma a riai n ataia mwaane akanne bwa a kabwaka ni buokiia aomata. E taku Iesu: “A na reke naba kaimi ngkami aika kam rabakau n te Tua, ibukina bwa kam karawawataia aomata n uotaia aika rangi n tinebu, ma kam aki ringi naba teutana n tabonibaimi teaina! A na reke kaimi, ibukina bwa kam katei ruanimateia burabeti, ma a bon tiringaki irouia ami bakatibu!”​—Ruka 11:45-47.

Uota ake e taekin Iesu bon taiani katei aika bwabwainaki ao kabwarabwaraan te Tua irouia Baritaio. A bon aki kabebetea maiuia aomata mwaane aikai. Ma a imanonoa ae a riai aomata ni kabane ni kawakin uota aika rawawata. A kamateia ana burabeti te Atua aia bakatibu ni moa mairoun Abera. E taraa n ae a karineia burabeti n aroia ni karaoi ruanimateia ma a boni katotong aroaroia aia bakatibu ma aia mwakuri. A ukera naba tiringan ana Burabeti te Atua ae te kabanea ni kakannato. E taku Iesu bwa e na boni bairea taekan te roro aei te Atua. E koro raoi bukin anne tao 38 te ririki imwina n 70 C.E.

E reitia Iesu ni kangai: “A na reke kaimi ngkami akana kam rabakau n te Tua, ibukina bwa kam uotaanako kiingin te atatai, bwa kam aki kan rin ao kam tukiia ake a kan rin!” (Ruka 11:52) Mwaane aikai ake a bon riai n angareirei i aon ae nanonaki n ana Taeka te Atua, ma a aki bwa a tukiia aomata man ataakina ao otaia iai.

Tera aroia iai Baritaio ao taani koroboki? Ngke e a nako Iesu ao a a rangi n un irouna ao a a kaitaraa ao ni kabuakakaa n taian titiraki. A aki titiraki ibukina bwa a kan reireiaki irouna ma a kani kamwanea bwa e na taekina te bwai are a na kona ni kamatawarikia iai.