Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

 MWAKORO 4

E Bikoukou Maria ma Akea Buuna

E Bikoukou Maria ma Akea Buuna

MATAIO 1:18-25 RUKA 1:56

  • E A ATAIA IOTEBA AE E BIKOUKOU MARIA

  • E RIKI MARIA BWA BUUN IOTEBA

E a tokara ana kaaua n namwakaina Maria ni bikoukou. Ko bae n uringnga are e mena i rarikin ana koraki are Eritabeta ni moan taorakena n te tabo ae tabukibuki i Iutaia nako maiaki. Ma e a okira ngkai mwengana Maria i Natareta. E nangi moanna n ataaki ngkai rongorongona ae e bikoukou. Iangoa aron rawawatan te baere e riki nakoina!

Te bwai ae e kabatiaa riki ana kangaanga Maria, e kabaeaki bwa e na mare ma Ioteba ae te kabentaa. Ao e bon ataa ana Tua te Atua nakoia tibun Iteraera are e na karebanaaki n atibu ni karokoa matena te aine ae kabae ma te mwaane temanna, ao e a manga wene ni bure ma temanna. (Te Tua-Kaua 22:23, 24) E ngae ngke e aki wene ni bure Maria, ma e bae n iangoia bwa tera arona ni kabwarabwaraa bikoukouna nakon Ioteba ao tera te bwai ae e na riki.

E nako Maria i nanon tenua namwakaina, ngaia are ti bae n ataia bwa e ingainga Ioteba ni kan noria. Ngke a a kaitiboo ao e bae Maria ni kabanea ana konaa ni kabwarabwaraa bikoukouna rinanon te taamnei ae raoiroi nakon Ioteba. N aron ae ko kona n iangoia, e bon rangi ni kangaanga bwa e na ota iai Ioteba ao ni kakoauaa.

E ataia Ioteba bwa bon te aine ae raoiroi Maria ma n raoiroi taekana ao e rangi n tangiria naba. E ngae ngke e kabwarabwaraa arona, ma e bae n iangoia Ioteba bwa e tii kona ni bikoukou iroun te mwaane temanna. E aki tangiria Ioteba bwa e na karebanaaki neiei n atibu ni karokoa matena ke n taekanabuaka i mataia aomata, ngaia are e a iangoia bwa e na karaba ni buuraure ma ngaia. Ni boong akanne ao a iangoaki aomata aika kabae bwa kaanga a a tia ni mare ao  e kainnanoaki te buuraure ibukin uruakan te kabae.

Imwina riki ao e a matu Ioteba ngke e tabe n iaiangoi baikai. E kaoti ana anera Iehova nakoina n te mii ao e taku: “Tai maaku ni kaira buum ae Maria nakoni mwengam, bwa e riki te baere i nanona rinanon te taamnei ae raoiroi. E na bungia te nati te mwaane ao ko na aranna bwa Iesu, bwa e na kamaiuia ana aomata man aia bure.”​—Mataio 1:20, 21.

Ai boni kakaitaura Ioteba ngke e a uti ao e a mataata raoi n te baere riki! E aki tabwara ni karaoa te baere e tuangnga te anera ae kairani Maria nakoni mwengana. Karaoan aei i mataia aomata bon te waaki ni mare ike e a kaotaki iai bwa a a riki ngkai bwa taanga ni mare Ioteba ao Maria. Ma e ngae n anne, e aki roko n te wene n taanga Ioteba ma Maria ngke e bikoukoua Iesu.

Tabeua namwakaina imwina, a a riai ni katauraoiia Ioteba ao Maria are e a rawawata ngkai bwa e a kani bung bwa a na kitana mwengaia i Natareta. A na nakea n te tai aei ao e na bung n ningai Maria?