Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

 MWAKORO 13

Reireiara Mairoun Iesu ni Kaaitarai Kataakina

Reireiara Mairoun Iesu ni Kaaitarai Kataakina

MATAIO 4:1-11 MAREKO 1:12, 13 RUKA 4:1-13

  •   E KARIRIAKI IESU IROUN TATAN

E kairaki Iesu iroun taamnein te Atua nakon rereuan Iutaia imwin raoi bwabetitoana iroun Ioane. E bati baike e na iangoi bwa ni bwabetitoana ao e “kaukaki karawa” nakoina. (Mataio 3:16) Ngaia are e a kona n uringi baike e reiakin ao ni karaoi i Karawa. E boni bati baike e na kananoi ana iango iai!

E kabanea 40 te bong ao 40 te ngaina Iesu n te rereua. E bon aki amwarake i nanon taai akanne. Ao ngke e a bora ni baki ao e a kawaria Tatan te Riaboro bwa e na kariria ao e taku: “Ngkana ngkoe temanna natin te Atua, ao tuangia atibu aikai bwa a na riki bwa taian amwarake.” (Mataio 4:3) E ataia ae e kairua kamanenaani mwaakana ni baike e kainnanoi ni maiuna, ngaia are e aki kariaia kaririana.

E aki toki te Riaboro ikanne, ma e kataa te anga riki teuana. E kataa Iesu bwa e na ewenako mai aon oon te tembora. Ma e bon aki iraraang ni karaoa te bae rangi ni kamimi aei. E mwanewei taeka ake n te Baibara ni kaotia bwa e kairua kataakin te Atua n te aro aei.

Ni kataakina ngkanne are te katenua ao e kaotii nakon Iesu “tautaeka n uea nako n te aonnaba ma tamaroaia” ao e taku: “N na anganiko baikai ni kabane ngkana ko katorobubua ni bobaraaki n taromauriai n tii teuana te tai.” E bon teimatoa naba n rawa Iesu ao e taku: “An naako Tatan!” (Mataio 4:8-10) E aki kariaia bwa e na karaoa ae kairua, ngkai e ataia ae e riai n toro iroun Iehova n tii ngaia. Eng, e rineia bwa e na kateimatoa kakaonimakina nakon te Atua.

Ti kona ni karekea reireiara ni kataakin Iesu aikai ao n arona ni kaeka nako iai. A boni koaua ana kariri te Riaboro are e oti iai bwa bon tiaki te buakaka ngaia n aron are a taku tabeman. Bon te aomata raoi ngaia ae aki kona n noraki. E kaotaki naba n te rongorongo aei bwa bon ana bwai te Riaboro tautaeka n te aonnaba aei ao boni ngaia ae taua arona. E na kangaa n riki bwa te kariri nakoni Kristo, ngkana bon tiaki ana bwai te Riaboro?

Irarikin anne, e taekinna te Riaboro nakon Iesu bwa e tauraoi n anganna tautaeka ni kabane n te aonnaba ngkana e bobaraaki n taromauria. E kona naba ni karirira te Riaboro n aron anne, tao ni kamenai imwaira aanga ake ti kona ni karekea iai kaubwain te maiu aei, te mwaaka, ke te kakannato. Ai wanawanara ngaira ngkana ti kakairi n ana katoto Iesu, ni kateimatoa kakaonimakira nakon te Atua n aki ongeia bwa tera te kariri! Ma uringnga bwa e kitanaki Iesu iroun te Riaboro ao n “taningaa reken te tai ae angaraoi.” (Ruka 4:13) E kona n riki aekakin anne nakoira, ngaia are ti aki riai ni kaaki kamanoara.