Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

 MWAKORO 114

E na Motiki Taekaia Tiibu ma Kooti Kristo n Rokona

E na Motiki Taekaia Tiibu ma Kooti Kristo n Rokona

MATAIO 25:31-46

  • E TAEKINA TE KAIKONAKI IESU ARE TAEKAIA TIIBU MA KOOTI

E a tibwa tia Iesu n taekina te kaikonaki ae taekaia aine aika tengaun aika tuai ni boo ma mwaane ao te tarena, i aon te Maunga ae Oriweta. E kangaa ni motika ana kaeka nakon aia titiraki abotoro ibukini kanikinaean okina ma tikuna ao tain tokin te waaki ae ngkai i aon te aba? E motikia n te kabanea ni kaikonaki ae taekaia tiibu ma kooti.

E moanna Iesu man taekinan te bwai ae riki ni kangai: “Ngkana e a roko Natin te aomata ni mimitongina, ma anera ni kabane i rarikina, ao e na tekateka i aon ana kaintokanuea ae mimitong.” (Mataio 25:31) E kaotia raoi Iesu bwa bon taekana ae n te kaikonaki aei. E okioki n aranna bwa “Natin te aomata.”​—Mataio 8:20; 9:6; 20:18, 28.

E na kakororaoaki n ningai te kaikonaki aei? N te tai are ‘e a roko iai ni mimitongina’ Iesu ma anera ao n tekateka “i aon ana kaintokanuea ae mimitong.” E a kaman taekina taekan “Natin te aomata n roko i aon nangini karawa ma te mwaaka ao te mimitong ae korakora” ma ana anera. E na riki n ningai anne? “Imwin raoi te rawawata.” (Mataio 24:29-​31; Mareko 13:26, 27; Ruka 21:27) Ngaia are e na kakoroaki bukin te kaikonaki aei n te tai ae e na roko ngkana e a roko ni mimitongina Iesu. Tera ae e na karaoia imwina?

E kabwarabwaraa Iesu ni kangai: “Ngkana e a roko Natin te aomata . . . , a na bane botannaomata n ikotaki i matana, ao e na kaokoroia te korakina ma te korakina, n aron te tia kawakintiibu ngkana e kaokoroia tiibu ma kooti. Ao e na kaakiia tiibu i angaataina, ao kooti i angamaingina.”​—Mataio 25:31-33.

E taku Iesu ni kaineti ma tiibu ake a kaokoroaki nakon te itera are a akoaki iai: “E na kangai ngkanne te Uea nakoia naake i angaataina, ‘Nakomai ngkami aika kam kakabwaiaaki iroun Tamau, kam na karekea tibwangami n te Tautaeka n Uea ae katauraoaki ibukimi mani moan rikin te botannaomata.’” (Mataio 25:34) E aera ngkai a akoaki tiibu iroun te Uea?

E kabwarabwaraa te Uea ni kangai: “I baki ao kam anganai kanau, I taka ao kam anganai nimau. Te iruwa ngai ao kam mwaneai n akoai, akea karabaau ao kam kunnikaiai. I aoraki ao kam tabeakinai. I karabuutinaki ao kam kawarai.” Ngke a titiraki tiibu aikai ake “naake a raoiroi” bwa n te aro raa ae a karaoi iai baika raraoi aikai, ao e kaeka ni kangai: “Ngkana kam karaoia nakon temanna mai buakoia tariu aika mangori aikai ao kam karaoia naba nakoiu.” (Mataio 25:35, 36, 40, 46) A aki karaoi baika raraoi aikai i karawa bwa akea aika a aoraki ke ni baki iai. Bon taekani mwakuri aika karaoaki nakoia tarini Kristo aika i aon te aba.

Tera aroia kooti ake a kaakaki n te angamaing? E taku Iesu: “Imwina, e na taku ngkanne [te Uea] nakoia ake i angamaingina, ‘Naako mairou, ngkami aika a nang reke kaimi n te ai are aki mamate, are katauraoaki ibukin te Riaboro ma ana anera. Bwa I baki ma akea kanau ae kam anganai, ao I taka ma akea nimau ae kam anganai. Te iruwa ngai ma kam aki mwaneai n akoai, akea karabaau ma kam aki kunnikaiai, I aoraki ao I karabuutinaki ma kam aki tabeakinai.’” (Mataio 25:41-43) E bon riai te motikitaeka aei ibukina bwa a kabwaka kooti n akoiia tarini Kristo aika i aon te aba ae te bwai ae a riai ni karaoia.

A reiakinna abotoro bwa te tai ni motikitaeka aei n te tai ae e na roko, e na iai mwina ae e teimatoa n aki toki. E taku Iesu nakoia: “E na kaekaia ngkanne [te Uea] ni kangai: ‘I tuangingkami te koaua, bwa ngkana kam aki karaoia nakon temanna mai buakoia tariu aika mangori aikai, ao kam aki karaoia naba nakoiu.’ A na nako te koraki aei nakon te mate ae akea tokina ma naake a raoiroi a na nakon te maiu are aki toki.”​—Mataio 25:45, 46.

Man ana kaeka Iesu nakon aia titiraki abotoro, e a karekei iai baika bati aika a kona taan rimwina n iaiangoi ae a na buokaki iai n tuoi aroaroia ao aia mwakuri.