MATAIO 8:19-22 RUKA 9:51-62 IOANE 7:2-10

  • AIA IANGO TARINA IBUKINA

  • TERA ARONI KAKAWAKIN TE BEKU IBUKIN TE TAUTAEKA N UEA?

I nanon tabeua te tai ao e karaoa angiin ana mwakuri Iesu i Kariraia, ike e a kunea bwa e bati riki iai te kan ongora nakon are i Iutaia. Irarikin anne, ngke e mena i Ierutarem ao e kamarurunga te mwaane temanna n te bongi n Taabati ao “e a korakora riki kani kamatean Iesu irouia I-Iutaia.”​—Ioane 5:18; 7:1.

Bon tain te aamwaitoro ngkai n 32 C.E., ao e a kaan tain te Toa ae Umwanrianna. E bukamaruaki te toa aei i nanon itibong, n taorimwiaki n te botaki ae okoro n te kawanibong. E kanikinaeaki n te toa aei tokin te ririki n ununiki, ao te tai ae bati iai te kimwareirei ao te kakaitau.

A kaumaka Iesu tarina ake natin naba Maria aika Iakobo, Timon, Ioteba, ao Iuta ni kangai: “Kitana ikai ao naako Iutaia.” Ierutarem bon te kaawa ae mena iai kautun te Aro n Iutaia. E onrake te kaawa irouia te koraki n taian toa aika tenua ake a kakaraoaki ni katoa ririki. A kaota bukini kanakoana tarina ni kangai: “Akea ae e karabaa te bwai ae e karaoia, ngkana e ukoukora te kan ataaki irouia aomata. Ngkai ko karaoi baikai, ao kaotiotiko nakon te botannaomata.”​—Ioane 7:3, 4.

A bon “aki onimakinna” tarina aika aman aikai ae boni ngaia te Mesia. Ma a tangiriia naake a kaea te toa bwa a na noria ni karaoi kakai tabeua. E ataa karuanikain aei Iesu ao e tuangia ni kangai: “Akea bukina ae a na ribaingkami iai kaain te aonnaba, ma a ribaai ibukina bwa I kaotiotii aia mwakuri aika bubuaka. Naako ngkami nakon te toa. N na aki nakon te toa ngai ngkai bwa e tuai boo au tai.”​—Ioane 7:5-8.

Tabebong imwin nakoia tarina ma taani mwananga, e a rimwi Iesu ma taan rimwina ao a karabaia mairouia aomata. A toua te kawai ae kaan riki ae rinanon Tamaria n oneani mwin are a na toua ae totouaki irouia aomata ae uakaan ma te Karaanga ae Ioretan. A na kainnanoa aia tabo i Tamaria Iesu ma taan rimwina, ngaia are e karimoaia taan uataeka bwa a na katauraoa aia tabo. E aki butimwaeaki Iesu ma raona irouia aomata n te tabo teuana ke ni kaotaki te akoi nakoia ibukina bwa e na nako Ierutarem ibukin aia toa I-Iutaia. A titiraki ma te un Iakobo ao Ioane ni kangai: “Te Uea, ko tangiria bwa ti na tua bwa e na bwaka te ai mai karawa ni kamaunaia?” (Ruka 9:54) E boaiia Iesu ibukin iangoan anne ao a reitaanako kawaia.

Ngke a tabe n nakonako, e a taku naba te tia koroboki temanna nakon Iesu: “Te tia Reirei, N na iriko nako ike ko nako iai.” E kaeka Iesu ni kangai: “Iai bwangaia arobeke, ao iai nneia n tiku mannikiba ake i annang, ma akea nnen Natin te aomata ae e na kawenea atuna iai.” (Mataio 8:19, 20) E kamataataa ikai Iesu bwa e na rinanoni kangaanga te tia koroboki ngkana e riki bwa te tia rimwina. E taraa n rangi ni kamoamoa te tia koroboki aei n te aro are e a aki kariaia aei. Mangaia are ti kona n titirakinira n tatabemanira nako ni kangai: ‘I tauraoi n irira Iesu?’

E manga taku Iesu nakon te mwaane temanna: “Ko na riki bwa te tia rimwiu.” E kaeka teuarei ni kangai: “Te Uea, kariaia bwa N na nako moa n tauna tamau.” N ataakini baike a riki nakon teuaei, e a taku Iesu nakoina: “Angania maate bwa a na taunia aia mate, ma naako ngkoe tataekina ana Tautaeka n Uea te Atua n taabo nako.” (Ruka 9:59, 60) E teretere bwa e tuai ni mate taman teuaei ma ngke arona bwa e mate n te tai aei, tao e na aki roko ikai te nati aei n taetae ma Iesu. E tuai n tauraoi te nati aei ni karimoaa Ana Tautaeka n Uea te Atua ni maiuna.

Ngke a mwananga i nanon te kawai nako Ierutarem, e a manga tuanga Iesu temanna riki te mwaane ni kangai: “N na iririko te Uea, ma kariaia moa bwa N na nako ni kaboo ma au utu.” E kaeka Iesu ni kangai: “Akea te aomata ae katokaa baina i aon te bwai ni kamarautano ma n tanrikaaki, ae tau ibukin ana Tautaeka n Uea te Atua.”​—Ruka 9:61, 62.

A riai ni kaatuua iangoan te beku ibukin te Tautaeka n Uea naake a kan riki bwa taan rimwin Iesu ni koaua. E kona ni bwaoua rainin kawain te aroka ngkana e tanrikaaki te tia kamarautano n tarai baika mena i akuna, n onean mwin ae e na kaatuua ana taratara i aoni baika mena imwaina. N aron anne, e kona ni bwaka man te kawai ae tiki nakon te maiu are aki toki te aomata ae kaatuua iangoan te waaki ae ngkai i aon te aba.