Nakoni kanoana

Skip to secondary menu

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Kiribati

Iesu​—Te Kawai, te Koaua, ao te Maiu

 MWAKORO 109

Kabuakakaaia Taani Kaitaraa Man te Aro

Kabuakakaaia Taani Kaitaraa Man te Aro

MATAIO 22:41–​23:24 MAREKO 12:35-​40 RUKA 20:41-​47

  • ANTAI NATINA TE KRISTO?

  • E KAOTARAEIA IESU TAANI KAKAITARAA AIKA MWAMWANAA TE ABA

A kabwaka taani kaitaraa Iesu man te Aro ni karekea kairuana ke ni kamwanea ao n anga ngaia nakoia kaain Rom. (Ruka 20:20) Ngkai e boni mena naba n te tembora Iesu n Nitian 11, ma e tokobitoa aia waaki ao e kaotia bwa antai raoi ngaia. E biririmoa n titirakinia ni kangai: “Tera ami iango iroun te Kristo? Antai natina?” (Mataio 22:42) E ataaki raoi ae te Kristo ke te Mesia boni kanoan Tawita. Ao bon anne aia kaeka.​—Mataio 9:27; 12:23; Ioane 7:42.

E titiraki Iesu ni kangai: “Ma e aera ngkanne Tawita n ana kairiri te taamnei ae raoiroi ngke e aranna bwa ‘te Uea,’ ni kangai, ‘E taku Iehova nakon au Uea: “Tekateka i angaataiu ni karokoa tiau ni kaakiia akana kairiribai nakoim, i aani waem” ’? Ao ngkana e atongaki Kristo iroun Tawita bwa ‘te Uea,’ ao e na kangaa ngkanne n riki bwa natina?”​—Mataio 22:43-​45.

A kainabwabu Baritaio bwa a kantaningaa kanoan Tawita bwa e na kainaomataia mai aan ana kairiri Rom. Ma ni mwanewean ana taeka Tawita are n Taian Areru 110:1, 2, e a kaotia iai Iesu bwa e rianako riki aron te Mesia nakon ae tii te tia tautaeka ae te aomata. Bon ana Uea Tawita ao e na kaota mwaakana imwin tekatekana i angaatain te Atua. E kaini wia Iesu taani kaitaraa n ana kaeka.

A a tia n ongongora taan rimwina ma aomata aika bati. Ngaia are e a taetae ngkai Iesu nakoia n anga te kauring ibukia taani koroboki ma Baritaio. “A katokaia i bon irouia [mwaane akanne] ni kaintokani Mote,” n angareirei n Ana Tua te Atua. E reireinia taan ongora Iesu ni kangai: “Karaoi bwaai ni kabane ake a tuangingkami ao kawakin, ma tai kakairi n aia mwakuri, bwa a taetae ma a aki karaoa te baere a taekinna.”​—Mataio 23:2, 3.

E a anga ngkanne taiani katoto Iesu ibukin aia mwamwanaa te aba, ni kangai: “A karaababai nne ni koroboki aika tabu ake a kabaei i ramwaia ao i baia bwa kamanoaia.” Tabeman I-Iutaia a kabaei i ramwaia ke i aoni baia bwaoki aika uarereke aikai ae a mena iai tuua aika kimototo. Ma a kabuburai aia bwai aikai Baritaio, ni kaotia bwa aongkoa a ingainga n te Tua. A “kamwarairai riki buruburuni kunnikaia.” A riai tibun Iteraera ni kaburuburui kunnikaia, ma a taraia raoi Baritaio bwa a na mwarairai riki buruburuni kunnikaia. (Warekaia Iteraera 15:38-​40) A karaoi baikai ni kabane bwa a “kan noraki irouia aomata.”​—Mataio 23:5.

A rotaki naba taan rimwin Iesu n te kani kakannato ngaia are e angania te reirei ni kairiri ae kangai: “Tai atongingkami bwa Rabi, bwa tii temanna ami tia Reirei, ao taari ngkami ni kabane. Ao tai atonga naba temanna bwa tamami i aon te aba, bwa tii temanna Tamami are Teuare i karawa. Tai atongingkami naba bwa ‘taani kairiri,’ bwa tii temanna ami tia Kairiri ae te Kristo.” Tera aroia ngkanne taan rimwina n iangoiia i bon irouia ao baika a karaoi? E taku Iesu nakoia: “Ane te kabanea ni kakannato i buakomi, e riai n riki bwa ami tabonibai. Ane e karietataa ao e na karinanoaki, ao ane e karinanoa ao e na karietataaki.”​—Mataio 23:8-​12.

Imwina ao e a taetae ni karekei kaia taani koroboki ma Baritaio aika mwamwanaa te aba, ao e taku: “A na reke kaimi taani koroboki ma Baritaio aika taani mwamwanaa te aba! ibukina bwa kam bonota te Tautaeka n Uea ae bwaini karawa nakoia aomata. Kam aki rin ngkami, ao kam aki naba kariaia rinia akana i aoni kawaia n rin.”​—Mataio 23:13.

E kabuakakaia Baritaio Iesu bwa a kakeai bongani baike a kakawaki riki iroun te Atua, ae oti man aroia ni bairea ae kakawaki ma ae e aki, n oin nanoia. N te katoto, a taku “Ngkana iai ae e taetae n tuea ni mwanewea te tembora ao e aki bae iai, ma ngkana e taetae n tuea ni mwanewea kooran te tembora, ao e riai ni kakoroa bukin ana taeka.” A kaota matakia n te aroaro ni maiu ae riai man aroia ni kaatuua riki tabeakinani kooran te tembora, nakoni kaatuuan taekan te tembora ae aia tabo n taromauria Iehova ao a kona ni kaania iai.​—Mataio 23:16, 23; Ruka 11:42.

E arania Baritaio Iesu bwa ‘taani kairiri aika mataki aika raumeaa te manibeti ma a onga te kamero!’ (Mataio 23:24) A raumeaa te manibeti man aia wain, ibukina bwa e aki itiaki n te tua te man anne. Ma aroia n aki karaoi nanon te Tua ake a kakawaki riki, ai aron ongakin te kamero, ae te man ae aki itiaki naba n te tua ma e a rangi ni bubura riki.​—Nakoaia Ibonga 11:4, 21-​24.