Nakoni kanoana

Skip to secondary menu

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Kiribati

Iesu​—Te Kawai, te Koaua, ao te Maiu

 MWAKORO 81

Tii Teuana Ngaia ma te Tama, ma Tiaki Ngaia te Atua

Tii Teuana Ngaia ma te Tama, ma Tiaki Ngaia te Atua

IOANE 10:22-​42

  • “TII TEUANA NGAI MA TE TAMA”

  • E KAOTIA IESU BWA E KAIRUA BUKINANA AE TE ATUA NGAIA

E a roko Iesu i Ierutarem ibukin te Toa ae te Katabu (ke, Hanukkah). E kauringaki n te toa aei manga katabuan te tembora. Tebubua tabun te ririki n nako ao e katea te baonikarea i aon te baonikarea ae kakannato n ana tembora te Atua Uean Turia ae An­ti­o­chus IV Epiphanes. Imwina riki a a manga taua Ierutarem natiia ibongan Iutaia ao a a manga katabua te tembora nakon Iehova. Man te tai anne ao e a kakaraoaki te bukamaru ni katoa ririki ni Kitirewi 25, ae te namwakaina ae boraoi ma raabanen Nobembwa ao moan Ritembwa.

Bon tain te kamwaitoro ae kamariri. E nakonako Iesu n te tembora n ana kaman Toromon. Ikai are a otabwaninia Iesu I-Iutaia ao a kairoroa ni kangai: “Maanra ae ko na katikuira iai n tataninga? Ngkana boni ngkoe te Kristo, ao tuangira n te aro ae mataata.” (Ioane 10:22-24) E na kangaa ni kaeka Iesu? E kaeka ni kangai: “I a tia n tuangingkami ma kam aki kakoauaa.” E tuai kaotia raoi Iesu nakoia ae te Kristo ngaia, n aron are e tuanga ainen Tamaria i rarikin te mwanibwa. (Ioane 4:25, 26) Ma e a tia ni kaotia bwa antai ngaia ngke e kangai: “Imwain rikin Aberaam, ao bon iai ngai.”​—Ioane 8:58.

E tangiria Iesu bwa a na kakaaea i bon irouia aomata taekan ae bon te Kristo ngaia rinanoni kabotauan ana mwakuri ma baike a taetae ni burabetinaki, bwa e na karaoi te Kristo. Aio bukina are e tuangia iai taan rimwina n taai tabetai bwa a na aki tuanga temanna ae boni ngaia te Mesia. Ma ngkai e a tuangia raoi I-Iutaia aika kaitaraa aikai ni kangai: “A boni kaotiotai mwakuri aika I karaoi n aran Tamau. Ma kam aki kakoauaa.”​—Ioane 10:25, 26.

Bukin tera ngkai a aki kakoauaa ae Iesu bon te Kristo? E taku: “Kam aki kakoauaa ibukina bwa tiaki au tiibu ngkami. A ongo bwanaau au tiibu, ao I ataiia, ao a irirai. I angania te maiu are aki toki, ao a na bon aki kamaunaaki, ao akea ae e kona ni buritiia mai baiu. A kakawaki riki tiibu ake e anganai Tamau nakoni bwaai ni kabane.” E a manga tuangia Iesu aroni kaanin reitakina ma Tamana ni kangai: “Tii teuana ngai ma te Tama.” (Ioane 10:26-30) E mena ikai Iesu i aon te aba ao Tamana i karawa, ngaia are e aki kona n nanonna bwa tii temanna ngaia ma Tamana. Ma tii teuana aia kantaninga bwa a katiteuanaaki.

A rangi n un I-Iutaia n ana taeka Iesu ao a a manga anai riki atibu bwa a na karebanaia ni kamatea. E aki maaku Iesu n aei ma e taku: “I a tia ni kaotii nakoimi mwakuri aika raraoi aika bati mairoun te Tama. Ma te mwakuri raa mai buakon aikai ae kam nang karebanaai iai n atibu?” A kaeka ni kangai: “Ti nang karebanaiko n atibu, tiaki ibukin te mwakuri ae raoiroi, ma ibukin te bakannatua, bwa ko karaoiko bwa te atua temanna ngkoe.” (Ioane 10:31-33) Akea te tai ae e taekinna iai Iesu bwa te atua temanna ngaia, ao bukin tera bwa a bukinna n aei?

Eng, e taekinna Iesu bwa iai mwaakana ae a iangoia I-Iutaia bwa ana bwai te Atua n tii ngaia. N te katoto, ni kaineti ma te “tiibu” ao e taku: “I angania te maiu are aki toki,” ae a aki kona n anga aomata. (Ioane 10:28) A a boni mwaninga I-Iutaia te koaua are e a tia ni kamataataa Iesu bwa e reke mwaakana mairoun Tamana.

Ibukini kaotani kairuan aia bukibuki ni kewe e a titirakinia ni kangai: “Tiaki e koreaki n ami Tua [n Taian Areru 82:6] ae kangai, ‘I taku: “Bon atua ngkami” ’? Ngkana e arania te koraki ake a kabuakakaaki ngkoa n ana taeka te Atua bwa ‘atua,’ . . . ma kam kangai nakoiu, ngai ae te aomata ae I katabuaki iroun te Tama, ma ni kanakomaiakaki nakoia te botannaomata, ‘Ko bakannatua,’ ibukina bwa I kangai, ‘Natin te Atua ngai’?”​—Ioane 10:34-36.

Eng, e taekinaki n te Baibara bwa a kona naba n atongaki taani moti aika buakaka bwa “atua.” Ngaia are a kangaa I-Iutaia aikai ni kaburea Iesu ngke e kangai: “Natin te Atua ngai”? E boni kamataataa te bwai teuana ae a riai ni kakoauaa ni kangai: “Ngkana I aki karaoi ana mwakuri Tamau, ao tai kakoauaai. Ma ngkana I karaoi, ao e ngae ngke kam aki kakoauaai, ma kakoauaa ibukin au mwakuri, bwa kam aonga n ataia ae e katiteuanaaki te Tama ma ngai, ao I katiteuanaaki ma te Tama, ao kam na kateimatoa ataakin anne.”​—Ioane 10:37, 38.

Ibukin anne, a a kataia I-Iutaia n taua Iesu, ma e a manga rabanako naba. E kitana Ierutarem ao e rinanon te Karaanga ae Ioretan nakon te tabo are e moana iai ana bwabetito Ioane ni kaania aua te ririki n nako. E bae ni kaan te tabo aei ma Namani Kari­raia are i tabona mai maiaki.

A roko aomata aika uanao nakon Iesu ao a taku: “Bon akea te mwakuri ae kamimi ae e karaoia Ioane, ma a bane ni koaua ana taeka ake e taekin ibukin teuaei.” (Ioane 10:41) Ai ngaia are a a bati I-Iutaia aika onimakina Iesu.