Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

 MWAKORO 69

Tamaia Aberaam ke te Riaboro?

Tamaia Aberaam ke te Riaboro?

IOANE 8:37-59

  • A TAKU I-IUTAIA BWA TAMAIA ABERAAM

  • E A KAMAN RIKI IESU I MWAIN ABERAAM

E teimatoa n angareirei Iesu i aoni koaua aika kakawaki ni menana i Ierutarem n te Toa ae Umwanrianna. A taku nakoina tabeman I-Iutaia ake a mena ikanne: “Boni kanoan Aberaam ngaira ao ti aki toronaki iroun temanna.” E kaeka Iesu ni kangai: “I ataia bwa kanoan Aberaam ngkami. Ma kam ukoukora kamateau ibukina bwa kam aki butimwaea au reirei. I taekini baike I nori ngke I mena ma Tamau, ma kam karaoi baike kam ongo mairoun tamami.”​—Ioane 8:33, 37, 38.

E mataata raoi te bae nanonna Iesu bwa: E kaokoro Tamana ma ngaiia. A aki ataa ae e nanonna Iesu, ao a a manga kaoka aia taeka ae kangai: “Tamara bon Aberaam.” (Ioane 8:39; Itaia 41:8) Boni kanoan Aberaam ngaiia. Ngaia are a iangoia bwa titeboo aia onimaki ma raoraon te Atua ae Aberaam.

Ma e anga te kaeka Iesu ae kakubanako ni kangai: “Ngkana natin Aberaam ngkami, ao kam na karaoi baike e karaoi Aberaam.” E boni katotonga tamana te nati ni koaua. E reitia Iesu ni kangai: “Ma kam ukoukora ngkai kamateau, ae te aomata ngai ae I tuangingkami te koaua ae I ongo mairoun te Atua. Tiaki anne ae e karaoia Aberaam.” E a taekina ngkanne te taeka ae a aki ota iai ni kangai: “Kam karaoi ana mwakuri tamami.”​—Ioane 8:39-​41.

A teimatoa n aki ota I-Iutaia bwa antai are e nanonna Iesu. A taekinna bwa bon naati raoi ngaiia iroun Aberaam, ao a kangai: “Ti aki bungiaki man te wene ni bure. Tii temanna Tamara, bwa te Atua.” Ma bon Tamaia raoi te Atua? E taku Iesu: “Ngkana Tamami te Atua, ao kam na tangirai, bwa I nako mairoun te Atua ao I a roko ikai. I aki roko i bon irou, ma e boni kanakomaiai Teuarei.” E tabeka te titiraki Iesu ao ni kaekaa te titiraki anne ni kangai: “E aera ngkai kam aki ota n te bwai ae I taekinna? Ibukina bwa kam aki kona n ongo n au taeka.”​—Ioane 8:41-​43.

E a tia Iesu ni kataia ni kaotii baika a na riki ngkana e aki butimwaeaki. Ma e a katuruturua ngkai ni kangai: “Boni mairoun tamami are te Riaboro ngkami, ao kam kani karaoi baike e tangiri tamami.” Aekakira tamaia? E kabwarabwaraa taekana Iesu ni kangai: “Te tia tiriaomata ngaia mangke e moani moana ana mwakuri, ao e aki teimatoa n te koaua.” E reitia riki ni kangai: “E ongo ana taeka te Atua te aomata ane nako mairoun te Atua. Aio bukina ae kam aki ongo iai, bwa kam aki nako mairoun te Atua.”​—Ioane 8:44, 47.

A rangi n un I-Iutaia n te kabuakaka anne ao a taku: “Tiaki e bon eti ara taeka ae, ‘Bon te I-Tamaria ngkoe ao iai te taimonio iroum’?” A boni kabuakakaa Iesu ngke a atongnga bwa “te I-Tamaria.” Ma e aki muti Iesu n aia taetae ni kabuakaka ao e taku: “Akea te taimonio irou ma I karinea Tamau, ao ngkami kam aki karineai.” E kona n iangoaki raoi te baei n aron ae oti n ana berita Iesu ae kamimi ngke e kangai: “Ngkana iai ae e kakairi n au taeka, ao e na bon aki nora te mate.” E aki nanonna bwa a na aki mate abotoro ao tabeman riki ake a iriria. Ma a na aki nora te kamaunanakoaki are akea tokina ae “te mate ae te kauoua,” are akea kantaningaan te mangauti iai.​—Ioane 8:48-​51; Te ­Kaotioti 21:8.

Ma a iangoia I-Iutaia bwa e bon nanona te mate Iesu ngke a kangai: “Ti a ataia ngkai bwa bon iai te taimonio iroum. E mate Aberaam ao burabeti naba, ma ngkoe ko kangai, ‘Ngkana iai ae e kakairi n au taeka, ao e na bon aki mate.’ Ko kakannato riki nakon tamara are Aberaam are e a tia ni mate? . . . Kaanga antai ngkoe n am iango?”​—Ioane 8:52, 53.

E teretere bwa e kataia ni kaotia Iesu ae boni ngaia te Mesia. Ma n oneani mwin are e na kaekaa raoi aia titiraki ibukini kinaakina, e taku: “Ngkana I kamoamoaai, ao bon akea uaani kamoamoaau. E boni kamoamoaai Tamau, are teuare kam atongnga bwa Atuami. Ma kam aki ataa teuarei, ma I ataia ngai. Ma ngkana I taekinna bwa I aki ataia, ao N na riki bwa te tia kewe iai n aromi.”​—Ioane 8:54, 55.

E a taekina ngkai ana katoto aia bakatibu ae kakaonimaki ni kangai: “E rangi ni kimwareirei tamami are Aberaam ni kantaningaan ae e na nora au bong, ao e bon noria ao e kimwareirei.” Eng, e kakoauaa ana berita te Atua Aberaam ao e ingainga nakon rokon te Mesia. A kaeka I-Iutaia ma te mimi ni kangai: “E tuai ni koro 50 am ririki, ao ngaia ko a tia n nora Aberaam?” E kaeka Iesu ni kangai: “I tuangingkami raoi te koaua, bwa imwain rikin Aberaam, ao bon iai ngai.” E nanona Iesu maiuna ngke te anera ae mwaaka i karawa imwain rikina n aomata.​—Ioane 8:56-​58.

A rangi n un I-Iutaia n ana taeka Iesu are e a kamani maiu imwain Aberaam, ao a a katauraoiia bwa a na karebanaia n atibu. E kitania Iesu ao akea ikoakina.