Nakoni kanoana

Skip to secondary menu

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Kiribati

Iesu​—Te Kawai, te Koaua, ao te Maiu

 MWAKORO 18

Ririkiraken Iesu ao Kekerikaakin Ioane

Ririkiraken Iesu ao Kekerikaakin Ioane

MATAIO 4:12 MAREKO 6:17-20 RUKA 3:19, 20 IOANE 3:22–4:3

  • A BWABETITO TAAN RIMWIN IESU

  • E KAMATAWARIKAKI IOANE TE TIA BWABETITO

E kitana Ierutarem Iesu ma taan rimwina imwini bukamaruan te Toa ae te Riao n tain te abue n 30 C.E. E ngae n anne a aki okiri mwengaia i Kariraia ma a nako Iutaia ike a bwabetitoiia iai aomata aika bati. E karaoa naba anne Ioane te tia Bwabetito i nanon tao teuana te ririki ao bon iai naba taan rimwina tabeman ake raona tao i rarikin te Karaanga are Ioretan.

E aki karaoa te bwabetito Iesu ma a bwabetito taan rimwina i aan ana kairiri. N ana mwakuri ni minita Iesu, e uaia n angareirei ma Ioane ao a bwabetitoiia I-Iutaia ake a rairi nanoia man aia bure n riaoan ana berita n Tua te Atua.​—Mwakuri 19:4.

Ma a bakantang taan rimwin Ioane ao a kauntaeka ibukin Iesu ni kangai: “Teuare raom [Iesu] . . . e a karaoa te bwabetito ao a a bane ni kawaria te koraki.” (Ioane 3:26) Ma e bon aki bakantang Ioane. E kimwareirei n nakoraoin ana mwakuri Iesu ao e tangiriia taan rimwina bwa a na kimwareirei naba. E kauringia ni kangai: “Boni ngkami taani kakoauaai bwa I a tia ni kangai, ‘Tiaki ngai te Kristo, ma I kanakoaki n rimoana.’” E kaikonaka te iango anne bwa a aonga ni bane n ota iai ni kangai: “Ane e mena irouna te tia mare te aine, ao boni ngaia te tia mare te mwaane. Ma ngkana e tei raoraon te tia mare te mwaane i rarikina ma n ongora irouna, ao e korakora kimwareireina ni bwanaan te tia mare te mwaane. Ngaia ae e kororaoi naba iai kimwareireiu.”​—Ioane 3:28, 29.

E kimwareirei n namwakaina ake mai mwaina Ioane are raoraon te tia mare te mwaane ngke e kaotiia taan rimwina nakon Iesu. A a riki bwa taan rimwin Iesu tabeman mai buakoia are a na kabiraki imwina riki n te taamnei ae raoiroi. E tangiria naba Ioane bwa a na manga rimwin Iesu taan rimwina. Ana mwakuri Ioane boni katauraoan te kawai ibukin ana mwakuri ni minita Kristo. E kabwarabwaraa Ioane ni kangai: “E riai n ririkirake riki teuaei, ma I riai ni kekerikaaki ngai.”​—Ioane 3:30.

E koreia Ioane are temanna are e moan riki bwa te tia irira Iesu ngke e taekina rikian ao mwiokoan Iesu ae kakawaki ni kamaiuaia aomata ni kangai: “E mena i aoia aomata ni kabane teuare roko mai eta. . . . Ao te Tama e tangira te Nati, ao e anga bwaai ni kabane nako nanoni baina. Ane e onimakina te Nati ao e a reke irouna te maiu are aki toki, ma ane e aki ira nanon te Nati, e na aki reke irouna te maiu ma e na memena i aona unin te Atua.” (Ioane 3:31, 35, 36) Ai kakawakira ataakin te koaua aei irouia aomata!

E aki maan imwin ana maroro Ioane te tia Bwabetito ibukin riaina ni kerikaaki mani mwiokoana ao ana mwakuri, ao e a kamatawarikaki iroun te Uea are Erote. E a tia Erote n anaa Eroria are buun ai tarina are Biribo ni mare ma ngaia. E kamatawarikaki Ioane iroun Erote ngke e kaotaraea ana mwakuri ni wene ni kimoa teu­aei. Ngke e a ataia Iesu bwa e kamatawarikaki Ioane, e a kitana Iutaia ma taan rimwina ao a “mwaing nako Kariraia.”​—Mataio 4:12; Mareko 1:14.